SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: AVTOMEHANIK (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. IME PREDMETA

IZBIRNE STROKOVNE VSEBINE

S predmetnimi področji:

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

   

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

84

 

84

2.

48

 

48

3.

64

   

64

Skupaj

196

 

196

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet nudi poleg osnovnih znanj poglobljeno razumevanje stroke ter širi sposobnost tehniškega komuniciranja. Dijaki pridobijo osnovna znanja o lastnostih in vrstah osnovnih materialov. Spoznajo njihovo označevanje, uporabo in predelovanje. Poudarjena so zlasti kovinska in nekovinska gradiva, karbidne trdnine, kompoziti, keramika in umetne snovi. Predmet gradi tehniško kulturo, identifikacijo s poklicem, pozitiven odnos do novih tehnologij in navaja dijake na natančnost in zanesljivost pri reševanju problemov.
Dijak:

 • širi in poglablja znanje o kemijski zgradbi materialov;
 • spozna vrste kovinskih in nekovinskih materialov za potrebe strojništva in njihove značilne mehanske in tehnološke lastnosti;
 • se na osnovi standardov nauči uporabljati kataloge, priročnike in drugo strokovno literaturo ter zna analizirati oznake materialov;
 • pozna postopke pridobivanja in postopke preiskave materialov;
 • razume odnose v naravi ter vplive na okolje, ki izhajajo iz izdelave, uporabe, vzdrževanja ali odstranjevanja strojev, naprav in njihovih sklopov, potrošnih izdelkov ipd.;
 • za svoje strokovno področje obvlada pravilne postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje (ev. reciklažo) za okolje škodljivih oziroma obremenjujočih snovi;
 • pozna ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje (npr. hrup, emisije, sevanja ipd.) za svoje strokovno področje;
 • pozna predpise in zakone, ki urejajo varstvo pri delu, ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev);
 • obvlada varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi ter opremo za osebno varstvo;
 • obvlada metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa;
 • zna načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti rezultate dela;
 • bo usposobljen določiti postopek popravila na osnovi delovnih navodil;
 • obvlada osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve in dela delovne enote;
 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ZGRADBA SNOVI

  Dijak:

     
  • atomi
  • molekule
  • ioni
  • razume, kaj so atomi, molekule, ioni
     
  • sprehod po periodnem sistemu
  • razume periodni sistem in njegovo delitev
     
  • razporeditev elektronov
  • periodni sistem
  • razume ureditev periodnega sistema
     
  • osnovni elementi
  • elementi na zemlji
  • razlikuje med elementi in spojinami
  • razlikuje med elementi na zemlji

  Razlikovanje element –spojina

   
  • kovine kot materiali in njihove lastnosti
  • razume razliko elementi – kovine in pomen besed: kovnost, mehanska trdnost, trdota, žilavost
  • zna primerjati kovine – zlitine
  • prepozna kovine, s katerimi se vsak dan srečuje
     

  kovine in zlitine

       
  • mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin
  • kristalna zgradba kovin
  • zlitine in tipi kristalov v zlitinah
  • razlikuje mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin;
  • razlikuje čiste kovine od amorfnih snovi in prepozna različne oblike kristalnih rešetk;

  Utrjevanje strokovnosti

   
  • pridobivanje kovin
  • pomen rud, reciklaže in faktorjev, ki vplivajo na ceno kovin
  • razume , da so rude surovina za kovine;
  • razloži recikliranje kovin in njihovo ceno
     
  • železo in zlitine železa
  • pridobivanje in delitev jekel in litin
  • definira osnovne lastnosti železa, razume pomen ogljika in ostalih legirnih elementov
  • razume pridobivanje jekel in litin ter primarno predelavo
  • pozna razdelitev jekla in litin glede na njihovo uporabo
     
  • predelava jekel in železovih litin v polizdelke
  • opiše postopke predelave jekla in železovih litin v polizdelke
     
  • proizvodnja izdelkov iz polizdelkov
  • ve, kako pridobivamo različne izdelke, pozna stroške proizvodnje

  Razvijanje ekološke zavesti

   
  • sistematika označevanja jekel in železovih litin
  • ob uporabi priročnika definira standardno oznako jekla ali litine

  Utrjevanje natančnosti in zanesljivosti

  Vaja:

  • izbira jeklenih materialov
  • uporaba primerjalnih tabel
  • toplotna obdelava
  • namen in načini toplotne obdelave
  • kaljenje in lokalno kaljenje, poboljšanje
  • zna pojasniti namen kaljenja in razložiti dogajanja v postopku žarenja, postopku utrjevanja površin
  • razume pomen in namen toplotne obdelave
  • razvrsti načine toplotne obdelave
  • razume namen kaljenja in obvlada dogajanje v materialu med postopkom kaljenja
  • razume namen in potek postopka poboljšanja
  • primerja in razume različne postopke žarenja
  • primerja in razume različne postopke površinskega utrjevanja ter njihov namen

  Razvijanje strokovnosti

   
  • aluminij in njegove zlitine
  • našteje lastnosti aluminija in njegovih zlitin
  • navede uporabnost aluminija in njegovih zlitin
     
  • baker in njegove zlitine
  • našteje lastnosti bakra in njegovih zlitin
  • navede uporabnost bakra in njegovih zlitin
   

  Vaja:

  • izbira oblikovnih elementov po katalogih

  druge kovine

       
  • mg, sn, pb, zn, cr, ni, w in njihove zlitine
  • našteje lastnosti in uporabnost magnezija, kositra, svinca, cinka, kroma, niklja, volframa in njihovih zlitin
     

  preizkušanje kovinskih gradiv

       
  • vrste mehanskih preizkusov
  • merjenje trdote
  • merjenje žilavosti
  • razume namen preizkušanja kovinskih gradiv
  • definira natezni preizkus in z uporabo literature oceni rezultate nateznega preizkusa
  • definira pojem trdot,
  • prepozna različne načine merjenja trdote in izbere ustrezni način merjenja
  • opredeli pojem žilavosti
  • razume, kaj je trdota, trdnost in žilavost
   

  Vaja:

  • merjenje trdote
  • tehnološki preizkusi pločevin, trakov in cevi
  • razume pomen izvajanja tehnoloških preizkusov
  • našteje osnovne vrste tehnoloških preizkusov
  • razume izvedbo tehnoloških preizkusov pločevin, trakov in cevi ter kakavostno oceni rezultate

  Razvijanje natančnosti, skrbnosti in strokovnosti

  Vaja:

  • izvedba tehnoloških preizkusov pločevin in trakov
  • neporušitvene metode preizkušanja kovinskih gradiv
  • razume osnovne neporušitvene metode: penetranski preizkus
  • preizkušanje z ultrazvokom

  Utrjevanje natančnosti, skrbnosti in strokovnosti

  Vaja:

  • izvedba preizkusa po neporušitveni metodi
  • korozija in priprave kovin za zaščito pred korozijo in poškodbami
  • razume teorijo galvanskega člena
  • definira vzroke za pojav korozije
  • opiše pripravo kovin za zaščito pred korozijo
  • pozna možne načine zaščite pred korozijo

  Razvijanje občutka za propadanje kovin, zaznavanje škode, ki pri tem nastane. Poudarjanje ekološke zavesti.

   
  • anorganski nekovinski materiali, sintrani materiali
  • razume njihove značilnosti in možnosti uporabe
  • razume postopek pridobivanja stekla, betona in keramičnih materialov
  • razume postopek sintranja, značilnosti sintranih delov ter njihovo uporabnost
     
  • umetni in naravni polimeri
  • razlikuje umetne materiale glede lastnosti in uporabe
  • razlikuje pojme polimer, plastomer, duromer in elastomer
  • opisuje možnosti predelave in obdelave umetnih snovi
  • razlikuje naravne polimere in zna opredeliti uporabo gume, loči postopke za zbiranje in reciklažo

  Razvijanje ekološke zavesti in odgovornosti za pravilno ravnanje s polimeri

  Vaja:

  • gorljivost in topljivost polimerov
  • kompoziti
  • loči kompozite z vlakni, utrjene plastične snovi, platirano pločevino in kompozite s kovinami ali nekovinami
     
  • maziva
  • našteje in razvrsti maziva v razrede
  • prepozna njihovo zgradbo in jih izbira glede na zahteve (uporaba literature)

  Razvijanje pravilnega odnosa do energijskih virov in opazovanje negativnih vplivov na okolje

  Vaja:

  • izbira ustreznih maziv po

  katalogih

  • goriva
  • našteje in razvrsti goriva v razrede in jih izbira glede na zahteve
     
  • splošno o varjenju
  • varivost kovin
  • razume definicijo varjenja
  • predstavlja si osnovne pojme, povezane z varjenjem;
  • definira varivost

  Oblikovanje odnosa do tega napornega in nevarnega postopka

   
  • plamensko varjenje, rezanje in žlebljenje
  • razume postopek
  • definira tehnične pline in prepozna varnostne naprave na jeklenkah
  • loči plamene za rezanje in razume vpliv legirnih elementov na rezanje
  • razume postopek žlebljenja
     
  • obločno varjenje (ročno)
  • definira različne postopke
  • predstavlja si nastanek obloka
  • loči sestavne dele naprav za ročno obločno varjenje in obvlada izbiro ustrezne elektrode in ustreznih parametrov iz priročnikov ali prospektov
     
  • varjenje v zaščitnih plinih
  • prepozna in razume postopke
  • zaveda se nevarnosti pri delu

  Razvijajnje strokovnosti, natančnosti, ustvarjalnosti

   
  • plazemsko varjenje in rezanje
  • prepozna in razume novejše načine varjenja, predvsem razlike pri gorilnikih in energiji

  Zavedanje odgovornosti

   

  varjenje

       
  • splošno o varjenju
  • varivost kovin
  • razume definicijo varjenja
  • predstavlja si osnovne pojme, povezane z varjenjem
  • definira varivost

  Oblikovanje odnosa do tega napornega in nevarnega postopka

   
  • plamensko varjenje, rezanje in žlebljenje
  • razume postopek
  • definira tehnične pline in prepozna varnostne naprave na jeklenkah
  • loči plamene za rezanje in razume vpliv legirnih elementov na rezanje
  • razume postopek žlebljenja
     
  • obločno varjenje (ročno)
  • definira različne postopke
  • predstavlja si nastanek obloka
  • loči sestavne dele naprav za ročno obločno varjenje in obvlada izbiro ustrezne elektrode in ustreznih parametrov iz priročnikov ali prospektov
     
  • varjenje v zaščitnih plinih
  • prepozna in razume postopke
  • zaveda se nevarnosti pri delu

  Razvijanje strokovnosti, natančnosti, ustvarjalnosti

   
  • plazemsko varjenje in rezanje
  • prepozna in razume novejše načine varjenja, predvsem razlike pri gorilnikih in energiji;

  Zavedanje odgovornosti

   

  2. letnik

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Uvod v motorna vozila

  DIJAK:

     
  • Zgodovinski razvoj avtomobilizma
  • klasifikacija motornih vozil
  • razvrstitev vozil po namenu
  • sestava motornega vozila
  • spozna razvoj avtomobilizma, namembnost posameznih vrst vozil in sestavne sklope vozila
  • pozna zgradbo vozila

  Pridobiva motivacijo za poklic, spoznava relacije človek – tehnika – delo, razvija možnosti za poklicno kariero.

  Snov obravnavamo informativno. Pozneje postopno obravnavamo posamezne sklope in jih podrobno obdelamo glede na pomembnost, sestavo in delovanje.

  Izvedbe pogonov

       
  • motor spredaj – pogon zadaj
  • motor spredaj – pogon spredaj
  • motor zadaj – pogon zadaj
  • motor med premama
  • pogon na vsa kolesa
  • pozna možne izvedbe in karakteristike posameznih vrst pogonov
  • zna našteti nekaj tipov vozil z ustreznim načinom namestitve motorja in pogona

  Pridobiva poklicno identifikacijo, razvija odnos do strokovnih standardov.

  Uporabimo prospekte proizvajalcev avtomobilov.

  Okvir vozila

       
  • zgradba in oblike okvirjev
  • samonosilna karoserija
  • popravila okvirja
  • primerja okvir in samonosilno karoserijo z mostno konstrukcijo, pozna pomen trdnosti in plastičnosti
  • zaveda se pomembnosti profilov nosilcev in materialov glede na dinamične obremenitve
   

  Snov povežemo z mehaniko in trdnostjo.

  Preme

       
  • toga sprednja prema
  • nihalne sprednje preme
  • nihalna prema s prečnimi vodili
  • MacPhersonova noga
  • prema z nihalnima ročicama
  • toge zadnje preme
  • zadnje nihalne preme
  • loči posamezne izvedbe prem in njihove karakteristike glede na obremenitve in vozne razmere
  • podrobno pozna togo sprednjo premo, ostale preme le primerjalno
  • pozna dinamiko prem, Panhard drog in de Dionovo premo
  • obvlada diagonalno namestitev vodil
   

  Pri podajanju snovi in demonstraciji uporabimo model toge in nihalne preme.

  Naprava za upravljanje vozila

       
  • volan z volanskim drogom
  • gonila za upravljanje vozila
  • servokrmilo
  • servokrmilo – servotronic
  • vzdrževanje naprave za upravljanje
  • pozna posamezne elemente krmilne naprave, njihove naloge, okvare in popravila
  • razume, zakaj se določena gonila uporabljajo pri določenih vozilih
  • podrobneje pozna napravo pri togi premi in jo primerja z napravo pri nihalni premi
  • pozna gonila z zobato letvijo, polževo gonilo
  • servogonila pozna le informativno;
  • pozna varnostni volan in airbag, z vidika varnosti
   

  Povezujemo s strojnimi elementi.

  Geometrija upravljanja

       
  • previs koles
  • nagib premnega sornika
  • stekanje koles
  • kot zaostajanja
  • smerni koti
  • krmilni trapez
  • nadkrmilje in podkrmilje
  • nastavitve geometrije upravljanja
  • poveže geometrijo koles s fizikalnimi zakonitostmi gibanja
  • pozna pomen geometrije podvozja glede na stabilnost vozila, varnost in obrabo
  • vsak kot je obravnavan posebej, poudarjen je njegov vpliv na vozne karakteristike in obrabo

  Demonstracija optične in računalniške nastavitve geometrije podvozja

  Vzmetenje

       
  • listnate vzmeti
  • vijačne vzmeti
  • torzijske vzmeti
  • zračno vzmetenje
  • hidropnevmatsko vzmetenje
  • gumjaste vzmeti
  • vzdrževanje vzmeti
  • amortizerji
  • stabilizatorji
  • pozna naloge vzmeti
  • pozna karakteristike posameznega načina vzmetenja
  • spozna prednosti aktivnega vzmetenja pred pasivnim
  • pozna pomen dušenja nihanja vzmeti
  • pozna variabilno dušenje
  • obvlada nadzor amortizerjev;
  • zaveda se pomena stabilizatorjev
  • pozna vzdrževanje vzmetenja
  • spozna tekočine ter pline v funkciji in uporabi vzmetenja;
  • spozna princip delovanja aktivnega vzmetenja
   

  Povezujemo s strojnimi elementi – vzmeti.

  Demonstriramo nadzor delovanja amortizerjev na preizkusni stezi.

