SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU (IS IN DV)

Izobraževalni program: AVTOMEHANIK (ds), INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ (ds), AVTOKLEPAR (ds), ORODJAR (ds), STROJNI MEHANIK (ds), KLEPAR KROVEC (ds), KONSTRUKCIJSKI MEHANIK (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK S STROKOVNO TEORIJO

S skupnimi predmetnimi področji za prvi letnik v obsegu 140 ur:

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

140

   

2.

112

   

3.

112

   

Skupaj

364

   
 1. letnik: Skupni del
 2. in 3. letnik: Specifično za poklic 

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri tem predmetu dijaki v praksi preverijo in uporabijo teoretična znanja, ki so jih pridobili pri drugih predmetih, predvsem pri strokovno-teoretičnih. Pri tem predmetu dijaki spoznajo praktične osnove procesov ter zakonitosti delovanja sklopov in naprav. Skupni cilji praktičnega izobraževanja za poklice strojništva Dijak naj:

Specifični cilji praktičnega pouka so razvidni iz katalogov znanj za praktični pouk posameznih izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe na področju strojništva.

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik: za navedene izobraževalne programe strojništva v obsegu 140 ur

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak usvoji znanja:

Dijak:

Dijak:

 

Ročna obdelava kovin

Uvod: hišni red v učnih delavnicah in obratovalnicah, standard znanja zdravje in varnost pri delu, seznanitev s pravicami in dolžnostmi, bivalno in delovno okolje, postopki meritev in enostavne meritve

Dijak se nauči primernega vedenja na delovnem mestu, upoštevanja varnostnih predpisov in spozna poklic. Nauči se spoznavati škodljivosti in nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri praktičnem pouku in praktičnem delu ali v razredu. Razume svojo vlogo pri ohranjanju čistega okolja. Zna opraviti enostavne meritve.

Dijak razvija zavest do poklicne etike in pravilnega vedenja. Zaveda se nevarnosti in možnih škodljivih posledic za svoje zdravje. Uporablja varovalna sredstva, da zavaruje svoje zdravje. Zaveda se, da lahko s svojim posegi bistveno vpliva na zdravo okolje.

Dijak ugotovi nevarnosti in škodljivosti, katerim je izpostavljen pri praktičnem pouku in praktičnem delu ter na poti v šolo in domov. Uporabi teoretično znanje pri praktičnem delu in prav tako merilno orodje in postopke merjenja.

Zahtevnejša merilna orodja in izvajajanje zahtevnejših meritev

Zna uporabljati zahtevnejša merila in izvesti dolžinske in kotne meritve.

Glede na zahtevnost poklica mu privzgojimo čut odgovornosti za opravljeno delo in odnos do delovnih sredstev in strank.

 

Zarisovanje na kovinske predmete in vtiskavanje

Zna zarisovati in vtiskavati kovinske predmete.

Razvija sposobnost sprejemanja odločitev ter samostojnost.

 

Odrezovanje

Vrste pil glede na uporabo za obdelovanje različnih materialov, obdelovanje materiala s pilo.

Pozna orodja, zna obdelovati material s pilo ter nadzorovati ravnost in kotnost.

Nauči se sodelovanja s sodelavci, iznajdljivosti v konfliktnih situacijah, komunikativnosti in solidarnosti.

Uri se delati s pilo, v pravilni drži telesa pri delu s pilo in točnosti obdelave.

Posnemanje faz, žaganje, sekanje in brušenje.

S pilo zna posnemati robove na obdelovancu, žagati, sekati in brusiti material.

Spodbujamo njegovo inovativnost, seznanimo ga s potrebami samoizobraževanja z ozirom na hiter razvoj tehnike in novih tehnologij.

Naučimo dijaka pravilno uporabljat orodje, zaščitna sredstva in uporabo tehnologije pri urjenju ročnih spretnosti pri obdelavi kovin.

Vrtanje kovin

Vrste vrtalnih strojev, nevarnosti pri delu z vrtalnim strojem, ostrenje svedrov in nastavitve vrtalnih hitrosti;

ročna in strojna povrtala, povrtavanje in grezenje

Dijak pozna vrtalne stroje, njihovo delovanje in zaščito pred poškodbami z vrtalnimi stroji. Zna ostriti svedre, nastaviti vrtalne hitrosti ter ročno in strojno povrtavati in greziti.

Spodbujamo ga k samoinciativnosti in inovativnemu delu za lažje opravljanje poklica.

 

Rezanje navojev

Navojni svedri in navojna rezila ter rezanje notranjih in zunanjih navojev

Zna izbrati premer izvrtine za rezanje notranjih navojev, rezati zunanje in notranje navoje ter izmeriti korak navoja.

Privzgojimo odnos do varstva okolja pri ravnanju z rezalnimi olji in s škodljivimi snovmi.

Za rezanje navojev mora znati izmeriti in izbrati orodje za vrtanje in rezanje navojev ter izdelati navoje.

Vijačne zveze

Vrste vijakov, matic in varovanje matic ter vijakov

Pozna elemente vijačnih zvez, razna varovala ter varovala pravilno uporabiti.

 

Z metodo izkustvenega učenja (learning by doing) pozna vijake, matice in pomembnost varovanja.

Strojna obdelava kovin

Struženje, rezkanje, brušenje; vrste stružnic, struženje; vrste rezkalnih strojev, rezkanje; vrste brusilnih strojev, brušenje; sodobno pojmovanje kakovosti ter standardov, karakteristike, pojmovanje in presoja sistema kakovosti

Zna pripraviti stroj in orodje za struženje, čelno in vzdolžno struženje, notranje struženje, vrtanje in rezanje navojev, rezkanje ter notranje, zunanje in ploskovno brušenje.

Spozna delovanje sistema kakovosti v praksi s poudarkom na proizvodnji, nadzoru in skladiščenju.

 Sprejema kakovost kot strategijo uspeha, zaveda se osebne, poklicne in delovne odgovornosti ter vloge sistema kakovosti v podjetju.

Obvlada branje risb, izdelavo predmeta na stružnem stroju, uporabo zaščitnih sredstev, merjenje, točnost in ekonomičnost izdelave.

Testira in ocenjuje kakovost izdelka, lastnega kriterija za ocenjevanje.

Spajanje kovin

Plamensko varjenje:

varilni aparati jeklenke, manometri, gorilniki in varjenje; pri varjenju dijak izve vse o izvoru in škodljivih vplivih onesnaževalcev zraka na zdravje.

Dijak spozna škodljive vplive onesnaževalcev zraka na zdravje ljudi in se seznani z ukrepi zmanjševanja onesnaževanja zraka. Pozna avtogeni varilni aparat, zna prižgati in naravnati varilni plamen ter avtogeno variti. Zna izbrati gorilnik za različna varjenja in varilno žico. Obvlada varjenje tankih pločevin.

 Dijak se zaveda, da se je pri delu včasih treba zaščititi z ustreznimi sredstvi pred strupenimi plinastimi snovmi. Zaveda se, da tudi sam vpliva na okolje izpust škodljivih plinov (motorji z notranjim izgorevanjem).

Sortira odpadke v posebne zabojnike. Seznani se s pravilno in varno uporabo varilnega aparata ter kakovostnim varjenjem, upošteva varno delo, pozna nevarnosti pri delu z varilnimi aparati.

Varjenje z zaščitnim plinom CO2 in MAG- postopkom:

varilni aparat, zaščitni plin in postopek varjenja; točkovno električno uporno varjenje

Pozna postopek varjenja z zaščitnim plinom CO2 in MAG ter zna nastaviti aparat in variti. Pozna aparat za točkovno električno uporno varjenje in točkovno variti.

 

 

Mehko in trdo spajkanje (lotanje):

materiali za mehko in trdo spajkanje, postopek spajkanja

Zna pripraviti material za spajkanje ter mehko in trdo spajkati.

 

 

Spoznavanje alternativnih virov energije: sonca, vetra, geotermalna energija, energija biomase, morja, valov, soproizvodnja toplote in elektične energije; elektro obločno varjenje:

elektro obločni varilni aparat, izbira varilnih elektrod in nastavitev varilnega toka ter postopek elektro varjenja.

Razume pomen alternativnih virov energije, ki so povezani z varčevanjem energije in doseganjem čistega okolja ter boljših pogojev dela.

Pozna elektro obločni varilni aparat, zna izbrati varilno elektrodo, nastaviti jakost varilnega toka in variti.

Zaveda se, da se z uporabo alternativnih virov energije zmanjšajo stalni stroški in da ima človeštvo zato več možnosti za preživetje.

Pomembna je stalna uporaba zaščitnih sredstev.

Izdela preproste primere naprav za pridobivanje alternativnih virov energije.

Pravilno uporabi elektro varilni aparat in delovne tehnike za kakovostno elektrovarjenje.

Navedene vsebine se izvajajo skupaj za naslednje izobraževalne programe: avtoklepar, orodjar, konstrukcijski mehanik, instalater strojnih instalacij, avtomehanik, strojni mehanik in klepar krovec.

2. letnik - Avtomehanik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak usvoji znanja:

Dijak:

Dijak:

 

Uvod: hišni red, varstvo pri delu; spoznavanje avtomehanskega poklica; standard znanj iz ekonomike:gospodarstvo, podjetje, stroški, prvine poslovnega procesa, premoženje in uspešnost podjetja; varstvo pri delu, orodja, stroji, naprave, strokovna literatura in vozila

Vzdrževanje vozila:

pristop k vozilu, postopek čiščenja vozila in mazanje, menjava olj in pogonski agregati

Pozna avtomehanski poklic, njegove zahtevnosti, posebna orodja in naprave, motorno vozilo, strokovno literaturo in zaščito za varno delo na motornem vozilu. Spozna omejenost dobrin in pomen ravnanja z dobrinami, pojme plačilne sposobnosti.

 

Obvlada pravilni pristop k vozilu, zaščito vozila, postopek čiščenja vozila, mazanja, menjave olja in pozna funkcije posameznih agregatov na vozilu.

Razvija odnos do sodelavcev, strank in tuje lastnine in zanimanje za izpopolnjevanje strokovnega znanja, kar pripomore k boljšemu sprejemanju poslovnih odločitev in k zavedanju, da podjetje mora ohranjati in večati premoženje.

Strokovna odgovornost in kvaliteta avtomehanskega dela.

Vaje:

 • računanje lastne cene
 • sprejemanje poslovnih odločitev
 • sestavljanje preproste bilance
 • izračun lastnega kapitala, zaščita vozila, odnos do vozila, kakovost opravljenega dela in ekološko ravnanje z odpadnimi olji

Vzdrževanje in preizkus akumulatorja ter vezave: vrste akumulatorjev, vezave, nadzor in meritve ter vzdrževanje akumulatorja; zaporedna in vzporedna vezava električnih potrošnikov

Pozna vrste akumulatorjev, zna jih nadzorovati, vzdrževati, varno ravnati z elektrolitom in opraviti pravilne vezave. Znati mora vzporedno in zaporedno vezati električne potrošnike ter opraviti meritve.

Pri delu z električnimi napravami je treba upoštevati varstvo pri delu in ekološko ravnanje z odpadnimi akumulatorji.

Na osnovi meritev se nauči ugotoviti, kdaj je treba akumulator zamenjati in pravilno povezati akumulatorje in potrošnike.

Popravilo svetlobnih teles na vozilu:

preizkušanje svetlobnih teles, menjava luči in žarnic ter nastavitev svetlobnega snopa žarometov

Zna preizkusiti svetlobna telesa, izmeriti svetilnost, določiti moč žarnice za osvetlitev in menjati žarnico, opraviti meritev in nastavitev svetlobnega snopa žarometov.

 

 

Popravilo pnevmatik:

vrste pnevmatik, stroji za popravilo pnevmatik, postopek popravila (vulkanizacija) avtoplaščev, namestitev in uravnovešanje;

vrste platišč

Pozna oznake na pnevmatiki in platišču, zna sneti pnevmatiko in jo namestiti, jo uravnotežiti ter namestiti kolo na vozilo. Na poškodovanem avtoplašču zna oceniti poškodbo in jo popraviti (vulkanizirati).

