SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalna programa: ELEKTRIKAR ENERGETIK (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK S STROKOVNO TEORIJO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

140

140

2.

112

112

3.

112

112

skupaj

364

364

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Varstvo pri delu

Dijak

Dijak

 • pravna ureditev varstva pri delu
 • delovno okolje, delovna sredstva
 • varstveni ukrepi
 • ekologija in delo s kemičnimi nevarnimi snovmi
 • požarna varnost
 • varstvo pri delu z električnim tokom in prva pomoč
 • pozna razloge za organizirano razvijanje pravnega urejanja varstva pri delu, škodljive vplive na zdravje v delovnem okolju ter namen aktivnega varstva, osnovne pravice pri socialni varnosti, pomen izobraževanja, uvajanja v delo in preskusa znanja iz varstva pri delu ter tehniške varnostne ukrepe
 • Pozna ogroženost in nevarnosti pri delu, ki jih pri izvedbi vaj in opravljanju nalog s pazljivim in doslednim delom ter drugimi varnostnimi ukrepi uspešno odpravlja.
 • Pridobi odgovoren odnos do lastne varnosti ter varnosti drugih.
 • Pri izvedbi vaj in opravljanju nalog upošteva ekološke zahteve;
 • Pozna požarno ogroženost v delovnem okolju.
 • Testiranje iz varstva pri delu, ki je pogoj za delo pri praktičnem pouku.
Ročna obdelava materialov
 • vrste in lastnosti materialov
 • merjenje in zarisovanje
 • ročno orodje, mehanizirano ročno orodje, stroji in naprave za obdelavo materialov in obdelovalni postopki
 • površinska zaščita materialov
 • pozna postopke merjenja, jih izvede z delavniškimi ravnili in merili (s pomičnimi in vijačnimi merili, mikro- in kotomeri)
 • skladno z risbo zariše meje obdelave obdelovanca, zarisovanje izvede z zarisovalno iglo in pripomočki (ravnila, kotnik, koničasto šestilo, vzporedni črtalnik)
 • obdelovanec spili na želeno obliko in posname robove
 • odžaga dele obdelovancev različnih profilov in materialov
 • zakrivi oziroma ukrivi žico in pločevino v načrtovane oblike
 • odreže dele pločevine, trakov in plošč različnih materialov
 • po risbi zatočka obdelovanec v predvidenih središčih izvrtin, jih izvrta in posname robove
 • vreže notranje in zunanje navoje z navojnimi svedri oziroma navojnimi čeljustmi
 • glede na material obdelovanca izbere brusilo za grobo in fino brušenje ter obrusi obdelovanec
 • obdelovance vpne tako, da jih lahko obdeluje in se ne poškodujejo
 • pozna različne možnosti spajanja enakih in različnih materialov, pripravi varjence in varilni aparat ter varjence zavari, za spajkanje izbere primerno spajkalo, spajko in spajkalno pasto, izbere kovice in zakoviči sestavna dela
 • glede na material in želeni končni učinek izbere primerno zaščito in zaščiti material
 • Pridobi delovne navade, vztrajnost, natančnost in urejenost pri delu.
 • Ustvari ustrezen odnos do orodja, materiala, stroja, delovnega okolja.
 • Varno uporabi delovna in osebna varovalna sredstva in se zave pomena varnosti v delovnem procesu.
 • Pridobi delovne navade, vztrajnost in urejenost pri delu.
 • Dela natančno, sistematično.
 • Pri porabi materiala se obnaša racionalno.
 • Ustvari ustrezen odnos do orodja, materiala, stroja, delovnega okolja.
 • Varno uporabi delovna in osebna varovalna sredstva in se zave pomena varnosti v delovnem procesu.
 • Pred izvedbo vsake vaje ali opravljanjem naloge ponovno seznanjanje z nevarnostmi pri delu in varnostnimi ukrepi.
Osnovna dela v elektroenergetiki
 • delo z vodniki in kabli
 • izdelava priključnih vrvic in podaljškov
 • montaža vtično-spojnih naprav
 • sestavljanje in montaža svetilk
 • zarisovanje in dolbljenje zidu
 • mavčenje
 • izvedba podometne inštalacije
 • izvedba nadometne inštalacije
 • merilni instrumenti, merjenje z univerzalnim instrumentom
 • na vzorcih spozna vrste, način označevanja, pomen barv izolacije vodnikov in kablov, zvije in razvije vodnike in kable z manjših kolutov in bobnov, sname izolacijo z vodnikov in kablov, izdela zanke in ušesca pri vodnikih, pritrdi kabelske čevlje;
 • izdela enof- in trifazne priključne vrvice in podaljške;
 • priklopi ali poveže vtično-spojne naprave za stanovanjske prostore in industrijo;
 • razstavi, sestavi, namesti in priklopi svetilke;
 • izdela nad- in podometno inštalacijo;
 • izmeri upornost, napetost in tok
 • Upošteva varnostne ukrepe pri delu z električnim tokom, z ročnim orodjem ter stroji pri delu na lestvah.
 • Dela natančno, sistematično in je dosleden.
 • Pri porabi materiala se obnaša racionalno.
Energetska elektronika
 • spoznavanje pasivnih elektronskih elementov in preverjanje vrednosti z univerzalnim instrumentom
 • tehnologija izdelave tiskanih vezij, pribor za spajkanje
 • postopki pri spajkanju vodnikov in elektronskih elementov na tiskano vezje
 • s pomočjo barvne kode določi deklarirano vrednost danih elementov in jo preveri z univerzalnim instrumentom
 • pozna postopke za načrtovanje in izdelavo tiskanega vezja, način montaže in usvoji tehniko spajkanja elementov v tiskano vezje
 • Uporabi osebna varovalna sredstva in upošteva ekologijo in varnostne ukrepe pri delu s kemično nevarnimi snovmi.