  Zavorni sistemi

       
  • predpisi
  • bobnaste čeljustne zavore
  • vzdrževanje in popravila čeljustnih zavo,
  • kolutne (disk) zavore
  • mehanični prenos si,
  • hidravlični prenos sil
  • dvokrožni hidravlični sistem
  • vzdrževanje hidravličnih zavor
  • zračne zavore
  • vzdrževanje zračnega zavornega sistema
  • zaviranje priklopnega vozila
  • vzdrževanje zračnega zavornega sistema
  • kombinirani zavorni sistemi
  • pomožne zavore
  • naprave za preprečevanje blokiranja koles
  • pozna predpise o zavorah
  • je sposoben posamezne zavorne sisteme vzdrževati in popravljati
  • zna nadzorovati delovanje zavor
  • pozna pomen antiblokirnih sistemov
  • podrobneje pozna posamezne zavorne sisteme in mehanizme
  • je posebej opozorjen, kje nastajajo napake in kako jih odpravljamo
  • pozna pomen izvedbe predvsem glede varnosti in varčne vožnje

   

  Povezujemo s fiziko – tlak v tekočinah, pojemek, vzvod.

  Povezujemo s TMV – kompresorji.

  Demonstriramo nadzor zavor na zavornih valjih.

  Sklopka

       
  • torne sklopke z vijačnimi vzmetmi
  • vzdrževanje sklopk
  • torne sklopke z membransko vzmetjo
  • večlamelne sklopke
  • centrifugalne sklopke
  • hidrodinamične sklopke
  • spozna naloge sklopke in njeno delovanje
  • spozna velikost prenosnega momenta sklopke glede na velikost, konstrukcijo in stanje
  • pozna vzroke za nepravilno delovanje in zna odpraviti napake
  • podrobneje pozna torno sklopko z vijačnimi vzmetmi, druge sklopke le primerjalno;
  • pozna okvare sklopke in njihove vzroke in jih zna odpraviti
  • pozna hidrodinamično sklopko
   

  Pri vajah izmerimo in izračunamo radius lamele, moment prenosa, tlak na lamelo in na osnovi teh pojasnimo, zakaj sklopka spodrsuje.

  Menjalnik

       
  • zobniški menjalniki
  • menjalniki z dvema gredema
  • multiplikatorji in reduktorji
  • vzdrževanje zobniških menjalnikov
  • avtomatični menjalniki
  • spozna upore vožnje, velikosti teh uporov glede na način vožnje in cestišče
  • spozna delovanje zobniških menjalnikov in pozna prednosti med posameznimi konstrukcijskimi izvedbami, planetna gonila
  • zna vzdrževati menjalnike
  • pozna upore med vožnjo in nalogo menjalnikov
  • podrobneje pozna tristopenjski zobniški menjalnik, druge izvedbe le primerjalno
  • pozna princip delovanja avtomatičnih menjalnikov
   

  Povezujemo s strojnimi elementi – zobniki.

  Pri vajah izračunamo prestavno razmerje menjalnika.

  Prenosna naprava

       
  • kardanska gred
  • kardanski zglobi
  • viskosklopka
  • gonila
  • diferencial
  • diferencialna zapora
  • dodatne redukcije na pogonski gredi
  • polgredi
  • vzdrževanje diferencialnih gonil
  • pozna posamezne elemente prenosne naprave in njihovo nalogo
  • primerja prenosne naprave med različnimi izvedbami glede na vrsto pogona
  • zna vzdrževati in popravljati posamezne elemente
  • podrobneje spozna konstrukcijo kardanske gredi
  • obravnava se po en primerek križnih, elastičnih, homokinetičnih in tripoidnih zglobov
  • pozna nalogo gonil in diferenciala
  • pozna pomen in izvedbo dodatnih redukcij na pogonskih gredeh
  • pozna vrste pogonskih gredi in gredi na sprednjih kolesih
  • pozna vzdrževanje celotne prenosne naprave
   

  Povezujemo s strojnimi elementi in mehaniko – gredi, vrsta ozobljenja, vrtilni moment.

  Pri vajah uporabiti modele ali vozilo.

  3. letnik

  vsebine in informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  MOTORJI

  • vrste zgorevalnih motorjev
  • razdelitev batnih motorjev
  • sestavni deli in sklopi motorjev
  • delovni proces batnih motorjev
  • osnove delovanja
  • štiritaktno delovanje motorjev
  • krmilni diagram 4-taktnih motorjev
  • indikatorski diagram
  • izkoristek motorjev
  • delovanje 2-taktnih motorjev
  • izpiranje ali splahovanje 2-taktnih motorjev
  • krmilni diagram 2-taktnih motorjev
  • osnovne razlike med motorji s 4- in 2- taktnim načinom delovanja
  • delovanje večvaljnih motorjev

  Dijak:

  • razume delovanje dvo- in štiritaktnih motorjev in razlike med njimi
  • razume, zakaj je trajanje posameznih taktov različno, razlike v tlakih in temperaturah med Ottovimi in dizel motorji, konstrukcijski vpliv na volumen motorja, prednosti in pomanjkljivosti večvaljnih motorjev
  • razume krmilne in indikatorske diagrame, vrstni red vžiga
  • poseben poudarek dajemo dejanskim delovnim procesom in idealnim procesom v posameznih taktih ter dogajanju v motorju –da omogočimo razumevanje posameznih pojmov

  Dijaki razvijajo pozitiven odnos do tehnike in tehnologije, sposobnost reševanja problemov, odnos do varovanja okolja, občutek odgovornosti, potrebo po kakovostno opravljenem delu.

  Snov povezujemo s fiziko.

  Z modeli simuliramo delovanje dvo- in štiri- taktnega motorja.

  Pri vajah uporabimo modele in na njih izmerimo hod in premer bata ter z računskimi primeri ugotovimo razlike v volumnih glede na konstrukcijo motorja.

  KARAKTERISTIKE motorja

  • spozna posamezne pojme, načine merjenja in karakteristike motorjev
     

  Rotacijski Wanklov motor

  • spozna Wanklov motor,
  • princip konstrukcije in delovanje
  • rotacijskega motorja
   

  Z modelom predstavimo Wanklov motor.

  Motorji s polnilci

  • pozna turbokompresorje,
  • in prednosti nadtlačnega polnjenja valjev
   

  Pokažemo model turbokompresorja.

  Mirujoči deli motorja

       
  • blok motorja, puše valjev, popravila valjev
  • vgradnja puš, obdelava tesnilnih površin
  • zamenjava vijakov in popravilo navojev
  • glava motorja, popravilo glave motorja
  • tesnjenje in vrste tesnil
  • spozna naloge posameznih delov, konstrukcijske oblike, materialov in način izdelave
  • na osnovi delovanja sil spozna obrabo, okvare in popravila
  • motorne dele opišemo, poimensko opredelimo in prikažemo različne možne izvedbe. Primerjamo dele Ottovih in dizel motorjev, 4- in 2- taktnih ter zračno in vodno hlajenih motorjev
   

  Snov povezujemo z gradivi.

  Pri vajah opravimo meritve obrabe valja, ugotovimo normalno in nenormalno obrabo ter vzroke za to, z datoteko določimo specialnost brušenja valjev.

  Ročični mehanizem

       
  • bat, temperatura bata
  • materiali in drsne lastnosti batov
  • vrste batov, batni obročki, batni sornik
  • ojnica, ročična gred, vztrajnik
  • pozna vztrajnostne sile, nihanje in dušenje nihanja motorne gredi
  • pozna velikost vztrajnika glede na število valjev motorja
     

  KRMILNI MEHANIZEM

       
  • pogonski zobniki
  • odmična gred
  • ventili, krmiljenje ventilov
  • elementi prenosa krmilnega mehanizma
  • nastavitev ventilov
  • popravilo delov krmilnega mehanizma
  • pozna vpliv namestitve ventilov na procese zgorevanja v valju
  • spozna vpliv oblike odmikačev na krmiljenje delovanja motorja
  • pozna možne načine pogona odmične gredi
  • ve, zakaj mora biti med elementi določena zračnost in kakšne so posledice, če je ni
  • pozna pomen krmilnega mehanizma na delovanje motorja
  • pozna vzdrževanje in popravila krmilnega mehanizma
  • pozna način obnove ventilskih sedežev in ventilov
   

  Pri vajah demostriramo vgradnjo ventilov in

  obnovo ventilskih sedežev ter brušenje ventilov.