 

Dijak se mora zavedati pomembnosti avtomobilskih koles za varno vožnjo, zato je zahtevano strokovno in pravilno popravilo avtomobilskih koles.

Elektro oprema vozila:

spoznavanje simbolov električnih veličin in merilnih instrumentov; namestitev elektroagregatov in zamenjava agregatov

Pozna simbole električnih veličin, merilne instrumente, zna priključiti merilni instrument in zamenjati elektroagregat.

 

Zahtevano je poznavanje električnih simbolov in merilnih instrumentov za opravljanje meritev električnih veličin in postopkov meritev ter urjenje zamenjave elektro agregatov na vozilu.

popravilo okvirja motornega vozila in meritve okvirja

Zna popraviti okvir vozila, opraviti meritve na okvirju motornega vozila. Upošteva in izpolnjuje merila za varno delo.

Pridobi motivacijo in veselje do opravljanja svojega poklica, občutek odgovornosti , vztrajnosti, sposobnosti delovanja v konfliktnih situacijah.

Cilj praktičnega pouka je, usvojiti temeljne spretnosti, potrebne za opravljanje poklica avtomehanika. Dijaka z učenjem temeljnih spretnosti in urjenjem spoznavnih in poklicno-operativnih sposobnosti pripeljemo do kakovostnega in ekonomičnega opravljanja poklica.

Vzmetenje vozila in avtomobilske preme

Pozna vrste vzmeti, preme motornega vozila, zna ugotoviti napake, jih odpravit ter sestaviti in namestiti v vozilo.

Upoštevati mora razvoj znanosti in tehnike v avtomobilski industriji, kar zahteva, da se vedno izobražuje in pridobiva možnosti za delovno kariero.

Zaradi zahtevnosti in novitet v avtomobilski tehniki ga je treba naučiti, da brez uporabe tehnične literature in znanja uporabe ni možno kvalitetno opravljati poklicnega dela.

Krmilni mehanizmi motornih vozil

Pozna vrste krmilnih mehanizmov, zna ugotoviti in popraviti napake, preizkusiti, nastaviti in namestiti na vozilo.

Pridobiva sposobnost komuniciranja s strankami in reševanja konfliktov ter strpnost in inovativnost pri reševanju okvar in problemov na motornih vozilih.

Cilj praktičnega dela je, da se nauči branja risb v delavniških katalogih, skic in vezalnih načrtov v elektrotehniki ali v hidravlično-pnevmatski tehniki.

Merjenje in nastavitev geometrije podvozja

Z merilno napravo zna izmeriti geometrijske kote podvozja in jih nastaviti.

Pri opravljanju poklica se srečujemo z ekološko nevarnimi materiali, zato poudarjamo

pomen upoštevanja ekoloških pravil.

S praktičnim poukom se prikažejo vse nevarnosti pri opravljanju poklica in s tem tudi zahteve po varnem delu.

Popravilo peste kolesa kolesni ležaji, mazanje ležajev

Zna razstaviti pesto kolesa, zamenjati kolesne ležaje, jih namazati in pesto kolesa pravilno namestiti na osni krak.

Vzgajamo ga, da ima odnos do poklicnih skrivnosti, do sodelavcev in strank.

Dijak se mora zavedati sankcij, če varnostnih predpisov ne upošteva.

Popravilo zavornih sistemov:

mehanski zavorni sistemi, hidravlični in zračni zavorni sistemi, ABS- regulacija zavornega sistema

Pozna zavorne sisteme, s preizkušanjem zna odkriti napake na sistemih in jih strokovno odpraviti.

Z meritvami in s testiranjem zna odkriti napake na ABS- sistemih ter jih popraviti.

 

V tem poklicu je treba za vozila, ki zahtevajo vedno bolj usposobljenega človeka, uporabljati razna zahtevna namenska orodja in merilne naprave.

Popravilo naprav za prenos moči:

Sklopka in popravilo tornih, hidravličnih in centrifugalnih sklopk

Pozna vrste sklopk, zna odkriti napake na torni sklopki, menjati lamelo in sklopko nastaviti. Zna odkriti napake na centrifugalnih in hidravličnih sklopkah ter odpraviti napake.

Pravilno uporabljena delovna sredstva in delovni postopek omogočajo varčevanje z energijo, naravnimi viri in s surovinami.

Cilj praktičnega pouka je, da se seznanijo z orodjem in napravami, z učenjem in urjenjem pa si pridobijo znanje uporabe pri popravilu motornih vozil.

Popravilo menjalnikov:

menjalnik z ravnim ozobljenjem, čeljustni menjalnik, sinhroniziran menjalnik in hidravlični menjalnik

Zna izgraditi menjalnike iz vozil, pozna vrste menjalnikov, s preizkušanjem zna ugotoviti napake, menjalnike zna razstaviti, opraviti defektažo sestavnih delov in jih zamenjati. Menjalnik zna sestaviti, ga preizkusiti in namestiti v vozilo.

 

Omogoča tudi ekonomično storitev ter olajšavo pri zahtevnih delih.

Popravilo kardanskih gredi in homokinetičnih zglobov:

teleskopske kardanske gredi in gredi s homokinetičnimi zglobi

Zna izgraditi kardanske gredi, preizkusiti in menjati križne zglobe, pravilno sestaviti kardanske gredi in jih namestiti v vozilo.

Opravi preizkus homokinetičnih zglobov, jih razstavi in menja ter namesti v vozilo.

Privzgojimo odgovornost do delovnih sredstev, do opravljenega dela, s katerim odgovarja za življenjsko varnost voznikov, ter odnos do tuje lastnine.

 

popravilo planetnih gonil

diferencial in reduktorji

Zna izgraditi diferencial iz vozila, odkriti napake, razstaviti, opraviti defektažo delov, zamenjati dele, sestaviti diferencial, ga nastaviti in vgraditi v vozilo.

   

3. letnik - Avtomehanik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak usvoji znanja:

Dijak:

Dijak:

 

Uvod:

spoznavanje specialnega orodja za popravilo motorjev z notranjim zgorevanjem, razstavljanje motorja

Seznanjen je z zahtevnostjo poklica, varstvom pri opravljanju poklica, pozna in zna uporabljati specialna orodja ter po pravilnem postopku razstaviti motor.

Socializacija, osebnostni razvoj, socialna integracija

Cilji praktičnega pouka so:

z urjenjem mu utrdimo delovne spretnosti, da zna vedno uporabljati pravilne

Dela na motorju:

čiščenje delov motorja, popravilo ohišja motorja, kontrola valjev, ročične gredi in sestava

Obvlada pravilni postopek čiščenja delov motorja, meritve valjev in ročične gredi, zna določiti specialnost ter namestitev ročične gredi v ležaje.

Razvije identifikacijo s poklicem, odgovornost, sposobnost delovanja v skupini, sposobnost reševanja problemov, komunikativnost.

postopke, s tem mu privzgojimo sposobnosti, potrebne za kakovostno opravljanje poklica

razstavljanje in popravilo ročičnih gredi dvotaktnih motorjev in vgraditev

Zna razstaviti ročično gred, menjati ležaje, sestaviti gred , jo uravnovesiti ter vgraditi.

 

zaradi nevarnosti pri opravljanju dijaku vedno

Sestava batnega sistema:

vstavitev valjev v ohišje motorja, sestava bat ojnica batni obročki in kotenje ojnice

Zna vstaviti valje v ohišje motorja, spojiti ojnico z batom, obvlada kotenje ojnic in nameščanje batnih obročkov.

 

predočimo nevarnosti, ki mu pretijo pri delu, zato da upošteva varnostne predpise zaradi lastne

Popravilo glave motorja:

kontrola glave motorja,

ravnanje glave, obdelava ventilskih sedežev, sestava in nameščanje na ohišje motorja.

Zna nadzorovati ravnost glave, glavo zravnati in obdelati ventilske sedeže.

Namestiti ventile v glavo, preizkusit tesnost, namestiti tesnilo glave na ohišje motorja in glavo pravilno priviti.

 

varnosti in odgovornosti do tuje lastnine

s praktičnim delom oziroma z urjenjem se dijak usposobi za samostojno

Krmilje motorja:

odmična gred, ventili, prenosi krmiljenja zobniški, verižni in jermenski; nastavitev krmiljenja motorja

Obvlada nadzor ravnosti odmične gredi, zna vstaviti odmično gred, nastaviti krmilne čase in nastaviti zračnost ventilov.

 

in učinkovito delo in tako pridobiva pogoje za zagotavljanje socialne in lastne varnosti

Naprave za dovod goriva:

rezervoar, vodi goriva do motorja, čistilci goriva, uplinjači in zračni čistilci

Zna popraviti rezervoar za gorivo in vode goriva ter menjati čistilce goriva, zračne čistilce, popraviti in nastaviti uplinjače goriva.

   

Vbrizgalni sistemi lahkih goriv:

kontinuirano vbrizgavanje goriva K-Jetronik in kontinuirano vbrizgavanje z elektronskim regulatorjem KE-Jetronik,

vbrizgalni sistemi izvedbe L- Jetronik

Pozna vbrizgalne sisteme, z merilnimi instrumenti zna izmeriti vrednosti za pravilno delovanje motorja in jih odpravljati. Zna uporabljati testerje za odkrivanje napak na sistemih.

   

Vbrizgalni sistemi izvedbe MOTRONIK in MONO-sistem

     

Izpušni sistemi:

meritev izpušnih komponent, kontrola lambda-regulacije in nastavitev

S testerjem mora znati izmeriti vsebnost posameznih plinov v izpušni zmesi in na osnovi meritev ugotoviti stanje motorja. Upošteva ekološke norme.

   

Mazalni in hladilni sistemi motorjev:

vrste mazanja in vrste hlajenja

Pozna in zna popraviti mazalne sisteme in hladilne sisteme motorjev z notranjim zgorevanjem.

   

Dizel motor:

elementi za dovod goriva čistilci, vbrizgalne šobe preizkus, menjava in nastavitev ter vgradnja v motor.

Zna ugotoviti napake na vbrizgalnih šobah, jih po pravilnem postopku zamenjati, nastaviti in vgraditi v motor.

   

Popravilo dizel tlačilke:

 • preizkus, napake, razstavljanje, zamenjava delov, sestava, nastavitev in vgradnja na motor

Zna preizkusiti dizel tlačilko, zamenjati izrabljene elemente, nastaviti tlačilko po podatkih proizvajalca, jo namestiti na motor ter nastaviti trenutek vbrizga.

   

Dodelilniki vžiga in popolni elektronski vžigalni sistemi

Pozna vrste dodelilnikov vžiga, z merilnimi instrumenti zna preizkusiti in ugotoviti napake na vžigalnih sistemih, jih zamenjati oziroma popraviti.

   

Elektro oprema vozila:

 • elektronske regulacije, zaganjalniki, alternatorji, svetlobna telesa in dodatna oprema

Pozna elektronske regulacije v avtomobilu, z merilnimi instrumenti zna izmeriti posamezne vrednosti in ugotoviti napake. Zna preizkusiti električne agregate, jih popraviti ali zamenjati. Pozna električne vezave svetlobnih teles in dodatno opremo vozila.

   

2. letnik - Avtoklepar

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak usvoji znanja:

Dijak

Dijak

 

Standardi znanj iz ekonomike; gospodarstvo, podjetje, stroški, prvine poslovnega procesa, premoženje in uspešnost podjetja;

spoznavanje avtoličarskih materialov

Spozna omejenost dobrin in pomen gospodarnega ravnanja z dobrinami. Razume pojem plačilne sposobnosti.

Zna prepoznati različne avtoličarske materiale in njihov namen.

Pripomore k boljšemu sprejemanju poslovnih odločitev in k zavedanju, da mora ohranjati podjetje in večati premoženje.

Vaje:

 • računanje lastne cene
 • računanje kazalnikov
 • sestavljanje preproste bilance
 • izračun lastnega kapitala

Spoznavanje postopka priprave površine za nanos poliesterskega kita ter obdelava površin

Zna pripraviti površino za nanos poliesterskega kita in z njim obdelati površino.

Razvija sposobnost reševanja tehnoloških problemov.

Demonstracija in

samostojno delo pod nadzorom

Demontaža in montaža svetlobnih teles na vozilu in nastavljanje žarometov

Pozna tehnologijo in tehniko montaže in demontaže svetlobnih teles in  njihovo nastavljanje.

Zna demontirati in montirati svetlobna telesa in jih po montaži nastaviti.

Razvija sposobnost reševanja tehničnih problemov.

Samostojno delo po navodilih in pod nadzorom

Zaščita delov vozila, ki se ne brizgajo, in brizganje temeljne barve

Zna zaščititi dele vozila, ki se ne brizgajo;

pozna tehnologijo in tehniko brizganja temeljne barve.

Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Spoznavanje postopka postavljanja in dviganja vozila z avtodvigalom ter odstranjevanje starega naličja in rje

Zna pravilno in varno postaviti vozilo na avtodvigalo ter pozna postopek odstranjevanja starega naličja in rje.

Nauči se odstraniti staro naličje in rjo z delov vozila.

 

Demonstracija, samostojno delo in delo v skupini pod nadzorom

Priprava podvozja vozila in zaščita vozila z antikorozijskimi sredstvi

Zna pripraviti podvozje za antikorozijsko zaščito in zašititi podvozje vozila.

 

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Brizganje in brušenje akrilnega kita

Zna obdelati površino vozila  z akrilnim kitom.

 

Demonstracija in samostojno delo

Brizganje avtolaka

Pozna tehnologijo in tehniko brizganja avtolaka;

zna lakirati dele površine vozila.

 

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Demontaža in montaža notranjosti vozila

Zna demontirati in montirati razne dele notranje opreme vozila in pozna tehniko in tehnologijo demontaže in montaže.

 

Samostojno delo po navodilih in pod nadzorom

Rezanje in izrezovanje tankih pločevin z ročnimi škarjami L+D, z vzvodnimi in z različnimi električnimi škarjami

Nauči se uporabljati škarje za določeno operacijo, izbirati ustrezne škarje,

pozna pravilno tehnologijo dela s škarjami.

Navaja se ekonomičnega načina dela.

Samostojno delo pod nadzorom

Upogibanje pločevine na raznih upogibnih strojih in napravah

Nauči se uporabljati razna upogibna orodja in naprave.

Pridobiva zavest pripadnosti poklicu.

Samostojno delo pod nadzorom

Uvijanje in robljenje pločevine

Pred uvijanjem in robljenjem je treba izračunati plašč izdelka (cevi ), zna izbrati pravilen postopek uvijanja in robljenja in uporabljati razne priprave ter določiti

enostavne plašče izdelkov.

 

Samostojno delo pod nadzorom

Ročno zunanje in notranje robljenje

Nauči se na različne načine uporabljati razne priprave in pripomočke ter pravilno voditi kladivo pri upogibanju upogibati po črti.

 

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Uvijanje okroglih oblik ter kotnikov

Nauči se preoblikovati polizdelke, zna uporabljati razne stroje in naprave, ki se uporabljajo pri tovrstnem delu.

 

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Uporaba raznih kleparskih ročnih orodij in njihova izbira glede na potrebe

Pozno vsa razpoložljiva orodja in namen njihove uporabe v konkretnih primerih;

zna pravilno izbrati orodje.

 

Demonstracija pod nadzorom

Prikaz uporabe raznih vrst kleparskih orodjih za ravnanje pločevine na poškodovanih vozilih

S prikazom uporabe orodij spoznava usklajeno uporabo dveh orodij hkrati.

 

Demonstracija

Brušenje ročnega orodja

Zna pravilno usposobiti ročno orodje na za to primernih strojih in ob uporabi raznih merilnih pripomočkov;

prepozna obrabljeno orodje.

Navaja se na pravilni način dela.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Vrtanje, sekanje, piljenje, brušenje in žaganje tankih pločevin

Spozna različna orodja za obdelavo

pločevine in njihove posebnosti.

 

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Mehko spajkanje in cinjenje pločevine

Seznani se z vrstami spajkalnikov,

materiali za spajkanje,

uporabo posameznih vrst spajkalnikov;

spozna postopek in namen cinjenja;

nauči se pravilne tehnike dela.

 

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Ravnanje pločevine in avtomobilskih delov s krčenjem

Spoznava vrsto postopkov segrevanja pločevine z raznim aparati in vrstami energije;

nauči se ravnati prenapete pločevine na vozilu.

 

Samostojno delo pod nadzorom

Varjenje tanke pločevine z MAG- postopkom

Nauči se uporabljati varilno garnituro.

Pridobiva ročne spretnosti.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Trdo spajkanje

Električno točkovno varjenje avtomobilskih delov

Obvlada trdo spajkanje s poznavanjem varilne garniture, materialov in tehnike dela;

točkovno varjenje s poznavanjem varilne garniture, materialov in tehnike dela.

 

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Oblikovanje pločevine in izdelava različnih stožčastih posod in cevnih kolen

Nauči se oblikovati plašče različnih nesimetričnih oblik in ponovi znanje o zarisovanju na pločevino, izrezovanju in upogibanju ter varjenju v različnih položajih.

 

Samostojno delo po navodilih pod nadzorom

Plamensko varjenje tankih pločevin

Zna pravilno voditi gorilnik in dodajni material ter nastaviti parametre varjenja.

 

Samostojno delo pod nadzorom

Postavitev in pritrditev vozila na ravnalno mizo

Seznani se z različnimi ravnalnimi sistemi, s tehniko pritrjevanja vozila na ravnalno mizo, pri tem mora natančno upoštevati delovna navodila.

Navaja se na natančnost pri delu.

Timsko delo pod nadzorom

Izdelava izdelka z varjenjem po raznih postopkih ter ravnanje avtomobilskega dela

Preveri doseženo znanje na raznih važnejših področjih, ki so jih obravnavali in utrjevali.

 

Samostojno delo pod nadzorom

3. letnik - Avtoklepar

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak usvoji znanja:

Dijak:

Dijak:

 

Orodja, stroji in naprave v avtokleparski delavnici

Seznani se z delom, orodji, s stroji in z napravami, ki jih mora imeti dobro opremljena avtokleparska delavnica.

Pridobiva občutek pripadnosti stroki.

Frontalno delo in demonstracija

Oprema avtokleparskih delavnic

Pristop k popravilu vozila in demontaži delov

Obvlada pravilnik o varstvu pri delu, napravah in opremljenosti avtokleparskih delavnic z vidika varnosti in ekologije.

Pridobiva pozitiven odnos do dela in okolja.

Skupinsko delo pod nadzorom

Ravnanje poškodb na karoseriji in prilagajanje novih delov

Obvlada tehniko in tehnologijo dela pri ravnanju in prilagajanju novih karoserijskih delov.

Navaja se na samostojno delo.

Samostojno delo pod nadzorom

Varjenje tankih pločevin in avtomobilskih delov z MAG- varilnim postopkom

Vadi postopke varjenja avtomobilskih delov in prilagaja posamezne dele karoserije.

 

Samostojno delo pod nadzorom

Plamensko varjenje tankih pločevin

Mehko spajkanje

S plamenskim varjenjem in spajkanjem zna samostojno popravljati razne dele (npr. rezervoar za gorivo).

 

Samostojno delo pod nadzorom.

Varjenje PVC

Električno točkovno varjenje in delo z električnim točkovnikom; brušenje pločevine in zvarov z ročnimi brusilnimi stroji

Spozna umetne snovi, ki jih je možno variti, in praktični postopek varjenja;

nauči se praktično uporabljati električni točkovni aparat pri delu na vozilu;

zna uporabljati ročni brusilni stroj pri delu na vozilu.

Pridobiva občutek odgovornosti za delo, ki ga sam opravi.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Oblikovanje pločevine, izdelava posameznih avtomobilskih pločevinskih delov

Obnovi že pridobljena znanja o uporabno preoblikovalnih postopkih;

uri si ročne spretnosti, potrebne pri avtokleparskem delu;

zna presoditi, kdaj karoserijski del zamenjati in kdaj popraviti.

 

Samostojno delo po navodilih in pod nadzorom

Nastavitev in pritrditev vozila na ravnalno mizo, meritve na karoseriji z elektronsko roko

Pozna osnovne principe dela na ravnalni mizi;

nauči se računalniško podprtega merjenja z elektronsko roko na ravnalni mizi.

Navaja se na natančnost in vztrajnost pri delu.

Timsko delo pod nadzorom

Ravnanje karoserije po poškodbi na ravnalni mizi in izpis podatkov.

Poškodovano vozilo zna pravilno pritrditi na ravnalno mizo, ga izmeriti in s hidravlično roko izvleči.

Z uporabo različnih postopkov zna popraviti manj poškodovano vozilo.

Navaja se na sposobnost dela v timu.

Timsko delo pod nadzorom.

Ravnanje strehe vozila z demontažo in montažo šip in tapet

Vadi tehniko demontaže in montaže šip;

nauči se izbirati najustreznejše postopke popravila in

uporabljati najustreznejša orodja in delovna sredstva.

Uri spretnosti, potrebne pri opravljanju poklica.

Samostojno delo po navodilih in pod nadzorom

Krčenje pločevine s segrevanjem in upogibanje profilov

Zna ravnati prednapeto pločevino z uporabo različnih elektrod, plamena in hladnega postopka ter uporabiti ravnalna orodja;

na razne načine zna upogibati profile.

Uri reševanje tehnoloških poklicnih problemov.

Samostojno delo po navodilih in pod nadzorom

Zaščita pločevine, tesnjenje zamenjanih delov vozila, kitanje poškodovanih mest

Zna zaščititi, zatesniti, zakitati in obrusiti popravljena mesta tako, da dosegajo kakovost originalnih delov.

 

Samostojno delo pod nadzorom

Cinjenje varjenih ali poškodovanih površin

Lepljenje

Kovičenje in vijačenje pločevine

Zna ciniti pločevinske površine in jih primerno obrusiti;

obvlada metode lepljenja,

kovičenja in vijačenja pločevine.

 

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Vgradnja strešne lopute in okenskega okvirja

Zna izvesti vse potrebne tehnološke postopke pri vgradnji strešne lopute in okenskega okvirja.

Navaja se na upoštevanje pisnih navodil proizvajalcev.

Delo v skupini pod nadzorom

Lepljenje stekel na vozilu

Po navodilih zna pripraviti ustrezno lepilo;

ustrezna orodja in naprave, uporabne pri lepljenju;

zna izvesti postopek lepljenja.

 

Samostojno delo pod nadzorom

Popravilo različnih poškodb na vozilu ali zamenjava delov

Zaveda se končnega cilja popravila, zahtevane kakovosti in načina doseganja kakovosti dela; zna samostojno izvesti popravilo.

Navaja se na samostojno odločanje.

Samostojno delo pod nadzorom

Izdelava izdelka varjenje po MAG- postopku, uporaba trdega spajkanja in upogibanja

Pokaže praktična znanja, ročne spretnosti in iznajdljivost pri delu.

Krepi si samozavest.

Samostojno delo pod nadzorom

2. letnik - Klepar-krovec

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Spoznavanje standarda znanj iz ekonomike; gospodarstvo, podjetje, stroški, prvine poslovnega procesa, premoženje in uspešnost podjetja

Dijak spozna omejenost dobrin in pomen gospodarnega ravnanja z dobrinami.

Pozna pojme plačilne sposobnosti.

Pripomore k boljšemu sprejemanju plačilnih odločitev in se zaveda, da mora ohranjati podjetje in večati premoženje.

Vaje:

 • računanje lastne cene
 • računanje kazalnikov
 • sestavljanje preproste bilance
 • izračun lastnega kapitala

Striženje na namiznih in na zvodnih škarjah, brušenje na stabilnem brusilnem stroju in s kotno brusilko

Usvoji tehniko striženja pločevine na zvodnih in namiznih škarjah.

 

Razrez pločevine na namiznih škarjah

Narediti izdelek in vključiti že znane delovne operacije

Preveri že usvojena znanje striženja, vrtanja, brušenja in zarisovanja.

 

Vaja:

 • rezanje navojev

Ravnanje pločevine z ustreznimi ročnimi kladivi in valjčnimi stroji

Spoznava pločevino, njene napetosti, ki jih želijo z ravnanjem odpraviti.

 

Delo s pločevino ob pomoči učitelja

Upogibanje na ročnih upogibnih strojih in napravah

Že poravnano in zarisano pločevino upogiba v kleparske izdelke.

Dijaki kombinirajo delovne  postopke in načine dela med seboj.

Delo v dvojicah zaradi narave dela

Ročno krivljenje valjastih in končnih oblik iz pločevine na ceveh in robovih različnih oblik

Obvladuje ročne spretnosti upogibanja in krivljenja na pločevini.

 

Ročno upogibanje nastavka lijaka

Zaščita kovinskih konstrukcij  pred rjo

Zaščiti že opravljeno delo  proti koroziji.

 

Demonstracija in samostojno delo zaščite

Osnovni postopki montaže podsklopov

Nauči se izdelane kleparske  podsklope sestaviti v celoto.

Navaja se skrbeti za svoje orodje in delovna sredstva ter zaščito svojega dela.

Ugotavljanje pravilnosti, ustreznosti strojev in naprav na delovnem mestu

Vzdrževanje delovnega mesta, orodij in naprav

Zaveda se, da je potrebno vzdrževanje delovnega mesta za uspešno delo.

 

Ureditev delovnega mesta

Zarisovanje in konstruiranje plaščev kleparskih elementov

Ob že znanem zarisovanju se nauči zarisovati in krojiti plašče kleparskih teles.

Navaja se ekonomičnega načina dela.

Samostojno delo in konstruiranje pod nadzorom

Krojenje in izraba materiala zahtevnejših izdelkov

S krojenjem je tesno povezana racionalna izraba materiala, zato je to potrebno upoštevati.

 

Individualno delo krojenja ob pomoči učitelja

Ravno in krivuljno striženje z ročnimi škarjami različnih izvedb

Nauči se uporabljati najprimernejše škarje za določeno operacijo.

Seznani se s stroji in z napravami, z njihovimi sposobnostmi, zna ravnati z njimi, da mu dobro služijo.

Demonstracija in vaja striženja pod nadzorom

Zarisovanje in konstruiranje plaščev kleparskih elementov

Ob že znanem zarisovanju se nauči zarisovati in krojiti plašče kleparskih teles.

Navaja se ekonomičnega načina dela.

Samostojno delo in konstruiranje pod nadzorom.

Krojenje in izraba materiala zahtevnejših izdelkov

S krojenjem je tesno povezana racionalna izraba materiala, zato jo je treba upoštevati.

 

Individualno delo krojenja ob pomoči učitelja

Ravno in krivuljno striženje z ročnimi škarjami različnih izvedb

Nauči se uporabljati najprimernejše škarje za določeno operacijo.

Seznani se s stroji in z napravami, z njihovimi sposobnostmi, zna ravnati z njimi, da mu dobro služijo.

Demonstracija in vaja striženja pod nadzorom

Striženje pločevine in profilov na vzvodnih škarjah s kombiniranimi rezili

Spozna vzvodne škarje in večnamensko uporabo.

 

Samostojno delo in razrez profilov v dvojicah

Nastavitev stroja in razrez pločevine na strojnih škarjah s paralelnimi in kolutnimi rezili

Zna nastaviti škarje za razrez različne pločevine in tudi rezati.

 

Demonstracija in samostojno delo rezanja na kolutnih škarjah pod nadzorom

Priprava in nastavitev upogibnih letev in prizem na stroju

Spozna upogibni stroj, njegov pribor in njegovo nastavitev.

Navaja se na pravilni način dela.

Demonstracija in samostojna nastavitev letev

Upogibanje elementov zidnih, strešnih in drugih obrob

Na že nastavljenem stroju uspe upogibati.

 

Demonstracija in individualno delo upogibanja

Oblikovanje pločevinastih cevi s trnom

Nauči se tudi ročnih spretnosti s kleparskim priborom.

 

Samostojno delo pod nadzorom

Izdelava enojnih, dvojnih in večkratnih zgibov

Nauči se izdelovati različne zgibe pločevine.

Pridobiva si zavest in sliko svojega poklica.

Samostojno delo upogibanja večkratnih zgibov pod nadzorom

Strojna izdelava pločevinastih cevi in žlebov

Samostojno izdeluje žlebove in odtočne cevi.

 

Demonstracija in samostojno delo upogibanja žlebov

Izdelava rozet, žaluzij in zaključnih obrob

Spozna postopek izdelave žaluzij in zaključnih obrob.

 

Demonstracija in samostojno delo kleparskih elementov pod nadzorom

Nabiranje in sestava različnih kolen

Zna pravilno nabrati kleparsko koleno in ga sestaviti.

Navaja se na pravilen način dela.

Samostojno delo montaže kolen pod nadzorom

Strojno in ročno krčenje pločevine

Tudi strojno zna nakrčiti in nabrati kleparske elemente.

 

Demonstracija in samostojno delo z nakrčenjem pod nadzorom

Priprava in nastavitev stroja za robljenje

Spozna stroj in pripomočke za robljenje in sam potek dela.

 

Samostojno delo robljenja pod nadzorom

Izdelava nepropustnih spojev z upogibanjem

Nauči se izdelati nepropustne spoje z upogibanjem.

Pridobiva in uri svoje ročne spretnosti.

Demonstracija in samostojno delo nepropustnih spojev pod nadzorom

Strojno bočenje s stiskanjem ali z vlečenjem

Nauči se strojno bočiti pločevino za razne konstrukcije.

Pridobiva pozitiven odnos do dela.

Demonstracija in individualno delo bočenja pod nadzorom

Glajenje prehodov, lokov stopnic in krožnih prehodov

Spozna postopke glajenja pločevine na različnih elementih.

 

Samostojno delo glajenja pod nadzorom

Izvedbe vijačnih spojev na kleparskih elementih iz tenkih pločevin

Spaja kleparske elemente z vijačnimi zvezami.

Navaja se na samostojno delo.

Demonstracija in delo z vijačnimi spoji pod nadzorom

Priprava in izvedba kovičnih spojev s polnimi in votlimi kovicami

Zna uporabljati kovice za spojni element v kleparstvu.

 

Prikaz in delo v dvojicah pod nadzorom

Spajanje pločevine z različnimi loti

Nauči se spajati pločevino z različnimi loti.

Navaja se na natančnost in vztrajnosti pri delu.

Demonstracija in delo z loti pod nadzorom

Montaža kleparskih elementov na objektu

Spozna vrste postopkov montaž na objektih.

 

Prikaz dela montaže, delo v dvojicah na objektu

Plamensko varjenje tanjših pločevin v različnih legah

Že znano plamensko varjenje uporabi v različnih legah.

Pridobiva si ročne spretnosti.

Samostojno delo varjenja pod nadzorom

Elektro uporovno varjenje pločevin točkovno in kolutno

Spozna uporovno varjenje in njegovo uporabnost.

 

Demonstracija in delo varjenja na točkovnem stroju

3. letnik - Klepar-krovec

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak usvoji znanja

Dijak

Dijak

 

Varjenje v zaščitnih plinih MIG, MAG- in TIG-postopek

Seznani se z varilnimi aparati, zaščitnimi sredstvi in s pripomočki. Nastavlja varilne parametre in vari.

Dobi občutek potrebnosti postopka, varjenja in lepljenja, izbere ustreznega glede na njegove naloge.

Demonstracija in samostojno delo varjenja pod nadzorom

Varjenje elementov in termoplastičnih umetnih mas

Spozna pomembnost varjenja termoplastičnih mas in obvlada varjenje le-teh.

 

Prikaz dela in delo varjenja termoplastičnih mas v dvojicah

Izdelava lepljenih, plastičnih masah in stekla

Nauči se uporabljati postopek lepljenja plastičnih mas, kovin in stekla.

 

Demonstracija in samostojno delo na vajah lepljenja

Montaža strešnih odprtin, lin, oken in zračnikov

Iz že narejenih profilov tesni strešna okna, line in zračnike.

Spozna, kako pomembno je za lažjo montažo elemente pravilno pripraviti že v delavnici.

Samostojno delo montaže pod nadzorom

Montaža dimniških in vetrnih obrob glede na vrsto kritine

V delavnici pripravljene obrobe zmontira okrog dimnikov na strehi.

 

Ogled:

 • odločitev, montaža dimniških in vetrnih obrob

Izdelava in montaža lovilcev snega za različne kritine

Obvlada operacijo izdelave in montaže različnih lovilcev snega.

 

Prikaz izdelave in montaže lovilcev snega , sledi vaja

Priprava elementov strešne konstrukcije

Pripravi strešno konstrukcijo za namestitev pločevinaste kritine.

Premaga morebitni strah pred višinskim delom.

Pregled in odločitev pred montažo strešne konstrukcije

Ploščate oblike pločevinastih streh zapreti

Kovinsko konstrukcijo zna pokriti s pločevinastimi ploščami s privihom.

 

Prikaz montažnih del na strehi, nato montaža

Izdelava in montaža različnih žlebov, zaključkov in odtočnih cevi

Spozna različne oblike in načine izdelave žlebov, žlebnih zaključkov in odtočnih cevi.

Širi področje splošnih praktičnih znanj in vključuje nova spoznanja.

Samostojno delo montaže različnih žlebov pod nadzorom

Izdelava in montaža enojnih, dvojnih kolen, kotličkov in lovilcev

Nauči se izdelati različna kolena, kotličke in lovilce vode.

 

Izdelava različnih kleparskih kolen, delo v dvojicah

Priprava priključkov za antene in kabelske priključke

Zna pripraviti in zmontirati priključke anten ter različne kabelske priključke.

 

Demonstracija, nato individualna izdelava kabelskega priključka

Izdelava robnikov in spojnikov

Seznani se z izdelavo robnikov in pripravo spojnikov.

Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

Skupinsko in samostojno delo izdelava robnikov pod nadzorom

Nameščanje montažnih odrov in drugih pripomočkov za varno delo

Spozna tudi potrebnost priprave na montažna dela, da bodo le-ta varna.

Pridobi si sposobnost ocenjevanja svojega dela.

Skupinsko delo nameščanja odrov pod nadzorom.

Izvedba proti korozijske zaščite kleparskih izdelkov in spojev

Zaveda se nujnosti zaščite svojih kleparskih del in jo zna izvesti.

 

Razlaga za samostojno delo zaščite proti koroziji pod nadzorom

2. letnik - Instalater strojnih istalacij

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Spoznavanje standarda znanj iz ekonomike; gospodarstvo, podjetje, stroški, prvine poslovnega procesa, premoženje in uspešnost podjetja

Dijak spozna omejenost dobrin in pomen gospodarnega ravnanja z dobrinami,

razne pojme plačilne sposobnosti.

Pripomore k boljšemu sprejemanju plačilnih odločitev in se zaveda, da mora ohranjati podjetje in večati premoženje.

Vaje:

 • računanje lastne cene
 • računanje kazalnikov
 • sestavljanje preproste bilance
 • izračun lastnega kapitala

Lepljenje kovin:

tehnologije lepljenja

enokomponentna in dvokomponentna lepila

Zna izbrati enokomponentna in dvokomponentna lepila za lepljenje kovinskih in nekovinskih gradiv, pripraviti površino lepljencev.

Pridobi prve šolske izkušnje z lepljenjem.

 

Vaje:

 • priprava površin
 • izbira lepila
 • lepljenje
 • preizkušanje lepljenega spoja

Instalater strojnih instalacij poglablja v posebnem delu naslednje vsebine iz skupnega dela: ročna obdelava kovin, odrezavanje, vijačne zveze; sekanje kovin in nekovin. Delajo ločeno v skupini v eni učilnici.

         

Tehnologije izdelave cevi, gradiva za cevi, namembnost

Loči šivne in brezšivne cevi.

Zna določiti iztegnjeno dolžino krivine.

Zna vroče kriviti 900 lok izogibni, etažni in zamični.

Zna izbirati temperature segravanja pri vročem krivljenju.

Zna hladno kriviti cevi iz kovin in armiranih plastičnih mas.

 

Vaje:

 • določanje iztegnjenih mer (surovec)
 • roče krivljenje in varnost
 • hladno krivljenje

Brušenje in rezanje z ročnimi stroji

Zna varno vpenjati obdelovance, brusiti ali rezati robove zvara pred varjenjem in čistiti zvare.

