SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalna programa: KUHAR (ds), NATAKAR (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003.

1. IME PREDMETA

IZBIRNE STROKOVNE VSEBINE

2. ŠTEVILO UR

Po letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

84

24

60

2.

48

18

30

3.

64

14

50

skupaj

196

56

140

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

OPERATIVNI CILJI

Dijaki znajo:

Dijaki:

 • Izgovorjava in pravopis
 • pozdraviti
 • odvrniti pozdrav
 • nekoga ogovoriti
 • zahvaliti
 • razvijajo sposobnost komuniciranja s strankami in sodelavci
 • Samostalnik  z nedoločnim členom v 1. in 4. sklonu ednine in z določnim členom v 1. in 4. sklonu ednine in množine
 • predstaviti sebe in druge osebe
 • povabiti koga v prostor
 • ponuditi prostor
 • vprašati po željah

 

 • Pridevnik v predikativni rabi
 • izraziti željo

 

 • Glagol (enostavni pravilni glagoli v sedanjiku, nekaj nepravilnih glagolov v sedanjiku, modalni glagoli: dürfen, können, müssen v sedanjiku, nekaj sestavljenih glagolov v sedanjiku (npr.: sich setzen), velelnik za vikanje, obliki: "ich hätte gern/Sie hätten gern" in "ich möchte/Sie möchten"
 • priporočiti/svetovati jedi/pijače
 • sprejeti naročilo
 • povedati, kaj je na zalogi
 • povedati ceno/račun
 • vprašati/povedati, kje je treba plačati račun
 • reagirati na (enostavne) pritožbe
 • navajati količine pijač/jedi

 

 • Zaimki: osebni zaimki za ednine in množine v 1. in 4. sklonu; vprašalni zaimki welch-, wer, was, wen, wann
 • izraziti nerazumevanje povedanega
 • vprašati po uri in odgovoriti
 • imenovati predmete v restavraciji
 • povedati, kdaj strežejo obroke
 • imenovati obroke
 • imenovati glavne jedi in pijače

 

 • Glavni števniki
   
 • Predlogi le receptivno v sklopih kot npr.: um 8 Uhr, Tee mit/ohne Milch ipd.
   
 • Stavek: povedni, vprašalni, nikalni, velelni
   
 • Izgovorjava in pravopis (utrjevanje)
 • razložiti/opisati jedi/vina
 
 • Samostalnik v ednini in množini v 1. in 4. sklonu
 • priporočiti slovenske narodne jedi/slovenska vina
 
 • Glagol: pravilni in nepravilni, enostavni, pomožni in vsi modalni glagoli v sedanjiku, razširitev oblik "ich hätte/ich möchte" na vse osebe ednine in množine, vikalna oblike velelnika
 • imenovati jedi in pijače (poglobitev/razširitev iz 1. letnika);
 • sprejeti telefonske rezervacije miz
 • povprašati po vremenu
 
 • Zaimki: osebni v 1. in 4. sklonu; nedoločni zaimki etwas, nichts, man, jemand, einige, viele, alle, andere, wenige
 • nekoga povabiti
 • vprašati, ali je gostu jed teknila
 
 • Števniki: vrstilni, ponavljalni (einmal, zweimal), računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje
 • razložiti vozni red
 • vprašati po prenočitvenih možnostih
 
 • Zaimki (utrjevanje)
 • povedati osnovne podatke o obratu, kjer je dijak zaposlen
 

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Komunikacija

Dijak:

 • se seznani z zgodovinskim izvorom in vlogo komunikacije ter s področji, ki ji namenja vedno pomembnejše mesto
 • razlikuje pomen informiranosti nekoč in danes
 • se seznani z nebesedno komunikacijo, parajezikom, molkom kot načinom komuniciranja
 • spozna sestavine komunikacijskega kroga ter območja bližine pri komuniciranju

Dijak:

– razvija odnos do sebe za komunikacijo z drugimi ljudmi

– razvija osebno odgovornost do komuniciranja z drugimi

– spontano razvija strpnost, spoštovanje in iskrenost v komunikaciji

– prizadeva si ohraniti zaupanje, čuststveno stanje sproščenosti, sprejetosti sogovornika

– Predavanja in učne delavnice, ki se prepletajo s samostojnim delom v manjših skupinah

– Komunikacija z učiteljem in komunikacija s posamezniki in v delovni skupini

– Komunikacija s celim razredom

Vrste poslovnega komuniciranja

 • spozna cilj, pomen in prednosti poslovne komunikacije ter razliko med družabnim, privatnim in poslovnim komuniciranjem
 • razlikuje sloge komuniciranja in vodenja
 • spozna vzorec poteka poslovnega razgovora
 • usposobi se za načine predstavljanja, seznanjanja in z načini olikanega pogovarjanja

– se nauči poslovno vesti s strankami

– usposobi se za sporazumevanje in dogovarjanje s stranko

– razvija samokritičnost, je pripravljen odpraviti napake in izboljšati svoje nastope

– razvija sposobnost in spretnost za učinkovito sporazumevanje s stranko

 

Vodenje poslovnega razgovora

 • se seznani s pravili vodenja poslovnega razgovora
 • se nauči pravilnega komuniciranja v funkciji vodenja in organiziranja dela s sodelavci  oziroma poslovnimi partnerji

– razvija sposobnost prepoznavanja ključnih elementov za uspešno delo vodje

– usposablja se za ocenjevanje sodelavcev in načrtovanje razvoja lastne kariere in kariere sodelavcev

Vaja:

– na primerih

Spodbude in ovire pri uspešnem poslovnem komuniciranju

 • se usposobi prepoznavati konfliktne situacije in na primerih pojasniti glavne vrste konfliktov
 • uporablja temeljne pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij
 • spozna aktivnost, ki je spodbuda v poslovnem komuniciranju; opredeli pojem potrebe, motiva in cilja
 • razvija pripravljenost in sposobnost za komunikacijo in strpnost reševanja ovir v komunikaciji s stranko
 • se nauči, kako spodbujati pozitivno komunikacijo

– razume lastno vedenje in vedenje sgovornika v konfliktnih situacijah ter motive za konkretno obnašanje sogovornika in svoje lastno, bolj razume, kako zadovoljiti posamene motive gosta

Vaja:

– na primerih

Pisno poslovno komuniciranje

 • spozna faze pisnega poslovnega komuniciranja
 • razume pisno protokolarno naslavljanje
 • zna uporabiti oblike poslovnih dopisov

– se zaveda pomena pravilnega naslavljanja oseb in pomena dopisov brez napak

Vaja:

 • delo na pisnih primerih
 • izbrane vaje mora preizkusiti samostojno na računalniku

Poslovni sestanek

 • se seznani z vrstami poslovnih sestankov
 • razume vlogo in pomen oseb z različnimi poslovnimi nalogami pri poteku poslovnega sestanka

– spozna pomen ustrezno pripravljenega poslovnega srečanja in vrednost dobro pripravljenega poslovnega sestanka, ki nudi možnost boljšega poslovnega sodelovanja

Vaja:

– izvedba sestanka

Urejenost in vedenje na promocijskih aktivnostih

 • spozna načela vedenja in urejenosti, ki veljajo na nastopih in predstavitvah, razstavah, sejemskih prireditvah, tiskovnih konferencah, kulturnih prireditvah

– dojame pomen ustrezne urejenosti, javnega predstavljanja in aktivno vlogo posameznika v teh aktivnostih

Vaja:

– na primeru

Urejenost in vedenje na delovnem mestu

 • pozna načela vedenja in urejenosti, ki veljajo na delovnem mestu
 • usvoji pravila urejenosti in zunanjega videza
 • usvoji pravila delovne discipline

– razvije spoštovanje do osebnosti drugih, visoko delovno kulturo in uglajeno obnašanje

– identificira se s skladno in glede na priložnost ustrezno oblečeno in naličeno osebo

– oblikuje ustrezen odnos do obeh spolov na delovnem mestu in spozna pomen profesionalnosti ne glede na pripadnost spolu

 

Poslovni obed

 • spozna faze priprave na poslovni obed
 • se usposobi za uporabo pravil, ki veljajo za mizo (sedežni red, uporaba pribora, pogovarjanje, kajenje, izbor jedi in pijač)

– identificira se z gostiteljem, ki pripravlja poslovni obed

– pridobi samozavest s poznavanjem protokola

– vrednoti poslovni obed kot del poslovnega komuniciranja v drugem prostoru, kjer je upoštevanje pravil ustreznega obnašanja še pomembnejše

Vaja:

– poslovni obed

Komunikacija in svetovne kulture

 • seznani se z različnimi svetovnimi kulturami in običaji, ki veljajo tako v obnašanju kot v komuniciranju

– spoštuje različne kulture narodov, prilagodijo svoje vedenje in razvijajo strpnost do drugačnih

 

Informatika

 • zna opredeliti pojem informatika
 • zna razložiti pomen podatkov, pozna načine zapisa in kodiranje
 • spozna nujnost in vsaj kak način kodiranja
 • razume nujnost varovanja in previdnost pri prenašanju podatkov
 • pozna diskretno in zvezno obliko kodiranja podatkov
 • zna uporabljati enote in predpone za merjenje informacij
 • zna opredeliti pojem informacijska pismenost

– je pridobil potrebne informacije za razumevanje in strokovnost pri uporabi informacijske tehnologije

– znane pojme začne pravilno uporabljati

– sprejema delovno in osebno odgovornost do industrijske lastnine

Stalna demonstracija z uporabo računalnika in dobro prezentacijsko opremo.

