A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: ELEKTRIKAR-ENERGETIK (Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju)

Naziv poklicne izobrazbe: elektrikar / elektrikarka energetike

Trajanje izobraževanja : tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu. 

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem program omogoča dijakom, da:

Posebni cilji:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Elektrotehnika, električne instalacije in omrežja

ustno

Izbi rne strokovne vsebine

ustno

Praktični pouk s strokovno teorijo

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina zaključnega izpita: 

Teoretični del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
  • pisni in ustni izpit iz vsebin električne instalacije in omrežja ali električnih strojev in naprav (po izbiri dijaka).
  • Praktični del:

  • izdelek oziroma storitev in zagovor, s katerim kandidat dokaže povezanost strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja.