SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalna programa: ELEKTRIKAR ENERGETIK (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

IZBIRNE STROKOVNE VSEBINE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

  28

84

2.

42

  6

48

3.

58

  6

64

skupaj

196

 

196

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Tehnično risanje

 

 

 

 • Osnove tehničnega risanja.
 • Tehnična dokumentacija.
 • Oblikovanje tehnične risbe, merila.
 • Črte na risbah.
 • Tehnična pisava.
 • Projekcije.
 • Kotiranje.
 • Elektrotehnični grafični simboli, elektrotehnične sheme, sheme tiskanega vezja.
 • Diagrami, tabele.
 • spozna risalni pribor in se ga nauči pravilno uporabljati
 • pozna formate in opremljenost risbe (okvir, glava s kosovnico, …);
 • zna risati v merilu in pozna standardizirana merila;
 • razlikuje in zna uporabljati ustrezne vrste črt na risbah;
 • nariše predmet v dimetrični in izometrični projekciji;
 • zna predstaviti, narisati in kotirati enostaven predmet v pravokotni projekciji;
 • spozna in zna uporabljati elektrotehnične grafične simbole v vezalni shemi;
 • razlikuje načelno (blokovno),  vezalno in montažno shemo;
 • zna narisati in razume predstavitev podatkov v tabeli in diagramu v pravokotnem koordinatnem sistemu,  zna odčitati vrednost iz diagrama;
 • nariše potrebne risbe za enostavno  tiskano vezje;
 • Zaveda se prednosti dobrega dokumentiranja za uspešno načrtovanje in kontrolo lastnega in tujega dela.
 • S spoznavanjem tehnične dokumentacije razvija sposobnost komunikacije na tehniškem področju.
 • Razvija delovne navade, vztrajnost in zanesljivost.
 • Oblikuje odnos do svojega in spoštovanje do drugih strokovnih področij.
 • Preriše ali nariše 15 tehničnih skic in risb.
 • Uporaba tehniške dokumentacije iz prakse, katalogov in priročnikov.

Osnove strojnih elementov

 

 

 

 • Elementi za ločljive zveze.
 • Neločljive zveze.
 • Vzmeti.
 • Osi, gredi, sklopke, gredne vezi.
 • Gonila.
 • Ležaji.
 • Zavore.
 • Elementi za vodenje tekočin, plinov in pare.
 • spozna elemente za vijačne zveze, ve za razlike med navoji, pozna nekatere podatke vijakov in matic, orodja za privijanje in odvijanje vijakov in matic, podložke in načine varovanja matic pred odvijanjem;
 • pozna namen in uporabo elementov za ločljive zveze;
 • pozna osnovne lastnosti kovičnih zvez, zvarnih, lotnih in lepljenih spojev;
 • obnovi osnovne lastnosti vzmeti, vrste in primere uporabe;
 • loči in pozna namen in primere uporabe ležajev, osi in gredi, grednih vezi in sklopk, gonil, zavor in osnovnih mehanizmov;
 • pozna namen cevi in cevovodov ter osnovne zaporne organe;
 • Zavzema se za pravilno rabo strokovne terminologije.
 • Razvija natančnost pri delu.
 • Vzorci elementov in podsestavov.

Materiali in tehnologije

 • Zgradba snovi.
 • Kisline, baze, soli.
 • Elektroliza.
 • Galvanske obdelave.
 • spozna osnovne delce snovi in njihove lastnosti;
 • pozna osnovne lastnosti kislin, baz in soli,  PH lestvico, nevtralizacijo in primere ter načine varne uporabe kislin in baz;
 • razume, kaj je elektroliza in pozna primere pridobivanj nekaterih kovin;
 • našteje primere galvanskih obdelav;
 • Lastnosti materialov.
 • Materiali v elektrotehniki.
 • Materiali za mehansko in antikorozijko zaščito.
 • razlikuje osnovne kemijske, fizikalne in tehnološke lastnosti materialov;
 • loči različne materiale glede lastnosti in uporabe v elektrotehniki (za vodnike, kontakte, grelnike, upore, termobimetale, termočlene, žarilne nitke, lote in talila, izolante);
 • pozna osnovne Načine zaščite materialov v elektrotehniki.