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Električna omrežja

Dijak

Dijak

Prostozračna omrežja

 • izvedba NN- omrežij z golimi vodniki in kabli
 • spajanje vodnikov
 • pritrjevanje vodnikov na izolatorje
 • pritrjevanje izolatorjev na drogove in konzole
 • ozemljitve
 • pritrdi izolatorje na opornike
 • pritrdi opornike z izolatorji na leseni drog
 • namesti in spoji vodnike z utorno in kompresijsko spojko
 • pritrdi vodnike na izolatorje
 • pritrdi izolatorje na drogove in konzole
 • se usposobi za plezanje po drogovih
 • Pozna nevarnosti pri montažnih delih na višini in jih s pazljivim in doslednim delom ter drugimi varnostnimi ukrepi uspešno odpravlja.
Kabelska omrežja
 • spoznavanje zgradbe kablov
 • postopki in načini odpiranja kablov
 • priprava kablov za spajanje
 • spoznavanje spojnega materiala
 • spajanje vodnikov kabla
 • izdelava kabelskih spojk in končnikov
 • ozemljitve
 • meritve in preizkušanje kablov
 • pozna oznake in zgradbo najpogosteje uporabljenih kablov
 • pozna načine in metode snemanja posameznih elementov
 • izbere ustrezen pribor za spajanje in zaključevanje kablov
 • izdela kabelsko spojko in zaključek
 • izbere ustrezen pribor za pritrjevanje in nošenje ter izvede namestitev SKS
 • izvede prostovodni in kabelski priključek na zunanje omrežje
 • pozna vrste ozemljitev glede na izvedbo omrežij
 • opravi meritve in preizkuse pred priključitvijo kabla in po odpravljanju okvar
 • V dan tloris stanovanjske hiše, glede na razporeditev opreme vriše enopolne sheme primernih vezav tokokrogov razsvetljave in vtičnic.
 • Naredi popis materiala z namenom izvedbe tokokrogov na objektu.
Električni stroji
 • spoznavanje podatkov, napisanih na tablicah transformatorjev in elektromotorjev
 • izračun, izdelava, preizkušanje in merjenje parametrov malega transformatorja
 • razstavljanje, sestavljanje elektromotorjev
 • interpretira podatke, napisane na napisnih tablicah raznih transformatorjev in elektromotorjev
 • na tuljavnik navije navitji in sestavi transformator manjše moči in izvede vse preizkuse
 • pozna sestavne dele elektromotorja
 • Pozna ključne podatke, sestavne dele transformatorjev in elektromotorjev.
 • Pridobi čut za pravočasno opravljanje nalog.
 • Meritev sekundarne napetosti in preverjanje prestave transformatorja.
Električne inštalacije
 • osnovni napotki za risanje načrtov inštalacijskih tokokrogov
 • osnovna vezja za razsvetljavo
 • posebne izvedbe stikal za razsvetljavo
 • vezave za hišne informacije in komunikacije
 • določi vrsto in opiše osnovne značilnosti shem
 • izdela vezja z inštalacijskimi stikali, vezja za razsvetljavo stopnišč in vezja za hišne informacije in komunikacije
 • Dela natančno, sistematično in je dosleden.
 • Pri porabi materiala se obnaša racionalno.
 • Pri enopolni, menjalni in križni vezavi uporabi zatemnilno stikalo.
 • Izdela vezja za razsvetljavo stopnišč z impulznim relejem in elektronskim stopniščnim avtomatom, krmilno relejnimi moduli.
 • Poveže elemente hišne govorilne naprave.
Priklopi elektromotorjev in naprav
 • spoznavanje podatkov napisanih, na tablicah naprav
 • branje načrtov
 • priklopi grelnih in termičnih naprav
 • osnove servisiranja električnih gospodinjskih aparatov
 • krmilni tokokrogi kontaktorjev, optična in zvočna signalizacija
 • krmilna vezja s časovnimi releji
 • priklop in zagon trifaznih asinhronskih motorjev s pomočjo motorskega zaščitnega stikala, odmičnih stikal, kontaktorske vezave
 • interpretira podatke, napisane na tablicah raznih elektromotorjev, ugotovi analogijo starih in novih oznak
 • priklopi grelne naprave z večstopenjskimi regulacijskimi stikali
 • pozna regulacijo in način priključitve termičnih naprav
 • seznani se z osnovami servisiranja električnih gospodinjskih aparatov
 • izdela vezja s kontaktorji in časovnimi releji, v vezju uporabi optično in zvočno signalizacijo
 • glede na podatke elektromotorja izbere motorsko zaščitno, odmično stikalo, določi električne karakteristike kontaktorja, potrebno zaščito pred kratkimi stiki v glavnem in krmilnem tokokrogu, zaščito pred preobremenitvami v glavnem tokokrogu in jo primerno nastavi
 • Pridobi zaupanje v lastno delo, samoiniciativnost.
 • Pozna pomen uporabe priročnikov, katalogov in prospektov.
 • Postane samozavesten in zanesljiv.
 • Priklop in zagon am s pomočjo odmičnega stikala ( 0-1, 2-0-1, 0-U-D, 0-1-2 ).
 • Izdelava kontaktorske vezave za priklop in zagon 3f am motor, 3f Am motor z menjavo smeri vrtenja, zagonom zvezda-trikot.

3. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Električne inštalacije

Dijak

Dijak

 • vezave flourescenčnih sijalk
 • vezave visokotlačnih sijalk
 • priklop števcev in stikalnih ur
 • vezave razdelilnikov
 • branje načrtov električnih inštalacij in pregled tehnične dokumentacije
 • izvedba inštalacije na kotnih in stenskih letvah
 • izvedba talne inštalacije
 • izvedba inštalacije zasilne razsvetljave
 • izvedba strelovodne inštalacij
 • izvedba antenske inštalacije
 • izvedba inštalacije alarmnih naprav
 • izvedba izenačenja potenciala v zgradbi
 • preverjanje in preizkusi električne inštalacije
 • izbere glede na načrt primerne elemente; jih pritrdi in poveže v zahtevano vezavo
 • priklopi kabelsko priključno in kabelsko merilno omarico
 • poveže dvotarifni števec s stikalno uro in porabniki
 • po načrtu izbere in pritrdi elemente v razdelilnik in poveže skladno z načrtom
 • se seznani s tehnično dokumentacijo in načrti električnih inštalacij za različne objekte
 • izdela inštalacijo na kotnih in stenskih letvah
 • izdela talno inštalacijo v kanalih
 • izdela inštalacijo zasilne razsvetljave
 • spozna izvedbe in vzdrževanje strelovodnih inštalacij
 • izdela antensko inštalacijo, inštalacijo hišne govorilne naprave, protivlomne in protipožarne zaščite
 • izvede izenačenje potenciala v zgradbi
 • opravi zahtevane preglede in preizkuse električne inštalacije
 • Pridobi ustrezen odnos do tehniških predpisov, standardov in normativov.
 • Si razširi dojemanje pomena dela in vloge dela, ki ga opravlja.
Priklopi elektromotorjev in naprav
 • priklop in zagon trifaznih asinhronskih motorjev s pomočjo odmičnih stikal, kontaktorske vezave
 • mehki zagon trifaznega AM
 • zaviranje trifaznih AM
 • priklop in zagon enofaznih asinhronskih ter drugih motorjev
 • z univerzalnim inštrumentom preveri stikalno kombinacijo odmičnega stikala, stikalne kombinacije tipkala
 • določi električne karakteristike kontaktorja, potrebno zaščito pred kratkimi stiki v glavnem in krmilnem tokokrogu, zaščito pred preobremenitvami v glavnem tokokrogu in jo primerno nastavi
 • izdela vezje za priklop in zažene elektromotor
 • priklopi trifazni AM motor in ga zažene s pomočjo statorskega zaganjalnika
 • priklopi trifazni AM motor in ga zažene s pomočjo avtotransformatorja
 • priklopi trifazni AM motor in ga zažene s pomočjo rotorskega zaganjalnika
 • priklopi trifazni AM motor in ga zažene s pomočjo frekvenčnega pretvornika
 • izdela vezje za vklop in izklop trifaznega AM z mehansko zavoro, z elektromagnetno zavoro
 • izdela vezje za vklop in izklop trifaznega AM s preklopom na zaviranje z enosmernim tokom
 • priklopi in zažene enofazni AM
 • priklopi enofazni kolektorski motor
 • priklopi enosmerni motor z glavnoveznim ali stranskoveznim vzbujanjem
 • Pridobi zaupanje v lastno delo, samoiniciativnost.
 • Pozna pomen uporabe priročnikov, katalogov in prospektov.
 • Postane samozavesten in zanesljiv.
 • S pomočjo odmičnega stikala priklopi in zažene dvobrzinski am z ločenima navitjema in z dahlanderjevim navitjem;
 • Izdela kontaktorske vezave za priklop in zagon dvobrzinskega 3f am z ločenima navitjema, z dahlanderjevim navitjem (krmiljenje s stikali in tipkali);
 • Izdela vezja za priklop 3f am z zagonom zvezda-trikot, z ločenima navitjema, z dahlandejevim navitjem in menjavo smeri vrtenja;
 • Priklopi 3f am in zagon s pomočjo frekvenčnega pretvornika;