  Naprave za dovod svežih in odvod izgorelih plinov

       
  • sesalne cevi
  • zračni filtri
  • izpušni kolektorji
  • dušilci zvoka (glušniki)
  • pozna vpliv oblike sesalnih cevi na polnitev valjev
  • pozna pomen in vrste zračnih filtrov
  • pozna vrste dušilcev zvoka
  • seznanjen je z zakonskimi predpisi o hrupu motornih vozil
  • ve, zakaj ne smemo spreminjati oblike sesalnih in izpušnih cevi
  • zaveda se pomembnosti tesnjenja cevi
  • pozna pomen vzdrževanja zračnih filtrov
   

  Povezujemo s fiziko – kaj je zvok, frekvenca zvoka,

  trenje zračnega toka v sesalni cevi.

  Gorivo

  • pozna lastnosti goriv za motorje z notranjim izgorevanjem
  • kemijsko sestavo goriv
  • odpornost goriv proti klenkanju
  • povečanje oktanske vrednosti z dodatki
  • vpliv kompresijskega razmerja na izbiro goriva in njegove oktanske vrednosti
  • lastnost goriva za dizel motorje
   

  Povezujemo z gradivi – nafta in naftni derivati.

  Naprave za dovod goriva pri OttoVIH motorjih

       
  • rezervoar za gorivo
  • črpalke za gorivo
  • uplinjač
  • uplinjač za motorna kolesa
  • vzdrževanje in čiščenje uplinjača
  • pozna funkcije in delovanje elementov za dovod goriv;
  • ve za ustvarjanje gorljive zmesi glede na različne obremenitve motorja
  • pozna vzdrževanje naprave za dovod goriva
  • zaveda se pomena posameznih elementov za pravilno delovanje motorja in vpliva zgorevanja na porabo in ekologijo
   

  Pri vajah demonstriramo sestavo uplinjača oziroma posameznih sestavnih delov.

  Poseben poudarek je na varstvu pri delu.

  Vbrizgavanje goriva pri OttoVIH motorjih

       
  • mehansko – hidravlično krmiljena vbrizgalna naprava
  • elektronsko vbrizgavanje goriva sistema Bosch L - Jetronic
  • lambda sonda
  • elektronsko vbrizgavanje goriva sistema Bosch LH - Jetronic
  • elektonsko upravljanje vbrizgalne naprave Bosch
  • Mono – Jetronic
  • vzdrževanje vbrizgalnih sistemov
  • postopki razstrupljevanja izpušnih plinov
  • katalizator
  • testiranje izpušnih plinov
  • primerja funkcijo vbrizgalne naprave z uplinjačem
  • pozna pomen in nalogo posameznih elementov
  • loči različne vbrizgalne sisteme
  • obvlada doziranje goriva glede na obremenitve motorja
  • pozna regulacijski krog in katalizacijo izpušnih plinov
  • pozna prednosti vbrizgalne naprave pred uplinjači
  • pozna vpliv vbrizgalne naprave na delovanje motorja, pospeške, porabo in sestavo izpušnih plinov
   

  Povezujemo s TMV –elektroniko.

  Pri vajah merimo sestavo izpušnih plinov pri različnih obremenitvah motorja pred katalizatorjem in po njem.

  Naprave za dovod goriva pri Dizel motorjih

       
  • direktno – indirektno vbrizgavanje
  • dovod goriva pri dizel motorjih
  • čiščenje goriva, visokotlačne cevi
  • batna črpalka, delovanje visokotlačne črpalke za vbrizgavanje goriva
  • reguliranje količine brizganega goriva
  • regulator predvbrizga, vbrizgalna šoba
  • pritrditev D-tlačilke na motor
  • popravilo sistema za vbrizgavanje
  • motnje pri delovanju dizel motorjev
  • razdelilna Boscheva D-tlačilka VE
  • D-tlačilka z elektronsko regulacijo
  • žarilna (ogrevalna) svečka
  • naprava za predgrevanje zraka
  • spozna sestavne dele za dovod goriva pri dizel motorjih in njihove naloge
  • spozna linijske in razdelilne Boscheve D- tlačilke z mehansko in elektronsko regulacijo
  • razume delovanje vbrizgalne naprave pri D-motorjih
  • pozna način vzdrževanja
  • pozna dela, ki jih lahko opravimo v specializiranih delavnicah
   

  Ogled specializirane delavnice za popravilo D-tlačilk.

  Mazanje motorja

       
  • mazanje s pljuskanjem
  • tlačno krožno mazanje
  • mazanje s suhim oljnim koritom
  • mazanje z mešanico
  • deli naprave za tlačno mazanje
  • kontrola za mazanje, poraba olja
  • zamenjava olja, izbira olj
  • pozna pomen mazanja
  • pozna vrste mazanja in elemente mazalnega sistema
  • pozna vzroke porabe olja
  • ve, zakaj moramo olje menjati
  • pozna lastnosti kakovostnih motornih olj
  • zna zbirati posamezne vrste olj glede na namembnost po oznakah SAE in API
   

  Povezujemo:

  s fiziko vrste tren in,

  z gradivi mineralna olja

  Hlajenje motorja

       
  • zračno hlajenje,
  • vodno hlajenje,
  • vzdrževanje hladilnega sistema.
  • razume namen posameznih delov in pogoste napake in odpravo le-teh
  • zna vzdrževati posamezne hladilne sisteme in pozna vzroke nepravilnega delovanja hladilnega sistema in jihzna odpraviti

  .

  Vaje:

  • merjenje odpornosti hladilne tekočine proti zmrzovanju

  Električno vžiganje zmesi pri Ottovih motorjih

       
  • trenutek vžiga
  • moč vžigalne naprave
  • izvor vžigalne napetosti – baterijski vžig
  • vztrajniški magnetni vžig
  • izvedba svečk in njih izbira glede na toplotno vrednost
  • nastavljanje in nadzor vžigalnega sistema z osciloskopom
  • pozna delovanje posameznih vžigalnih sistemov, način vzdrževanja in nastavljanje trenutka vžiga
  • podrobneje obravnavamo izvor električne iskre in potrebne elemente: klasični kontaktni prekinjevalec, indikatorski dajalec in Hallov dajalec
  • elektronski vžig podamo informativno
   

  Vaje:

  • nastavimo trenutek vžiga z stroboskopom.
  • z osciloskopom merimo napetosti na primarnem in sekundarnem tokokrogu
  • na osnovi krivulj analiziramo delovanje vžigalne naprave

  Električni generator

       
  • dinamo
  • generatorski regulator
  • alternator
  • vzdrževanje in priklop alternatorja
  • je osnovne zakonitosti električnih naprav že spoznal pri elektrotehniki. Poudarimo predvsem razlike v izvedbah, vzdrževanju in kontroli le-teh.
   
  • Vaje:
  • izmerimo polnilni tok na alternatorju
  • izmerimo praznilni tok na zaganjalniku
  • demonstriramo priklop alternatorja

  Električni zaganjalnik

       
  • zaganjalnik z elektromagnetnim podajanjem pastorka
  • zaganjalnik s pomičnim rotorjem
  • vgraditev in vzdrževanje zaganjalnika
  • zna posamezne električne naprave montirati in priklopiti na vozilo
  • pozna delovanje
  • jih zna vzdrževati
  • pozna vzroke nepravilnega delovanja
     

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Predmet je povezan z vsemi strokovnimi predmeti in s praktičnim poukom, saj daje potrebno osnovo za dopolnjevanje in nadgradnjo znanj. Vsebine s področja odrezavanja, merjenja in varstva pri delu in varstva okolja so vključena v praktični pouk.