Osnove informatike

Dijak

Dijak

 • informatika
 • informacija in merjenje informacij (bit, byte)
 • kod, kodiranje
 • razloži vlogo in pomen informacije v sodobni družbi
 • razlikuje in zna razčleniti pojma informacijo in podatek
 • razlikuje zvezni in diskretni svet
 • pozna in zna ponazoriti pomen informacijske tehnologije
 • Sprejema pomen informacije v sodobni družbi.
 • Ugotavlja in se zaveda, da je učinkovitost in uspešnost odvisna od razpoložljivih informacij.
 • Zaveda se, da je človekov vsak dan močno odvisen od urejenih informacij in hitre informacijske tehnologije.

Računalniška strojna oprema

 • zgradba računalnika in osnovno delovanje
 • notranja strojna oprema (CPE, matična plošča)
 • pomnilne naprave (ROM, RAM, HDD, FDD, CD-RW)
 • vrste komunikacije (serijska in paralelna)
 • zunanja strojna oprema – periferne enote (prikazovalnik, tiskalnik, zvočnik)
 • programska licenca
 • razlikuje med strojno in programsko opremo
 • zna razložiti delovanje računalnika in princip izvajanja nalog z računalnikom
 • zna našteti strojno opremo (interno in periferno) in medsebojno odvisnost
 • opredeli enote računalnika
 • zna razložiti osnovne funkcije posameznih enot računalnika in načine komunikacije med računalnikom in periferno opremo
 • Razume medsebojno odvisnost in povezavo človek-informacija-tehnika.
 • Sprejema računalnik kot delovni pripomoček za reševanje nalog s področja obdelave informacij in tudi drugih tehniških opravil nadzora, varovanja, vodenja, zamenjave človeka s strojem.
 • Predstavitev sestavnih enot in prikaz v sestavljenem računalniku.

Osnove operacijskega sistema WINDOWS

 • orodja v operacijskem sistemu WINDOWS, datotečni sistem (kopiranje, prenašanje, brisanje in preimenovanje datotek in map)
 • urejevalnik besedil – Microsoft Word (shranjevane, odpiranje in oblikovanje besedila, vstavljanje slik v dokument)
 • elektronska preglednica - Microsoft Excel (preprosto računanje, risanje grafov)
 • prepozna osnovne operacije v operacijskem sistemu WINDOWS
 • uporablja orodja v operacijskem sistemu WINDOWS (računalo, slikar, iskanje, pomoč)
 • pozna osnovne operacije za delo z datotekami in mapami
 • zna napisati enostaven dokument (prošnjo, dopis, reklamacijo, poročilo, …)
 • razlikuje različne načine pisanja enačb v Microsoft Excelu
 • iz navedene tabele s podatki nariše graf v Microsoft Excelu
 • Udeležuje se skupinskega dela z ostalimi dijaki preko računalnika.
 • Razvija možnosti za iskanje rešitev in samoizobraževanje.
 • Prepoznava računalnik kot orodje v svoji stroki.
 • Individualno delo na računalniku.

Elektrotehniške risbe

 • risanje enostavne tehniške risbe
 • risanje enostavne tehniške risbe v programskem okolju
 • risanje elektrotehniške risbe
 • risanje elektrotehniške risbe v programskem okolju
 • risanje elektrotehniških simbolov za elektroniko
 • simboli in knjižnice v programskem okolju
 • elektrotehniški simboli za elektroenergetiko
 • risanje elektroenergetskih simbolov
 • simboli in knjižnice v programskem okolju
 • zna razložiti narisano tehniško risbo
 • pozna namen in uporabo različnih vrst diagramov
 • zna risati in brati diagrame; zna narisati tehniško risbo v računalniškem okolju
 • spozna vrste in značilnosti risb, ki se uporabljajo v elektrotehniki
 • spozna elektrotehniške simbole v elektroniki
 • pozna najpogostejše elektrotehniške grafične simbole in jih zna uporabljati na preprostem primeru
 • v programskem okolju nariše elektrotehniško risbo
 • spozna uporabo elektrotehniških simbolov v programskem okolju in se seznani z vstavljanjem grafičnih simbolov iz knjižnice elementov
 • pozna najpogostejše elektroenergetske grafične simbole in jih zna uporabljati na preprostem primeru
 • spozna uporabo elektroenergetskih simbolov v programskem okolju in se seznani z vstavljanjem grafičnih simbolov iz knjižnice elementov
 • zna narisati preprosto elektrotehniško risbo s področja elektroenergetike
 • zna razložiti že narisano elektrotehniško risbo
 • zna narisati in brati preproste vezalne, blokovne in tokovne sheme
 • Poveže znanja tehniškega risanja z elektrotehniko.
 • Razvija odnos do svojega poklica.
 • Povezuje strokovna znanja in tehniško risanje.
 • Prepozna novo pridobljena znanja v tehniških risbah v strokovnih revijah.
 • Poveže nova znanja s praktičnimi primeri (npr. Načrtom električnih inštalacij za svojo sobo).
 • Dijake vodimo skozi postopek nastajanja tehniške risbe in jih sproti opozarjamo na možne težave pri risanju.
 • Analiza elektrotehniških načrtov.
 • Dijaki dobijo več načrtov s področja elektroenergetike ter jih v skupinah analizirajo.