 • Priklopi in zažene enofazni motor s pomožnim navitjem in zagonskim, zagonskim in obratovalnim kondenzatorjem.
Energetska elektronika
 • spoznavanje polprevodniških elementov
 • ohmsko preizkušanje polprevodniških elementov
 • izdelava usmerniških vezij
 • izdelava časovnega, svetlobnega stikala
 • izdelava elektronskega stopniščnega avtomata
 • spoznavanje močnostnih polprevodniških elementov
 • vezja s tiristorji in triaki
 • vezja s senzorji
 • uporaba relejno-krmilnih naprav in krmilnikov
 • z univerzalnim instrumentom določi polariteto diode, ugotovi posamezne priključke tranzistorjev
 • izdela usmernik
 • izdela časovno in svetlobno stikalo
 • izdela elektronski stopniščni avtomat
 • opiše osnovne lastnosti danih močnostnih polprevodniških elementov, izračuna in izdela hladilno telo za močnostni transistor in ga pritrdi nanj
 • izdela vezja za regulacijo svetlobe žarnic in regulacijo vrtljajev enofaznega motorja
 • izdela vezje s temperaturnim senzorjem
 • spozna prednosti med klasičnim krmiljenjem in krmiljenjem z uporabo relejno-krmilnih naprav in krmilnikov
 • priključi relejno-krmilne naprave in krmilnike
 • vnese programe na relejno-krmilni napravi ali s pomočjo računalnika
 • uporabi relejno-krmilne naprave in krmilnike na različnih področjih elektrotehnike
 • Pridobi zavest, da sta elektroenergetika in elektronika tesno povezani.
 • Pozna pravilno skladiščenje okolju nevarnih snovi.
Električni stroji
 • ugotavljanje in odpravljanje napak, vzdrževanje elektromotorjev
 • previjanje statorskih navitij enofaznih in trifaznih AM
 • preizkušanje elektromotorjev
 • ugotovi prave ali simulirane napake na elektromotorju in jih odpravi, opravi vsa vzdrževalna dela
 • pozna postopke previjanja elektromotorjev in previje elektromotor
 • opravi zahtevane preizkuse na elektromotorju
 • Razvije vztrajnost in tolerantnost pri reševanju problemov.
 • Izmeri parametre elektromotorja v praznem teku, kratkem stiku in pod obremenitvijo.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek z zagovorom.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

Predmet

Znanja

 • varstvo pri delu
 • osnovna dela v elektroenergetiki
 • priklopi elektromotorjev in naprav
 • električne inštalacije
 • Elektotehnika, EIO in Izbirne strokovne vsebine
 • zaščita pred električnim udarom
 • vrsta in uporaba elektroinštalacijskih materialov, vrsta in izvedba vezij za razsvetljavo, izvajanje električnih inštalacij
 • priklopi porabnikov, elementi daljinskega krmiljenja, varovanje električnih inštalacij in porabnikov
 • izvajanje električnih inštalacij, varovanje električnih inštalacij in porabnikov, tehnični normativi za izvajanje električnih inštalacij, dimenzioniranje vodnikov in kablov za notranje inštalacije, razsvetljava
 • ročna obdelava materialov
 • energetska elektronika
 • električni stroji
 • Izbirne strokovne vsebine
 • osnove strojnih elementov
 • materiali in tehnologija tiskanih vezij, materiali za spajke in talila
 • materiali za električne vodnike, izolacijski materiali
 • energetska elektronika
 • Elektotehnika, EIO
 • pasivni elementi, diode, tranzistorji, štiriplastni polprevodniški elementi
 • PP- krmilniki
 • električni stroji
 • priklopi elektromotorjev in naprav
 • Izbirne strokovne vsebine
 • transformator, asinhronski motor
 • zagon in zaviranje asinhronskega motorja, regulacija števila vrtljajev, kolektorski motor, posebne vrste motorjev