SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalna programa: KUHAR (ds), NATAKAR (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003.

1. IME PREDMETA

GOSTINSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

196

139

57

2.

64

35

29

3.

64

27

37

skupaj

324

201

123

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri vsebinah gostinskega poslovanja dijak:

Pri vsebinah prehrane dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

Vsebine gostinskega poslovanja

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

I. TEMELJNI POJMI O DRUŽBI IN GOSPODARSTVU

Dijak:

Dijak

 
 • POTREBE, ŽELJE IN PRIČAKOVANJA LJUDI
 • gostoljubnost
 • DOBRINE
 • GOSPODARSTVO
 • delitev gospodarstva
 • faze gospodarskega procesa
 • POSLOVNI PROCES V GOSTINSKIH PODJETJIH
 • PRVINE POSLOVNEGA PROCESA
 • delovna sredstva
 • predmeti dela
 • človekovo živo delo
 • storitve drugih
 • DENAR
 • oblike denarja
 • vrednost denarja
 • cena
 • tuja plačilna sredstva
 • si pridobi osnovno znanje za razumevanje temeljnih pojmov o družbi in gospodarstvu
 • zna razlikovati med potrebami in željami gostov ter doume pomen gostoljubnosti v gostinstvu
 • se nauči praktičnih veščin gostoljubnosti
 • spozna razliko med proizvodi in storitvami ter pomen načina prodaje
 • spozna način potekanja poslovnih procesov v gostinstvu ter potrebne prvine poslovnega procesa z njegovimi značilnostmi
 • razume osnovna načela gospodarjenja
 • se seznani s pomenom denarja danes ter spozna pojme inflacija, depreciacija, konvertibilne valute
 • zna razbrati devizno tečajnico ter preračunavati vrednosti valut

Je samozavestnejši.

Je pozoren na zunanji videz in govorico telesa.

Razvija komunikacijske spretnosti.

Postane toleranten in obziren, ker ve, da imajo gostje različne želje.

Goste obravnava kot individiume.

Postane sposoben priznavati lastne napake.

Pridobi sposobnost pravilne uporabe ekonomskih pojmov v pogovoru.

Veje:

 • igra vlog: gostoljubnost
 • preračunavanje vrednosti valut
 • potrebe in želje gostov
 • razlikovanje produkcijskih sredstev

II. GOSPODARSKA PANOGA GOSTINSTVO

     
 • NALOGE GOSTINSTVA
 • POSLOVNI PREDMET GOSTINSTVA
 • vrste gostinskih storitev
 • ZNAČILNOSTI GOSTINSTVA
 • POMEN GOSTINSTVA
 • POVEZANOST GOSTINSTVA Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI
 • RAZVITOST GOSTINSTVA V SLOVENIJI
 • PRAVNA UREJENOST GOSTINSTVA
 • ORGANIZIRANOST GOSTINSTVA V SLOVENIJI
 • spozna gostinstvo kot gospodarsko panogo
 • razume specifičnost gostinske dejavnosti
 • spozna pomen gostinstva za državo in druge družbene skupnosti ter za posameznika
 • zna razlikovati med osnovnimi, dopolnilnimi, stranskimi in pomožnimi gostinskimi storitvami
 • spozna vrste in hierarhijo pravnih predpisov, ki urejajo področje gostinstva, ter njihovo bistveno vsebino
 • spozna subjekte, ki vplivajo na usmerjanje in organizacijo gostinstva v Sloveniji ter njihove pristojnosti

Spozna, da brez entuziazma, nenehnega truda in inovativnosti ne bo postal uspešen gostinski delavec.

Nauči se brati, razumeti in uporabljati pravne predpise.

Spozna nujnost spoštovanja gostov in sodelavcev.

Izoblikuje stališče o intenzivnosti razvoja gostinstva v Sloveniji ter o rezultatih dela subjektov, ki koordinirajo, usmerjajo in kontrolirajo gostinsko dejavnost.

Vaje:

 • pravni predpisi v gostinstvu
 • pomen gostinstva v Sloveniji
 • vrste gostinskih storitev
 • razvitost gostinstva

III. OSEBA IN NJEN STATUS V PRAVU

     
 • FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE
 • PODJETJE
 • samostojni podjetnik posameznik
 • Gospodarske družbe:
 • delniška družba
 • družba z omejeno odgovornostjo
 • komanditna družba
 • tiha družba
 • družba z neomejeno odgovornostjo
 • INTEGRACIJE PODJETIJ
 • FIRMA
 • spozna vrste in sposobnosti pravnih subjektov
 • seznani se z možnimi organizacijskimi oblikami gostinskih podjetij ter zna oceniti prednosti in slabosti izbire
 • razume pomen združevanja podjetij ter nastanka verig in franšizinga v gostinstvu

Pridobi samozavest in zavest, da je treba biti iznajdljiv in dobro obveščen.

Se zna prilagajati.

Spozna, da mora spremljati konkurenco.

Vaje:

 • pomen podjetništva
 • kako postati in ostati uspešen podjetnik
 • primerjava prednosti in slabosti različnih vrst podjetij

Vsebine prehrane

SNOV

Dijak:

Dijak

 

Elementi

Spojine

 • pozna zgradbo atoma, periodni sistem
 • ve, kaj so spojine, in pozna vrste kemijskih reakcij

Razvija abstraktno mišljenje.

Bolj razume zgradbo in lastnosti snovi, s katerimi bo imel opravka pri svojem poklicu.

Vaja:

 • elementi, spojine (opis vaj v učbeniku kemije)

RAZTOPINE

     

Kisline

Baze

Soli

 • opredeli pojme raztopina, topilo, topljenec, raztapljanje
 • pozna vrste raztopin in računanje odstotne koncentracije
 • pozna njihovo definicijo, pH in vrste

Razvija logično razmišljanje in natančnost pri delu.

Razvija občutek, kako pomembna je priprava dela za potek in rezultat dela.

Vaja:

 • kisline, baze, soli (opis vaj v učbeniku kemije)

OGLJIKOVE SPOJINE

     

Spojine z vodikom

 • pozna vezi med C-atomi, razlikuje posamezne vrste kemijskih formul

Razvija logično razmišljanje in natančnost pri delu.

Razvija občutek, kako pomembna je priprava dela za potek in rezultat dela.

Vaja:

spojine z vodikom (opis vaj v učbeniku kemije)

OGLJIKOVE SPOJINE

     

Alkoholi

Aldehidi

Ketoni

 • pozna produkte oksidacije ogljikovodikov, njihove funkcionalne skupine, značilne reakcije in lastnosti

Razvija logično razmišljanje in natančnost pri delu.

Razvija občutek, kako pomembna je priprava dela za potek in rezultat dela.

Vaja:

 • alkoholi, aldehidi, kisline (opis vaj v učbeniku kemije)

OGLJIKOVE SPOJINE

     

Organske kisline

 • pozna vezi med C-atomi, razlikuje posamezne vrste kislin in njihove kemijske formule

Razvija logično razmišljanje in natančnost pri delu.

Razvija občutek, kako pomembna je priprava dela. za potek in rezultat dela.

Vaja

 • organske kisline (opis vaj v učbeniku kemije)

Estri in etri

 • pozna etrenje in estrenje ter hidrolizo

Razvija logično razmišljanje in natančnost pri delu.

Razvija občutek, kako pomembna je priprava dela za potek in rezultat dela.

Vaja:

 • estri in etri (opis vaj v učbeniku kemija)

PREHRANA

VLOGA HRANE

     

Hranilne snovi

Zgradba hranilnih snovi

Vloga hranilnih snovi v človeškem organizmu

*Ogljikovi hidrati

*Maščobe

*Beljakovine

 • si pridobi osnovna znanja o zgradbi posameznih hranilnih snovi s poznavanjem njihovih lastnosti
 • pozna pomen hranilnih snovi za človeka in posledice nepravilne prehrane
 • zna izračunati energijsko in biološko vrednost obroka

Razvije odgovoren odnos do potrošnika, za njegovo dobro počutje in zdravje.

Zaveda se pomena poznavanja hranilnih snovi, njihovih lastnosti in pomena uživanja posameznih živil pri vzdrževanju zdravja.

Vaje:

 • energijska vrednost hrane
 • izračun energijske vrednosti z uporabo tabele (Tabela o energijski in biološki vrednosti živil)
 • ogljikovi hidrati
 • maščobe
 • Vzorci živil, kemikalije, laboratorijska oprema (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

*Mineralne snovi

*Vitamini

*Voda

 • si pridobi osnovna znanja o zgradbi posameznih hranilnih snovi s poznavanjem njihovih lastnosti
 • pozna pomen hranilnih snovi za človeka in posledice nepravilne prehrane
 • zna izračunati energijsko in biološko vrednost obroka

Razvije odgovoren odnos do potrošnika, za njegovo dobro počutje in zdravje.

