B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK AVTOMEHANIK (DV) / SPI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

3

84

4

64

4

64

212

Madžarščina I ali Madžarščina II

3

84

4

64

4

64

212

Tuji jezik

2

56

2

32

3

48

136

Matematika

3

84

4

64

4

64

212

Umetnost

1

28

28

Naravoslovje

1

28

 

 

28

Družboslovje

2

56

2

32

1

16

104

Športna vzgoja

2

56

2

32

1

16

104

Skupaj A

17

476

18

288

17

272

1036

                

B - Strokovno-teoretični predmeti

Strojništvo in strojeslovje

7

196

4

64

4

64

324

Izbirne strokovne vsebine

3

84

3

48

4

64

196

Skupaj B

10

280

7

112

8

128

520

                

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk s strokovno teorijo

5

140

7

112

7

112

364

                

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

304

760

684

1748

                

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

64

32

160

                

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

896

32

512

32

512

1920

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

444

 

872

 

796

2112

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

960

 

576

 

544

2080

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1264

 

1336

 

1228

3828

                

Št. tednov pouka

28

16

16

60

Št. tednov praktično izobraževanje v del. procesu

8

20

18

46

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

2

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Pojasnilo k predmetniku:

Madžarščina I (materni jezik), Madžarščina II (drugi jezik)

V predmet strojništvo in strojeslovje sta vključena predmeta osnove strojništava in strojeslovje. V izbirne strokovne vsebine pa je vključen predmet tehnologija.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje

Št.dijakov
v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na odd. na skupino

1.

Naravoslovje

učitelj

12

do13

   

Strojništvo in strojeslovje

učitelj

70

do 13

     

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

140

do 13

     

2.

Strojništvo in strojeslovje

učitelj

32

do 13

     

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

112

do 13

     

3.

Strojništvo in strojeslovje

učitelj

32

do 13

     

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

112

do 13

     

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarskega jezika in književnosti

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba kemije, biologije ali fizike

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Strojništvo in strojeslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva,

za 1. letnik visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali fizike

Izbirne strokovne vsebine

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva,

za 1. letnik visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije ali kemije

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo s področja avtomehanike ali mojstrski izpit