Uporablja določila iz predpisov o varstvu pri delu.

 

Vaje:

 • oblikovanje robov pločevine
 • čiščenje in brušenje zvarov

Ročno obločno varjenje:

elektrode

varilni stroji

vrste zvarov

varivost

Zna nastavljati tehnološke parametre na varilnem stroju.

Zna brati delavniške risbe in pozna standardno označevanje zvarov.

Zna poskrbeti za osebno zaščito in varnost.

Zna variti v najugodnejših legah materiale z dobro varivostjo.

 

Vaja:

 • demonstracija učitelja in samostojno delo dijaka:
 • priprava zvarnih robov,
 • izbira varilnega stroja in tehnoloških podatkov,
 • skrb za varnost,
 • varjenje I- in K- zvara

 

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Strojna obdelava kovin in nekovin:

Dijak

Dijak

 
 • struženje, noži
 • rezkanje, rezkarji
 • brušenje, brusi
 • strojno žaganje, žage
 • mazalna in hladilna sredstva

Loči strojne obdelave, zna pripraviti ustrezen stroj, in orodje.

Zna vpeti obdelovanec in nastaviti primerne parametre obdelave. Zna uporabljati osebna zaščitna sredstva in varno delati.

Zna kontrolirati mere in hrapavost površine (z etaloni).

Zna odstranjevati odrezke, zaščititi stroj in izdelke.

Zna ostriti enostavna orodja.

S pravilno izbiro tehnologije, orodja in obdelovalnih podatkov vpliva na preudarno rabo gradiv in energije.

Vaje:

 • branje delavniških risb
 • izbira tehnologije in stroja
 • izbira orodja in obdelovalnih podatkov
 • vpenjanje orodij in obdelovancev
 • obdelava, hlajenje
 • mazanje
 • kontrola in merjenje
 • obraba orodja in ostrenje

Plamensko varjenje:

Dijak

   
 • temperature in vrste plamena
 • varilna oprema
 • zaščitna sredstva
 • dodajni materiali
 • tehnike varjenja

Zna pripraviti zvarni rob tanke pločevine, speti ali vpeti obdelovanec.

Zna pripraviti ustrezni gorilnik, odpreti plin, naravnati nevtralni plamen ter zvariti nekaj varkov brez dodajnega materiala.

Zna izbirati dodajne materiale. Zna spenjati, zna variti v desno in levo.

Zna kontrolirati kakovost zvarov (vizualno).

.

Vaje:

 • priprava varjencev
 • osebna zaščita in varnost
 • vžig plamena
 • varjenje brez dodajnega materiala
 • izbira dodajnega materiala
 • spenjanje, varjenje
 • čiščenje in kontrola

Plamensko rezanje:

     
 • oprema za ročno rezanje
 • stroji za rezanje
 • pogoji za uspešno rezanje

Zna pripraviti rezalno opremo, loči plamenski gorilnik in rezalnik. Zna izbirati primerna jekla za rezanje.

Obvlada zaporedje opravil na začetku rezanja.

Dobi prve izkušnje s plamenskinm rezanjem.

 

Vaji:

 • priprava rezalnika
 • rezanje (zaporedje opravil).

Rezanje s plazmo:

     
 • vrste plazme
 • tehnologije in oprema
 • varnostni ukrepi

Zna primerjati plazmo s plamenskim rezanjem.

Zna nastaviti plazemski agragat.

 

Vaje:

priprava agregata

rezanje legiranega jekla

rezanje barvnih kovin

Krivljenje cevi

     

Varjenje v zaščitnem plinu (MAG):

     
 • polariteta, uvar
 • varilna oprema

Zna primerjati ročno obločno in MAG- varjeneje ter našteva prednosti MAG.

Zna pripraviti varilni agregat, vzpostaviti oblok in variti.

Dobi prve izkušnje z varjenjem v prisilnih legah.

 

Vaje:

 • demonstracija učitelja in samostojno delo dijaka:
 • upoštevanje varnostnih ukrepov
 • priprava varilnega agregata
 • varjenje navadnega (konstrukcijskega) jekla
 • varjenje malo legiranega jekla
 • čiščenje in pospravljanje

TIG- varjenje:

           
 • plini
 • dodajni materiali
 • varilni stroji in oprema
 • elektrode

Loči aktivni plin od inertnega.

Zna izbirati in oblikovati elektrode.

Pozna varilne agregate in zna naravnati parametre.

Loči bistvene lastnosti varjenja po MAG in TIG.

Zna pripraviti pločevino za varjenje in variti v najugodnejših varilnih legah. Pozna posebnosti iz varstva pri delu za TIG.

 

Vaje:

 • priprava varilnega agregata
 • osebna zaščita
 • menjava in oblikovanje elektrod
 • varjenje nerjavnega jekla
 • varjenje aluminija

Mehko in trdo spajkanje jekla, barvnih kovin in zlitin:

     
 • spajkalniki
 • dodajni materiali
 • oblikovanje izdelkov in mehanske

obremenitve spojev

Zna izbrati spajkalnik in delovno temperaturo.

Pozna kemično sestavo in oblike spajk ter pripadajočih talil.

Zna pripraviti obdelovanec (čistoča, velikost špranje).

Zna uporabljati kataloge proizvajalcev spajk in talil.

Dobi prve šolske izkušnje s trdim spajkanjem.

.

Vaje:

 • priprava obdelovanca
 • izbira spajke in talila
 • mehko spajkanje
 • trdo spajkanje
 • kontrola

Rezanje pločevine in profilov:

     
 • tehnologije rezanj
 • orodja
 • stroji

Loči odrezovanje, zarezovanje, izrezovanje, porezovanje in prebadanje pločevine ter rezanje in zarezovanje profilov. Zna uporabiti tehnologije rezanja na konkretnih izdelkih. Našteje gradiva najpogosteje uporabljenih pločevin ter nekovinskih folij in plošč. Zna rezati z ročnimi in namiznimi škarjami.

Zna nastaviti ohlap med rezili. Zna pripraviti in uporabiti stroj z upoštevanjem pravilnika o varnosti pri delu.

 

Vaje:

 • branje delavniške risbe
 • merjenje, zarisovanje
 • izbira orodja

Preoblikovanje pločevine:

     
 • tehnologije preoblikovanja
 • stroji in orodja za preoblikovanje

Loči tehnologije preoblikovanja pločevine.

Zna uporabiti tehnologije preoblikovanja na konkretnem izdelku.

Pozna bistvene posebnosti orodij za upogibanje, vihanje, robljenje in vlečenje pločevine.

Zna izbrati orodje in pripraviti stroj ter preoblikovati pločevine. Ravna se po predpisih iz varstva pri delu.

 

Vaje:

 • rezanje
 • merjenje izdelka
 • branje risbe
 • izbira tehnologije in orodja
 • preoblikovanje
 • merjenje

3. letnik: Strokovno področje: Instalater ogrevalnih, prezračevalnih, hladilnih in klimatizacijskih naprav

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

NC- in CNC- tehnologija:

Dijak

Dijak

 
 • sestavine računalniško krmiljenih strojev
 • krmilniki, načini krmiljenja
 • stroji za odrezovanjestroji za rezanje (plazma, laser)
 • stroji za spajanje
 • stroji za preoblikovanje
 • CAD-CAM

Razlikuje NC od CNC.

Obvlada koordinatni sistemi na računalniško krmiljenih obdelovalnih strojih, zna ročno programirati, prednastavljati in vpenjati orodja.

Loči ročno in strojno programiranje.

Ve za prednosti CAD-CAM.

Zaveda se vpetosti v svet informatike in računalniško podprte tehnologije.

Vaje:

 • ročno programiranje pri odrezovnaju
 • vpenjanje/nastavljanje orodij
 • simulacija rezanja
 • programiranje preoblikovanja in spajanja
 • simulacije preoblikovanja in spajanja

Preoblikovanje pločevine:

     
 • zgibi, gube, spoji
 • prehodni kos kvadrat/krog
 • kvadratni T-kos
 • kvadratno koleno
 • okroglo koleno

Loči izvedbe spojev in gub.

Zna uporabljati stroje in naprave za izvedbo zabijalnih spojev in S-spojev ter stoječo, kotno in Pitsburg-gubo.

Pozna glavna določila iz varstva pri delu na preoblikovalnih strojih.

 

Vaje:

 • priprava orodja in stroja ter osebna zaščita
 • branje delavniških risb in zarisovanje
 • preoblikovanje pločevine v prehodni kos, T-kos in kolena
 • merjenje

Varjenje okvirjev in cevovodov s priključki ter tlačnih posod:

     
 • toplotna razteznost ter napetosti in defornmacije
 • tlačni preizkusi in atestiranje

Zna predvideti deformacije in preprečevati notranje napetosti. Zna žariti za odpravljanje notranjih napetosti v zvaru.

Plamensko in obločno zna variti konstrukcije in cevi z odcepi srednje težavnosti.

Pri tlačnih posodah zna zavariti zaključke na vogalih in z odtaljevanjem pripraviti mesto za priključek.

Zna preizkusiti tlačno posodo na 5 bar.

Razume smisel in pomen atestov v varilni stroki.

Vaje:

 • priprava delovnega mesta in osebna zaščita
 • oblikovanje polizdelkov
 • varjenje konstrukcije
 • varjenje cevi
 • varjenje tlačne posode
 • tlačni preizkus

Varjenje nekovinskih gradiv:

     
 • vrste nekovinskih gradiv in uporabnost
 • varivost
 • tehnologije varjenja

Našteje najpogostejšo uporabo nekovinskih gradiv za inštalacije.

Loči variva nekovinska gradiv od nevariv. Izbira postopke varjenja in delovne temperature.

Zna pripraviti energijski vir, izbrati dodajni material in oblikovati zvarne robove.

Zna variti enostavne izdelke iz polietilena in propilena.

 

Vaje:

 • izbira energijskega vira
 • oblikovanje robov
 • izbira dodajnih materialov
 • varjenje plošč
 • varjenje cevi

Fiksne in drsne podpore na cevovodih

Loči vrste podpor in ve za njihov praktični pomen.

Zna izdelati drsne in fiksne podpore.

 

Vaje:

 • fiksna podpora
 • drsna podpora

Montaža:

     
 • podometnih in talnih napeljav
 • nadometnih napeljav
 • grelnih teles
 • peči in gorilnikov
 • merilnikov
 • ekspanzijskih in drugih tlačnih posod
 • hramov goriv
 • izmenjalcev toplote
 • solarnih sistemov
 • varnostnih ventilov
 • odzračevalnih elementov
 • zaščite napeljav

Zna brati načrte (instalacijske sheme), zna uporabljati kataloge proizvajalcev instalacij, ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav.

Pozna značilne mere napeljav in priključkov.

Razlikuje podometne in talne napeljave od nadometnih.

Pozna zaporedje opravil pri montiranju, pomen in delovanje posameznih sestavin napeljav (varnostni ventili, odzračevalniki, regulatorji tlaka in nivoja). Napeljave zna zaščititi proti rosenju, toplotnim izgubam, hrupu, koroziji.

Zna montirati elemente v sisteme, preizkušati delovanje, testirati in dokumentirati.

Ima privzgojen občutek za ličnost izdelka in prijazen odnos do strank.

Ve, da so napake na napeljavah tudi ekološki problem.

Vaje:

 • branje instalacijskih shem
 • uporaba katalogov
 • sistematična priprava vseh sestavin pred montažo
 • priprava orodij in strojev
 • montaža elementov ogrevalnega sistema
 • montaža elementov prezračevalnega in klimatizacijskega sistema
 • montaža elementov hladilnega sistema
 • preizkusi delovanja montiranih sistemov

Vzdrževanje naprav in napeljav

Loči preventivno vzdrževanje od popravil, zna upoštevati navodila proizvajalcev o vzdrževanju.

Zna odkrivati in dokumentirati napake.

Zna izbrati nadomestne dele in opraviti vzdrževalna dela ter preizkusiti delovanje.

Zna voditi dokumentacijo o vzdrževanju in testiranju.

