A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: AVTOMEHANIK srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju)

Naziv poklicne izobrazbe: avtomehanik / avomehaničarka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževanja po programu:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Strojništvo in strojeslovje

ustno, vaje

Izbirne strokovne vsebine

ustno

Praktični pouk s strokovno teorijo

delavniški dnevniki, izdelki ali storitve in zagovor

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: