SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalna programa: ELEKTRIKAR ENERGETIK (ds)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 34.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 1999

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OMREŽJA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

Vsebine

Znanja (cilji)

Učna in delovna sredstva

 

Kandidat

ELEKTRIČNA OMREŽJA

 • pojasni funkcije in vrste električnih omrežij
 • Nadzemna omrežja

   

   

  Vodniki in njihovo spajanje

 • našteje in opiše vodnike ter načine spajanja vodnikov za nadzemne vode
 • Priročnik

  Nizko- in visokonapetostni izolatorji

 • našteje in opiše nizko- in visokonapetostne izolatorje
 • Vzorci izolatorjev

  Drogovi in stebri

 • našteje in opiše izvedbe lesenih drogov, njihovo zaščito ter uporabo drogovnikov
 • pojasni vrste in uporabo jeklenih ter armiranobetonskih stebrov
 • Pritrjevanje izolatorjev na drogove in konzole

 • razvrsti opornice, stremena ter obesno opremo po namenu in uporabi
 • Pritrjevanje vodnikov na izolatorje

 • opiše vrste in način izdelave vezi za pritrjevanje vodnikov na izolatorje
 • Izgradnja nadzemnih vodov

 • pojasni posamezne faze izgradnje nadzemnih vodov in potrebno projektno dokumentacijo
 • opiše načine vlečenja vodnikov, določanje ter nastavljanje povesa vodnika
 • razloži problematiko približevanja in križanja nadzemnih vodov
 • pojasni pomen in izvedbe ozemljitev v omrežjih
 • pojasni načine gradenj nizkonapetostnih omrežij s samonosilnimi kabli
 • Povesne tabele
 • Vzorci kablov
 • Zaščite daljnovodov

 • razloži vrste in funkcije zaščit daljnovodov
 • Sheme zaščit

  Kabelska omrežja

 • našteje elemente kabelskega omrežja in vrste kablov
 • Vrste in elementi kablov

 • našteje in opiše funkcije elementov kablov
 • pojasni osnovno zgradbo kablov s papirno, termoplastično in gumijasto izolacijo
 • Vzorci kablov

  Označevanje kablov

 • pojasni pomen oznak kablov po veljavnih predpisih
 • Priročnik in predpisi

  Kabelske spojke

 • opiše postopek izdelave kabelskih spojk
 • Vzorci spojk

  Kabelski končniki

 • opiše postopek izdelave kabelskih končnikov
 • Vzorci končnikov

  Izgradnja kabelskega omrežja

 • pojasni načine in izvedbe polaganja kablov ter vrste in pomen dokumentacije o kabelskih omrežjih
 • Vzdrževanje omrežij

 • pojasni pomen rednega vzdrževanja in postopke izvajanja pregledov, revizij ter meritev
 • Varstvo pri delu

 • našteje varnostna pravila, vrste in pomen dokumentov za varno delo na elektroenergetskih napravah
 • Vzorci dokumentov za izpolnjevanje.

  ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

   

  Standardi in tehnični predpisi

 • razloži osnovne pojme in cilje standardizacije, standardov in tehničnih predpisov
 • Tehnični predpisi

  Vrste in uporaba elektroinštalacijskih materialov

  Vodniki za električne inštalacije

 • razvrsti vodnike glede na konstrukcijo in namen uporabe ter našteje standardizirane prereze vodnikov
 • Vzorci vodnikov

  Označevanje vodnikov

 • našteje in opiše načine označevanja vodnikov
 • opiše karakteristike osnovnih izoliranih vodnikov nizke napetosti ter njihovo uporabnost
 • Priročnik, učbenik

  Spajanje in priključevanje vodnikov

 • pojasni načine spajanja in priključevanja vodnikov, vrste sponk ter njihovo uporabo
 • Vzorci spojk

  Inštalacijske cevi

 • pojasni vrste, namen uporabe inštalacijskih cevi in opiše pribor za polaganje
 • Priročnik, učbenik

  Vzorci

  Razvodnice

 • razvrsti razvodnice po namenu in uporabi
 • Vzorci

  Vtično-spojne naprave

 • našteje vrste, izvedbe in pojasni namen uporabe vtično-spojnih naprav
 • Inštalacijska stikala

 • nariše simbole, razvrsti stikala glede na način montaže, izvedbo in vezavo ter pojasni uporabo
 • Stopniščni avtomati

 • opiše namen uporabe, vrste avtomatov in princip delovanja
 • Sheme avtomatov.

