SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalna programa: ELEKTRIKAR ENERGETIK (ds)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 34.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 1999

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

ELEKTRIČNI STROJI IN NAPRAVE

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

Vsebine

Znanja (cilji)

Učna in delovna sredstva

Kandidat

Kolektorski stroji

 • opiše osnovno razdelitev kolektorskih strojev in področja obratovanja
 • Kolektorski stroj na enosmerni tok

  Konstrukcija in delovanje

 • našteje osnovne sestavne dele kolektorskega stroja
 • opiše nastanek inducirane napetosti ter vrtilnega momenta
 • poišče v katalogih osnovne lastnosti posameznih konstrukcijskih elementov
 • katalogi in prospektni material
 • Reakcija kotve

 • pojasni razloge za pojav reakcije kotve, našteje posledice
 • opiše ukrepe za odpravo negativnih posledic
 • modeli kolektorskih strojev na enosmerni tok
 • Komutacija

 • našteje razloge za nastanek komutacije, probleme in ukrepe za odpravo posledic
 • poišče v katalogih in priročnikih navitja, ki so uporabljena za odpravo posledic
 • prospektni material in priročniki
 • Motorji na enosmerni tok

 • pojasni princip delovanja motorja
 • našteje vrste vzbujalnih navitij in oznake sponk
 • modeli kolektorskih motorjev na enosmerni tok
 • Tuje vzbujan enosmerni motor

 • nariše vezalno shemo in opiše lastnosti motorja
 • našteje in opiše s pomočjo kataloga osnovne podatke motorja
 • katalogi
 • Stranskovezno vzbujan motor

 • nariše vezalno shemo in opiše lastnosti motorja
 • opiše osnovne podatke motorja s pomočjo kataloga
 • katalogi
 • Glavnovezno vzbujan motor

 • nariše vezalno shemo in opiše lastnosti motorja
 • opiše osnovne podatke motorja s pomočjo kataloga
 • katalogi
 • Dvojnovezno vzbujan motor

 • nariše vezalno shemo in opiše lastnosti motorja
 • opiše osnovne podatke motorja s pomočjo kataloga
 • katalogi
 • Zagon kolektorskega motorja na enosmerni tok

 • opiše problematiko, načine ter potek zagona
 • določi s pomočjo katalogov zagonski tok
 • katalogi
 • Sprememba števila vrtljajev kolektorskega motorja na enosmerni tok

 • opiše načine spreminjanja števila vrtljajev
 • razloži s pomočjo kataloga možnosti regulacije števila vrtljajev pri posameznih tipih motorjev
 • katalogi
 • Zaviranje kolektorskih motorjev

 • razloži pomen in načine zaviranja
 • poišče v priročnikih primere elektromotornih pogonov
 • opiše načine zaviranja
 • priročniki
 • Zaščita enosmernih motorjev

 • našteje osnovne vrste zaščit in pojasni, pred katerimi okvarami ščitijo
 • opiše zaščito za izbrani motor iz kataloga
 • katalogi
 • Vzdrževanje in okvare

 • opiše osnovne dejavnosti vzdrževanja in razloge za nastop najpogostejših okvar
 • Univerzalni motor

 • opiše konstrukcijo in delovanja, načine spreminjanja števila vrtljajev in področje uporabe
 • zna opisati iz prospektnega materiala izbrani tip motorja
 • prospektni material
 • modeli motorjev
 • Transformator

 • razloži pomen transformatorja pri prenosu električne energije in ponazori razlago s primerom iz sheme
 • shema visokonapetostnega omrežja r Slovenije
 • Idealni in realni transformator

 • razloži razliko med idealnim in realnim transformatorjem
 • poišče iz kataloga podatke, ki so pomembni za realni transformator in jih poveže z modelom
 • katalogi
 • modeli transformatorjev
 • Jedra in navitja transformatorjev

 • zna našteti materiale za jedra in navitja transformatorjev, izvedbe jeder in oblike navitij
 • poišče iz kataloga podatke, ki so povezani z modelom transformatorja
 • katalogi
 • modeli
 • Prazen tek transformatorja

 • nariše vezalno shemo za izvedbo preizkusa in razloži prestavno razmerje transformatorja ter izgube
 • poišče v katalogu podatke o izgubah v praznem teku
 • katalogi
 • modeli
 • Kratek stik transformatorja

 • nariše vezalno shemo za izvedbo preizkusa
 • razloži pomen kratkostične napetosti ter izgub
 • poišče v katalogu podatke o izgubah v kratkem stiku
 • katalogi
 • modeli
 • Obremenitev transformatorja

 • pojasni, kaj se zgodi pri obremenitvi transformatorja
 • katalogi
 • modeli
 • Trifazni transformator

 • našteje oznake priključnih sponk in razloži pojem vezalna skupina transformatorja
 • opiše značilnosti navitij v vezavi y, d, z.
 • katalogi
 • Segrevanje in hlajenje transformatorja

 • opiše postopek segrevanja in načine hlajenja transformatorja
 • opiše oznake za posamezne načine izbrane iz katalogov
 • katalogi
 • Oprema transformatorja

