SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni programi: AVTOMEHANIK (ds), AVTOKLEPAR (ds), ORODJAR (ds), INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ (ds), STROJNI MEHANIK (ds), KLEPAR KROVEC (ds), KONSTRUKCIJSKI MEHANIK (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. IME PREDMETA

STROJNIŠTVO IN STROJESLOVJE

S predmetnimi področji:

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

196

168

28

2.

64

64

0

3.

64

64

0

skupaj

324

296

28

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet je podpora ostalim strokovnim predmetom in je temelj za branje in razumevanje tehniške dokumentacije ter razvija sposobnosti tehniškega komuniciranja. Daje osnovno znanje za uporabo informacijskih sistemov in računalnika. Pomaga izgrajevati tehniško kulturo, indentifikacijo s poklicem, pozitiven odnos do novih tehnologij in navaja dijake na natančnost in zanesljivost pri reševanju problemov.
Dijak:

 

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

 • Osnove tehničnega risanja, pomen, formati, merila, črte na risbah

Dijak:

 • zna risati v merilu, izbrati pravilen tip črt za posamezne robove in za risbo izbrati primeren standardni format.

Dijak:

 • razvija občutek za red in urejenost ter pedantnost
 
 • Tehniška pisava, geometrijske konstrukcije
 • Elipsa, evolventa, vijačnica
 • Krožni prehodi
 • si pridobi risarske spretnosti, natančnost, potrpežljivost, prepozna posamezne krivulje pri strojnih delih in jih zna skonstruirati.
 • razvija občutek za natančnost in estetiko, za odgovornost za opravljeno delo, odnos do strokovnih standardov, zavest o potrebi po kvaliteti, ...

Vaje:

 • konstrukcija krivulj
 • Kotiranje
 • uporabi pravila kotiranja pri označevanju mer strojnih delov, prav tako zna prebrati posamezne mere z risbe.
 

Vaja:

– kotiranje in branje mer iz risb

 • Prostorske projekcije – izometrična, dimetrična
 • Pravokotna projekcija
 • Projekcije geometrijskih teles
 • Risanje v pravokotni projekciji na osnovi izometrične projekcije
 • Risanje v izometrični projekciji na osnovi pravokotne projekcije
 • Skiciranje modelov
 • uporabi pravila risanja v posameznem načinu risanja za prikazovanje geometrijskih teles in strojnih delov. Pri tem razvije občutek za prostorsko predstavljivost, natančnost za uporabo določenih načinov prikazovanja strojnih delov v praksi, loči prednosti in slabosti posameznih načinov prikazovanja teles, zna skicirati osnutek strojnega dela v delavnici, ...
 

Vaje:

– risanje projekcij geometrijskih teles,risanje v IP na osnovi PP, risanje v PP na osnovi IP

 • Posebni pogledi, plašči teles
 • ugotovi, kdaj klasični načini prikazovanja teles ne dajo vseh potrebnih podatkov o izdelku, in se nauči prikazati posamezne ploskve ali plašče teles še na druge načine.
   
 • Risanje v prerezu

– zna narisati izvrtine, utore in notranjo obliko obdelovanca, prav tako zna poiskati te podatke na risbi.

 

Vaja:

– risanje v prerezu, branje risb

 • Polovični in četrtinski pogled

– zna prebrati risbe, ki prikazujejo strojne elemente na poenostavljen način, prav tako zna uporabiti ta pravila risanja pri prikazovanju enostavnih teles.

 

Vaja:

– prihranki na projekcijah – risanje in branje risb

 • Risanje vijakov oziroma navojev

– zna izdelati risbo vijaka ali izvrtine z vrezanim navojem.

 

Vaja:

– risanje in kotiranje navojev

 • Označevanje stanja površin

– zna iz delavniške risbe razbrati zahtevano kakovost obdelave in določiti potreben postopek, da jo lahko doseže, prav tako zna za enostavne izdelke samostojno predpisati potrebno kakovost površine.

 

Vaja:

– označevanje stanja površin

 • Tolerance
 • Lega in velikost tolerančnega polja
 • Kotiranje toleriranih mer
 • zna iz delavniške risbe poiskati zahtevane tolerance; iz tabel se nauči poiskati vrednosti odstopkov za določene tolerance in izračunati velikosti tolerančnih polj, kar je potrebno za natančno izdelavo strojnih delov. Ugotovi, zakaj so tolerance potrebne in s katerimi postopki lahko posamezne tolerance doseže.
 

Vaje:

– določanje tolerance, kotiranje toleriranih mer

 • Tolerance prostih mer, tolerance oblike
 • zna iz risbe ugotoviti predpisane tolerance oblike, ki so pomembne pri izdelavi. Iz tabel zna poiskati še dovoljene odstopke pri izdelkih, kjer toleranca ni posebej predpisana.
   
 • Delavniška risba
 • zna narisati delavniško risbo preprostega strojnega dela. Iz delavniške risbe, ki jo dobi v dokumentaciji, zna poiskati vse potrebne podatke za izdelavo strojnega dela.
 

Vaje:

– izdelava delavniške risbe, branje delavniških risb

 • Sestavna risba
 • Zna iz sestavne risbe razbrati podatke, ki jih vsebuje, zna jo uporabiti pri montaži sklopov ali celotnega izdelka.
   
 • Ujemi
 • zna pri posameznih ujemih izračunati zračnost ali presežek in glede na funkcijo izdelka določiti potrebno vrsto ujema.
 

Vaje:

Vaja:

– določanje ujemov

 • Branje risb
 • bere različne vrste tehniških risb, s katerih ugotavlja potrebne parametre za izdelavo strojnih delov.
   
 • Uporaba in sestavni deli računalnika
 • spozna področja uporabe in osnovne sestavne dele računalnika.
   
 • Osnove operacijskega sistema WINDOWS
 • je sposoben izvesti osnovne manipulacije z datotekami in zna nastavitve prilagoditi lastnim potrebam.
   
 • Risanje s CAD programom

 • zna z računalnikom izdelati enostavne risbe strojnih elementov v celoti (nariše, kotira, označi stanja površin).
 

Vaja:

– risanje s programskim paketom CAD

 • Osnove programskega paketa za oblikovanje besedil

Dijak:

 • zna z računalniškim programom napisati in oblikovati določeno besedilo. Pri tem pridobi občutek za primerno obliko dopisov ali drugih pisnih dokumentov.
 

Vaja:

– delo s paketom za urejanje besedil

 • Preglednice in grafi

Dijak:

 • zna oblikovati preprosto računalniško preglednico, uporabiti enostavne funkcije in izdelati graf.
 

Vaja:

– izdelava preglednice in grafa

       
 • ISO sistem merskih enot
 • zna določiti merske enote za posamezne veličine, prav tako zna pretvarjati enote iz različnih merskih sistemov v ISO sistem.

– razvija odnos do strokovnih standardov in

Vaja:

– pretvarjanje enot

 • Zakoni statike, notranje sile, zunanje sile, sestavljanje sil s skupnim prijemališčem
 • Moment sile v ravnini, ravnotežje
 • zna določiti vpliv sil na opazovan strojni del, sestaviti in razstaviti več sil, ugotoviti, kdaj nastopa moment in kakšen vpliv ima na opazovan sistem.

– se identificira s poklicem – ozavešča relacije človek – znanost –tehnika – delo

Vaje:

– sestavljanje sil, moment sile v ravnini

 • Težišča črtovja, likov, teles
 • Statična stabilnost teles
 • zna določiti težišča črt, likov in teles in izračunati, kdaj je telo še v ravnotežju oziroma kdaj pride do prevrnitve ( npr. žerjav, naloženo vozilo, ... ).
 

Vaje:

– določanje težišča, izračun stabilnosti telesa

 • Napetosti in deformacije
 • Natezna napetost
 • Tlačna napetost
 • Upogib
 • Vztrajnostni in odpornostni moment prereza, vpliv oblike prereza na nosilnost
 • Uklon
 • Torzija
 • Strig
 • zna uporabiti tabele, določiti vrste in velikosti napetosti, ki so v strojnih delih. Zna dimenzionirati preproste strojne dele in določiti primerno obliko posameznih delov.
 

Vaje:

– izračun napetosti, izračun vztrajnostnih in odpornostnih momentov

 • Gibanja – hitrost, pospešek
 • Krožno gibanje
 • Trenje
 • zna izračunati osnovne veličine gibanja in iz tega določiti vplive gibanja na konstrukcijo strojnih delov ter ukrepe za zmanjšanje trenja.
 

Vaje:

– izračun elementov gibanja, izračun trenja

 • Delo, energija, moč, izkoristek
 • zna iz znanih podatkov določiti druge potrebne veličine, ki jih potrebujemo pri obratovanju strojev in naprav. Razume, zakaj želimo izboljšati izkoristek in tehnične ukrepe za dosego le-tega.
 

Vaja:

– izračun izkoristka in moči

2. letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

 • Delitev strojnih elementov, standardna števila
 • Oblikovanje strojnih delov

Dijak:

 • zna uporabiti standardna števila pri dimenzioniranju, upošteva vplive napetosti in postopka pri oblikovanju strojnih delov.

Dijak:

 • pridobiva spoznanja o povezanosti življenja in tehnike, možnostih za delovno kariero.
 
 • Vijačne zveze – vrste navojev, vrste vijakov in matic, varovanje proti odvitju
 • zna iz tabel poiskati primeren vijak glede na zahteve in vse potrebne podatke, ki jih mora poznati pri določitvi vrste in mer vijaka. Zna določiti potreben premer vijaka za konkretno obremenitev;
 • prav tako zna določiti potrebne ukrepe za varovanje proti odvitju.
 

Vaja:

– preračun vijakov

 • Zatiči, sorniki
 • Zveze pesta z gredjo
 • Osna varovala
 • zna z izračunom in s tabelami določiti potreben element za zvezo pesta z gredjo. Določi potrebna varovala in načine varovanja zvez, zna najti primere v praksi.
 

Vaje:

– določanje standardnih elementov iz tabel

 • Nerazstavljive zveze - varjenje, lotanje
 • Lepljenje, kovičenje
 • zna določiti, katera vrsta nerazstavljive zveze je primerna v določeni situaciji. Zna pripraviti izdelek za uporabo določene zveze.
   
 • Vzmeti
 • zna določiti osnovne napetosti, ki v vzmeteh nastopajo, zna izbrati primerno vrsto vzmeti, način vgradnje in razloge za uporabo določene vrste vzmeti.
   
 • Osi in gredi
 • loči, kdaj je nek element vzmet in kdaj gred, razume razliko. Zna določiti potreben premer osi ali gredi glede na obremenitve, ki nastopajo.
 

Vaja:

– določitev premera gredi

 • Drsni ležaji, kotalni ležaji
 • Kotalni ležaji – izbira, vgradnja
 • zna določiti vrsto ležaja ob upoštevanju pogojev, ki nastopajo, pozna načine vgradnje, tesnenje, potrebno vzdrževanje, kako in kdaj ga izvajamo, mazanje,...
 

Vaja:

– izbira ležaja iz kataloga

 • Gredne vezi in sklopke
 • zna določiti potrebno vrsto sklopke glede na obratovalne pogoje.
   
 
 • zna določiti prestavno razmerje, potrebno vrsto prenosnika, primerjati posamezne vrste prenosnikov in njihove lastnosti, zna določiti možne napake, iz katalogov in tabel zna naročiti potrebne rezervne dele, ...
 

Vaja:

– preračun osnovnih elementov prenosa

 • Cevni vodi, elementi cevnih vodov
 • prepozna posamezne elemente in njihovo funkcijo znotraj sistema.
   
 • Mehanizmi
 • pozna osnove delovanja in vzdrževanja mehanizmov.
   
 • Poslovanje obrtne delavnice –uporaba računalniškega programa
 • zna uporabljati računalniški program za izdelavo in obdelavo dokumentov, s katerimi se bo v delavnici dnevno srečeval.
 • pridobiva poklicno identiteto, odnos do delovanja obratovalnice, odnos do strank, ...

Vaje:

– izstavljanje dokumentov

 • Baze podatkov
 • zna izdelati formo za vstavljanje podatkov in v njo vstavljati in iz nje poiskati podatke.
 