  Klicne naprave

 • pojasni namen uporabe in vrste klicnih naprav
 • Sheme hgn

  Nizkonapetostne taljive varovalke

 • opiše izvedbe, uporabo ter našteje standardizirane vrednosti nazivnih tokov taljivih varovalk
 • razloži pomen funkcionalnih razredov in uporabnostne kategorije taljivih varovalk
 • Vzorce varovalk.
 • Tokovne karakteristike.
 • Inštalacijski odklopniki

 • pojasni vrste in uporabo inštalacijskih odklopnikov ter pomen časovno-tokovnih karakteristik
 • Priročnik, učbenik.

  Stikala

 • našteje vrste, namen uporabe in karakteristične podatke stikalnih naprav
 • pojasni pomen, izvedbe sprožnikov in relejev ter uporabo zaščitnih stikal
 • opiše delovanje in izvedbe odklopnikov;
 • opiši lastnosti in uporabo odmičnih in vzvodnih stikal
 • Vzorci
 • Katalogi
 • Prospekti
 • Kontaktorji

 • pojasni uporabo, izvedbe in vrste kontaktorjev
 • Vzorci, katalogi

  Elementi daljinskega krmiljenja

 • pojasni izvedbe, pomen in uporabo elementov daljinskega krmiljenja
 • RCD-zaščitna stikala

 • pojasni zgradbo, delovanje, izvedbe in uporabo naprave za diferenčno tokovno zaščito (RCD)
 • razloži pomen oznak na RCD-stikalu
 • Vzorci, shema

  Električne inštalacije

   

   

  Vrste električnih inštalacij

 • pojasni delitev električnih inštalacij glede na področje uporabe in okolico
 • Značilnosti in razvrstitev električnih inštalacij

 • razloži splošne značilnosti in razvrstitev električnih inštalacij
 • Vrste inštalacijskih sistemov

 • pojasni vrste napajalnih sistemov, inštalacijskih tokokrogov ter sistemov vodnikov pod napetostjo
 • nariše in opiše posamezne razdelilne sisteme glede na ozemljitve in uporabnost
 • Vrste in izvedba vezij za razsvetljavo

 • pojasni načine izvedb inštalacij razsvetljave
 • Katalogi

  Vezja z inštalacijskimi stikali

 • nariše vezave za razsvetljavo z eno- in večpolnimi, serijskimi, menjalnimi in križnimi stikali
 • Avtomatska stopniščna vezja

 • razloži načrt vezave stopniščnega avtomata in pojasni načine nastavitve časa izklopa
 • Izvajanje električnih inštalacij

 • pojasni vrste dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo energetskih inštalacij
 • razvrsti in opiše izvedbe električnih inštalacij, predpise in pravila, ki določajo načine izvajanja inštalacij
 • opiše izvajanje inštalacij pod omet, v omet, nad omet in v liti beton
 • pojasni katere vodnike lahko uporablja pri posameznih izvedbah inštalacij
 • Učbenik
 • Tehnični predpisi
 • Razdelilne in stikalne naprave

 • opiše izvedbe priključkov zgradbe na zunanje omrežje
 • pojasni vlogo, vrste ter splošna pravila za izdelavo razdelilnikov
 • nariše in pojasni enopolno shemo razdelilnika
 • Katalogi

  Izvedbe električnih inštalacij

 • opiše načine in pravila za izvajanje električnih inštalacij v stanovanjskih prostorih, kopalnicah, industriji, kmetijstvu, na gradbiščih, v požarno in eksplozijsko ogroženih prostorih
 • opiše izvedbe inštalacij telekomunikacijskih naprav
 • Tehnični predpisi

  Vzdrževanje električnih inštalacij

 • pojasni namen in postopke vzdrževanja električnih inštalacij
 • Zunanja in notranja zaščita pred delovanjem strele

 • razloži problematiko nastanka in nevarnosti prenapetostnih pojavov
 • opiše izvedbe zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele
 • Sheme

  Varovanje električnih inštalacij in porabnikov

 • razloži pojav in učinke kratkega stika ter preobremenitve
 • Pogoji varovanja

 • razloži pomen in izvedbo varovanja električnih inštalacij
 • pojasni postopek izbire varovalnih elementov glede na vrsto tokokroga oziroma porabnika
 • Priročnik, učbenik

  Selektivnosti varovanja

 • pojasni selektivnost delovanja varovalk in stikalnih naprav
 • Priročnik, učbenik

  Priklopi porabnikov

 • našteje in opiše uporabniške kategorije za aparate nizke napetosti
 • Stopnje zaščite električne opreme

 • pojasni stopnje zaščite električne opreme, dosežene z zaščitnimi okrovi
 • Priklopi asinhronskih motorjev

 • nariše vezavo priključnih sponk eno- in trifaznih asinhronskih motorjev ter pojasni izvedbo priključka
 • Priklopi termičnih naprav

 • pojasni načine in predpisane zahteve pri priklopih termičnih naprav
 • Tehnični normativi za izvajanje elektroenergetskih inštalacij

   

  Tehnični predpisi za izvajanje električnih inštalacij

 • opiše veljavne tehnične predpise s področja izvajanja električnih inštalacij
 • razloži osnovne pojme o varni uporabi električne energije
 • Predpisi, učbenik

  Delovanje električnega toka na človeško telo

 • pojasni nevarnosti in posledice delovanja električnega toka na človeka
 • razloži odvisnost jakosti električnega toka skozi človeško telo
 • pojasni nevarnost električnega udara glede na okolico in najpogostejše vire nevarnosti električnega toka
 • razloži pomen izrazov: del pod napetostjo, izpostavljeni prevodni del ter tuj prevodni del
 • pojasni pomen neposrednega in posrednega dotika
 • pojasni pojme: napetosti dotika in koraka, pričakovana in dovoljena napetost dotika,
 • napetost napake
 • Učbenik
 • Sheme
 • Predpisi
 • Napetostna območja

 • razloži napetostna območja električnih inštalacij in meje nevarne napetosti dotika
 • Učbenik

  Ozemljitve

 • pojasni pomen, vrste in izvedbe ozemljitev ter ozemljil
 • Zaščitni vodniki

 • pojasni pomen in uporabo zaščitnega in zaščitno-nevtralnega vodnika
 • Izenačenje potencialov

 • razloži pomen in izvajanje glavnega ter dodatnega izenačenje potencialov
 • Zaščita pred električnim udarom

 • razloži pomen tristopenjske kaskadne zaščite in pojasni ukrepe za zaščito pred električnim udarom
 • Učbenik, predpisi

  Zaščita pred neposrednim dotikom

 • našteje in razložiti izvedbe zaščit pred neposrednim dotikom
 • Zaščita pri posrednem dotikom

 • našteje in razloži posamezne izvedbe zaščit pri posrednem dotiku.
 • Istočasna zaščita pred neposrednim dotikom in pri posrednem dotiku

 • našteje in pojasni izvedbe istočasne zaščite pred neposrednim in pri posrednem dotiku
 • Kontrola zaščite pred električnim udarom

 • opiše postopke, instrumente in metode za preizkušanje delovanja zaščite
 • pojasni pomen upornosti okvarne zanke in izolacijske upornosti električnih inštalacij ter ve, kako ju določimo
 • Učbenik

  Klasifikacija električnih naprav

 • našteje klasifikacijske razrede električnih naprav glede na zaščito pred električnim udarom
 • Dimenzioniranje vodnikov in kablov za notranje inštalacije

 • pojasni pomen in načine električnega, termičnega in mehanskega dimenzioniranjavodnikov za notranje inštalacije
 • Priročnik

  Razsvetljava

   

   

  Svetlobno tehnične veličine

 • našteje svetlobno tehnične veličine in pojasni njihov pomen
 • Učbenik

  Svetlobni viri

 • opiše zgradbo in izvedbe žarnic z žarilno nitko
 • razloži delovanje sijalk in njihovo uporabo
 • nariše in pojasni vezave fluorescenčnih sijalk
 • Učbenik, katalogi

  Svetilke

 • našteje elemente svetilk in opiše njihovo funkcijo
 • pojasni pomen in metode vzdrževanja svetlobnih virov
 • Katalogi

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna ter morajo biti ustrezno razčlenjena ter hkrati zajemajo tudi temeljne vsebine strokovnih predmetov ter niso ločena po predmetih.

  Na izpitu mora kandidat pokazati poznavanje elementov, njihovo delovanje, razumevanje pomena karakterističnih podatkov, načine izbiranja in uporabo. Zelo pomembno je tudi poznavanje delovanja in izvedbe zaščite pred električnim udarom in v zvezi s tem tehničnih predpisov.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.