A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KUHAR srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju)

Naziv poklicne izobrazbe: kuhar /kuharica

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gostinstvo

ustno

Izbirne strokovne vsebine

ustno

Praktični pouk s strokovno teorijo

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina zaključnega izpita:

Teoretični del:

Praktični del: