SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalna programa: ELEKTRIKAR ENERGETIK (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OMREŽJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

168

28

196

2.

64

64

3.

64

64

skupaj

324

324

T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Osnovni pojmi elektrike

Dijak

Dijak

 
 • elektrina
 • električna napetost in potencial
 • električni tok
 • električna upornost
 • pozna nosilce elektrine
 • pozna fizikalni pomen napetosti, oznako in enoto,
 • pozna povezavo električnega potenciala in električne napetosti
 • ve, da je električni tok usmerjeno gibanje elektrine pod vplivom električne napetosti in zna določiti smer toka
 • pozna najbolj tipične izvore električne napetosti
 • ve, kaj je električne upornost in kaj prevodnost snovi ter pozna oznake in enote
 • ve, od česa je odvisna upornost upora
 • Pridobi delovne navade.
 • Razvije natančnost in vztrajnost pri reševanju delovnih nalog.
 • Pridobi sposobnost praktičnega reševanja problemov.
 • Demonstracija naboja.
 • Prikaz izvorov napetosti in uporov.
 • Preskus merjenja upornosti različnih vodnikov.
 • Primerjava izračunanih vrednosti s podanimi v priročnikih.

lastnosti in zakonitosti električnih krogov

     
 • enostavni električni krog
 • vzporedni električni krog
 • zaporedni električni krog
 • sestavljeni električni krog
 • merjenje toka in napetosti
 • pozna osnovne elemente električnega kroga, ki jih zna funkcionalno povezati
 • zna in razume Ohmov zakon
 • zna in razume 1. Kirchhoffov zakon ter ga zna uporabiti
 • zna razrešiti vzporedni električni krog
 • zna in razume 2. Kirchhoffov zakon ter ga zna uporabiti
 • zna razrešiti zaporedni električni krog
 • zna izračunati nadomestno upornost sestavljenega električnega kroga
 • zna uporabiti Ohmov in oba Kirchhoffova zakona pri računanju v enostavnih sestavljenih električnih krogih
 • zna priključiti V-m in A-m
 • Pridobi sposobnost opazovanja in prepoznavanja elementov.
 • Prikaz praktičnih primerov električnega kroga: vzporedna vezava, zaporedna vezava, merjenje U in I.
 • Izračun veličin v enostavnejših vezjih.

Električno delo in moč

 • električno delo
 • električna moč
 • merjenje električnega dela in moči spreminjanje električne energije
 • razlikuje osnovne oblike energije
 • ve, da se celotna energija ohranja v zaprtem sistemu
 • pozna fizikalni pomen, oznako, enoto ter osnovne enačbe električnega dela
 • pozna fizikalni pomen, oznako, enoto ter osnovne enačbe električne moči
 • ve, zakaj je koristno delo neke naprave vedno manjše od vloženega električnega dela
 • pozna osnovne elekromehanske pretvornike
 • pozna fizikalni pomen izkoristka in njegovo uporabo
 • pozna pomen varčevanja z energijo
 • pozna varovanje pred kratkim stikom in pred previsoko napetostjo dotika
 • pozna vrste varovalnih elementov
 • Razvija pravilen odnos do uporabe električne energije.
 • Pridobi sposobnost natančnega opazovanja in analiziranja dogajanj.
 • Razvije miselne povezave z zakonitostmi in dogajanji v okolici.
 • Računanje električnega dela in moči.
 • Pačunanje relativnega in izkoristka v %.

električno polje

 • splošne lastnosti električnih polj
 • učinki električnega polja
 • kapacitivnost in kondenzator
 • vezave kondenzatorjev
 • ve, kaj je električno polje ter zakaj in kje nastane
 • zna ponazoriti električno polje s silnicami
 • ve, kako se obnaša prevodna in neprevodna snov v električnem polju
 • pozna učinek Faradayeve kletke ter ve, kdaj in zakaj dielektrik prebije
 • pozna dogajanja na kondenzatorju, zna izračunati kapacitivnost ploščnega kondenzatorja
 • zna izračunati nadomestno kapacitivnost za enostavno sestavljeno vezavo kondenzatorjev
 • Spozna nevarnost pri delu z napravami pod napetostjo.
 • Pridobi motivacijo za izobraževanje in posveča pozornost informacijam s področja uporabe zaščit pred škodljivim delovanjem električnih polj.
 • Poskus z napetostnim izvorom in dvema kovinskima ploščama.
 • Računanje kapacitivnosti ploščnega kondenzatorja in primerjanje dimenzij s kapacitivnostmi koncentriranih kondenzatorjev.
 • Računanje nadomestnih kapacitivnosti v enostavni in sestavljeni vezavi.

magnetno polje

 • splošne lastnosti magnetnih polj
 • magnetne lastnosti električnega toka
 • magnetni učinki in njihova uporaba
 • induktivnost
 • pozna magnetno polje in zna narisati oblike magnetnih polj trajnih magnetov
 • pozna magnetno polje vodnika in tuljave
 • pozna osnovne veličine magnetnega kroga, njihov pomen, oznake in enote,
 • razume pojav sile na feromagnetno telo ter pojav sile na tokovodnik in njuno praktično uporabo
 • pozna indukcijo v tuljavi in pri sekanju silnic
 • razume pojem induktivnosti tuljave in ve, od česa je njena velikost odvisna
 • Spozna zahteve po previdnosti pri uporabi magnetnih učinkov.
 • Spozna delovno odgovornost za vestno opravljanje del.
 • Vaje iz risanj magnetnih polj elektromagnetov.
 • Demonstracije magnetnih učinkov, magnetenje in razmagnetenje feromagnetnega materiala.
 • Izračun sile in inducirane napetosti, določanje njene smeri.

Pasivni elementi

Dijak

Dijak

 • upori
 • razlikuje pojma pasivni in aktivni element
 • navede značilne lastnosti uporov in opiše vrste uporov
 • spozna načine označevanja in zna na elementu razbrati osnovne podatke
 • zna z univerzalnim instrumentom izmeriti upornost elementa in ugotoviti prekinitev
 • zna poiskati v strokovnem priročniku ali katalogu podatke o določenem elementu
 • Je motiviran za pridobivanje znanj iz elektronike in krmilij.
 • Oblikuje svoj odnos do poklica
 • Zaveda se povezanosti tehničnih strok in pomena skupinskega dela strokovnjakov različnih strokovnih področij.
 • Razvija natančnost in doslednost pri delu.
 • Uporaba prosojnic, elektronskih prosojnic, video- in prospektnega materiala ter strokovnih priročnikov.
 • kondenzatorji
 • razloži značilne lastnosti kondenzatorjev
 • pozna pomen, načine označevanja in zna razbrati na elementu osnovne podatke
 • zna ugotoviti z univerzalnim instrumentom prekinitev oziroma kratek stik
 • zna poiskati v strokovnem priročniku ali katalogu podatke o določenem elementu
 • Spozna pomen tehnične dokumentacije.
 • Upošteva delovno hierarhijo, zaradi varnostnih razlogov in odgovornosti.
 • Odgovorno in vestno opravlja delovne naloge ter pri tem uporablja zahtevana zaščitna sredstva.
 • Opremljenost s panoji in vzorci vseh obravnavanih elementov ter materialov.
 • tuljave
 • pozna značilne lastnosti tuljav in načine označevanja
 • zna razbrati na elementu osnovne podatke
 • z univerzalnim instrumentom zna ugotoviti prekinitev oziroma kratek stik
 • zna poiskati v strokovnem priročniku ali katalogu podatke o določenem elementu
 • Se zave različnih načinov in pristopov reševanja nalog.
 • Razvija pravilen odnos do vseh vrst orodij in instrumentov.
 • Skuša poiskati najugodnejše rešitve ob upoštevanju varnostnih zahtev.

Vaje : (delitev razred v dve skupini)

 • ugotavljanje upornosti, prekinitev oziroma kratkih stikov na pasivnih elementih
 • uporaba kataloga.

Polprevodniki

 • bipolarni tranzistor.
 • unipolarni tranzistorji.
 • tiristor.
 • triac.
 • diac.
 • operacijski ojačevalnik.
 • integrirana vezja.
 • pozna diodni model tranzistorja, tipa PNP-NPN in označevanje, vrste ohišij in prepozna priključke, pravilno polariteto napajanja, z ohmmetrom zna preveriti brezhibnost, razume pomembnejše podatke iz kataloga;
 • pozna princip vezave tranzistorja, zna ugotoviti stanje delovanja, razume in zna razložiti stikalno delovanje na osnovi krmilnega toka in napetosti in na istih principih delovanje ojačevalnika;
 • pozna glavne omejitve – moč, tok, napetost
 • spozna razliko v krmiljenju med unipolarnim in  bipolarnim, simbol, primere uporabe;
 • loči po simbolu in videzu, določi priključke, pozna primere uporabe;
 • Demonstracija elementov.
 • Delo s shemami, katalogi priročniki.
 • Uporaba prosojnic.
 • Sestavljanje vezij s pomočjo programa EWB.
 • Uporaba prosojnic.

Sestavljeni izmenični krogi

Dijak

Dijak

 • zaporedni in vzporedni
 • izmenični krogi RL, RC in RLC
 • delo in moč v izmeničnih električnih krogih
 • nariše kazalčni diagram toka in napetosti ter ga uporabi pri izračunu vrednosti električnih veličin
 • zna pojasniti in izračunati delovno, jalovo in navidezno moč v enostavnih RLC vezjih
 • Razume pojav jalove energije v električnem omrežju in se zaveda potrebe po kompenzaciji jalove energije.
 • Demonstracija: opazovanje faznih razmer na osciloskopu, simulacija na računalniku (npr. EWB).
 • Računanje veličin v izmeničnem krogu z idealnimi elementi R, L in C.

Sestavljeni izmenični krogi v praksi

 • realni elementi R, L in C v izmeničnem krogu
 • ve, da imajo realni RLC-elementi ohmsko, induktivno in kapacitivno komponento
 • pozna vpliv teh komponent pri nizkih in visokih frekvencah
 • pozna pojma kvalitete kondenzatorja in tuljave
 • Spozna povezanost med teoretičnimi in praktičnimi znanji.

Vaje : merjenje induktivnosti in kvalitete tuljav ter kondenzatorjev.

Resonančni pojavi, nihajni krogi

 • idealni nihajni krog
 • realni nihajni krog
 • napetostna in tokovna resonanca
 • pozna pojem resonance v RLC-vezju in energetske razmere pri resonančni frekvenci
 • zna pojasniti pojav pretakanja energije med kondenzatorjem in tuljavo v LC-izmenični krog
 • ve, da je nihanje dušeno in največje pri resonančni frekvenci, ki jo zna izračunati
 • ve, kaj vpliva na kakovost nihajnega kroga
 • zna narisati frekvenčno odvisnost toka in napetosti v vzporednem in zaporednem nihajnem krogu
 • razloži pojem električnega filtra
 • Zaznava razlike in povezuje električne elemente in električne pojave.

Vaje :

 • opazovanje resonančnih pojavov na osciloskopu, simulacija na računalniku (npr. EWB)
 • merjenje frekvenčne odvisnosti zaporednega in vzporednega RLC- vezja.

Prehodni pojavi

 • osnovni pojmi prehodnih pojavov
 • prehodni pojavi v enosmernih
 • RC- in RL-krogih
 • spozna pojav med dvema stacionarnima stanjema
 • zna narisati in pojasniti časovni potek toka in napetosti skozi RC- in RL-vezje ob vklopu oziroma izklopu vezja
 • ve, kaj je časovna konstanta in pozna njen vpliv na delovanje naprav pri različnih frekvencah
 • pozna pomen in uporabo prehodnih pojavov
 • Razvija sposobnost opazovanja in logičnega razmišljanja.
 • Demonstracija: opazovanje prehodnih pojavov na osciloskopu, simulacija na računalniku (npr. EWB).

Trifazni sistemi

 • osnovni pojmi trifaznih sistemov
 • vezave v trifaznih sistemih
 • pozna glavne prednosti trifaznih sistemov
 • zna definicijo faznih in medfaznih napetosti ter linijskih in faznih tokov
 • opiše trikotno in zvezda vezavo porabnikov
 • Spozna obseg nevarnosti pri dotiku naprav pod električnim tokom in potrebo po previdnosti pri delu z napravami pod napetostjo.
 • Spoznava in loči elemente in naprave po delovni napetosti, toku in moči že po zunanjosti.
 • Demonstracija vrtilnega magnetnega polja.
 • Merjenje in izračun tokov in napetosti v vezavah zvezda – trikot.

Uvod v digitalno tehniko

 • razlike med analognimi in digitalnimi signali
 • binarni številski sestav
 • logične funkcije IN, ALI, NE
 • razlikuje in prepoznava digitalne in analogne signale z ustreznimi merilnimi instrumenti
 • spozna binarni številski sestav ter se nauči pretvarjati binarna števila v desetiška in obratno
 • se nauči zapisovati osnovne logične funkcije
 • Razvija sposobnost logičnega razmišljanja, svojo strokovnost in tako tudi svojo samozavest.

Elementi digitalne tehnike

 • vrata IN, ALI, NE
 • spominski element RS
 • časovni členi
 • števci
 • spozna osnovne elemente digitalne tehnike v elektromehanski in elektronski izvedbi in se nauči uporabljati njihove simbole

Tehniška krmilja

 • vhodne krmilne enote
 • izhodne krmilne enote
 • načrtovanje trajno ožičenih krmilij
 • Izvedba trajno ožičenih krmilij
 • z elektromehanskimi elementi
 • z moduli elektronskih elementov
 • načrtovanje pomnilniško programirljivih krmilij
 • izvedba pomnilniško programirljivih krmilij
 • prepozna tehniška krmilja po njihovi funkciji in izvedbi
 • spozna vhodne signalne elemente (stikala, tipke, tipala temperature, pretokov, nivojev, ...)
 • spozna izhodne signalne elemente (releje, kontaktorje, elektromehanske ventile, elektropnevmatske ventile, ...)
 • se nauči načrtovati preprosta logična in koračna krmilja
 • se usposobi za povezovanje trajno ožičenih krmilij po kontaktnem in funkcijskem načrtu
 • spozna metode načrtovanja pomnilniških krmilij in se nauči uporabljati metodo s kontaktnim načrtom
 • se usposobi za povezovanje krmilnika s krmilnim okoljem
 • Pri načrtovanju novih krmilij razvija svojo ustvarjalnost in inovativnost.
 • Pri izvedbi krmilij razvija svojo delovno odgovornost in natančnost.
 • Pri programiranju razvija sposobnost komuniciranja.
 • Izvedba krmilja z elektromehanskimi elementi.
 • Izvedba krmilja z elektronskimi moduli.
 • Izvedba krmilja s pomnilniško-programirljivim krmilnikom.

2. letnik

Nadzemna omrežja

 • vodniki in njihovo spajanje
 • nizko- in visokonapetostni izolatorji
 • drogovi in stebri
 • pritrjevanje izolatorjev na drogove in konzole
 • pritrjevanje vodnikov na izolatorje
 • izgradnja nadzemnih vodov
 • nizkonapetostna omrežja s samonosilnimi kabli
 • pozna funkcije in delitev električnih omrežij
 • zna našteti in opisati vodnike ter načine spajanja vodnikov za nadzemne vode
 • zna našteti in opisati nizko- in visokonapetostne izolatorje
 • pozna vrste in uporabo opornic, stremen ter obesne opreme
 • zna opisati izvedbe in uporabo navadne in ojačene križne vezi, stremenske ter končne vezi
 • zna našteti in opisati izvedbe lesenih drogov ter njihovo zaščito in uporabo drogovnikov
 • pozna vrste in uporabo jeklenih ter armiranobetonskih stebrov
 • Je motiviran za pridobivanje znanj o električnih inštalacijah in omrežjih.
 • Oblikuje svoj odnos do poklica glede na zahtevnost in odgovornost.
 • Zaveda se povezanosti tehničnih strok in pomena skupinskega dela strokovnjakov različnih strokovnih področij.
 • Razvija natančnost in doslednost pri delu.
 • Se zaveda, da z izgradnjo električnega omrežja grobo posegamo v okolje in se zavzema za ugodnejše rešitve.
Kabelska omrežja    
 • vrste in elementi kablov
 • označevanje kablov
 • kabelske spojke
 • kabelski končniki
 • izgradnja kabelskega omrežja
 • se seznani s potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo daljnovodov ter pozna posamezne faze izgradnje nadzemnih vodov
 • zna opisati načine vlečenja vodnikov, določanje ter nastavljanje povesa vodnika
 • spozna problematiko približevanja in križanja nadzemnih vodov
 • pozna pomen in izvedbe ozemljitev v omrežjih
 • zna izpolniti zahtevano dokumentacijo ob okvarah in vzdrževanju vodov ter naprav
 • spozna vrste in funkcije zaščit daljnovodov
 • Skuša poiskati najugodnejše rešitve z upoštevanjem varnostnih zahtev.
 • Se usposobi za skupinsko reševanje nalog.
 • Spozna pomen tehnične dokumentacije.
 • Upošteva delovno hierarhijo, zaradi varnostnih razlogov in odgovornosti.
 • Odgovorno in vestno opravlja delovne naloge ter pri tem uporablja zahtevana zaščitna sredstva.
 • Se zave različnih načinov in pristopov reševanja nalog.
 • vzdrževanje omrežij
 • varstvo pri delu
 • spozna elemente kabelskega omrežja in vrste kablov
 • zna našteti in opisati funkcije elementov kablov
 • zna pojasniti pomen oznak kablov po veljavnih predpisih
 • pozna snovno zgradbo kablov s papirno, termoplastično in gumijasto izolacijo
 • zna opisati postopek izdelave kabelskih spojk in končnikov
 • pozna načine in izvedbe polaganja kablov
 • spozna vrste in pomen dokumentacije o kabelskih omrežjih;
 • pozna pomen rednega vzdrževanja in postopke izvajanja pregledov, revizij ter meritev
 • zna varnostna pravila za varno delo na elektroenergetskih napravah
 • zna našteti vrste in pomen dokumentov za varno delo
 • pozna vrste in uporabo zaščitnih sredstev za varno delo
 • Razvija pravilen odnos do vseh vrst orodij in instrumentov.
 • Pridobiva sposobnost reševanja problemov v izjemnih situacijah.
 • Pridobiva s strokovnimi znanji nove izkušnje in osebnostno raste.
 • standardi in tehnični predpisi
 • pozna osnovne pojme in cilje standardizacije
 • ve, kaj obravnavajo standardi in kaj tehnični predpisi
 • spozna mednarodno in slovensko standardizacijo
 • Se zaveda nujnosti poznavanja in upoštevanja standardov in predpisov.
Elektroinštalacijski materiali    
 • vodniki za električne inštalacije
 • inštalacijske cevi
 • razvodnice
 • vtično-spojne naprave
 • inštalacijska stikala
 • stopniščni avtomati
 • klicne naprave
 • nizkonapetostne taljive varovalke
 • inštalacijski odklopniki
 • stikala
 • kontaktorji
 • elementi daljinskega krmiljenja
 • RCD-zaščitna stikala
 • pozna vrste vodnikov glede na konstrukcijo in namen uporabe ter zna našteti standardizirane prereze vodnikov in načine označevanje vodnikov po predpisih
 • zna opisati in našteti karakteristike osnovnih izoliranih vodnikov nizke napetosti ter njihovo uporabnost
 • pozna načine spajanja in priključevanja vodnikov, vrste sponk ter njihovo uporabo
 • pozna vrste in namen uporabe inštalacijskih cevi
 • pozna normirane premere cevi in zna izbrati premer cevi glede na število ter prerez vodnikov
 • zna našteti in opisati pribor za polaganje inštalacijskih cevi
 • zna našteti vrste in namen uporabe razvodnic
 • pozna izvedbe za inštalacije v zgradbah in industriji
 • loči vtično-spojne naprave za nizko in malo napetost
 • pozna vrste stikal, zna pojasniti uporabo ter narisati simbole
 • pozna vrste avtomatov in princip delovanja ter namen uporabe
 • pozna namen uporabe in vrste klicnih naprav
 • pozna uporabo kombinacije klicne naprave in električne ključavnice
 • pozna izvedbe in uporabo nizkonapetostne taljive varovalke
 • zna razložiti pomen funkcionalnih razredov in uporabnostne kategorije
 • zna našteti standardizirane vrednosti nazivnih tokov taljivih varovalk
 • pozna izklopne lastnosti taljivih varovalk
 • opiše vrste in uporabo inštalacijskih odklopnikov
 • razloži pomen časovno-tokovne karakteristike
 • pozna vrste, namen uporabe in karakteristične podatke stikalnih naprav
 • pozna pomen, izvedbe sprožnikov in relejev
 • spozna izvedbo proženja stikal z akumulirano energijo
 • pozna lastnosti in uporabo odmičnih in vzvodnih stikal
 • pozna izvedbe, vrste in uporabo kontaktorjev glede na karakteristične podatke
 • zna pravilno izbrati kontaktor glede na zahtevane obratovalne pogoje
 • opiše izvedbe, pomen in uporabo elementov daljinskega krmiljenja
 • razloži zgradbo, delovanje, izvedbe in uporabo naprave za diferenčno tokovno zaščito (RCD)
 • razloži pomen oznak na stikalu RCD
 • Pridobi izkušnje in odnos do različnih elementov, materialov in naprav.
 • Spozna ekološko problematiko uporabe različnih materialov ter vpliva električnih pojavov na okolje.
 • S pridobljenim znanjem, izkušnjami in rutino si pridobi samozavest.
 • Oblikuje racionalni odnos do materialov in porabe električne energije ter ga prenaša na delovno okolje.
 • Pridobi delovne navade.
 • Pridobi sposobnost logičnega razmišljanja, sklepanja in praktičnosti.
 • Je sposoben sodelovati v delovni skupini pri reševanju medsebojnih problemov, napetosti in konfliktov.