2. letnik

Transformator

 • Princip delovanja transformatorja
 • pomen transformatorja,
 • idealni in realni transformator,
 • jedra transformatorjev,
 • navitja transformatorjev.
 • Obratovalna stanja transformatorja
 • prazen tek,
 • obremenitev,
 • kratek stik,
 • izgube in izkoristek.

Trifazna transformacija

 • konstrukcija trifaznega transformatorja,
 • vezalne skupine.
 • Segrevanje in hlajenje transformatorja

Oprema transformatorja

 • kotel,
 • transformatorsko olje,
 • konzervator,
 • sušilnik zraka,
 • eksplozijski ventil,
 • skozniški izolatorji,
 • regulacijsko stikalo,
 • zaščita,
 • napisna tablica.

Vzporedno obratovanje transformatorjev

 • pomen vzporednega obratovanja,
 • pogoji za vzporedno obratovanje.

Posebne izvedbe transformatorjev

 • transformator v varčni vezavi,
 • transformator za električno ločitev,
 • varilni transformator,
 • suhi transformator,
 • trinavitni transformator.

Merilni transformatorji

 • napetostni merilni transformator,
 • tokovni merilni transformator.

Zaščita transformatorjev

 • pred preobremenitvijo,
 • pred notranjimi okvarami,
 • pred prenapetostjo.

Vzdrževanje in okvare transformatorjev

 • zna določiti pomen in vlogo transformatorja pri prenosu električne energije;
 • spozna način delovanja idealnega transformatorja;
 • zna nakazati razliko med idealnim in realnim transformatorjem;
 • pozna osnovne materiale za transformatorska jedra, vrste izvedb jeder in načine sestavljanja;
 • zna opisati materiale za izdelavo navitij in oblike navitij;
 • zna določiti obratovalna stanja in narisati vezalne sheme za izvedbo preizkusov posameznih obratovalnih stanj;
 • pozna pomen toka praznega teka in napetosti kratkega stika;
 • zna pojasniti izgube v transformatorju in razložiti, od česa so odvisne;
 • zna napisati enačbo za izkoristek transformatorja;
 • zna opisati potek segrevanja in načine hlajenja transformatorja ter razložiti oznake za posamezne načine;
 • pozna način delovanja trifaznega transformatorja in zna našteti oznake priključnih sponk;
 • zna opisati značilnosti posamezne izvedbe;
 • pozna pojem vezalna skupina transformatorja, našteti najpogostejše in njihovo uporabnost;
 • pozna osnovne sestavne dele transformatorja in njihov pomen za delovanje;
 • zna pojasniti potrebo po spreminjanju napetosti transformatorja glede na velikost in lego v omrežju;
 • razlikuje izvedbo regulacije napetosti v breznapetostnem stanju in pod obremenitvijo;
 • pozna osnovne podatke iz napisne tablice in njihov pomen za obratovanje transformatorja;
 • pozna pomen vzporednega obratovanja transformatorjev in zna našteti pogoje za vzporedno obratovanje;
 • zna našteti in opisati posebne izvedbe transformatorjev;
 • pozna prednosti, pomanjkljivosti in področje uporabe transformatorja v varčni izvedbi;
 • zna razložiti pomen transformatorja za električno ločitev;
 • zna razložiti način delovanja varilnega transformatorja;
 • zna razložiti prednosti in slabosti suhega transformatorja;
 • pozna pomen terciarnega navitja;
 • zna našteti področje uporabe merilnih transformatorjev in razlikuje med transformatorjem za meritve in zaščito;
 • zna narisati vezalne sheme merilnih transformatorjev in pozna označbe sponk;
 • zna razložiti izraz za prestavno razmerje;
 • zna določiti pomen točnosti in varnostnega faktorja pri izbiri transformatorja;
 • pozna pomen obratovalne varnosti transformatorja;
 • zna opisati delovanje nadtokovne, plinske, termične, diferenčne in prenapetostne zaščite;
 • zna razložiti delovanje zaščite pri posamezni vrsti okvare;
 • zna pojasniti izbiro zaščite transformatorja glede na velikost transformatorja in na vlogo v sistemu;
 • zna razložiti pomen vzdrževanja transformatorja, našteti in opisati osnovne dejavnosti pri vzdrževanju;
 • zna določiti vzroke za posamezne okvare in načine odprave posledic.
 • se zave pomembnosti uporabe strokovne literature;
 • oblikuje primeren odnos do pravilnega delovanja električnih strojev in naprav;
 • se zave pomena varčevanja z energijo;
 • se navadi uporabljati tehniške predpise;
 • si pridobi občutek odgovornosti za opravljeno delo;
 • se zave pomena ekološke naravnanosti pri gradnji in izboru električnih strojev;
 • se zave pomena natančnosti pri delu tudi s stališča varstva pri delu.