 • našteje osnovne sestavne dele transformatorja
 • razloži njihov pomen za delovanje
 • poišče v katalogih značilne lastnosti posameznih sestavnih delov
 • katalogi
 • Vzporedno obratovanje transformatorjev

 • zna našteti pogoje za vzporedno obratovanje
 • razloži prednosti obratovanja s pomočjo veznih shem
 • enopolne sheme elektrarn, tovarn ipd.
 • Posebne izvedbe transformatorjev

 • našteje vrste posebnih izvedb
 • opiše področje uporabe transformatorja v varčni izvedbi ter ga razloži ob uporabi katalogov
 • katalogi
 • Napetostni merilni transformator

 • opiše pomen in našteje vrst.napetostnih merilnih transformatorjev
 • opiše parametre iz kataloga izbranega transformatorja
 • katalogi
 • modeli
 • Tokovni merilni transformator

 • opiše uporabo in našteje vrste. tokovnih merilnih transformatorjev
 • določi parametre za tokovni merilni transformator, izbran iz kataloga
 • opiše lastnosti modela
 • katalogi
 • modeli
 • Zaščita transformatorjev

 • našteje vrste zaščit in delovanje nadtokovne ali plinske ali termične ali diferenčne ali prenapetostne zaščite
 • opiše izvedbe zaščit transformatorja, izbranega iz katalogov
 • katalogi
 • Vzdrževanje in okvare transformatorjev

 • razloži pomen vzdrževanja transformatorja
 • našteje osnovne dejavnosti pri vzdrževanju
 • našteje vzroke za posamezne okvare in načine odprave posledic
 • sheme rtp
 • Sinhronski generator

 • našteje in razloži konstrukcijske izvedbe sinhronskih generatorjev
 • opiše razliko med posameznimi vrstami
 • katalogi
 • Načini delovanja sinhronskih generatorjev

 • razloži nastanek inducirane napetosti
 • pojasni pojem sinhronsko število vrtljajev
 • Vzporedno obratovanje in sinhronizacija

 • pojasni pomen vzporednega obratovanja sinhronskih generatorjev
 • opiše postopek sinhronizacije na omrežje
 • Sinhronski motor

 • opiše konstrukcijo sinhronskega motorja in njegov zagon, našteje primere uporabe
 • katalogi in priročniki
 • Razdelitev asinhronskih strojev

 • opiše osnovno razdelitev asinhronskih strojev
 • Trifazni asinhronski motor

 • opiše konstrukcije posameznih tipov asinhronskega motorja
 • našteje osnovne sestavne dele in razloži njihov pomen
 • katalogi
 • modeli asinhronskih motorjev
 • Način delovanja asinhronskega motorja

 • našteje pogoje za nastanek magnetnega vrtilnega polja, inducirane napetosti
 • razloži pojma sinhronska in asinhronska hitrost
 • katalogi
 • Karakteristika navora in tokovna karakteristika asinhronskega motorja

 • nariše in razloži karakteristiko navora in tokovno karakteristiko
 • Področja obratovanja asinhronskega motorja

 • s pomočjo kataloga in karakteristike navora
 • zna razložiti področja obratovanja asinhronskega stroja
 • katalogi
 • Prazen tek in obremenitev asinhronskega motorja

 • nariše in razloži osnovne vezalne sheme za preizkus praznega teka in obremenilni preizkus
 • pojasni razloge za povečanje statorskega toka pri obremenitvi
 • katalogi
 • Izgube in izkoristek asinhronskega motorja

 • našteje vrste izgub asinhronskega motorja
 • razložiti njihovo odvisnost od obremenitve
 • katalogi
 • modeli asinhronskega motorja
 • Napisna tablica asinhronskega motorja

 • našteje osnovne podatke iz napisne tablice motorja in razložiti njihov pomen
 • napisne tablice motorjev
 • Zagon asinhronskega motorja

 • našteje načine in razložit uporabnost posameznega zagona
 • opiše in se odloči za izbiro primernega načina zagona s pomočjo kataloga
 • katalogi
 • Zaviranje asinhronskega motorja

 • pojasni pomen zaviranja in našteje načine
 • poišče iz priročnikov primere elektromotornih pogonov in opiše načine zaviranja
 • priročniki
 • Regulacija števila vrtljajev asinhronskega motorja

 • razloži potrebo po regulaciji števila vrtljajev, napiše enačbo za regulacijo
 • razložiti osnovne načine in značilnosti regulacij
 • katalogi
 • Motor z globokimi utori ali dvojno kletko

 • opiše konstrukcijske značilnosti in našteje prednosti motorja z globokimi utori
 • Enofazni asinhronski motor

 • razloži delovanje in določi področje uporabe enofaznega motorja
 • izbere iz kataloga primeren tip kondenzatorja
 • katalogi
 • Motor s cepljenimi poli

 • opiše konstrukcijo motorja s cepljenimi poli
 • našteje področje uporabe in na modelu pokaže posamezne sestavne dele
 • modeli
 • Asinhronski generator

 • razloži način delovanja asinhronskega generatorja na tujo mrežo
 • pozna možnost uporabe pri gradnji male elektrarne
 • Zaščita asinhronskega motorja

 • našteje in opiše osnovne vrste zaščit ter dejavnike, ki vplivajo na izbiro
 • opiše izvedbo zaščite za izbrani elektromotor iz kataloga
 • katalogi
 • Vzdrževanje in okvare asinhronskih motorjev

 • pojasni pomen vzdrževanja in opiše osnovne dejavnosti vzdrževanja
 • našteje najpogostejše okvare in vzroke za njihov nastanek
 • Posebne vrste motorjev

 • našteje najpogostejše vrste posebnih izvedb motorjev in področja uporabe
 • opiše način delovanja histereznega, reluktančnega ali koračnega motorja in njegovo uporabnost
 • katalogi
 • Transformatorske postaje

   

   

  Splošno o transformatorskih postajah

 • našteje vrste trasformatorskih postaj
 • pojasni njihovo vlogo v elektroenergetskem sistemu
 • učbenik
 • sheme vn- omrežij
 • Podeželska transformatorska postaja

 • pojasni pomen podeželske transformatorske postaje
 • našteje izvedbe in jih opiše s pomočjo prospektnega materiala
 • prospektni material
 • Mestna transformatorska postaja

 • razložiti pomen mestne transformatorske postaje
 • našteje ter opiše izvedbe s pomočjo prospektnega materiala
 • prospektni material
 • Razdelilna transformatorska postaja

 • pojasni vlogo razdelilnih transformatorskih postaj v elektroenergetskem omrežju in s pomočjo sheme opiše karakteristične lastnosti
 • učbenik
 • shema rtp
 • Splošno o visokonapetostnih stikalih

 • pojasni pomen stikalnih naprav, opiše posamezne vrste stikal glede na stikalno funkcijo in nariše grafične simbole
 • prospektni material
 • sheme rtp
 • Odklopniki

 • opiše izvedbo in načine gašenja električnega loka malooljnega, zračnega, plinskega ali vakuumskega odklopnika s pomočjo prospektov
 • učbenik
 • prospekti
 • Ločilniki

 • razloži pomen ločilke v elektroenergetskem sistemu in našteje izvedbe ločilk glede na področje uporabe
 • prospekti
 • Odklopni ločilnik

 • našteje karakteristične podatke, lastnosti in uporabo odklopnega ločilnika
 • prospektni materiali
 • Pogoni stikal

 • razloži namen pogonov stika in našteje vrste pogonov glede na izvedbo ter področje uporabe
 • prospektni material
 • Blokade ali zapore

 • pojasni pomen in našteje vrste blokad.
 • sheme rtp
 • Zbiralke

 • pojasni funkcijo zbiralk, sisteme in našteje kriterije za dimenzioniranje, izvedbo in pritrjevanje
 • sheme rtp
 • Signalizacija in meritve v stikalnih postrojenjih

 • pojasni namen in našteje vrste signalizacije, meritev in zanje potrebne instrumente ter opremo
 • Stikalni prostori, pomožne naprave in komandni prostor

 • zna razložiti namen in izvedbo stikalnih prostorov, celic ter pomožne naprave
 • Ozemljitve

 • pojasni pomen ozemljitev in opiše njihove izvedbe
 • Avtomatizacija in komunikacije s centrom vodenja

 • razloži pomen avtomatizacije in upravljanja transformatorskih postaj iz centra
 • Vzdrževanje transformatorskih postaj in vodenje dokumentacije

 • pojasni pomen in osnovne dejavnosti vzdrževanja in vodenja dokumentacije
 • Elektrarne

   

   

  Splošno o elektrarnah; delitev

 • našteje vrste elektrarn glede na vir energije
 • pojasni njihov pomen pri zagotavljanju energije
 • učbenik
 • publikacije
 • Hidroelektrarne; pretočne in akumulacijske

 • opiše osnovno delitev hidroelektrarn
 • razloži pomen posamezne vrste pri zagotavljanju električne energije
 • našteje vrste vodnih turbin
 • učbenik
 • Termo- in jedrske elektrarne

 • s pomočjo publikacij razloži shemo tehnološkega procesa v termoelektrarni
 • razloži razliko med termo- ter jedrsko elektrarno
 • opiše ekološko problematiko termo- in jedrske elektrarne
 • učbenik
 • priročniki
 • publikacije posameznih elektrarn
 • Alternativni viri za pridobivanje električne energije

 • opiše pomen alternativnih virov električne energije in možnost njihove uporabe na našem področju
 • priročniki
 • 4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna, ustrezno razčlenjena ter hkrati zajemajo tudi temeljne vsebine strokovnih predmetov, ki niso ločena po predmetih.

  Obsega preverjanje trajnih temeljnih znanj tega predmeta v povezavi s širšim elektrotehniškim področjem. Pri izpitu je pomembno pokazati uporabno znanje in razumevanje strokovnih rešitev in varnostnih ukrepov, prospektnega materiala, pravilno rabo tehniške dokumentacije, priročnikov ter odnos do varnostnih in drugih tehniških predpisov.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga, ki so dodatno navedeni na izpitnem listu za posamezno vprašanje.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.