SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: PEČAR-KERAMIK (ds)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

TEHNOLOGIJA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujujemo.

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

Vsebine

Znanja (cilji)

Učna in delovna sredstva

Kandidat

Materiali za izvedbo keramičnih in pečarskih del

 • našteje vrste glin in razloži njihove lastnosti
 • našteje aktivne glinokope v Sloveniji in jih označi na zemljevidu
 • razloži lastnosti in uporabo keramičnih ploščic
 • razloži lastnosti keramičnih ploščic v agresivnem okolju
 • opiše lastnosti in uporabo lepil ter fugirnih mas za keramične ploščice
 • opiše podlage za oblaganje keramičnih oblog
 • razloži lastnosti in uporabo malt
 • razloži lastnosti in uporabo pečnic, šamotnih zidakov, šamotnih plošč, šamotne malte in kovinskih elementov peči
 • našteje sestavine betona, razloži uporabo betona v keramičarstvu in pečarstvu, razloži postopke priprave, vgrajevanja in nege betona

 • tehnični podatki, tabele

Zidanje

 • zna pravila zidanja s NF opeko za debeline zidov 6,5cm, 12cm in 25cm
 • rešuje zasnove zidov pravokotnih in zaobljenih oblik z NF opeko
 • zna pravila zidanja z modularnim blokom
 • zna pravila zidanja z elementi iz plinobetona

 • pribor za risanje

Ometavanje

 • razvršča omete glede na lego v objektu, velikost agregata in površinske obdelave
 • razloži postopek ometavanja
 • izračuna potrebno količino materiala za določeno površino

 • tehnični podatki in kalkulator

Orodja in stroji za obdelavo keramičnih in pečarskih izdelkov ter varstvo pri delu

 • našteje vrste ročnega in strojnega orodja ter pojasni njegovo uporabo
 • navede ukrepe varnosti in zdravja pri delu

 • komplet orodja za ročno obdelavo
 • tehnični podatki, katalogi

Zunanji in notranji tlaki

 • našteje vrste tlakov po namembnosti in položaju
 • razloži lastnosti opečnih tlakovcev in keramičnih ploščic
 • razloži postopek izvedbe zunanjih in notranjih tlakov
 • zna izračunati potrebno število opečnih tlakovcev, keramičnih ploščic, veznega in pomožnega materiala
 • razloži pomen izravnalnih mas
 • zna izračunati višinsko koto najvišje in najnižje točke končnega tlaka
 • računa višine vodilnih točk
 • računa naklone
 • razlaga tehnične podatke iz projekta
 • določi velikost odrezanih kosov opečnih tlakovcev

 • tehnični podatki, arhitekturni načrt in kalkulator

Oblaganje stopnic s keramiko

 • dimenzionira notranje in zunanje stopnice
 • razloži postopek oblaganja stopnic s keramičnimi ploščicami
 • nariše detajl obložene stopnice
 • nariše detajl obrobe
 • zna izračunati potrebno količino obložnih elementov enostavne obloge stopnic

 • risalni pribor in kalkulator
 • tehnični podatki obložnih elementov

Kopalnica in kuhinja

 • razloži potek pripravljalnih del
 • razloži potek dela
 • izračuna potrebno količino talnih in stenskih keramičnih ploščic
 • izračuna potrebne količine lepila in fugirne mase
 • zna določiti padec tlaka
 • nariše tloris prostora in narise na vse stene, ki jih je treba obložiti in vriše oblogo iz keramičnih ploščic
 • zna razložiti vse tehnične podatke iz projekta
 • razloži pomen in funkcijo hidroizolacije

 • tehnični podatki, projekt, risalni pribor in kalkulator

Mozaik

 • razloži uporabo mozaika
 • razloži pozitiven postopek polaganja mozaika
 • razloži negativen postopek polaganja mozaika
 • pozna lastnosti materialov

Lončena peč

 • zna določiti ogrevalno površino lončene peči
 • zna dimenzionirati vse konstruktivne elemente lončene peči
 • razloži funkcijo konstruktivnih elementov peči
 • opiše pravila postavljanja lončene peči
 • nariše shemo poteka dimnih kanalov v enostavni lončeni peči
 • razloži in skicira priključek lončene peči
 • zna dimenzionirati arhitekturne elemente lončene peči
 • razloži pomen akumulacije toplote lončene peči in oddajanja toplote
 • zna razložiti arhitekturni načrt

 • tehnični podatki, risalni pribor in kalkulator

Zidana krušna peč

 • nariše tloris in prerez zidane krušne peči
 • imenuje vse elemente krušne peči
 • razloži pomen "ustja"
 • razloži delovanje krušne peči

 • risalni pribor

Zidan štedilnik

 • nariše prerez enostavnega zidanega štedilnika
 • imenuje vse elemente zidanega štedilnika
 • razloži delovanje zidanega štedilnika

 • risalni pribor
 • tehnični podatki

Toplozračna peč

 • našteje vse elemente toplozračne peči
 • razloži delovanje toplozračne peči
 • razloži postopek postavljanja toplozračne peči

 • tehnični podatki, načrt toplozračne peči

Kamin

 • nariše horizontalni in vertikalni prerez kamina
 • imenuje vse elemente kamina in razloži njihovo funkcijo
 • razloži pomen požarnovarnostnih predpisov
 • razloži priključek na dimni kanal

 • tehnični podatki, model in risalni pribor

Sodobna izvedba kamina

 • razloži elemente sodobnega kamina in njihovo funkcijo

 • tehnični podatki proizvajalca
 • prospekti

Lončena peč in pečnice skozi zgodovino

 • riše skice zunanje podobe:
 • obokane peči
 • konične peči
 • peči v gotiki
 • peči v renesansi
 • peči v baroku
 • rokokojske peči
 • peči v klasicizmu
 • meščanske peči
 • razlaga obliko in motivni svet:
 • skledaste pečnice
 • gotske pečnice
 • baročne pečnice
 • rastlinske motivike
 • figuralno sakralne
 • heraldične motivike

 • risalni pribor
 • historično gradivo

Barve

 • razloži barvni krog
 • razloži in predstavi barvno harmonijo
 • razloži in predstavi barvne kontraste

 • barvni krog
 • barvice, papir

4. OCENJEVANJE ZNANJA

Zgradba izpitne enote:

4.1. PISNI IZPIT

Priporočilo

Kandidat dokaže, da z grafičnim prikazom, potrebnimi opisi, utemeljitvami in izračuni obvlada temeljna strokovna znanja, da zna realno oceniti red velikosti izračunanih veličin ipd.

Izpitne naloge so objektivnega tipa, izbirnega tipa, struktuirane, računske, grafične, problemske ali testi znanja. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi druge nivoje znanja. V nalogah se ne predvideva zahtevnih matematičnih izpeljav.

Trajanje pisnega izpita

Pisni izpit traja 120 minut.

Ocena

Oceno pisnega izpita določi izpitna komisija na predlog dveh ocenjevalcev.

4.2. USTNI IZPIT

Vprašanja na izpitnem listku

Na izpitnem listku so tri vprašanja. Vprašanja so kompleksna in so ustrezno razčlenjena ter hkrati zajemajo tudi temeljne vsebine strokovnih predmetov.

Priprava in trajanje izpita

Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja 20 minut .

4.3. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

Predlog skupne ocene izpitne enote določi izpitna komisija tako, da izračuna matematično povprečje iz ocene pisnega in ustnega izpita.

5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Pri pisnem izpitu so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • priročniki, učbenik,
 • kalkulator.
 • podatki: tabele, diagrami, sheme, ...

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.