SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni programi: ZIDAR (ds), PEČAR-KERAMIK (ds), SLIKOPLESKAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

GRADBENIŠTVO

Vsebuje osnove predmetnih področij organizacije, tehničnega risanja, varstva pri delu, tehnologije, varovanja stavbne dediščine in kalkulacij

Navodilo: Katalog znanja za Temeljni strokovni predmet je pripravljen za skupno izvajanje in je vsebinsko enak posameznim delom potrjenig katalogov znanj za predmetna področja v navedenih izobraževalnih programih. Zaradi spremenjenega obsega ur po posameznih letnikih so nekatere vsebine prerazporejene,

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija

Vaje

Skupaj ur

1.

140

56

196

2.

39

25

64

3.

48

16

64

Skupaj

227

97

324

Navodilo za izvedbo:

V 1. letniku se izvaja v prvi polovic razpoložljivih ur (98) skupaj za poklice zidar, pečar keramičar in slikopleskar, drugo polovico pa se izvede ločeno po poklicih. V 2. Letniku se predmet v celoti izvaja ločeno po poklicih. V 3. Letniku se v začetku izvaja predmet skupaj 6a poklice zidar, pečar keramičar in slikopleskar v obsegu 20 ur, preostanek pa se izvede ločeno po posameznijh poklicih.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA:

Dijak :

 • spozna gradbeništvo kot dejavnost in njegovo organiziranost
 • pridobi osnove v gradbenih konstrukcijah in njihovi izdekavi
 • spozna osnovne pojme o gradbenih elementih , njihovo funkcijo in medsebojno odvisnost
 • usvoji temeljne zakonitosti pri izgradnji nekega objekta
 • razvija sposobnost razumevanja in uporabljanja arhitekturnih in gradbenih načrtov;
 • razvija prostorsko predstavo in čut za mere v prostoru;
 • razvija sposobnosti za povezovanje strokovnega in teoretičnega znanja s praktičnim;
 • razvija sposobnost ekonomične uporabe materiala;
 • pridobi sposobnost organiziranja lastnega dela;
 • razvija občutek za estetsko delo;
 • razvija sposobnost analiziranja od celote do detajla;
 • spozna predpise za varnost pri delu in varno uporabo izdelkov.
 • razvija pozitiven odnos do varovanja okolja
 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik ZIDAR, PEČAR KERAMIČAR, SLIKOPLESKAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Splošni pojmi o gradbeništvu

 • gradbeništvo kot gospodarsko panogo
 • organizacije, ki se ukvarjajo z gradnjo in njihove dejavnosti
 • pridobi osnove o organiziranosti gradbeništva
 • zna razložiti funkcije gradbenih organizacij in njihovo mesto v gospodarstvu in v družbi
 • razvija pozitiven odnos do poklica
 • oblikuje svoje interese in mesto v tej gospodarski panogi
 • spozna nujnost povezanosti človeka s tehniko
 • Vrste gradbenih objektov

 • osnovne gradbene dejavnosti
 • visoke zgradbe
 • nizke zgradbe
 • vodne zgradbe
 • zasnove gradbenih objektov
 • konstrukcijski sistemi objektov
 • zna opisati različne vrste gradbenih objektov
 • prepozna razliko med gradbenimi objekti in njihovo pravilno zasnovo
 • razvija sposobnost presojanja in ocenjevanja zasnov in konstrukcijskih sistemov gradbenih objektov
 • spozna strokovno odgovornost v posameznih gradbenih dejavnostih, posebej v načrtovanju gradbenih objektov
 • ugotovi nujnost teamskega dela na vseh strokovnih področjih
 • Organizacija gradbišča

 • pripravljalna dela
 • gradbena dela
 • zaključna gradbena dela
 • pozna vse dejavnosti, ki potekajo pri pričetku gradnje
 • spozna povezanost gradbenih dejavnosti
 • za manjši objekt zna napraviti shemo gradbišča
 • pridobiva občutek odgovornosti za neko odločitev
 • spozna omen timskega dela in sodelovanja pri delu na gradbišču
 • spozna nujnost delovne hierarhije
 • Gradbeni elemeti