Izbrane vaje morajo preizkusiti samostojno v računalniški učilnici z računalniki, povezanimi v mrežo, in z dostopom do internet omrežja.

Računalnik, sestavni deli in periferne enote

 • pozna in zna opisati funkcije sestavnih delov računalnika: centralna procesna enota, notranji in zunanji pomnilnik, vhodne in izhodne enote
 • spozna pojem omrežja, loči lokalno in globalno omrežje

– računalnika ne pojmuje kot misleči stroj, ampak kot orodje za obdelavo podatkov s spreminjanjem različnih oblik informacij v električne signale na vhodu računalnika pa tudi za vodenje, nadzor in kontrolo procesov po vnaprej določenem pravilu – programu

 

Programska oprema

 • spozna in zna opredeliti vrste programske opreme
 • pozna avtorske pravice, programske opreme
   

Naloga operacijskega sistema

 • zna opisati naloge operacijskega sistema
 • pozna in zna izvesti glavna opravila z datotekami in mapami: shranjevanje, kopiranje, brisanje, preimenovanje, ustvarjanje, tiskanje

– razume filozofijo dela računalnika, se zaveda, da je za izvršitev najenostavnejšega ukaza potrebno programsko ozadje

 

Osnovne operacije v okolju windows

 • spozna namen in funkcije namizja
 • zna samostojno izvajati operacije v raziskovalcu: kreiranje map, kopiranje in premikanje datotek, preimenovanje in brisanje datotek, osnovna dela v omrežju

– razvija natančnost in sistematičnost v množici podatkov, in sicer z racionalno uporabo sodobnega orodja za večanje učinkovitosti dela

 

Pomožna orodja v operacijskem sistemu

 • zna poiskati in uporabiti računalo, slikarja, wordpad

– razvija inovativnost z najrazličnejšo uporabo pripomočkov in njihovih kombinacij

 

Urejevalnik besedila

 • zna samostojno vnašati in oblikovati enostavna besedila
 • zna oblikovati odstavke uporablja označevanje in oštevilčevanje
 • zna vstaviti in oblikovati tabelo
 • zna pregledati osnovne nastavitve strani in pripraviti datoteko za tiskanje
 • samostojno shranijo, odpirajo in tiskajo datoteke
 • zna vstaviti različne objekte v besedilo (sliko, tabelo, drugo datoteko)
 • zna povezati urejevalnik z drugimi paketi v okolju windows: zna prenesti sliko iz slikarja

– razvija inovativnost, estetiko pri oblikovanju dokumentov, išče nove možnosti za oblikovanje besedila in številčnih podatkov v različne ustrezne in estetske oblike

– spreminja odnos do estetskega oblikovanja gradiv, ki jih sprejema in posreduje drugim

–išče vedno nove možnosti

 

Urejanje preglednic

 • spozna možnosti dela s preglednico
   

Mrežna povezava računalnika, elektronska pošta in internet

 • pozna elektronsko pošto in njene prednosti pred drugimi načini prenašanja sporočil
 • prek brskalnikov zna poiskati ustrezne informacije na strokovno temo
 • zna prenesti podatke na svoj računalnik in uporabiti informacije za svoje potrebe z upoštevanjem avtorskih pravic

– čuti vse večjo potrebo po uporabi novih načinov komuniciranja zaradi neverjetnih možnosti in razvija inovativnost na najširšem področju

– razvija ustvarjalnost na osnovi novih virov podatkov in jih vse bolj uporablja

 

4. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje ustno preverja in ocenjuje.

Opomba:

Ure v odprtem kurikulu so po predlogu takole razdeljene:

1. letnik: 56 UR INFORMATIKA + 28 POSLOVNA KOMUNIKACIJA

2. letnik: 32 NEMŠČINA + 16 POSLOVNA KOMUNIKACIJA

3. letnik: 64 NEMŠČINA

Skupaj: 196 UR