 

Vaje:

 • Demonstracija učitelja in samostojno delo dijaka:
 • uporaba katalogov in navodil za vzdrževanje
 • priprava nadomestnih delov in orodja
 • zaustavitev, izklop sistema
 • manjša popravila peči/kotla, gorilnikov, črpalk, zapornih elementov
 • popravilo ali zamenjava merilnikov in regulacijskih elementov
 • popravilo grelnih teles
 • popravilo klimatskih komor in klimatov
 • manjše popravilo ventilatorjev
 • menjava ali čiščenje filtrov
 • tesnjenje napeljav in naprav
 • zagon sistema in testiranje

3. letnik - Strokovno področje: Instalater za vodovod, plin in kanalizacijo

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

NC- in CNC-tehnologija:

Dijak

Dijak

 
 • sestavine računalniško krmiljenih strojev
 • krmilniki, načini krmiljenja
 • stroji za odrezovanje,
 • stroji za rezanje (plama, laser)
 • stroji za spajanje
 • stroji za preoblikovanje
 • CAD-CAM

Razlikuje NC od CNC.

Obvlada koordinatni sistemi na računalniško krmiljenih obdelovalnih strojih, zna ročno programirati, prednastavljati in vpenjati orodja.

Loči ročno in strojno programiranje.

Ve za prednosti CAD- CAM.

Zaveda se vpetosti v svet informatike in računalniško podprte tehnologije.

Vaje:

 • ročno programiranje pri odrezovanju
 • vpenjanje/nastavljanje orodji,
 • simulacija rezanja
 • programiranje preoblikovanja in spajanja
 • simulacije preoblikovanja in spajanja

Varjenje nekovinskih gradiv:

     
 • vrste plastičnih mas in njihova varivost
 • uporaba plasičnih mas
 • tehnologije varjenja

Našteje najpogostejšo uporabo plastičnih mas za inštalacije. Loči variva plastične mase od nevariv. Izbira postopke varjenja in delovne temperature.

Zna pripraviti energijski vir, izbrati dodajni material in oblikovati zvarne robove.

Zna variti enostavne izdelke iz polietilena in propilena.

Zna preizkušati na tesnost.

 

Vaje:

 • izbira energijskega vira
 • oblikovanje robov
 • izbira dodajnih materialov
 • varjenje plošč
 • varjenje cevi

Varjenje okvirjev in cevovodov s priključki ter tlačnih posod:

     
 • toplotna razteznost, napetosti in defornmacije
 • tlačni preizkusi in atestiranje

Zna predvideti deformacije in preprečevati notranje napetosti. Zna žariti za odpravljanje napetosti v zvaru.

Zna plamensko in obločno variti konstrukcije in cevi z odcepi srednje težavnosti.

Pri tlačnih posodah zna zavariti zaključke na vogalih in z odtaljevanjem pripraviti mesto za priključek.

Zna preizkusiti tlačno posodo na 5 bar.

Razume smisel in pomen atestov v varilni stroki.

Vaje:

 • priprava delovnega mesta in osebna zaščita
 • oblikovanje polizdelkov
 • varjenje konstrukcije
 • varjenje cevi
 • varjenje tlačne posode
 • tlačni preizkus

Fiksne in drsne podpore na cevovodih

Loči vrste podpor in ve za njihov praktični pomen.

Zna izdelati drsne in fiksne podpore.

 

Vaji:

 • fiksna podpora
 • drsna podpora

Montaža:

     
 • podometnih in talnih napeljav
 • nadometnih napeljav
 • rezervoarjev, tlačnih posod
 • sanitarnih elementov
 • čistilnih agregatov in filtrov
 • plinskih poti in cevovodov
 • hramov goriv in plinov
 • izmenjalcev toplote
 • solarnih sistemov
 • samozapornega ventila
 • varnostnih ventilov
 • odzračevalnih elementov
 • zaščite napeljav

Zna brati načrte (instalacijske sheme).

Zna uporabljati kataloge proizvajalcev instalacij, vodovodnih, sanitarnih in plinskih naprav.

Pozna značilne mere napeljav in priključkov.

Razlikuje podometne in talne napeljave od nadometnih.

Obvlada zaporedja opravil pri montiranju.

Razlikuje bistvene lastnosti posameznih elementov (varnostni ventili, odzračevalniki, regulatorji tlaka in nivoja). Napeljave zna zaščititi proti rosenju, toplotnim izgubam, hrupu, koroziji.

Zna montirati sanitarne elemente, priključiti porabnike vode in plina.

Elemente zna sestaviti v sisteme, preizkusiti delovanje, testirati in dokumentirati.

Ima privzgojen občutek za ličnost izdelka in prijazen odnos do strank.

Ve, da so napake na napeljavah tudi ekološki problem.

Vaje:

 • branje instalacijskih shem
 • uporaba katalogov
 • sistematična priprava vseh sestavin pred montažo
 • priprava orodij in strojev
 • montaža vodovoda
 • montaža sanitarij
 • montaža solarnega sistema
 • montaža plinskih vodov
 • preizkusi delovanja montiranih sistemov

Vzdrževanje naprav in napeljav

Loči preventivno vzdrževanje od popravil, zna upoštevati navodila proizvajalcev o vzdrževanju.

Zna odkrivati in dokumentirati napake.

Zna izbrati nadomestne dele in opraviti vzdrževalna dela ter preizkusiti delovanje.

Zna voditi dokumentacijo o vzdrževanju in testiranju.

 

Vaje:

 • uporaba katalogov in navodil za vzdrževanje
 • priprava nadomestnih delov in orodij
 • zaustavitev, izklop sistema
 • manjša popravila plinskih gorilnikov, črpalk, zapornih elementov
 • popravilo ali zamenjava merilnikov in regulacijskih elementov
 • menjava ali čiščenje filtrov
 • tesnjenje napeljav in naprav
 • zagon sistema in testiranje

2. letnik - Konstrukcijski mehanik

INFORMATIVNI CILJI

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijaki usvoji znanja

Dijak

Dijak

 

Spoznavanje standarda znanj iz ekonomike; gospodarstvo, podjetje, stroški, prvine poslovnega procesa, premoženje in uspešnost podjetja

Spozna omejenost dobrin in pomen gospodarnega ravnanja z dobrinami.

Pozna razne pojme plačilne sposobnosti.

Pripomore k sprejemanju boljših plačilnih odločitev in se zaveda, da mora ohranjati podjetje in večati premoženje.

Vaje:

 • računanje lastne cene
 • računanje kazalnikov
 • sestavljanje preproste bilance
 • izračun lastnega kapitala

Ročno brušenje na kolutnem brusilnem stroju

Spozna kolutni brusilni stroj.

Zna pripraviti stroj za varno delo,

naostriti točkalo, zarisno iglo, ploščati sekač in vijačni sveder.

Zna zamenjati brusno ploščo.

Se navaja na varno in pravilno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Poudarek na varstvu pri delu

Strojno žaganje s strojno locnato žago, krožno žago in tračno žago

Zna pripraviti posamezne vrste žag za kakovostno in varno delo ter izbrati in nastaviti parametre

v odvisnosti od zahtev. Zna vpeti obdelovanec

zna žagati palični material, cevi, profile in tanke pločevine.

 

 

Razrez paličnega materiala, profilov in cevi s torno rezalko

Spozna stroj za torni razrez,

se nauči pravilno menjati rezalno ploščo in se

nauči rezati s torno rezalko.

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Samostojno delo ob navodilih

Rezanje in brušenje s kotnim brusilnim strojem

Pozna kotni brusilni stroj,

se nauči rezati in brusiti s kotnim brusilnim strojem varno uporabljati stroj, nauči se zamenjati rezalne in brusne plošče.

Navaja se na uporabo zaščitnih sredstev in upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Obdelava in preoblikovanje pločevine:

     
 • razrez pločevine z ročnimi in strojnimi škarjami

Spozna različne ročne in strojne škarje

se nauči rezati z ročnimi in s strojnimi škarjami

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Samostojno delo ob navodilih

 • tehnološki preizkusi pločevin, profilov in cevi

Zna izvesti in ovrednotiti delavniške tehnološke preizkuse pločevin, profilov in cevi

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

 • zgibanje, robljenje in žlebljenje tankih pločevin

Spozna ustrezna orodja in pripomočke

se naučij zgibati, robiti in žlebiti pločevinaste dele in polizdelke

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

 • krivljenje pločevin, profilov in cevi

Spozna ustrezna orodja in pripomočke

zna hladno in toplo kriviti pločevine, profile in cevi

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

 • upogibanje pločevin, profilov in cevi

Spozna ustrezna orodja pripomočke in stroje

zna upogibati pločevine profile in cevi ročno in strojno

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

 • ravnanje pločevin profilov in cevi

Spozna ustrezna orodja pripomočke in stroje,

zna ravnati pločevine profile in cevi ročno in strojno ter hladno in toplo

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

 • toplo preoblikovanje debelih pločevin, profilov in cevi

Spozna postopke, orodja, pripomočke, naprave in stroje , ki jih uporabljamo za toplo preoblikovanje

zna toplo preoblikovati debele pločevine, profile in cevi

Navaja se na samostojno in natančno ter varno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Spenjalno kovičenje

V odvisnosti od zahtev zna izbrati postopek kovičenja, pripraviti dele za kovičenje in kovičenje izvesti

   

Izdelava vijačene zveze s prilagodnimi vijaki

Vaja:

 • izdelava enostavne kovičene ali vijačene konstrukcije po sestavni risbi

Zna tehnološko pravilno izdelati vijačeno zvezo s prilagodnimi vijaki, se nauči brati sestavne risbe, zna izdelati elemente po delavniškh risbah, zna poravnati material, se nauči pravilnega zaporedja sestavljanja in spenjanja elementov, zna pregledati konstrukcijo po sestavni risbi, zna zaščititi konstrukcijo z osnovnim premazom.

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Konstrukcija mora vizualno, mersko in funkcionalno zadostiti zahtevam sestavne risbe.

Samostojno delo ob pozitivnih spodbudah in navodilih

Toplotna obdelava

Dinamični postopki merjenja trdote

Iskrni preizkus materiala

Praktično spozna postopke žarjenja in kaljenja

zna izmeriti trdoto z dinamičnimi preizkusi

ob pomoči in uporabi primerjalnih slik zna pojasniti rezultate iskrnega preizkusa

Navaja se na pravilno delo.

Demonstracija in razgovor

Plamensko varjenje

Spozna plinsko postajo in varnostne predpise, ki veljajo zanjo

spozna naprave za plamensko varjenje in varnostne predpise pri skladiščenju, transportu in delu s plini, shranjenimi v jeklenkah

zna izbrati in pritrditi plamenico na držaj gorilnika

Zna nastaviti delovne tlake plinov, prižgati plamen in ga nastaviti

se seznani s pretaljevanjem in navarjanjem

Navaja se na varno in pravilno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Poudarek na varstvu pri delu

Plamensko varjenje soležnih in kotnih zvarov

Zna nastaviti pravilne varilne parametre in dodajni material

se nauči plamensko variti kotne in soležne zvare v vodoravni legi

   
       

Trdo lotanje

V odvisnosti od zahtev zna izbrati lot in pomožne materiale

Se nauči trdo lotati prekrovne in sočelne spoje

Navaja se na varno in pravilno samostojno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

VAJA:

 • izdelava enostavne plamensko varjene konstrukcije

Se nauči prebrati enostavno sestavno risbo in po njej izdelati enostavno varjeno konstrukcijo z vključenimi vsemi tehnološkimi in pomožnimi postopki

Navaja se na samostojno razmišljanje in samostojno reševanje problemov s poklicnega področja.

Samostojno delo pod nadzorom ali delo v timu

3. letnik Konstrukcijski mehanik

INFORMATIVNI CILJI

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak usvoji znanja:

Dijak:

Dijak

 

Ročno elektro obločno varjenje

Spozna naprave in stroje za elektro obločno varjenje in predpise s področja varstva pri delu, zna nastaviti varilne parametre in izbrati najustreznejšo vrsto dodajnega materiala

se seznani s tehniko navarjanja

Navaja se na varno delo in pravilno uporabo delovnih pripomočkov.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Poudarek na varstvu pri delu

Vaja:

 • ročno elektro obločno varjenje soležnih in kotnih zvarov

Se nauči ročno elektro obločno variti kotne in soležne zvare v vodoravni legi

Navaja se na varno in pravilno samostojno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Vaja:

 • izdelava enostavne elektroobločno varjene konstrukcije

Se nauči prebrati enostavno sestavno risbo in po njej izdelati enostavno varjeno konstrukcijo z vključenimi vsemi tehnološkimi in pomožnimi postopki

Navaja se na samostojno razmišljanje in samostojno reševanje problemov s poklicnega področja.