VAJA 1:

 • Preizkus transformatorja v praznem teku in kratkem stiku, obremenilni preizkus.

VAJA 2:

 • Merjenje prestave trifaznega prevezljivega transformatorja.

Asinhronski stroj

Razdelitev asinhronskih strojev

Trifazni asinhronski motor

 • konstrukcija,
 • način delovanja,
 • karakteristika navora in tokovna karakteristika.

Obratovalna stanja trifaznega asinhronskega motorja

 • področja obratovanja,
 • prazen tek,
 • obremenitev,
 • izgube in izkoristek,
 • napisna tablica.

Zagon asinhronskega motorja

 • problemi zagona,
 • mehki trdi zagoni.

Zaviranje asinhronskega motorja

 • pomen zaviranja,
 • načini zaviranja.

Regulacija števila vrtljajev asinhronskega motorja

 • s spremembo statorske frekvence,
 • s spremembo števila polov,
 • s spremembo slipa.

Posebne izvedbe asinhronskega motorja

 • motor z globokimi utori ali dvojno kletko,
 • enofazni motor,
 • motor s cepljenimi poli,
 • linearni motor.

Asinhronski generator

 • način delovanja,
 • uporabnost pri malih elektrarnah.

Zaščita asinhronskega motorja

 • pred preobremenitvijo,
 • pred kratkim stikom,
 • pred prenizko napetostjo.

Vzdrževanje in okvare asinhronskih motorjev

 • osnovne dejavnosti vzdrževanja in vodenje dokumentacije,
 • okvare asinhronskih motorjev.
 • pozna osnovno razdelitev asinhronskih motorjev na eno- in trifazne ter na generatorje in motorje;
 • zna orisati konstrukcijo posameznih tipov asinhronskega motorja;
 • zna našteti osnovne sestavne dele in razložiti njihov pomen;
 • zna določiti pogoje za nastanek magnetnega vrtilnega polja;
 • zna napisati in razložiti izraz za sinhronsko in asinhronsko hitrost;
 • pozna okvirne vrednosti slipa;
 • zna narisati in razložiti karakteristiko navora ter razložiti področja obratovanja;
 • zna narisati osnovne vezalne sheme za preizkus praznega teka in obremenilni preizkus;
 • zna pojasniti razloge za povečanje statorskega toka pri obremenitvi;
 • zna razlikovati vrste izgub asinhronskega motorja in njihovo odvisnost od obremenitve;
 • zna določiti osnovne podatke z napisne tablice motorja in razložiti njihov pomen;
 • pozna problematiko in načine zagona ter uporabnost posameznega načina;
 • zna pojasniti pomen zaviranja;
 • zna razložiti potrebo po regulaciji števila vrtljajev;
 • zna definirati enačbo za regulacijo števila vrtljajev ter razložiti osnovne načine in značilnosti regulacij;
 • pozna področje uporabe posamezne vrste regulacije;
 • pozna konstrukcijske značilnosti posameznih vrst posebnih izvedb asinhronskih motorjev;
 • zna našteti prednosti motorja z globokimi utori;
 • zna opisati način delovanja enofaznega motorja in mu določiti področje uporabe;
 • razlikuje posamezne tipe enofaznih motorjev;
 • zna opisati konstrukcijo motorja s cepljenimi poli in pozna področje uporabe;
 • pozna osnovni princip delovanja linearnega motorja in področje uporabe.
 • zna pojasniti način delovanja asinhronskega generatorja na tujo mrežo in pozna možnost uporabe pri gradnji male elektrarne;
 • zna našteti osnovne vrste zaščit in razume njihov pomen;
 • zna opisati posamezne zaščite in našteti dejavnike, ki vplivajo na izbiro;
 • zna navesti problematiko ponovnega vklopa motorja;
 • pozna pomen vzdrževanja za obratovalno varnost in zna opisati osnovne dejavnosti vzdrževanja;
 • zna našteti najpogostejše okvare in pozna vzroke za njihov nastanek;
 • pozna pomen vodenja dokumentacije o vzdrževanju motorjev.
 • spozna uporabno vrednost elektromotornih pogonov in njihovega pomena v industriji;
 • pridobi odgovornost pri delu z električnimi stroji;
 • spozna zahtevnost poklica in nujnost uporabe tehniških predpisov;
 • pridobi občutek za vrednotenje osnovnih ekonomskih zakonitosti v delovnem procesu;
 • zna poiskati pravilno strokovno rešitev delovne naloge;
 • se zave pomena strokovne literature;
 • si uzavesti potrebo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju.

VAJA 3:

 • Merjenje upornosti navitij električnih strojev - trifaznega asinhronskega motorja ali transformatorja

VAJA 4:

 • Določanje izgub v električnih strojih - asinhronski motor ali transformator.

VAJA 5, 6:

 • Preizkus praznega teka in kratkega stika trifaznega asinhronskega motorja.
 • Preizkus praznega teka in kratkega stika transformatorja.

VAJA 7, 8:

 • Obremenilni preizkus trifaznega asinhronskega motorja.
 • Obremenilni preizkus transformatorja.

VAJA 9:

 • Snemanje obremenilne karakteristike frekvenčno reguliranega asinhronskega motorja.

VAJA 10:

 • Zagon zvezda-trikot-meritve toka.

VAJA 11, 12:

 • Merjenje prestave trifaznega prevezljivega transformatorja

VAJA 13:

 • Obremenilni preizkus enofaznega asinhronskega motorja

VAJA 14:

 • Obremenitev trifaznega asinhronskega generatorja.

VAJA 15, 16:

 • Snemanje zunanje karakteristike enosmernega kolektorskega stroja; primerjava glede na vrsto vzbujanja.
 • ogled tovarne v okolici v okviru strokovne ekskurzije.

Sinhronski stroj

Osnovna razdelitev sinhronskih strojev

Sinhronski generator

 • konstrukcija,
 • osnovni načini delovanja,
 • vzporedno obratovanje in sinhronizacija,
 • vzbujanje.

Sinhronski motor

 • delovanje,
 • zagon.
 • zna določiti področja uporabe sinhronskih generatorjev in motorjev;
 • zna opisati konstrukcijske izvedbe sinhronskih generatorjev;
 • razlikuje področja uporabnosti hidro- in turbogeneratorja;
 • zna orisati nastanek inducirane napetost;
 • pozna pojem sinhronsko število vrtljajev;
 • zna razložiti nujnost vzporednega obratovanja sinhronskih generatorjev;
 • zna nakazati postopek sinhronizacije generatorja na omrežje;
 • pozna osnovno nalogo vzbujalnika;
 • zna orisati konstrukcijo sinhronskega motorja;
 • pozna problematiko zagona sinhronskega motorja in načine za odpravo problemov.
 • spozna uporabno vrednost sinhronskih generatorjev različnih izvedb in njihovega pomena v elektroenergetskem sistemu

Posebne vrste motorjev

 • histerezni motor,
 • reluktančni motor,
 • koračni motor.
 • zna našteti najpogostejše vrste posebnih izvedb motorjev in področja uporabe;
 • zna orisati način delovanja histereznega motorja in njegovo uporabnost;
 • zna orisati način delovanja reduktančnega motorja in njegovo uporabnost;
 • zna opisati način delovanja koračnega motorja in njegovo uporabnost.

VAJA 17:

 • Izvedba pogona s koračnim motorjem

Kolektorski stroji

 • osnovna razdelitev kolektorskih strojev.
 • navede osnovno razdelitev kolektorskih strojev;
 • zna pojasniti uporabnost za posamezno vrsto (enosmerni, izmenični) in področje obratovanja (motor, generator). 
 • spozna uporabnost poznavanja osnovnih zakonitosti elektrotehnike;
 • zna predlagati tehnične izboljšave.
 • uporaba prosojnic, video- in prospektnega materiala,
 • opremljenost učilnic s panoji in primerki vseh vrst električnih strojev.

Kolektorski motorji na izmenični tok

 •   univerzalni motor.
 • zna orisati konstrukcijo in delovanje;
 • pozna načine spreminjanje števila vrtljajev in področje uporabe univerzalnih motorjev;

3. letnik

Elektrarne

 • splošno o elektrarnah; delitev,
 • hidroelektrarne; pretočne in akumulacijske,
 • termo- in jedrske elektrarne,
 • alternativni viri za pridobivanje električne energije.
 • pozna posamezne vrste elektrarn glede na vir energije in njihov pomen pri zagotavljanju energije;
 • pozna osnovno delitev hidroelektrarn in pomen posamezne vrste pri zagotavljanju električne energije;
 • zna navesti vrste vodnih turbin in njihovih osnovnih značilnosti;
 • zna razložiti shemo tehnološkega procesa v termoelektrarni,
 • zna razložiti razliko med termo- in jedrsko elektrarno;
 • zna nakazati ekološko problematiko termo- in jedrske elektrarne;
 • zna določiti pomen alternativnih virov električne energije in možnost njihove uporabe na našem področju.
 • zna kritično vrednotiti prispevek posameznega vira električne energije;
 • se zave nujnosti varčevanja z energijo in jo spodbuja;
 • se zave problema izkoriščanja neobnovljivih virov energije;
 • je sposoben kritične presoje informacij o jedrski energiji.

ogled elektrarne v okviru strokovne ekskurzije

Transformatorske postaje

 • splošno o transformatorskih postajah.

Delitev in izvedbe transformatorskih postaj

 • podeželska,
 • mestna,
 • razdelilna.

