SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: INSTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (IS, DV)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. IME PREDMETA

IZBIRNE STROKOVNE VSEBINE

S predmetnimi področji:

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

84

   

2.

48

   

3.

64

   

Skupaj

196

   

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet nudi poleg osnovnih znanj tudi poglobljeno razumevanje stroke ter širi sposobnost tehniškega komuniciranja. Dijaki pridobijo osnovna znanja glede lastnosti in vrst osnovnih materialov. Spoznajo njihovo označevanje, uporabo in predelovanje. Pri tem so poudarjena zlasti kovinska in nekovinska gradiva, karbidne trdnine, kompoziti, keramika in umetne snovi. Predmet gradi tehniško kulturo, identifikacijo s poklicem, pozitiven odnos do novih tehnologij in navaja dijake na natančnost in zanesljivost pri reševanju problemov. Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

Vsebine in informativni cilji Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi
 

Dijak:

Dijak

 

ZGRADBA SNOVI

     
 • atomi
 • molekule
 • ioni
 • razume, kaj so atomi, molekule, ioni
   
 • sprehod po periodnem sistemu
 • razume periodni sistem in njegovo delitev
   
 • razporeditev elektronov
 • periodni sistem
 • razume urejenost periodnega sistema
   
 • osnovni elementi
 • elementi na zemlji
 • razlikuje med elementi in spojinami in
 • elementi na zemlji

Razlikovanje element –spojina

 
 • kovine kot materiali in njihove lastnosti
 • razume razliko elementi – kovine in pomen besed: kovnost, mehanska trdnost, trdota, žilavost
 • zna primerjati kovine – zlitine
 • prepozna kovine, s katerimi se vsak dan srečuje
   

kovine in zlitine

     
 • mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin
 • kristalna zgradba kovin
 • zlitine in tipi kristalov v zlitinah
 • razlikuje mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin
 • razlikuje čiste kovine od amorfnih snovi in prepozna različne oblike kristalnih rešetk

Utrjevanje strokovnosti

 
 • pridobivanje kovin
 • pomen rud, reciklaže in faktorjev, ki vplivajo na ceno kovin
 • razume, da so rude surovina za kovine
 • razloži recikliranje kovin in njihovo ceno
   
 • železo in zlitine železa
 • pridobivanje in delitev jekel in litin
 • definira osnovne lastnosti železa, razume pomen ogljika in ostalih legirnih elementov
 • razume pridobivanje jekel in litin ter primarno predelavo
 • pozna razdelitev jekel in litin glede na njihovo uporabo
   
 • predelava jekel in železovih litin v polizdelke
 • opiše postopke predelave jekla in železovih litin v polizdelke
   
 • proizvodnja izdelkov iz polizdelkov
 • pozna pridobivanje različnih izdelkov, stroške proizvodnje;

Razvijanje ekološke zavesti

 
 • sistematika označevanja jekel in železovih litin
 • ob uporabi priročnika definira standardno oznako jekla ali litine

Utrjevanje natančnosti in zanesljivosti

Vaja:

 • izbira jeklenih materialov
 • uporaba primerjalnih tabel
 • toplotna obdelava
 • namen in načini toplotne obdelave
 • kaljenje in lokalno kaljenje, poboljšanje
 • pojasnitev namena kaljenja in razloaga dogajanja v postopku žarenja, postopku utrjevanja površin
 • razume pomen in namen toplotne obdelave
 • razvrsti načine toplotne obdelave
 • razume namen kaljenja in obvlada dogajanje v materialu med postopkom kaljenja
 • razume namen in potek postopka poboljšanja
 • primerja in razume različne postopke žarenja
 • primerja in razume različne postopke površinskega utrjevanja ter njihov namen

Razvijanje strokovnosti

 
 • aluminij in njegove zlitine
 • našteje lastnosti aluminija in njegovih zlitin
 • navede uporabnost aluminija in njegovih zlitin
   
 • baker in njegove zlitine
 • našteje lastnosti bakra in njegovih zlitin
 • navede uporabnost bakra in njegovih zlitin
 

Vaja:

 • izbira oblikovnih elementov po katalogih

druge kovine

     
 • Mg, Sn, Pb, Zn, Cr, Ni, W in njihove zlitine
 • našteje lastnosti in uporabnost magnezija, kositra, svinca, cinka, kroma, niklja, volframa in njihovih zlitin
   

preizkušanje kovinskih gradiv

     
 • vrste mehanskih preizkusov
 • merjenje trdote
 • merjenje žilavosti
 • razume namen preizkušanja kovinskih gradiv
 • definira natezni preizkus in ob uporabi literature oceni rezultate nateznega preizkusa
 • definira pojem trdote
 • prepozna različne načine merjenja trdote in izbere ustrezni način merjenja
 • opredeli pojem žilavosti
 • razume, kaj je trdota, trdnost in žilavost
 

Vaja:

 • merjenje trdote
 • tehnološki preizkusi pločevin, trakov in cevi
 • razume pomen izvajanja tehnoloških preizkusov
 • našteje osnovne vrste tehnoloških preizkusov
 • razume izvedbo tehnoloških preizkusov pločevin, trakov in cevi ter kakovostno oceni rezultate

Razvijanje natančnosti, skrbnosti in strokovnosti

Vaja:

– izvedba tehnoloških preizkusov pločevin in trakov

 • neporušitvene metode preizkušanja kovinskih gradiv
 • razume osnovne neporušitvene metode
 • preizkus penetracije

Utrjevanje natančnosti, skrbnosti in strokovnosti

Vaja:

– izvedba preizkusa po neporušitveni metodi

 • korozija in priprava kovin za zaščito pred korozijo in poškodbami
 • razume teorijo galvanskega člena
 • definira vzroke za pojav korozije
 • opiše pripravo kovin za zaščito pred korozijo
 • pozna možne načine zaščite pred korozijo

Razvijanje občutka za propadanje kovin, zaznavanje škode, ki pri tem nastane in poudarjanje ekološke zavesti

 
 • anorganski nekovinski materiali, sintrani materiali
 • razume njihove značilnosti in možnosti uporabe
 • razume postopek pridobivanja stekla, betona in keramičnih materialov
 • razume postopek sintranja, značilnosti sintranih delov ter njihovo uporabnost
   
 • umetni in naravni polimeri
 • razlikuje umetne materiale glede lastnosti in uporabe
 • razlikuje pojme polimer, plastomer, duromer in elastomer
 • opisuje možnosti predelave in obdelave umetnih snovi
 • razlikuje naravne polimere in zna opredeliti uporabo gume, loči postopke za zbiranje in reciklažo

Razvijanje ekološke zavesti in odgovornosti za pravilno ravnanje s polimeri

Vaja:

– gorljivost in topljivost polimerov

 • kompoziti
 • loči kompozite z vlakni, utrjene plastične snovi, platirano pločevino in kompozite s kovinami ali nekovinami
   
 • maziva
 • našteje in razvrsti, maziva v razrede
 • prepozna njihovo zgradbo in jih izbira glede na zahteve (uporaba literature)

Razvijanje pravilnega odnosa do energijskih virov in opazovanje negativnih vplivov na okolje

Vaja:

– izbira ustreznih maziv po

katalogih

 • goriva
 • našteje in razvrsti goriva v razrede in jih izbira glede na zahteve
   
 • splošno o varjenju
 • varivost kovin
 • razume definicijo varjenja
 • sposoben si je predstavljati osnovne pojme, povezane z varjenjem
 • definira varivost

Oblikovanje odnosa do tega napornega in nevarnega postopka

 
 • plamensko varjenje, rezanje in žlebljenje
 • razume postopek
 • definira tehnične pline in prepozna varnostne naprave na jeklenkah
 • loči plamene za rezanje in razume vpliv legirnih elementov na rezanje
   
 • obločno varjenje (ročno)
 • definira različne postopke
 • si predstavlja nastanek obloka
 • loči sestavne dele naprav za ročno obločno varjenje in obvlada izbiro ustrezne elektrode in ustrezne parametre iz priročnikov ali prospektov
   
 • varjenje v zaščitnih plinih
 • prepozna in razume postopke
 • se zaveda nevarnosti pri delu

Razvijanje strokovnosti, natančnosti, ustvarjalnosti

 
 • plazemsko varjenje in rezanje
 • prepozna in razume novejše načine varjenja, predvsem razlike pri gorilnikih in energiji

Zavedanje odgovornosti

 

varjenje

     
 • splošno o varjenju
 • varivost kovin
 • razume definicijo varjenja
 • sposoben si je predstavljati osnovne pojme, povezane z varjenjem
 • – definira varivost

Oblikovanje odnosa do tega napornega in nevarnega postopka

 
 • plamensko varjenje, rezanje in žlebljenje
 • razume postopek
 • definira tehnične pline in prepozna varnostne naprave na jeklenkah
 • loči plamene za rezanje in razume vpliv legirnih elementov na rezanje
 • razume postopek žlebljanja
   
 • obločno varjenje (ročno)
 • definira različne postopke
 • si predstavlja nastanek obloka
 • loči sestavne dele naprav za ročno obločno varjenje in obvlada izbiro ustrezne elektrode in ustrezne parametre iz priročnikov ali prospektov
   
 • varjenje v zaščitnih plinih
 • prepozna in razume postopke
 • se zaveda nevarnosti pri delu

Razvijanje strokovnosti, natančnosti, ustvarjalnosti

 
 • plazemsko varjenje in rezanje
 • prepozna in razume novejše načine varjenja, predvsem razlike pri gorilnikih in energiji

Zavedanje odgovornosti

 

2. letnik

Vsebine in informativni cilji Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi
 

Dijak:

Dijak

 

Standardizacija

 • zna poiskati in uporabiti standarde
 • loči standarde in tehnične predpise in njihovo uporabo

Razvijnje odnosa do strokovnih standardov, tehničnih predpisov in identifikacijo s poklicem

Vaja:

 • pretvarjanje enot

Zakoni hidromehanike, vzgon, tlak, hidravlični upor, pretakanje kapljevin in plinov, kontinuitetna enačba;

merjenje nivoja kapljevin, tlaka in pretoka

FIZ

 • zna določiti vpliv vzgona in tlaka na opazovan strojni del
 • znajo določiti možnost nastanka in posledice hidravličnega udara
 • loči in zna preračunati manometrski tlak od absolutnega, prepoznava vpliv hidravličnih uporov in viskoznosti na vrsto pretakanja kapljevin
 • zna določiti pretoke z uporabo kontinuitetne enačbe
 • zna poiskati ustrezne podatke iz tabel in diagramov
 • zna skicirati delovanje osnovnih merilnikov nivoja, tlaka in pretoka

Ozaveščnje relacije: država – zakoni – zaščita zdravja, življenja, lastnine, okolja

Oozaveščnje relacije: trg – standardi – obligacijska zaščita

Vaje:

 • izračun sile vzgona izračun hidrostatičnega tlaka pod gladino, pretvarjanje manometrskega in absolutnega tlaka
 • izračun masnega in volumskega pretoka v cevi in pri spremembi prereza

Toplota in transposrt toplote, notranja energija, temperatura, fazne spremembe, bivalno okolje, vlažen zrak, izolacije zgradb

FIZ

 • zna določiti potrebno toploto za: segrevanje, taljenje in uparjanje vode, temperaturno raztezanje, prevod, prestop in prehod toplote
 • loči in zna preračunati absolutno temperauro od Celzijeve
 • zna povezati vpliv osnovnih veličin vlažnega zraka z bivalnim ugodjem
 • zna poiskati ustrezne podatke iz tabel in diagramov
 • zna skicirati delovanje osnovnih merilnikov temperature, toplote in vlažnosti ter zaporedje izolacijskih slojev in njihovo funkcijo

Ozaveščanje relacije: človek – znanost – tehnika – delo

Vaje:

 • pretvarjanje Celzijevih v Kelvinove stopinje
 • izračun temperaturnega raztezka, izračun potrebne toplote za segrevanje, taljenje, uparjanje, izračun toplote pri prehodu, prestopu in prevodu, uporaba Mollierovega diagrama za vlažen zrak

Voda, para, hladilne snovi, plini

KE

 • zna uporabiti osnovne podatke o lastnostih vode (do, pH)
 • zna določiti postopke za izboljšanje vode glede na namen
 • loči mokro, suho paro in idealni plin, vrste uparjanja, kondenzacije in nezaželene posledice
 • zna skicirati proces kompresorskega hlajenja in določiti prednosti hladilnih snovi
 • zna razlikovati kurilne in tehnične pline in njihove prednosti
 

Vaje:

 • odčitavnje tlaka in temperature iz tabele za nasičeno paro

Zgorevanje, korozija, zaščita pred korozijo

KE

 • zna ločevati med idealno in dejansko potrebno količino zraka za zgorevanje, hitrost zgorevanja
 • zna ugotoviti možnosti za izboljšanje zgorevanja
 • pozna vzroke za nizko- in visokotemperaturno korozijo
 • zna povezati vzroke za korozijo z načinom zaščite
 • zna skicirati delovanje osnovnih merilnikov dimnih plinov
 

Vaja:

 • izračun dejanske potrebne količine zraka za zgorevanje

Zvok in zvočna izolacija

 • zna ločevati vrste zvoka
 • zna skicirati osnovne zvočne izolacije in pozna njihov namen
   

Cevi, in cevne armature

Jeklene, lite, bakrene, svinčene, nekovinske cevi

Pritrjevanje cevi, zaporne armature, izločevalniki kondenzata, odzračniki

 • zna razvrščati cevi po namenu in materialu
 • zna iz oznake cevi določiti premere, tlake in namembnost cevi, uporabiti pravila napeljevanja cevovodov
 • zna skicirati delovanje in simbole cevnih armatur in poznajo njihovo uporabo
 

Vaja:

 • določevanje fiksnih in drsnih podpor;
 • risanje enostavnih shem priključitve kotla, kompresorja in bojlerja

3. letnik

Vsebine in informativni cilji Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi

Toplovodno ogrevanje, elementi toplovodnega ogrevanja, gorilniki, rezervoarji, razvodi

 • zna določiti vrsto centralnega ogrevanja glede na namen, iz tabel poiskati primeren kotel,
 • skicirati varnostno armaturo kotla, umestiti hrambo goriva glede na zahteve okolja in varnosti
 • loči črpalke glede na konstrukcijo in uporabo
 • zna skicirati osnovne tipe regulacij,
 • uporabljati tabele za izbiro radiatorjev,
 • skicirati razvode cevi in armature

Pridobivanje spoznanja o povezanosti življenja in tehnike

Vaja:

 • skiciranje kotlovske armature, izbira črpalke iz diagrama glede na pretok in tlak, izbira radijatorjev iz tabel

Projektna naloga:

 • prenova centralnega ogrevanja

Tehnološka para, parno ogrevanje, elementi tehnološke pare in ogrevanja, razvodi

 • zna brati in skicirati sheme parnih sistemov,
 • analizirati različnosti in podobnosti parnega in toplovodnega ogrevanja,
 • predvideti ustrezne armature za parne napeljave in
 • skicirati osnovno varnostno armaturo parnih napeljav

Ozaveščaje odnosa: človek – delo – lastnina

Vaja:

 • skiciranje armature za parne kotle in parni razvod

Hlajenje, toplotne črpalke, elementi hladilnih naprav, razvodi

 • znajo brati in skicirati sheme hladilnih sistemov,
 • analizirati funkcijo hladilnih naprav in zahteve v posameznih letnih obdobjih
 • znajo predvideti ustrezne armature za hladilne napeljave, skicirati osnovno varnostno armaturo hladilnih napeljav
 • loči hladilna sredstva

Ozaveščajnje odnosov: človek – znanost – tehnika – delo

Vaja:

 • izdela zapisnik o tlačni preizkušnji, poizkusnemu zagonu in primopredajni zapisnik

Prezračevanje, elementi prezračevanja , razvodi, eksplozijsko varna izvedba

Dimniki

KE

 • – zna brati in skicirati sheme prezračevalnih sistemov,
 • določiti osnovne zahteve za prezračevanje
 • zna analizirati funkcijo prezračevalnih naprav in zahteve v posameznih letnih obdobjih in skicirati osnovne regulacije
 • zna skicirati osnovno varnostno armaturo, predvideti ustrezno armaturo za prezračevalne naprave
 • loči različne hitrosti zgorevanja, eksplozijsko
 • varno izvedbo in njihovo označevanje, osnovne
 • zahteve za dimnike
 

Vaja:

 • izdela zapisnik o meritvah količin zraka

Projektna naloga:

 • prenova prezračevanja

Tehnični plini, specialni plini, dimni plini

 • zna določiti posebnosti napeljav za tehnične, specialne in dimne pline, povezati zahteve za izvedbo kurilnih plinov s tehničnimi in specialnimi plini
 • zna umestiti hrambo kurilnih plinov glede na zahteve okolja in varnosti
   

Obnovljivi viri energije

Vračanje energije, rekuperatorji

 • zna določiti uporabo in načine obnovljivih virov
 • energije oziroma vračanje energije za toplo potrošno vodo, osnovno regulacijo zaradi racionalne rabe energije
 • zna povezati uporabo klasičnih in obnovljivih virov energije, skicirati osnovno varnostno armaturo
 • zna predvideti ustrezno armaturo za napeljavo

Ozaveščnje povezave okolje – racionalna raba energije

 

Podjetništvo

 • zna ločevati med oblikami družb (osebnih in kapitalskih)
 • zna ločevati prihodke, stroške in dobiček v enostavnem letnem izkazu uspeha
   

Obligacijska razmerja

 • zna ločevati med ponudbo, pogodbo, inštrumenti zavarovanja plačila in računom
 • zna izdelati, predračun, gradbeno knjigo, gradbeni dnevnik in obračun del

Ozaveščnje funkcije trga in oblike obligacijske zaščite interesov pogodbenih strank

Vaja:

 • izdelava predračuna, gradbene knjige, gradbenega dnevnika

Gradnja objektov

 • loči zakonsko predpisane dolžnosti in pravice v odnosu med izvajalcem in investitorjem, projektantom, nadzorom, inšpekcijami
 • na opredeliti funkcijo vodje del in osnovno organizacijo gradbišča, ločiti dokumente, ki spremljajo izvajanje ali vzdrževanje del in njihov namen

Spoznavanje delovnega okolja, možnosti za delovno kariero in načinov komuniciranja med udeleženci na gradbiščih in širše na trgu

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • vaje,
 • ustno.
 •  

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Predmet je povezan z vsemi strokovnimi predmeti in s praktičnim poukom, saj daje potrebno osnovo za dopolnjevanje in nadgradnjo znanj. Postopki ročnega odrezovanja, tehniških meritev in varstva pri delu so vključeni v praktično izobraževanje. Tudi vaje so vključene v praktično izobraževanje.