3. letnik

Električne inštalacije
 • vrste električnih inštalacij
 • značilnosti in razvrstitev električnih inštalacij
 • vrste inštalacijskih sistemov
 • pozna splošne značilnosti in razvrstitev električnih inštalacij
 • zna našteti karakteristike napajanja
 • mora poznati vrste napajalnih sistemov in inštalacijskih tokokrogov
 • pojasni vrste sistemov vodnikov pod napetostjo
 • zna narisati in opisati vrste razdelilnih sistemov glede na ozemljitve in uporabnost
Vrste in izvedba vezij za razsvetljavo
 • vezja z inštalacijskimi stikali
 • avtomatska stopniščna vezja
 • vezave klicnih naprav
 • spozna načine izvedb inštalacij razsvetljave in zna brati inštalacijske načrte
 • zna risati in brati vezave z eno- in večpolnimi, serijskimi, menjalnimi in križnimi stikali
 • zna razložiti načrt vezave stopniščnih avtomatov in nastaviti čas izklopa
 • zna razložiti zgradbo in vezavo hišne govorilne naprave
 • pozna uporabo kombinacije klicne naprave in električne ključavnice
Izvajanje električnih inštalacij
 • razdelilne in stikalne naprave
 • izvedbe električnih inštalacij
 • vzdrževanje električnih inštalacij
 • zunanja in notranja zaščita pred delovanjem strele
 • razvije sposobnost prepoznavanja dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo energetskih inštalacij
 • zna našteti in opisati vrste in izvedbe inštalacij
 • pozna predpise in pravila, ki določajo načine izvajanja električnih inštalacij
 • zna pojasniti, katere vodnike lahko uporablja pri posameznih izvedbah inštalacij
 • spozna sodobne izvedbe inštalacijskih sistemov (EIB)
 • pozna izvedbe priključkov zgradbe na zunanje omrežje
 • pozna vlogo, vrste ter splošna pravila za izdelavo razdelilnikov
 • zna narisati enopolno shemo razdelilnika
 • opiše načine in pravila za izvajanje električnih inštalacij v stanovanjskih prostorih, kopalnicah (prostori 0, 1, 2, 3), industriji, kmetijstvu, na gradbiščih, v požarno in eksplozijsko ogroženih prostorih
 • zna skicirati in brati načrte električnih inštalacij
 • spozna dokumentacijo, potrebno za izvajanje in vzdrževanje električnih inštalacij
 • pozna izvedbe inštalacij telekomunikacijskih naprav
 • spozna namen in postopke vzdrževanja
 • pozna problematiko nastanka in nevarnosti prenapetostnih pojavov
 • pozna izvedbe zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele
 • Opravlja svoje delo strokovno in kvalitetno.
 • Zna upoštevati želje stranke, vendar ne odstopa od tehničnih normativov.
Dimenzioniranje vodnikov in kablov za notranje inštalacije
 • pozna pomen električnega, termičnega in mehanskega dimenzioniranja vodnikov za notranje inštalacije
 • pozna velikosti dovoljenih padcev napetosti v električnih inštalacijah
 • se usposobi za uporabo tabel za izbiro vodnikov
 • Se zaveda potrebe po uporabi strokovne literature.
Priklopi porabnikov
 • stopnje zaščite električne opreme
 • priklopi asinhronskih motorjev
 • priklopi termičnih naprav
 • spozna uporabniške kategorije za aparate nizke napetosti
 • zna pojasniti stopnje zaščite električne opreme, dosežene z zaščitnimi okrovi
 • zna narisati vezavo priključnih sponk eno- in trifaznih asinhronskih motorjev
 • pozna načine priklopov termičnih naprav in predpisane zahteve pri njihovih priklopih
 • Zna poiskati pravilno strokovno rešitev naloge oziroma problema.
 • Začuti poklicno pripadnost stroki.
Razsvetljava
 • svetlobno tehnične veličine
 • svetlobni viri
 • svetilke
 • zna našteti osnovne svetlobno tehničnih veličine in razložiti nastanek umetne svetlobe
 • pozna zgradbo in izvedbe žarnic z žarilno nitko
 • zna razložiti delovanje fluorescenčne in natrijeve nizkotlačne sijalke ter pomen predstikalne naprave
 • zna narisati in pojasniti vezave fluorescenčnih sijalk
 • pozna izvedbe in uporabo visokotlačnih sijalk
 • pri zamenjavi sijalk je pozoren na barvno temperaturo
 • razlikuje uporabnost posameznih svetlobnih virov
 • pozna posebnosti napajanja svetilnih cevi in je še posebej pozoren na visokonapetostne dele
 • zna našteti elemente svetilk in opisati njihovo funkcijo
 • spozna pomen in metode vzdrževanja svetlobnih virov
 • Spodbuja k varčevanje z električno energijo v domačem in delovnem okolju.
 • S poznavanjem vpliva razsvetljave na počutje ljudi in varnost pri delu, opozarja in pravilno vzdržuje te naprave.
 • Se zaveda, da mora pri uničevanju svetlobnih virov, ki vsebujejo živosrebrove elemente, upoštevati ekološke zahteve.
Varovanje električnih inštalacij in porabnikov
 • pogoji varovanja
 • selektivnosti varovanja
 • pozna pojav in učinke kratkega stika ter preobremenitve
 • pozna pomen in izvedbo varovanja električnih inštalacij
 • zna pravilno izbrati varovalne elemente glede na vrsto tokokroga oziroma porabnika
 • pozna problematiko selektivnosti delovanja varovalk in stikalnih naprav
Tehnični normativi za izvajanje elektroenergetskih inštalacij
 • tehnični predpisi za izvajanje električnih inštalacij
 • delovanje električnega toka na človeško telo
 • napetostna območja
 • ozemljitve
 • zaščitni vodniki
 • izenačenje potencialov
 • pozna veljavne tehnične predpise s področja izvajanja el. inštalacij
 • spozna osnovne pojme varne uporabe električne energije
 • razloži nevarnosti in posledice delovanja električnega toka na človeka
 • pojasni, od česa je odvisna jakost električnega toka skozi človeško telo
 • zna oceniti nevarnost električnega udara glede na okolico in opisati najpogostejše vire nevarnosti električnega toka
 • razloži pomen izrazov: del pod napetostjo, izpostavljeni prevodni del ter tuj prevodni del
 • Se zaveda osebne odgovornosti ob neupoštevanju predpisanih zaščitnih ukrepov.
 • Spozna zahtevnost in odgovornost poklica s stališča varne uporabe električne energije.
 • Spozna pomen nenehnega strokovnega izobraževanja.
 • Pozna pravila vedenja v delovnem okolju in se jim podreja.
 • Se zaveda pomena zaščite zaradi nevarnosti električnega udara in razširjenosti uporabe električnih naprav v različnih pogojih.
 • Opozarja na nevarnost ob nepravilni in nestrokovni uporabe električnih naprav.
Zaščita pred električnim udarom
 • zaščita pred neposrednim dotikom
 • zaščita pri posrednem dotikom
 • istočasna zaščita pred neposrednim in pri posrednem dotiku
 • kontrola zaščite pred električnim udarom
 • klasifikacija električnih naprav
 • razloži pomen neposrednega in posrednega dotika
 • zna pojasniti pojme napetost dotika in koraka, pričakovana in dovoljena napetost dotika, napetost napake
 • zna razložiti napetostna območja električnih inštalacij in meje nevarne napetosti dotika
 • pozna pomen, vrste in izvedbe ozemljitev ter ozemljil
 • pozna merilne postopke merjenja ozemljitvenih upornosti
 • pojasni pomen in uporabo zaščitnega in zaščitno-nevtralnega vodnika
 • razloži pomen in izvajanje glavnega in dodatnega izenačenje potencialov
 • zna določiti osnovna izhodišča in pojasniti ukrepe za zaščito pred električnim udarom
 • pozna pomen tristopenjske kaskadne zaščite
 • zna našteti in razložiti izvedbe zaščit pred neposrednim dotikom;
 • zna našteti in razložiti posamezne izvedbe zaščit pri posrednem dotiku
 • zna našteti in pojasniti izvedbe istočasne zaščite pred neposrednim dotikom in pri posrednem dotiku
 • pozna postopke, instrumente in metode za preizkušanje delovanja zaščite
 • pojasni pomen upornosti okvarne zanke in izolacijske upornosti električnih inštalacij ter ve, kako ju določimo
 • zna našteti klasifikacijske razrede električnih naprav glede na zaščito pred električnim udarom
 • Spozna pomen in zahtevnost izvedbe zaščite pred električnim udarom v svojem delovnem okolju.
 • Pridobi sposobnost sprejemanja dodatnih in novih znanj
 • Se zaveda pomena pravil varstva pri delu.
 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja in logičnega sklepanja.
 • Se usposobi za uporabo pridobljenih teoretičnih znanj v praksi.
 • V delovnem okolju zaznava nevarnost električnega udara in zna ustrezno ukrepati, da prepreči nesreče.
 • Se zaveda nevarnosti in posledic nestrokovnega poseganja v izvedbo zaščite.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje ocenjuje ustno.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

Predmet

Znanja

 • lastnosti in zakonitosti električnih krogov
 • električno polje
 • električno delo in moč osnovni pojmi izmeničnih električnih veličin
 • uvod v digitalno tehniko
 • regulacijski sistemi
 • Matematika
 • reševanje nelinearnih enačb in ulomkov
 • poznavanje kotnih funkcij, cos, sin, grafi
 • poznavanje binarnega številskega sestava
 • poznavanje grafov funkcij
 • lastnosti in zakonitosti električnih krogov
 • električno polje
 • električno delo in moč
 • osnovni pojmi izmeničnih električnih veličin
 • uvod v digitalno tehniko
 • regulacijski sistemi
 • Matematika
 • reševanje nelinearnih enačb in ulomkov
 • poznavanje kotnih funkcij, cos, sin, grafi
 • poznavanje binarnega številskega sestava
 • poznavanje grafov funkcij
 • lastnosti in zakonitosti električnih krogov
 • električno polje
 • električno delo in moč
 • osnovni pojmi izmeničnih električnih veličin
 • uvod v digitalno tehniko
 • regulacijski sistemi
 • Matematika
 • reševanje nelinearnih enačb in ulomkov
 • poznavanje kotnih funkcij, cos, sin, grafi
 • poznavanje binarnega številskega sestava
 • poznavanje grafov funkcij
 • pasivni elementi
 • tehniška krmila
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • osnovne zakonitosti električnih tokokrogov
 • trifazni sistemi
 • merjenje električne napetosti
 • in toka
 • osciloskop
 • merjenje električne upornosti induktivnosti in kapacitivnosti
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • priključevanje trifaznih porabnikov
 • uporaba merilnikov
 • uporaba osciloskopa
 • pasivni elementi
 • polprevodniki
 • tranzistorji
 • diac
 • triak
 • tiristor
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • poznavanje elementov in izvedba vezij
 • električna omrežja
 • standardi in tehnični predpisi
 • vrste in uporaba elektroinštalacijskih materialov
 • električne inštalacije
 • vrste in izvedba vezij za razsvetljavo
 • vrste in izvedba vezij za razsvetljavo
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • poznavanje materialov za električne vodnike in izolacijskih materialov
 • poznavanje tehničnih predpisov in standardov
 • poznavanje materialov za električne elemente
 • poznavanje električnih simbolov in načinov risanja shem
 • elektrotehniško risanje in tehniška dokumentacija
 • električna omrežja
 • električne inštalacije
 • vrste in izvedba vezij za razsvetljavo
 • dimenzioniranje vodnikov in kablov za notranje inštalacije
 • tehnični normativi za izvajanje elektroenergetskih inštalacij
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • znanje osnovnih zakonitosti električnih tokokrogov
 • poznavanje osnovnih zakonitosti električnih tokokrogov, električnega dela in moči
 • električna omrežja
 • standardi in tehnični predpisi
 • vrste in uporaba elektroinštalacijskih materialov
 • vrste in izvedba vezij za razsvetljavo
 • izvajanje električnih inštalacij
 • priklopi porabnikov
 • razsvetljava
 • varovanje električnih inštalacij in porabnikov
 • varovanje električnih inštalacij in porabnikov
 • tehnični normativi za izvajanje elektroenergetskih inštalacij
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • poznavanje varstva pri delu, izvajanje del na elementih električnih omrežij
 • poznavanje in uporaba predpisov
 • poznavanje, prepoznavanje in uporaba vseh električnih elementov
 • izvajanje vezij
 • praktično izvajanje električnih inštalacij
 • praktično izvajanje priklopov elektromotorjev in naprav
 • vezave in priključevanje svetilk
 • poznavanje osnovnih zakonitosti električnih tokokrogov
 • praktično izvajati varovanje električnih inštalacij
 • poznavanje in izvajanje predpisov in ukrepov za zaščito pred električnim udarom, izvajanje preverjanja in preizkusov