SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalna programa: ELEKTRIKAR ENERGETIK (ds)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 34.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 1999

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

Izpitna enota izdelek z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedeni izdelki/storitve služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posamezne vrste izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vsi izdelki /storitve, navedeni v tem katalogu, so opisani informativno.

Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep o vrstah izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih, ki jih mora izpolniti kandidat.

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh delov; skupnega, za vse kandidate in izbirnega, ki ga kandidati izberejo na osnovi ožjega področja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu. Splošni del zaključnega izpita iz praktičnega izobraževanja v delovnem procesu določa enotno preverjanje znanj, ki jih morajo obvladati vsi, ne glede na ožjo specializacijo. Izobraževanje v delovnem procesu je generalno razdeljeno na:

S tem izbirnim delom pa poleg skupnega dela natančneje preverjamo še usposobljenost za posamezno specializirano področje. Izbira nalog je naključna v prvem splošnem delu in ločena v drugem posebnem delu.

Zagovor je vezan predvsem na izdelek /storitev in na delovni preizkus ter naj bo sestavljen iz:

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

Znanja, ki so opredeljena v tem katalogu, so razdeljena v dve osnovni skupini: izdelki /storitve, primerni za vmesni preskus znanja, in izdelki/storitve, primerni za zaključni izpit.

4. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA VMESNEM PREIZKUSU

Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti, pridobljene v procesu praktičnega izobraževanja :

Kandidat pripravi polizdelke po predpisani dokumentaciji pred preizkusom, v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

4.1 TRAJANJE VMESNEGA PREIZKUSA

Vmesni preizkus traja do 7 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 2 uri. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

4.2. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV, PRIMERNIH ZA VMESNI PREIZKUS

IZDELEK oziroma STORITEV

OPIS

TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

 

Kandidat

Kabelski podaljšek

 • Eno- in trifazni kabelski podaljšek
 • Na eni strani kabla priključi vtič z zaščitnim kontaktom, na drugi pa prenosno vtičnico z zaščitnim kontaktom.

  Pripravi univerzalni instrument za meritev.

  Z meritvami ugotovi morebitne napake in jih odpravi.

  Vezje z inštalacijskimi stikali

 • Kombinirana vezava razsvetljave z enopolnim, menjalnimi in križnimi stikali
 • Izdela vezje skladno z vezalno oziroma enopolno shemo:

 • senzorsko svetilko se vključuje z infrardečim stikalom, lahko pa tudi enopolnim, sočasno se vključi tudi svetilka 1, svetilko 2 pa vključi s pomočjo menjalne ali križne vezave.
 • Vezje za razsvetljavo stopnišča

 • razsvetljava stopnišča z elektronskim stopniščnim avtomatom
 • Izvede priklop avtomata. Dogradi vezje skladno z narisanimi shemami, tako da:

 • stopniščni avtomat krmili močnostni kontaktor za napajanje svetilk;
 • v vezje vključi serijsko ali odmično stikalo, s katerim lahko popolnoma izključimo tokokrog razsvetljave, ga vklopimo direktno s stikalom ali pa vklapljamo preko avtomata s tipkali.
 • Vezje hišne komunikacije

 • vezje hišne govorilne naprave kombinirane z električno ključavnico
 • Po danem načrtu poveže elemente hišne govorilne naprave, kombinirane z električno ključavnico.

  Podometna inštalacija

 • podometna inštalacija z vodniki v PVC pregibnih ceveh
 • Po načrtu ugotovi potrebno dimenzijo cevi. Izdela inštalacijo tokokrogov razsvetljave in vtičnic z vodniki v PVC pregibnih ceveh.

  Nadometna inštalacija

 • nadometna instalacija s PP vodniki (kabli), z vodniki v PVC togih ceveh in inštalacijskih kanalih
 • Po načrtu ugotovi primerno dimenzijo cevi ali kanalov. Izdela inštalacijo tokokrogov razsvetljave in vtičnic s PP vodniki (kabli) ali z vodniki v PVC togih ceveh ali z vodniki inštalacijskih kanalih.

  Transformator

 • transformator manjše moči
 • Izračuna transformator glede na dane zahteve. Izdela tuljavnik, na katerega navije navitji in sestavi transformator

  Z univerzalnim instrumentom izmeri sekundarno napetost in preveri prestavo transformatorja.

  Razstavljanje in sestavljanje elektromotorja

 • razstavljanje in sestavljanje trifaznega am
 • Interpretira podatke na napisni tablici elektromotorja, razstavi in sestavi elektromotor.

  Priklop in zagon trifaznega AM s stikalom zvezda-trikot

 • priklop in zagon trifaznega asinhronskega motorja z odmičnim stikalom 0-U-D
 • Z univerzalnim instrumentom preveri stikalno kombinacijo odmičnega stikala 0-U-D, priklopi in zažene trifazni AM.

  Priklop in zagon trifaznega AM – kontaktorska vezava

 • priklop in zagon trifaznega asinhronskega motorja – menjava smeri vrtenja
 • Glede na podatke elektromotorja določi karakteristike kontaktorjev, določi potrebno zaščito pred kratkimi stiki in primerno nastavi zaščito pred preobremenitvami, izdelaj vezje za menjavo smeri vrtenja (s stikali ali tipkali), priklopi in zažene elektromotor.

  Usmernik

 • usmernik z regulacijo napetosti
 • Pri izdelavi ohišja uporabi Fe ali Al pločevino debeline 1,5 mm.

  Zaradi lažje vgradnje v ohišje je tiskano vezje narejeno tako, da se vsi potrebni elementi prispajkajo nanj; izjeme so merilnik, transformator, ohišje za varovalko in stikalo za vklop.

   

  5. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti, pridobljene v procesu praktičnega izobraževanja:

  Kandidat pripravi polizdelke po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  skupni del

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

   

  Kandidat

  Vezave nizkotlačnih sijalk

 • Vezave fluorescenčnih cevi
 • Glede na načrt izbere primerne elemente, določi primeren kondenzator in poveže FC cevi v različne vezave. Izmeri parametre vezave.

  Vezave visokotlačnih sijalk

 • vezave visokotlačne živosrebrove, metalhalo-genidne in natrijeve sijalke
 • Glede na načrt izbere primerne elemente in jih poveže v izbrano vezavo. Izmeri parametre vezave.

  Vezave halogenskih žarnic

 • vezave halogenskih žarnic za malo napetost
 • Glede na načrt izbere primerne elemente in jih poveže.

  Priklop števcev in stikalnih ur

 • priklop eno in trifaznega dvotarifnega števca s stikalno uro in porabniki
 • Poveže števec s stikalno uro in porabniki ter opravi meritve porabe električne energije.

  Priklopi termičnih naprav

 • priklop bojlerja, štedilnika, termoakumulacijske peči
 • Razloži montažo, regulacijo in način priklopa termičnih naprav in jih priklopi.

  Priklop in zagon trifaznega AM s pomočjo motorskega zaščitnega stikala

 • priklop in zagon trifaznega AM s pomočjo motorskega zaščitnega stikala
 • Namesti kratkovezne priključne ploščice v priključni omarici motorja. Izdela vezje za vklop in izklop trifaznega AM v vezavi zvezda in trikot.

  Priklop in zagon dvobrzinskega AM

 • priklop in zagon dvobrzinskega AM z ločenima navitjema
 • Izdela vezje za priklop motorja.

  S tahometrom ali stroboskopom izmeri obe hitrosti vrtenja.

  Mehki zagon trifaznega AM

 • priklop in zagon trifaznega AM s frekvenčnim pretvornikom
 • Priklopi trifazni AM in ga zažene s frekvenčnim pretvornikom.

  S pomočjo merilnih rezultatov nariše krivuljo odvisnosti vrtljajev od napetosti in frekvence.