Samostojno delo pod nadzorom ali delo v timu

Varjenje v zaščiti plina CO2 MAG varjenje

spozna naprave za MAG-varjenje

zna nastaviti in preveriti varilne parametre (tok, žica zaščita)

se seznani s tehniko navarjanja

Navaja se na varno delo in pravilno uporabo delovnih pripomočkov.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Poudarek na varstvu pri delu

Vaja:

 • varjenje v zaščiti plina CO2 MAG

varjenje soležnih in kotnih zvarov

po MAG-postopku se nauči variti kotne in soležne zvare v vodoravni legi

Navaja se na varno in pravilno samostojno delo.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Varjenje v zaščiti plina argona TIG-, MIG- postopek

spozna naprave za TIG- in MIG- varjenje

zna nastaviti varilne parametre za različne materiale

se nauči variti kotne in soležne zvare v vodoravni legi

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Samostojno delo ob navodilih

Točkovno uporovno varjenje

spozna napravo za električno uporovno točkovno varjenje

zna nastaviti varilni tok in čas varjenja

zna točkovno spajati tanko jekleno pločevino

Navaja se na varno delo in pravilno uporabo delovnih pripomočkov.

Demonstracija in samostojno delo pod nadzorom

Poudarek na varstvu pri delu

Vaja:

 • varjenje nerjavnih jekel ter barvnih kovin in zlitin

se nauči variti nerjavna jekla in barvne kovine

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Samostojno delo ob navodilih

Vaja:

 • varjenje sive litine

se nauči variti sivo litino

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Samostojno delo ob navodilih.

Plamensko rezanje

spozna plamenski rezalnik in dodatne priprave za plamensko rezanje

zna izbrati in nastaviti parametre plamenskega rezanja

se nauči plamensko rezati

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Samostojno delo ob navodilih

Rezanje s plazmo

spozna stroj za rezanje s plazmo

se nauči rezati s strojem za rezanje s plazmo

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Samostojno delo ob navodilih

Rezanje z laserjem.

CNC vodeni rezalni stroji

spozna sodobne stroje za razrez

Seznanja se z dejanskim delovnim okoljem.

Ogled obratovalnice, demonstracija in razgovor

Preizkušanje in kontrola zvarov

zna izvesti tehnološke preizkuse zvarov ter kontrolo z magnetno metodo in penetrati

Navaja se na samostojno in natančno delo.

Samostojno delo ob navodilih

Ogled obratovalnice za izdelavo konstrukcij

spozna kompleten proizvodni ciklus od nabave materiala do prodaje izdelka:

skladiščenje materiala

čiščenje materiala

razrez materiala

obdelava elementov konstrukcije

sestavljanje in varjenje konstrukcije

kontrola in ravnanje konstrukcije

površinska zaščita

Seznanja se z dejanskim delovnim okoljem.

Priprava na ekskurzijo in analiza

VAJA:

 • izdelava varjene vijačene ali kovičene konstrukcije po sestavni risbi

se nauči brati sestavne risbe

zna izbrati in izdelati elemente po sestavni risbi ali delavniški risbi

zna poravnati material

se nauči pravilnega zaporedja sestavljanja in spenjanja elementov

se nauči pravilnega varilnega zaporedja

zna prekontrolirati konstrukcijo po sestavni risbi

se nauči ravnati konstrukcije v hladnem in toplem stanju

zna zaščititi konstrukcijo z osnovnim premazom

Navaja se na samostojno in natančno delo v realnem delovnem okolju.

Konstrukcija mora vizualno, mersko in funkcionalno zadostiti zahtevam sestavne risbe.

Upoštevati je treba predpise za varno delo in varstvo okolja.

Samostojno delo ob pozitivnih spodbudah in navodilih

2. letnik - Orodjar

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

 

Dijak:

Dijak

 

Spoznavanje standarda znanj iz ekonomike; gospodarstvo, podjetje, stroški, prvine poslovnega procesa, premoženje in uspešnost podjetja

spozna omejenost dobrin in pomen gospodarnega ravnanja z dobrinami, razne pojme plačilne sposobnosti

Pripomore k boljšemu sprejemanju plačilnih odločitev in se zaveda, da e mora ohranjatipodjetjin večati premoženje.

Vaje:

 • računanje lastne cene
 • računanje kazalnikov
 • sestavljanje preproste bilance
 • izračun lastnega kapitala

Značilnosti in postopki toplotne obdelave;

žarjenje obdelovancev različnih materialov;

kaljenje in popuščanje jekel;

ugotavljanje trdote materialov

pozna značilnosti in postopke toplotne obdelave in

zna žariti obdelovance različnih materialov ter kaliti in popuščati obdelovance orodnih in hitroreznih jekel

Razvija občutek za natančnost in sposobnost za reševanje problemov.

Uporaba peči za toplotno obdelavo, pribor

Vzdrževanje

 

   
 • namen vzdrževanja orodja, strojev in naprav

spozna namen vzdrževanja in njegov vpliv na trajnost delovnih sredstev

   

Uporaba tehnoloških postopkov

     
 • izdelava elementov po tehnološki dokumentaciji z uporabo spoznanih postopkov

zna izdelati sestavni del ali sklop z uporabo klasičnih tehnoloških strojev in postopkov

Razvija splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za delo v poklicu.

 

Obdelovalni pripomočki:

     
 • spoznavanje osnovnih elementov in mehanizmov obdelovalnih pripomočkov
 • pregled in popravilo obdelovalnih pripomočkov
 • konstrukcija obdelovalnih pripomočkov
 • izdelava sestavnih elementov
 • izbira standardnih sestavnih delov
 • montaže obdelovalnega pripomočka
 • preizkus uporabnosti

pozna elemente obdelovalnih pripomočkov, način konstruiranja

pozna izbiro in izdelavo sestavnih elementov in njihov funkcionalni pomen

zna konstruirati obdelovalni pripomoček za znani izdelek in postopek

Oblikuje sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

Didaktični komplet normalij in elementov za sestavljanje obdelovalnih pripomočkov

Cnc-stroji

     
 • vaje vpenjanja in prednastavljanja orodij
 • vaje vpenjanja obdelovancev
 • vaje izdelave programa
 • praktične vaje na proizvodni cnc- stružnici
 • praktične vaje na proizvodnem cnc- frezalnem stroju

pozna prednosti cnc-strojev

zna brati in napisati manj zahteven program ter izdelati izdelek z uporabo cnc- proizvodnega stroja

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Uporaba kompleta didaktične opreme za izvajanje pouka CNC- tehnologije.

Produkcijska stroja:

CNC- frezalni stroj

CNC- stružnica

Elektroerozivna obdelava

     
 • vaje priprave obdelovanca
 • vaje rezanja z erozijskim strojem
 • vaje izdelave elektrode za izžiganje
 • vaje izžiganja gravure

pozna uporabnost erozijskih postopkov

zna nastaviti tehnološke parametre in izvesti postopek zahtevane tehnološke operacije

Razvija občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

CNC-erozijski rezalnik

Stroj za potopno erozijo

Rezilna orodja

     
 • razstavljanje rezilnega orodja
 • pregled in popravilo orodja
 • izdelava nadomestnih elementov
 • vaje prileganja
 • montaža in pregled orodja
 • vaje vpenjanja orodja v stroj in preizkus
 • vaje konstrukcijskih zasnov, načrtovanje orodja

pozna sestavne elemente rezilnih orodij in njihove funkcijske značilnosti

obvlada osnove konstruiranja

zna določiti rezalno silo, zračnost med rezili, omejevanje pomikanja traku, delitev

obvlada tehniko razstavljanja in sestavljanja orodja

zna izdelati enostavnejše nadomestne dele orodja in jih sestaviti v funkcionalni sklop

zna opraviti montažo in demontažo orodja na stroj in orodje tudi preizkusiti

Razvija sposobnosti reagiranja v različnih situacijah.

Vaje so zasnovane v smislu postopnosti oziroma nadgrajevanja. Izdelani elementi naj služijo kot sestavni deli poznejših modelov. Izbira modelov naj bo zasnovana glede na posebnosti podjetij v okolju.

Elementi rezalnih orodij

     
 • izdelava rezalnih elementov orodja
 • uporaba standardnih sestavnih delov
 • vaje izbire in uporabe normalij
 • vaje izdelave in montaže elementov

pozna standardne elemente orodij, normalije, njihov namen in uporabnost

Razvija natančnost, ustvarjalnost, ekonomičnost in delovno disciplino.

Didaktični komplet elementov, normalij in orodij za štancanje

Popravila rezilnih orodij

     
 • tehnike in postopki popravil
 • izdelava in popravilo posameznih elementov

pozna tehnike in postopke pri popravilu in prilagoditvi rezilnih orodij

Razvija osebno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

 

Vpenjanje in preizkušanje rezilnih orodij

     
 • transport, montaža in preizkušanje orodij
 • varnostni ukrepi pri delu

pozna tehniko transporta, montaže ter vpenjanja orodij na pogonske stroje

upošteva varnostne ukrepe in natančnost ter zanesljivost dela

   

3. letnik - Orodjar

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Upogibna orodja

Dijak:

Dijak

 
 • izdelava elementov krivilnega orodja
 • pregled in preizkus krivilnega orodja
 • vaje nastavljanja orodja in stroja

pozna orodja za upogibanje in krivljenje, njihove sestavne dele, načine nastavljanja stroja in orodja

Usvaja strokovnost, razvijajo natančnost, zanesljivost in odgovornost za opravljeno delo.

Didaktični komplet elementov in orodij za upogibanje

Kombinirana pogresivna in transfer orodja

     
 • vaje pregleda orodja
 • vaje določanja tehnoloških parametrov
 • vpenjanje in preizkus orodij

pozna kombinirana orodja in njihove posebnosti

obvlada postopek vpenjanja, nastavljanja in preizkušanja orodja

zna izdelati manj zahtevne sestavne dele orodja

Razvija sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

Didaktični komplet elementov in normalij kombiniranih orodij.

Orodja za kovanje

     
 • pregled orodja za utopno kovanje
 • vaje popravil in vzdrževanja
 • določanje parametrov
 • izbira strojev

pozna način izdelave gravur, določanja tehnoloških parametrov, sestavne dele orodja ter vpenjanje in preizkus

zna izvesti manjša popravila na orodju in izdelati manj zahtevne gravure

Razvija občutek za natančnost in sposobnost za reševanje problemov.

Didaktični komplet elementov orodij za kovanje

Orodja za iztiskavanje

     
 • pregled orodja
 • določanje karakteristik
 • vzdrževanje orodja
 • montaža in preizkus orodja
 • preizkus postopka

pozna sestavne dele orodja, njihov namen in parametre postopka

zna razstaviti in sestaviti orodje, opraviti manjša popravila, montažo orodja na stroj in izvesti preizkus

Pridobiva spoznanja o povezanosti življenja in tehnike ter o možnostih za poklicno pot.

Didaktični komplet elementov orodij za iztiskavanje

Izdelava orodja za brizganje plastičnih mas

     

a) določanje konstrukcijskih zasnov

     
 • vaje konstruiranja orodja
 • izbiranje standardnih elementov
 • določanje velikosti orodij, debeline sten, števila in razporeda gnezd, dolivni sistem,
 • vaje določanja tehnoloških parametrov
 • določitev postopkov izdelave orodja
 • tehnološke obdelave

zna določiti elemente orodij, izbrati sestavne dele, določiti postopek izdelave orodja

pozna zahteve po tehnoloških parametrih, elementih za dodajanje, sistem za vodenje orodja, zapiranje in odpiranje, snemanje izdelkov

pozna uporabo standardnih elementov orodij in njihove prednosti

Razvija občutek za natančnost in ekonomičnost.

 

b) izdelava elementov orodja

     
 • izbira normalij
 • izdelava nestandardnih delov
 • izdelava gravure, dolivkov
 • izdelava sistema snemanj

zna opredeliti materiale za aktivne in konstrukcijske elemente orodij

pozna posebnosti različnih tipov orodij

obvlada postopek vpenjanja orodja na stroj in preizkus postopka

Razvija občutek za red in urejenost, varčnost in ekonomičnost ter obliko orodij.

Stroj za brizganje plastike s pripadajočimi napravami in priborom

Didaktični komplet normalij, elementov in pribora orodij za brizganje plastike

Montaža in preizkušanje orodij

     
 • tehnike preizkušanja orodij
 • vpenjanje orodja na stroj in preizkus
 • tribologija

pozna organizacijo dela, transport in vpenjanje orodja na stroj ter zna ugotoviti kakovost izdelka

pozna sredstva ter načine mazanja orodij in surovcev

Razvija zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah poklica, krepi pripadnost skupini in kolektivu.

 

Popravila in vzdrževanje orodij

     
 • dodelava in popravila orodij
 • vzdrževanje orodij

pozna tehnike in postopke pri vzdrževanju, popravilu in prilagoditvah orodij

   

2. letnik - Strojni mehanik

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

 

Dijak

Dijak

 

Spoznavanje standarda znanj iz ekonomike; gospodarstvo, podjetje, stroški, prvine poslovnega procesa, premoženje in uspešnost podjetja.

spozna omejenost dobrin in pomen gospodarnega ravnanja z dobrinami in razne pojme plačilne sposobnosti

Pripomore k boljšemu sprejemanju plačilnih odločitev in se zaveda, da mora ohranjati podjetje in večati premoženje.

Vaje:

računanje lastne cene

računanje kazalnikov

sestavljanje preproste bilance

izračun lastnega kapitala

Strganje

 

 

 

 • strganje ravnih površin vodil, delovnih miz
 • strganje ležajnih blazinic
 • orodje in pripomočki za strganje (ročna in strojna strgala, tuširna plošča, tuširna pasta letve, most)

spozna strgala po obliki, velikosti in namenu uporabe

loči obdelavo s strganjem od obdelav z odvzemanjem

delcev

je sposoben pravilno voditi strgalo po obdelovancu (pravilen prosti kot, križno strganje)

je sposoben preverjati rezultate strganja (kontrola na tuširni plošči)

upošteva varnostne predpise

Vrednotenje natančnosti pri delu in odgovornosti

Vaje:

 • priprava delovnega mesta; orodja in pripomočkov ročno strganje ravnih ploskev
 • ugotavljanje in kontrola stičnih točk med strganjem in po njem

odrezovanje

     
 • ponovitev snovi iz prvega letnika
 • nastanek odrezka
 • koti rezalnega orodja
 • ploskve na rezalnem orodju

ponovi in utrdi znanja o odrezovanju, ki jih je pridobil v 1. letniku

 

Vaja:

 • merjenje kotov na rezalnem orodju

struženje

     
 • zagon stroja vklop, izklop
 • izbira hitrosti
 • izbira pomikov
 • vpenjanje orodja
 • vpenjanje obdelovanca
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja

se seznani z delovnim mestom

spozna in razlikuje različne stružne nože

spozna dele stružnice

jo je sposoben zagnati

zna upravljati s strojem

sposoben je vpenjanja orodja in obdelovanca

samostojno izdela izdelek na stružnici

predvidi pomen vzdrževanja in čiščenja stroja

upošteva varnostne predpise

 

Vaje:

 • priprava delovnega mesta
 • rokovanje in zagon stružnice
 • vzdrževanje
 • plano struženje
 • vzdolžno struženje
 • notranje in zunanje struženje
 • vrtanje na stružnici
 • rezanje navojev na stružnici
 • struženje v lineti
 • struženje v plani plošči

odrezovanje

     
 • ponovitev snovi iz prvega letnika
 • nastanek odrezka
 • koti rezalnega orodja
 • ploskve na rezalnem orodju

ponovi in utrdi znanje o odrezovanju, ki ga je pridobil v 1. letnikul

 

Vaje:

merjenje kotov na rezalnem orodju

struženje

     
 • zagon stroja vklop, izklop
 • izbira hitrosti
 • izbira pomikov
 • vpenjanje orodja
 • vpenjanje obdelovanca
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja

se seznani z delovnim mestom

spozna in razlikuje različne stružne nože

spozna dele stružnice

sposoben jo je zagnati

zna upravljati s strojem

sposoben je vpenjanja orodja in obdelovanca

samostojno izdela izdelek na stružnici

predvidi pomen vzdrževanja in čiščenja stroja

upoštevajo varnostne predpise

 

Vaje:

 • priprava delovnega mesta
 • rokovanje in zagon stružnice
 • vzdrževanje stružnice
 • plano struženje
 • vzdolžno struženje
 • notranje in zunanje struženje
 • vrtanje na stružnici
 • rezanje navojev na stružnici
 • struženje v linet,
 • struženje v plani plošči

rezkanje

     
 • osnove rezkanja istosmerno, protismerno
 • zagon stroja vklop, izklop
 • izbira hitrosti
 • izbira pomikov
 • vpenjanje orodja
 • vpenjanje obdelovanca
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja

se seznani z delovnim mestom

spozna in razlikuje različna frezala

se seznani z rezkalnim strojem in njegovimi deli

je sposoben upravljati s strojem

je sposoben vpenjati orodje in obdelovanec

zna uporabljati delilnik

samostojno izdela izdelek na frezalnem stroju

predvidi pomen vzdrževanja in čiščenja stroja

upošteva varnostne predpise

Navajanje na natančnost pri delu.

Upoštevanje delovnih navodil.

Spoznavanje pomena natančnosti in doslednosti pri delu

Razvijanje pravilnega odnosa do ekologije

Vaje:

 • zagon stroja vklapljanje, izklapljanje
 • vpenjanje orodja in obdelovancev
 • izbira rezalnih hitrosti in pomikov
 • vzdrževanje stroja
 • čelno valjčno rezkanje ravnih površin
 • rezkanje utorov

 

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

       

brušenje na vodoravnem brusilnem stroju

     
 • namen brušenja
 • zagon stroja vklop, izklop
 • izbira hitrosti
 • izbira pomikov
 • vpenjanje orodja
 • vpenjanje obdelovanca
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja

se seznani z delovnim mestom

spozna lastnosti brusilnih strojev, njihovih delov

spozna in razlikuje različne bruse

upravlja s strojem

je sposoben vpenjanja orodja in obdelovanca

samostojno izdela izdelek na brusilnem stroju

ocenjuje kvaliteto obdelanih površin z brušenjem

predvidi pomen vzdrževanja in čiščenja stroja

upošteva varnostne predpise

 

Vaje:

 • upravljanje in zagon brusilnega stroja
 • vpenjanje brusilnega koluta
 • vpenjanje obdelovancev
 • centriranje brusilnega koluta
 • brušenje na vodoravnem brusilnem strojem
 • okroglo brušenje

3. letnik - Strojni mehanik

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak usvoji znanja:

Dijak:

Dijak

 

delovno mesto strojnega mehanika

     

Področja dela strojnega mehanika

Vpliv na kakovost proizvodnje in poslovanja

Spozna pomen dela strojnega mehanika in vplive na poslovni rezultat

Razvijanje sposobnosti orientiranja v delovnem procesu

Razvijanje pravilnega odnosa do ekologije

Vaja:

 • pravilen pristop k delu in zastavljanje ciljev

Novogradnja (postavitev strojev in strojne opreme)

Vzdrževanje (vzdrževanje strojev in naprav)

Spozna delovne postopke, ki so potrebni za postavitev strojev (priprava dela, infrastruktura)

Spozna aktivnosti, ki omogočajo kakovostno vzdrževanje strojev in naprav, upoštevajoč navodila proizvajalca upošteva varnostne predpise

Krepitev zanesljivosti, odgovornosti, komuniciranja, tolerantnosti

Vaja:

 • upoštevanje delovnih navodil
 • postavitev strojev in strojne opreme

varstvo pri delu strojnega mehanika

     

Zavarovanje delovnega mesta

Ugotavlja nujnost varstva pri delu glede na njegovo specifičnost

 

Upoštevati navodila za varno delo

vzdrževanje strojev in naprav

     

Vrste vzdrževanja glede na strategijo delovne organizacije, potrebe proizvodnje in varnosti (preventivno, kurativno, tekoče, investicijsko, časovno predvideno, generalni remont)

čiščenje, pregledi, kontrola mazanja, zamenjava maziv

Kontrola tesnosti, zračnosti, nastavitve

Kontrola hlajenja, kontrola gretja

Je sposoben povezati prednosti in pomanjkljivosti različnih vrst vzdrževanja glede na strategijo podjetja in specifiko proizvodnje, tudi z vidika življenjske varnosti

Je sposoben ugotoviti stanje vitalnih delov in jih po potrebi zamenjati ali naročiti zalogo

Upošteva varnostne predpise

Upoštevanje delovnih navodil

Razvijanje pravilnega odnosa do ekologije

Vaje:

 • določiti zaporedje delovnih operacij in preventivnih pregledov,
 • popravilo stroja s ponovno nastavitvijo,
 • menjava orodij in opreme
 • čiščenje filtrov, ostrenje orodja in
 • ugotavljanje vzrokov okvar

generalni remont obnova stroja

     

Popravilo stroja izven delovnega procesa; Zagotavljanje prvotne kvalitete delovanja stroja;

Načrtovanje teh. postopkov

Meritve

Metode dela in planiranja

Je sposoben obnoviti stroj, zamenjati vse izrabljene dele, vzpostaviti ponovno geometrijo

Upošteva varnostne predpise

Spoznavanje prednosti timskega dela

Krepi si samozavest.

Vaje:

 • odklop stroja,
 • demontaža in montaža stroja,
 • geometrija stroja,
 • planiranje popravil

montaža in demontaža strojnih elementov

     

Manj zahtevna montažna dela

Vijačenje vseh vrst vijakov in matic

Zavarovanje pred odvitjem

Razstavljanje in sestavljanje vskočnikov

Priprava za vstavitev in razstavitev razcepk,

Montaža in demontaža vseh vrst zatičev

Montaža in demontaža raznih moznikov (izdelava)

Izdelava in montaža zagozde

Zahtevnejša montažna dela

Demontaža in montaža različnih jermenic

Montaža in menjava kotalnih ležajev

Razstavljanje in sestavljanje vreten in matic

Uporaba predhodnih znanj iz prejšnjih letnikov:

Piljenje

Vrtanje

Povrtavanje

Grezenje

Upošteva učiteljeva navodila o zakonitostih razstavljanja

Je sposoben označevanja, beleženja in risanja strojnih delov

Pri delu upoštevo že pridobljene izkušnje

Je sposoben uporabljati ustrezna orodja

Je sposoben samostojno opravljati zahtevane naloge

Upošteva varnostne predpise

Razvija občutek za inovativnost.

Spozna pomen doslednosti opravljenega dela.

Vaje:

 • branje instalacijskih shem
 • uporaba katalogov
 • sistematična priprava vseh sestavin pred montažo
 • priprava orodij in strojev
 • montaža in demontaža strojnih delov, posameznih priključkov na obdelovalnih strojih
 • montaža in demontaža ležajev, vseh vrst strojnih elementov (zatičev, razcepk, zagozd, moznikov),
 • vretenjaka, menjalnikov, suportov, sklopk, vreten in matic

Merjenje cnc-obdelovalnih strojev

Ugotavljanje natančnosti delovanja numerično krmiljenih strojev

Je sposoben so ugotoviti (prepoznati):

Zračnost med vretenom in matico,

Napako na prehodu, kjer je hitrost ene osi večja od druge,

Bočno zračnost na vodilih,

Ciklično napako na krogličnem vretenu,

Napako neusklajenega delovanja pogona krogličnih vreten,

Nepravokotnost med merjenima osema,

Neravnost vodil,

Napako na merilnih letvah,

Stick-slip efekt,

Vibracije v stroju

upošteva varnostne predpise.

Ugotavljanje karakteristik stroja

Meritve po sistemu Renishaw QC-10 Ballbar

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter izdelkov oziroma storitev z zagovorom.