 Elementi transformatorske postaje

 • splošno o visokonapetostnih stikalih,
 • odklopniki,
 • ločilniki,
 • odklopni ločilnik,
 • pogoni stikal,
 • blokade ali zapore,
 • zbiralke,
 • signalizacija v stikalnih napravah,
 • meritve v stikalnih postrojenjih,
 • stikalni prostori,
 • pomožne naprave,
 • komandni prostor,
 • ozemljitve,
 • avtomatizacija in komunikacije s centrom vodenja,
 • vzdrževanje transformatorskih postaj in vodenje dokumentacije.
 • pozna delitev transformatorskih postaj in zna pojasniti njihovo vlogo v elektroenergetskem sistemu;
 • zna nakazati pomen podeželske transformatorske postaje, našteti izvedbe in jih opisati;
 • zna razložiti pomen mestne transformatorske postaje in našteti ter opisati izvedbe;
 • pozna vlogo razdelilnih transformatorskih postaj v elektroenergetskem omrežju;
 • pozna pomen simbolov na shemah transformatorskih postaj;
 • zna pojasniti pomen stikalnih naprav v elektroenergetskem sistemu
 • razlikuje posamezne vrste stikal glede na stikalno funkcijo in pozna grafične simbole;
 • zna pojasniti problematiko prekinjanja toka v visokonapetostni tehniki in gašenja električnega loka;
 • zna opisati izvedbo malooljnega, zračnega, plinskega in vakuumskega odklopnika;
 • zna našteti osnovne podatke, pomembne za izbiro stikal;
 • pozna pomen ločilke in izvedbe glede na uporabo v elektroenergetskem sistemu;
 • zna pojasniti pomen ločilke v kombinaciji z odklopnikom in zaporednost stikalnih manipulacij;
 • pozna karakteristične podatke odklopnega ločilnika;
 • pozna namen pogonov stika in zna našteti vrste pogonov glede na izvedbo ter področje uporabe;
 • se zaveda pomena blokad za nemoteno in varno obratovanje elektroenergetskega sistema in razlikuje vrste blokad;
 • zna pojasniti funkcijo zbiralk, sisteme in pozna kriterije za dimenzioniranje zbiralk;
 • zna orisati konstrukcijo, izvedbo in pritrjevanje zbiralk;
 • zna pojasniti namen, našteti in razpoznati vrste signalizacije;
 • zna našteti vrste meritev in zanje potrebne instrumente ter opremo;
 • zna razložiti namen in izvedbo stikalnih prostorov, celic in elementov;
 • zna opisati pomen pomožnih virov, kompresorskih,  gasilnih, ozemljitvenih, zaščitnih in telekomunikacijskih naprav;
 • pozna pomen avtomatizacije in upravljanja transformatorskih postaj iz centra;
 • opiše pomen vzdrževanja pri zagotavljanju obratovalne varnosti in osnovne dejavnosti pri vzdrževanju transformatorskih postaj ter vodenju dokumentacije.
 • spozna pomembnost natančnosti pri delu za varno delo sebe in drugih;
 • se zave pomembnosti timskega dela;
 • razvije občutek za nujnost hierarhije v delovnem procesu;
 • se zave nujnosti stalnega posodabljanja naprav;
 •       razvije pozitiven odnos do vprašanj ekologije pri delu z napravami.
 • ogled razdelilne transformatorske postaje v okviru strokovne ekskurzije

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • tehnično risanje.
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • uporaba pri obdelavi kovin, sestavljanju vezij in instalacijskih vezavah
 • osnove strojnih elementov.
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • uporaba pri delu.
 • materiali in tehnologije.
 • Praktični pouk s strokovno teorijo
 • seznanjanje z lastnostmi materialov v elektrotehniki
 • mehanska obdelava materialov
 • osnove informatike
 • Elektrotehnika, EIO
 • hitrost prenosa podatkov
 • računalniška in strojna oprema
 • Elektrotehnika, EIO
 • sestavni deli računalnika in njihove značilnosti.
 • osnove operacijskega sistema WINDOWS
 • Elektrotehnika, EIO
 • strokovna terminologija v tujem jeziku
 • elektrotehniške risbe
 • Elektrotehnika, EIO
 • osnovna vezja v elektrotehniki
 • transformator
 • Elektrotehnika; EIO
 • Matematika
 • magnetni učinki in njihova uporaba, električna moč, splošno o električnih merjenjih,
 • reševanje linearnih enačb,
 • materiali za električne vodnike, izolacijski materiali, feromagnetni materiali
 • trifazni asinhronski motor
 • Elektrotehnika, EIO
 • Matematika
 • magnetni učinki in njihova uporaba,.
 • materiali za električne vodnike, izolacijski materiali, feromagnetni materiali,
 • reševanje linearnih enačb
 • zaščita asinhronskega motorja
 • Praktični pouk
 • električno delo in moč, varovalka
 • sinhronski stroj
 • Elektrotehnika, EIO
 • Matematika
 • magnetni učinki in njihova uporaba,
 • materiali za električne vodnike, izolacijski materiali, feromagnetni materiali,
 • reševanje linearnih enačb
 • kolektorski stroj na enosmerni tok
 • Elektrotehnika; EIO
 • magnetni učinki in njihova uporaba,
 • materiali za električne vodnike, izolacijski, materiali, feromagnetni materiali
 • elektrarne
 • Elektrotehnika; EIO
 • električna omrežja,
 • osnove strojnih elementov
 • transformatorske postaje
 • Elektrotehnika; EIO
 • električna omrežja, varstvo pri delu, zaščita pred električnim udarom,
 • vrste elektrotehniških shem