  Priklop in zagon enofaznih AM

 • priklop in zagon enofaznega AM z zagonskim kondenzatorjem; z zagonskim in pogonskim kondenzatorjem
 • Priklopi in zažene enofazni AM s pomožnim navitjem in zagonskim kondenzatorjem; s pomožnim navitjem in zagonskim ter pogonskim kondenzatorjem.

  Regulator svetlobe

 • izdelava regulatorja svetlobe
 • Potrebne elemente prispajka na tiskano vezje, ki ga lahko vgradi v podometno dozo, nad katero montira pokrovček s stikalom in potenciometrom.

  Regulator za motor

 • regulacija vrtljajev enofaznega motorja
 • Izdela regulator hitrosti vrtenja.

  A) Posebni del - električne inštalacije in omrežja

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

   

  Kandidat

  Vezave razdelilnikov

 • sestavljanje, ožičenje in priklop razdelilnikov
 • Po načrtu izbere potrebne elemente, jih pritrdi v razdelilnik in poveži skladno z načrtom.

  Nadometna inštalacija

 • inštalacija v kotnih in stenskih letvah
 • Izdela inštalacijo v kotnih in stenskih letvah za priključitev energetskih in telekomunikacijskih naprav.

  Talna inštalacija

 • inštalacija v kanalih v tleh
 • Izdela inštalacijo v talnih kanalih za priključitev energetskih in telekomunikacijskih naprav.

  Inštalacija zasilne razsvetljave

 • inštalacija zasilne razsvetljave
 • Ugotovi in izbere za zasilno razsvetljavo primerne svetilke.

  Izdela inštalacijo zasilne razsvetljave.

  Telekomunikacijska inštalacija

 • inštalacija hišne govorilne naprave z daljinskim odklepanjem vrat
 • Pri izdelavi inštalacije poleg splošnih predpisov in standardov upošteva navodila proizvajalcev naprav.

  Inštalacija alarmnih naprav

 • inštalacija protivlomne inpožarne zaščite
 • Izdela inštalacijo protivlomne, požarne zaščite.

  Zaščita objekta

 • strelovodna inštalacija in izenačenje potencialov
 • Izdela strelovodno inštalacijo objekta in izvede izenačenje potencialov v objektu.

  Kontrola zaščite pred električnim udarom

 • preverjanje in preizkusi električne inštalacije
 • Opravi vse zahtevane preglede in preizkuse električne inštalacije ter ugotovi pomanjkljivosti.

  Kabelski zaključki

 • kabelski zaključki na raznih tipih kablov
 • V izbirnih tabelah izbere kabelske zaključke s pripadajočim priborom in izdela kabelski zaključek na raznih tipih kablov.

  Kabelske spojke

 • kabelske spojke na raznih tipih kablov
 • V izbirnih tabelah izbere kabelske spojke s pripadajočim priborom in izdelaj kabelske spojke na raznih tipih kablov.

  Izvedba hišnega priključka

 • strešni hišni priključek z SK kablom
 • Izbere ustrezen pribor za pritrjevanje in nošenje ter namesti SK kabel.

  Izvedba hišnega priključka

 • podzemni hišni priključek
 • Izvede priključek na priključni zidni omarici.

  Montaža nadzemnega NN omrežja

 • izvedba omrežja z golimi vodniki
 • Namesti izolatorje na opornike in vse pritrdi na leseni drog, pritrdi vodnike na izolatorje, za spajanje vodnikov uporabi utorno ali kompresijsko spojko.

  Montaža nadzemnega NN omrežja

 • izvedba omrežja z SKS kablom
 • Izbere ustrezen pribor za pritrjevanje in nošenje ter namesti SKS kabel.

  B) Posebni del - električni stroji in priklopi

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

   

  Kandidat

  Ugotavljanje napak, vzdrževanje elektromotorjev

 • ugotavljanje napak in vzdrževanje AM
 • Z meritvami in drugimi poizkusi ugotovi napake na elektromotorju in jih odpravi.

  Razstavi elektromotor, opravi vsa vzdrževalna dela in sestavi elektromotor.

