B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KUHAR (DV) / SPI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

84

4

64

4

64

212

Madžarščina I ali Madžarščina II

3

84

4

64

4

64

212

Tuji jezik

2

56

2

32

3

48

136

Matematika

3

84

4

64

4

64

212

Umetnost

1

28

 

28

Naravoslovje

1

28

28

Družboslovje

2

56

2

32

1

16

104

Športna vzgoja

2

56

2

32

1

16

104

Skupaj A

17

476

18

288

17

272

1036

                

B - Strokovno-teoretični predmeti

Gostinstvo

7

196

4

64

4

64

324

Izbirne strokovne vsebine

3

84

3

48

4

64

196

Skupaj B

10

280

7

112

8

128

520

                

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk s strokovno teorijo

5

140

7

112

7

112

364

                

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

304

760

684

1748

                

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

64

32

160

                

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

896

32

512

32

512

1920

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

444

872

796

2112

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

960

576

544

2080

Skupaj (A + B + C + Č + D)

1264

1336

1228

3828

                

Št. tednov pouka

28

16

16

60

Št. tednov praktično izobraževanje v del. procesu

8

20

18

46

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

2

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

35

111

 

Pojasnilo k predmetniku:

Madžarščina I (materni jezik ), Madžarščina II (drugi jezik)

V predmet gostinstvo so vključene vsebine predmetov prehrana in gostinsko poslovanje. Vsebine predmeta poslovno komuniciranje se izvajajo skozi ves izobraževalni proces s poudarkom na praktičnem izobraževanju; vsebine predmeta turizem pa so vključene v predmet gostinstvo in splošnoizobraževalne predmete.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Let. št. ur
za vaje

Št.dijakov
v skupini

1.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

140

Do 13

2.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

112

Do 13

3.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

112

Do 13

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarskega jezika in književnosti

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba kemije, biologije ali fizike

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije ali zgodovine ali geografije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Gostinstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma s predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva

Izbirne strokovne vsebine

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma s predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

srednja ali višja strokovna izobrazba iz gostinstva