Vaja:

– izdelava forme za bazo podatkov, vstavljanje in iskanje podatkov v bazi

 • Iskanje podatkov o vozilu z računalnikom – CD-ROM
 • z računalnikom se zna priključiti na baze podatkov in jih poiskati ter izpisati.
 

Vaja:

– iskanje podatkov z računalnikom

3. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE IN ELEKTRONIKE

Osnovni zakoni električnega tokokroga

     

– Elementi električnega tokokroga

– Ohmov zakon

– Merjenje električnega toka in napetosti

– Zakonitosti vezave uporov

Dijak:

 • pozna osnovne elemente električnega tokokroga in zakonitosti med napetostjo, tokom in upornostjo;
 • zna izmeriti osnovne veličine v tokokrogu in na posameznih elementih;
 • razume zakonitosti vzporedno in zaporedno vezanih uporov.

Dijak:

 • razvija sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri reševanju konkretnih delovnih problemov.

Vaje:

– merjenje električnega toka in napetosti

– vezave električnih tokokrogov

Toplotni učinki toka

     

– Električna energija in moč

– Merjenje električne energije in moči

– Uporaba električne toplote

– Varovanje tokokrogov

–razume pojem dela in moči električnega toka v povezavi z osnovnimi veličinami;

 • zna pojasniti pojav segrevanja ohmske upornosti in zveze s tokom;
 • pozna ukrepe in načine varovanja električnih tokokrogov.
 • razvija identifikacijo z vrednotami kvalitetnega opravljanja poklica.

Vaja:

– merjenje električne energije in moči

Kemični učinki toka

     

– Kemični viri električne energije

– Redoks reakcije

– Primarni in sekundarni elementi

– Galvanski odpadki in recikliranje

– Elektroliza

 • pozna kemične učinke toka in njihovo uporabo;
 • definira redoks reakcije;
 • zna razložiti procese in zgradbo galvanskih členov in akumulatorjev;
 • pozna vplive galvanskih odpadkov na okolje in možnosti njihovega recikliranja;
 • pozna princip in uporabo elektrolize.
 

Vaja:

– meritve galvanskih členov in baterij

Svetlobni učinki toka

     

– Svetlobni viri

– Vrste razsvetljave glede na prostor

– Merjenje osvetljenosti

– pozna izvore svetlobe na osnovi električnega toka;

 • zna našteti različne izvore svetlobe in vrste razsvetljave glede na prostor.
 • oblikuje sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

Vaja:

– merjenje osvetljenosti

Magnetni učinki toka

     

– Magnetno polje, pretok, gostota

– Učinki v magnetnem polju

– Ustvarjanje napetosti z indukcijo

– pozna magnetne učinke električnega toka in pojave v magnetnem polju;

 • zna opisati delovanje elektromagneta pri električnem releju.
 • razvija strokovnost

varčnost in ekonomičnost

Vaja:

– nastanek inducirane napetosti

Tokokrog z izmeničnim tokom

     

– Izmenična napetost in tok

– Porabnik v izmeničnem tokokrogu

– Trifazni izmenični toki

 • pozna lastnosti izmeničnega toka in prednosti pred enosmernim v elektroenergetskem sistemu;
 • zna razlikovati med enofaznimi in trifaznimi izmeničnimi toki ter njihovimi porabniki.
 • razvija občutek za zanesljivost in sposobnost reševanja problemov.
 

Električni stroji

     

– Razdelitev električnih strojev

– Asinhronski in sinhronski stroji

– Električni stroji v orodjarstvu

 • zna razvrstiti električne stroje po kriterijih;
 • pozna zgradbo, značilnosti in uporabo asinhronskih in sinhronskih strojev;
 • zna opisati zgradbo in delovanje koračnih motorjev.
 • razvija strokovnost, natančnost, zanesljivost in druge lastnosti, vezane na poklicne zahteve.

Vaja:

– obratovalni primeri in meritve

Informacije in električni signali

     

– Pojem informacije

– Analogni in digitalni signali

– Preoblikovanje in prenos električnih signalov

 • razume temeljne principe preoblikovanja informacij v električne signale in njihovo preobrazbo pri prenašanju na prenosni poti od oddajnika do sprejemnika.
   

Elementi in vezja v elektroniki

     

– Razvojne stopnje v elektroniki

– Aktivni in pasivni elektronski elementi

– Vrste elektronskih vezij

 • pozna razvojne stopnje v elektroniki in njen pomen v razvoju tehnike in tehnologije;
 • zna našteti aktivne in pasivne elektronske elemente ter vrste in uporabo elektronskih vezij.
 • pridobiva spoznanja o povezanosti življenja in tehnike in o možnostih za poklicno uspešnost.

Vaji:

 • sestava elektronskega vezja
 • tranzistor kot stikalo

– Osnovna analogna in digitalna vezja

 • pozna vlogo in uporabo analognih in digitalnih vezij pri obdelavi signalov.
 • razvija moralno-etične kvalitete in motivacijo za samoizobraževanje.

Vaja:

– primeri naprav industrijske elektronike

pnevmatika

     
 • Teoretične osnove
 • Opis, zgradba in simboli pnevmatskih komponent
 • Simbolično risanje pnevmatičnih komponent in sistemov
 • Pnevmatski stroji in naprave
 • razume osnove pnevmatike;
 • razume delovanje in zgradbo pnevmatskih komponent;
 • razume simbolično prikazovanje pnevmatskih komponent;
 • s simbolično shemo praktično povezuje elemente;
 • izdela simbolično shemo na osnovi potreb in zahtev o delovanju naprave;
 • loči med različnimi pnevmatskimi stroji in napravami in spozna njihove specifične lastnosti;
 • zna uporabljati ustrezne načine in metode za vzdrževanje različnih elementov, komponent in mehanizmov pri pnevmatskem postrojenju.
 • vrednoti sistematično delo;
 • pridobiva občutek za logiko.

Vaje:

 • izdelava simboličnih shem z računalnikom
 • realizacija shem na demonstracijskih tablah za pnevmatiko

hidravlika

     
 • Hidrostatika in hidrodinamika
 • Opis, zgradba in simboli hidravličnih komponent
 • Simbolično risanje hidravličnih komponent in sistemov
 • Hidravlični stroji in naprave
 • razume osnove hidrostatike in hidrodinamike;
 • razume delovanje in zgradbo hidravličnih komponent;
 • razume simbolično prikazovanje hidravličnih komponent in s simbolično shemo praktično povezuje elemente;
 • izdela simbolično shemo o delovanju naprave (na osnovi potreb in zahtev);
 • loči med različnimi hidravličnimi stroji in napravami in spozna njihove specifične lastnosti;
 • uporablja ustrezne načine in metode za vzdrževanje različnih elementov, komponent in mehanizmov pri hidravličnem postrojenju.
 

Vaje:

– izdelava simboličnih shem z računalnikom

 • realizacija shem na demonstracijskih tablah za hidravliko

elektropnevmatika in elektrohidravlika

     
 • Teoretične osnove
 • Opis, zgradba in simboli električno krmiljenih komponent
 • Simbolično risanje električno krmiljenih komponent
 • Pretvarjanje, ojačevanje in obdelava signala
 • razume osnove o elektriki;
 • razume delovanje in zgradbo električno krmiljenih komponent;
 • razume simbolično prikazovanje električno krmiljenih komponent;
 • zna s simbolično shemo praktično povezati elemente;
 • s simbolično shemo izdela (na osnovi potreb in zahtev) napravo;
 • razume načine in metode za pretvarjanje električnega signala.
 • razvija odnos do ekologije (hidravlika).

Vaje:

– izdelava simboličnih shem z računalnikom

 • realizacija shem na demonstracijskih tablah za:
 • elekriko elektropevmatiko
 • elektrohidravliko

prostoprogramirAni krmilniki

     
 • Seznanitev in uporaba prostoprogramiranih krmilnikov
 • Računalniško podprto projektiranje naprav
 • razume osnove o prostoprogramiranih krmilnikih;
 • se okvirno seznani z načinom programiranja prosto programiranih krmilnikov.
 

Vaje:

– izdelava programa z računalnikom

 • realizacija na demonstracijskih tablah za prostoprogramirane krmilnike

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Znanje v posameznem ocenjevalnem obdobju se preverja in ocenjuje: ustno in vaje.