  Previjanje statorskih navitij

 • previjanje statorskih navitij enofaznih AM
 • Previje statorsko navitje enofaznega AM; odstrani in ugotovi podatke navitja, izdela šablone in navije tuljave, očisti utore, pripravi in vstavi izolacijo, vloži, poveže in povije tuljave, impregnira in osuši.

  Preizkusi in izmeri parametre elektromotorja.

  Previjanje statorskih navitij

 • previjanje statorskih navitij trifaznih AM
 • Previje statorsko navitje trifaznega AM; odstrani in ugotovi podatke navitja, izdela šablone in navije tuljave, očisti utore, pripravi in vstavi izolacijo, vloži, poveže in povije tuljave, impregnira in osuši.

  Preizkusi in izmeri parametre elektromotorja.

  Priklop in zagon trifaznega AM – kontaktorska vezava

 • priklop in zagon 3f AM z zagonom zvezda-trikot
 • Z univerzalnim instrumentom preveri stikalne kombinacije časovnega releja in nastavi preklopni čas, primerno danemu motorju.

  Izdela vezje (krmiljenje s pomočjo stikala ali tipkal), priklopi in zažene elektromotor.

  Priklop in zagon trifaznega AM – kontaktorska vezava

 • priklop in zagon 3f AM z dvema ločenima navitjema

 • Glede na podatke elektromotorja določi karakteristike kontaktorjev, potrebno zaščito pred kratkimi stiki in primerno nastavi zaščito pred preobremenitvami, izdela vezje (krmiljenje s pomočjo stikala ali tipkal), priklopi in zaženi elektromotor z dvema ločenima navitjema.

  Priklop in zagon trifaznega AM – kontaktorska vezava

 • priklop in zagon 3f AM z Dahlanderjevim navitjem

 • Glede na podatke elektromotorja določi karakteristike kontaktorjev, potrebno zaščito pred kratkimi stiki in primerno nastavi zaščito pred preobremenitvami, izdela vezje (krmiljenje s pomočjo stikala ali tipkal), priklopi in zažene elektromotor z Dahlanderjevim navitjem.

  Priklop in zagon trifaznega AM – kontaktorska vezava

 • priklop in zagon 3f AM z zagonom zvezda-trikot in menjavo smeri vrtenja
 • Izdela vezje 3f AM z zagonom zvezda-trikot in menjavo smeri vrtenja, v katerem uporabi krmilnik, priklopi in zažene elektromotor.

  Mehki zagon trifaznega AM

 • priklop in zagon trifaznega AM z navitim rotorjem
 • Razloži postopek vezave glavnih tokokrogov.

  Izdela vezje krmilnih tokokrogov (krmiljenje s pomočjo stikala ali tipkal).

  Zaviranje trifaznih AM

 • zaviranje trifaznih AM z enosmernim tokom
 • Izdela vezje za vklop in izklop s preklopom na zaviranje trifaznega AM.

  6. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 23 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 20 ur, za delovne preizkuse do 3 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Skupna ocena je oblikovana glede na:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI
  enota z dokumentacijo

  DELEŽI
  enota brez dokumentacije

  1. Priprava in izvedba naloge

  20 %

  3O %

  2. Strokovnost (kakovost)

  60 %

  50 %

  3. Tehnična dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

  4. Ustni zagovor

  10 %

  20 %

  SKUPAJ

  100 %

  100 %

  7.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

  Kandidat je ocenjen z oceno odlično

  Izdelek/storitev je izdelan/a v predpisanem času, kandidat ga/jo je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani standardi in varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno:

  Pri izdelavi je kandidat negotov in potrebuje stalno vodenje nadzornika. Večkrat krši predpise o varnosti in redu v delavnici. Izkoristki so slabi, poraba materiala je nadpovprečna, izdelek je vizualno neustrezen. Obdelava materiala in sestavnih elementov je slaba ali neprimerna. Predviden čas za izdelavo prekorači za več kot 20 %. Delovni postopki niso izvedeni pravilno in ne v ustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih problemov.

  8. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

  9. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura (in drugi viri), objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.