Zaveda se pomena poznavanja hranilnih snovi, njihovih lastnosti in pomena uživanja posameznih živil pri vzdrževanju zdravja.

Vaje:

beljakovine

minerali in vitamini

voda

izračun energijske vrednosti s tabelami.

(Tabela o energijski in biološki vrednosti živil) –Vzorci živil, kemikalije, laboratorijska oprema (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

TEHNOLOŠKI PROCESI V PROIZVODNJI ŽIVIL

     

Filtracija

Destilacija

Kristalizacija

Ekstrakcija

Difuzija

 • pozna osnovne tehnološke procese, s katerimi proizvajamo živila

Razume pojme in s tem načine pridobivanja živil, ki jih spozna pozneje.

Vaja:

 • tehnološki procesi v proizvodnji živil
 • Živila, laboratorijska oprema (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

PREDELAVA HRANE V TELESU

     

Encimi, hormoni

Prebava

Presnova

 • ve, kaj so encimi, kako delujejo in kakšne so njihove lastnosti
 • pozna prebavila in naloge prebavil ter zna razložiti, kaj se s hrano v prebavilih dogaja
 • ve, kaj je presnova, kje poteka, zakaj je organizmu presnova potrebna

Ob razkroju ponovi zgradbo hranilnih snovi.

Zaveda se pomena posameznih dejavnikov pri predelavi hrane zdravega človeka.

Vaja:

 • predelava hrane v telesu
 • Ogled filma o prebavi

NEHRANILNE SNOVI V PREHRANI

     

*Dišave in začimbe

Poživila

Aditivi

 • se seznani z uporabo, pomenom dišav in začimb
 • pozna delovanje poživljajočih snovi
 • ve, zakaj se uporabljajo aditivi

Biti mora iznajdljiv, domiselen pri uporabi nehranilnih snovi, natančen pri delu.

Razvija občutek za organoleptiko.

Vaja:

 • dodatki
 • (vaje iz delovnega zvezka prehrane)
 • Deklaracije, tabele o energijski in biološki vrednosti

*SHRANJEVANJE, KVARJENJE, KONZERVIRANJE ŽIVIL IN SPREMEMBE NA ŽIVILIH

 • se seznani z načini sodobnega skladiščenja živil in s posledicami neprimernih pogojev skladiščenja
 • pozna kemične in fizikalne načine konzerviranja in primerja njihovo uporabnost
 • pozna fizikalne, biokemijske in mikrobiološke spremembe na živilih

Biti mora odgovoren, dosleden tudi prilagodljiv v posebnih razmerah.

Je gospodaren pri nabavi in uporabi živil.

Vaje:

 • konzerviranje živil
 • embaliranje živil in zaščita okolja
 • skladiščenje živil
 • spremembe na živilih
 • Živila, mikroskop, laboratorijska oprema
 • (vaje iz delovnega zvezka prehrane)
 • Strokovni ogled skladišča

ZASTRUPITVE S HRANO

     

Kemični strupi

Živalski strupi

Rastlinski strupi

Zastrupitve z mikroorganizmi

 • pozna vzroke za zastrupitve s hrano
 • pozna simptome zastrupitve
 • ve, kako preprečiti zastrupitve s hrano

Je odgovoren in dosleden pri preprečevanju okužb s hrano.

Vaja:

 • zastrupitve s hrano
 • Laboratorijska oprema, bris, bakterijsko gojišče

ZAKONODAJA V ŽIVILSKI STROKI

 • se seznani z zakoni in predpisi v živilski stroki

Seznanjen je z zakonodajnimi predpisi in jih upošteva.

Vaja:

 • živilska zakonodaja
 • Zbirka zakonov in predpisov, deklaracije živil

2. letnik

Vsebine gostinskega poslovanja

IV. TRŽENJE

     
 • POJEM IN POMEN MARKETINGA V PODJETJIH
 • RAZISKAVA TRŽIŠČA
 • dojame trženje kot način razmišljanja
 • spozna osnovne pojme o marketingu ter razume pomen zbiranja informacij

Postaja kreativen in odločen.

Navaja se na delo v skupini.

Krepi pogajalske spretnosti.

Želi biti dobro obveščen..

Se prilagodi gostom.

Vaja:

 • delo v skupinah: reševanje izmišljenega marketinškega problema

V. PRODAJNA POGODBA

     
 • NASTANEK IN POMEN PRODAJNE POGODBE
 • PRAVNE OSNOVE
 • VSEBINA PRODAJNE POGODBE
 • bistvene sestavine
 • nebistvene sestavine
 • spozna pomen in načine sklepanja prodajnih pogodb
 • je sposoben samostojno skleniti preprosto prodajno pogodbo

Je odgovoren.

Spremlja pravne predpise.

Vaja:

 • sestavljanje prodajne pogodbe

vsebine prehrane

ŽIVILA

     

Delitev živil

Mleko, mlečni izdelki

 • spozna praktičen pomen delitve živil po posameznih kriterijih (sedem skupin, piramido)
 • iz tabel zna razbrati biološko in energijsko vrednost posameznih živil, njihove lastnosti, spozna pridobivanje, predelavo, načine uporabe in shranjevanja
 • pozna vrste izdelkov, izbor na našem tržišču, kako ti izdelki vplivajo na človeški organizem
 • zna utemeljiti prednost uporabe določenih živil in primernost priprave v zdravi prehrani
 • pozna sistematiko jedi

Na podlagi logičnega povezovanja znanja razvije sposobnost izbiranja, kombiniranja in pripravljanja.

Je prilagodljiv pri uvajanju novosti.

Razvija sposobnost odločanja.

Je iznajdljiv in odgovoren.

Vaje:

 • sistematika živil
 • mleko in mlečni izdelki
 • sistematika živil po različnih kriterijih, tabela o energijski in biološki vrednosti
 • degustacija mleka in mlečnih izdelkov
 • vzorci, degustacijska oprema, deklaracije, tabele o energijski in biološki vrednosti (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

Meso, mesni izdelki

Žita

Moka

Zdrob

Testenine

Kruh

Vzhajalna sredstva

Jajca

Maščobna živila

 • spozna praktičen pomen delitve živil po posameznih kriterijih (sedem skupin, piramido)
 • iz tabel zna razbrati biološko in energijsko vrednost posameznih živil, njihove lastnosti, spozna pridobivanje, predelavo, načine uporabe in shranjevanja
 • pozna vrste izdelkov, izbor na našem tržišču, pozna njihov vpliv na človeški organizem
 • zna utemeljiti prednost uporabe določenih živil in primernost priprave v zdravi prehrani
 • pozna sistematiko jedi

Na podlagi logičnega povezovanja znanja razvije sposobnost izbiranja, kombiniranja in pripravljanja.

Je prilagodljiv pri uvajanju novosti.

Razvija sposobnost odločanja.

Je iznajdljiv in odgovoren.

Vaja:

 • meso in mesni izdelki
 • degustacija mesa in mesnih izdelkov
 • oprema za degustacijo, vzorci, deklaracije, tabele o energijski in biološki vrednosti.
 • žita, vzhajalna sredstva, kruh.
 • degustacija kruha
 • Deklaracije, tabele o energijski in biološki vrednosti (vaje v delovnem zvezku prehrane)
 • uporabnost jajc pri pripravi jedi
 • tabele o energijski in biološki vrednosti, deklaracije.
 • Degustacija olj Degustacijska oprema, vzorci, deklaracije, tabele o energijski in biološki vrednosti (vaje v delovnem zvezku prehrane)
 • jajca
 • maščobna živila

3. letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

I. POSLOVNA PODROČJA GOSTINSKEGA POSLOVANJA

Dijak:

Dijak

 
 • oskrbovalna dejavnost
 • osnovna dejavnost
 • stranske dejavnosti
 • pomožne dejavnosti
 • dejavnost skupnih služb
 • se seznani z vsemi poslovnimi področji dela v gostinskih obratih ter z osnovnimi načeli poslovanja

Spozna pomen timskega dela.

Vaja:

možganska nevihta (deževanje idej) za osnovna načela dobrega gospodarjenja

II. OSKRBOVALNA DEJAVNOST

     

NABAVNA SLUŽBA

     
 • pomen in organizacija nabavne službe
 • faze dela nabavne službe
 • spozna pomen racionalne nabave
 • zna izpolniti naročilnico, zaključnico, dobavnico, račun
 • zna izračunati nabavno ceno, nabavno vrednost in kupnino
 • se seznani z raznimi opravili nabavne službe (priprava na nakup, organizacija nakupa, dobava in obračuni ter nadzor nabave)

Je natančen.

Je racionalen.

Vaja:

izpolnjevanje poslovnih dokumentov

SKLADIŠČNO POSLOVANJE

     
 • pomen skladišč in organizacija dela v skladiščih
 • gospodarnost skladiščnega poslovanja
 • opravila v skladišču
 • spozna pomen velikosti zalog in obračanja zalog gospodarnega poslovanja
 • se seznani z raznimi opravili v skladiščih (prevzem blaga, uskladiščenje blaga, izdajanje blaga, vodenje evidence in kontrola skladiščnega poslovanja), zna izpolniti dokumente: prejemnico materiala, komisijski zapisnik o pregledu prejetega blaga, zahtevek, skladiščne kartice ter popisni list;
 • zna sestaviti reklamacijo blaga kot poslovni dopis
 • spozna vrste napak pri prejemu blaga ter rešitve
 • razume nujnost kontrole

Laže sprejema odločitve.

Spozna pomen hitrega in natančnega dela.

Je racionalen.

Vaja:

izpolnjevanje dokumentacije

III. POSLOVANJE PREHRANSKIH OBRATOV

     

NALOGE IN DELOVNA PODROČJA

 • spozna delovna področja ter temeljne naloge prehranskih obratov
 • si osveži znanje o vrstah prehranskih obratov
   

KUHINJSKO POSLOVANJE

     
 • delovni program kuhinje
 • delovni proces v kuhinj,
 • obračuni kuhinjskega poslovanja
 • kontrola in poslovna uspešnost kuhinjskega poslovanja
 • spozna potek delovnega procesa v kuhinji
 • zna izpolniti obračune kuhinjskega poslovanja ter iz njih razbrati informacije
 • spozna namen in način kontrole dela
 • spozna pojem in pomen marže v gostinskih obratih
 • zna poiskati vzroke za odstopanja od začrtane uspešnosti

Je natančen in ažuren.

Prevzema osebno odgovornost.

Vaje:

izdelava obračunov

nadzor uspešnosti kuhinjskega poslovanja

katere nepravilnosti pri delu v kuhinji so najpogostejše

TOČILNIŠKO POSLOVANJE

     
 • delovni program točilnice
 • delovni proces v točilnici
 • obračuni točilniškega poslovanja
 • kontrola in poslovna uspešnost točilniškega poslovanja
 • spozna potek delovnega procesa v točilnici
 • zna izpolniti obračune točilniškega poslovanja ter iz njih razbrati informacije
 • spozna pomen in način kontrole dela
 • zna poiskati vzroke za odstopanja od začrtane uspešnosti

Je natančen in ažuren.

Prevzema osebno odgovornost.

Vaje:

izdelava obračunov

nadzor uspešnosti točilniškega poslovanja

katere nepravilnosti pri delu v strežbi so najpogostejše

POSLOVANJE V PRODAJNIH ODDELKIH

     
 • organizacija dela v prodajnih oddelkih
 • delovni proces v prodajnih oddelkih
 • nadzor in uspešnost dela v prodajnih oddelkih
 • spozna potek delovnega procesa
 • spozna poslovne posebnosti v različnih vrstah prehranskih gostinskih obratov
 • ponovi pomen gostoljubnosti v odnosu do gostov

Poglablja zavest o nujnem timskem delu.

Je gostoljuben.

 

IV. POSLOVANJE PRENOČITVENIH OBRATOV

     

NALOGE IN PODROČJA POSLOVANJA PRENOČITVENIH OBRATOV

 • spozna osnovna opravila, ki jih izvajajo zaposleni v prenočitvenih obratih (od sprejema do slovesa gosta)

Je inovativen.

Spozna pomen hitrega, točnega in gostoljubnega izvajanja vseh opravil za goste.

Poglablja zavest o timskem delu.

Spozna pomen dobre organizacije dela.

Razmišlja o funkcionalni in estetski urejenosti vseh prostorov in opreme.

 

V. OSNOVE EKONOMIKE GOSTINSKEGA PODJETJA

     

PRIDOBIVANJE IN DELITEV CELOTNEGA PRIHODKA

 • stroški

KALKULACIJE ZA JEDI IN PIJAČE

 • se seznani s pojmi: potrošek, strošek, izdatek, prihodek, odhodek, lastna cena, prodajna cena
 • po podatkih zna izračunati dobiček oziroma izgubo v podjetju ter pozna možnosti za porabo dobička oziroma možnosti za pokrivanje izgube
 • spozna vrste in značilnosti stalnih, spremenljivih, neposrednih in posrednih stroškov
 • zna sestavljati kalkulacije za jedi in pijače ter prenočitve
 • spozna vrste prometnih davkov v Sloveniji
 • spozna kazalce uspešnosti (produktivnost, gospodarnost, donosnost in likvidnost), jih zna izračunati in na njihovi osnovi interpretirati uspešnost poslovanja

Pridobi si samozavest in samozaupanje, saj zna analizirati uspešnost svojega poslovanja.

Pridobi sposobnost logičnega sklepanja.

Spozna pomen ustvarjalnega diskutiranja.

Vaje:

po danih podatkih učitelja dijak izdeluje analize stroškov, kalkulacije in ugotavlja uspešnost poslovanja

Vsebine prehrane

ŽIVILA

     

Zelenjava

Zelenjavni izdelki

Gobe

Sadje

Sadni izdelki

Dodatki v hrani

 • spozna praktičen pomen delitve živil po posameznih kriterijih (sedem skupin, piramido)
 • iz tabel zna razbrati biološko in energijsko vrednost posameznih živil, njihove lastnosti, pozna pridobivanje, predelavo, načine uporabe in shranjevanja
 • pozna vrste izdelkov, izbor na našem tržišču, pozna njihov vpliv na človeški organizem
 • zna utemeljiti prednost uporabe določenih živil in primernost priprave v zdravi prehrani
 • pozna sistematiko jedi

Na podlagi logičnega povezovanja znanja razvije sposobnost izbiranja, kombiniranja in pripravljanja.

Je prilagodljiv pri uvajanju novosti.

Razvija sposobnost odločanja.

Je iznajdljiv in odgovoren.

Vaje:

zelenjava in izdelki

degustacija zelenjave in izdelkov

Oprema za degustacijo, vzorci, Tabele o energijski in biološki vrednosti, deklaracije (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

sadje in sadni izdelki

degustacija sadja in izdelkov

Oprema za degustacijo, vzorci, Tabela o energijski in biološki vrednosti, deklaracije (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

dodatki

Tabela o energijski in biološki vrednosti, deklaracije (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

PIJAČE

     

Pijače iz sadja

Mineralne vode

Osvežilne brezalkoholne pijače

Pivo

Vino

Močne alkoholne pijače

 • pozna tehnologijo pijač, pogoje shranjevanja, pomen vključevanja pijač v prehrano
 • zna razvrstiti pijače v skupine
 • pozna vinorodna območja Slovenije in tipične predstavnike vin

S poznavanjem pijač pridobi na splošni razgledanosti na tem področju, pozna lastnosti pijač, kar upošteva pri pripravi jedi.

Je odgovoren pri ohranjanju kakovosti.

Je informiran o novostih.

Vaje:

brezalkoholne pijače

Deklaracije, Tabela o energijski in biološki vrednosti (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

ogled pivovarne

degustacija vina

Vzorci, degustacijska oprema, deklaracije

alkoholne pijače

VRSTE PREHRANE

     

Principi planiranja prehrane

Prehrana posameznih kategorij ljudi

Alternativna prehrana

Bolezni zaradi nepravilne prehrane

Dietna prehrana

Narodna prehrana

 • zna sestaviti obroke, ki po biološki in energijski vrednosti ustrezajo posameznim kategorijam ljudi
 • pozna osnovne značilnosti posebnih načinov prehranjevanja
 • pozna nekaj najrazličnejših jedi posameznih slovenskih pokrajin
 • pozna bolezni zaradi nepravilne prehrane

Je odgovoren in se zaveda, da z nudenjem ustrezne hrane vpliva na zdravje in počutje ljudi.

Je prilagodljiv in izviren pri upoštevanju posebnih gostovih želja.

Seznanjen je z novostmi na področju prehrane.

Je preudaren pri sestavljanju jedilnikov.

S poudarjanjem gastronomskih posebnosti dežele spoštuje tradicijo in se zaveda vloge gostinstva v turizmu.

Vaje:

planiranje in analiza prehrane

prehrana posameznih kategorij ljudi

alternativna prehrana

Analiza jedilnikov, Tabela o energijski in biološki vrednosti (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

sestava jedilnika alternativne prehrane

bolezni zaradi nepravilne prehrane

dietna prehrana

narodna prehrana

Indeks telesne mase, idealna telesna masa, tabele idealne telesne mase.

Literatura o slovenskih narodnih jedeh (vaje iz delovnega zvezka prehrane)

Opomba: vsebine informativnih ciljev, označene z *, se lahko izvajajo skupaj s programom prodajalec (trgovec).

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.