 • pregled nosilnih elementov zgradb
 • pregled nenosilnih elementov zgradb
 • spozna funkcijo posameznih elementov zgradbe
 • prepozna v zgradbi nosilne in nenosilne elemente
 • razvija občutek za pravilno oblikovanje zasnove objekta glede na nosilnost posameznih elementov objekta
 • spozna materiale za nosilne gradbene elemente
 • razvija sposobnost samostojnega mišlenja in povezovanja teorije in prakse
 • pridobiva osnove za identifikacijo s poklicem
 • elemente
 • zgradb spoznava pri ekskurzijah na bliznja gradbišca

 • zahtevnejše vaje izdelujejo pri predmetu tehnologija
 • Osnove tehničnega risanja

 • osnove in praktični pomen tehničnega risanja v gradbeništvu
 • normativi
 • pozna osnovna pravila tehničnega risanja
 • zna upoštevati normative tehničnega risanja in uporablja osnovno risarsko orodje
 • oblikuje urejen, discipliniran kritičen odnos do gradbene risbe in stroke
 • Osnovne geometrijske konstrukcije

 • planimetrijske konstrukcije
 • opisno geometrijska telesa in konstrukcije
 • obvlada risanje osnovnih planimetrijskih in opisno geometrijskih konstrukcij
 • razvija prostorsko predstavljivost in čut za natančnost
 • Vaje:risanje osnovnih planimetrijskih konstrukcij in geometrijskih tvorov
 • Osnove projekcij

 • Osnove perspektive
 • Osnove vzporedne projekcije
 • Osnove kotirane projekcije
 • Pozna principe projekcij in prostorske predstave kot pogoja razumevanja tehnične risbe
 • razvija prostorsko predstavljivost in čut za natančnost
 • Vaje:risanje teles v različnih vrstah projekcij
 • Uporaba projekcij za prikazovanje gradbenih elementov v načrtih

 • prikazovanje gradbenih elementov
 • načrte, merila
 • tloris
 • prerez
 • fasade
 • iz načrta zna prebrati osnovne mere gradbenih elementov
 • zna narisati v merilu enostavnejše risbe in pozna legendo materiala
 • pridobiva sposobnost predstavlja-nja gradbenih elementov
 • razvija natančnost pri delu
 • razvija čut odgovornosti svojega dela
 • Materiali v gradbeništvu
 • vrste in lastnosti
 • priskušanje
 • standardizacija
 • loči vrste materialov in pozna njihovo uporabo v gradbeništvu
 • loči fizikalne, kemijske, mehanske in tehnološke lastnosti materialov
 • pozna netode preizkušanja naterialov
 • pozna metode preskav materialov in zna praktično ovrednotiti rezultate preiskav
 • pozna pomen standardov za kvaliteto proizvodov
 • razvija sposobnost za sistemetično in samostojno opazovanje, razločevanje in primerjanje
 • spozna širino in povezanost poklicnega področja z drugimi panogami
 • Varstvo pri delu
 • predpisi
 • osebna varstvena oprema
 • varstvo pri gradbenem delu
 • spozna splošno in področno zakonodajo s področja varstva pri delu
 • zna izbrati delovnim pogojem ustrezno osebno varstveno opremo
 • pozna pravila ureditve gradbišča in določanja transportnih poti
 • pozna nevarnosti in ukrepe varovanja pri gradbenih delih na višini, v globini, montažni gradnji in rušenju objektov
 • pozna pravila in predpise o skladiščenju materialov
 • zna poiskati vire za pridobitev ustreznih informacij
 • razvija sposobnost predvidevanja in povezovanja vzrokov in posledic
 • krepi zavest osebne, strokovne in moralne odgovornosti za upoštevanje in realizacijo varstvenih ukrepov
 • razvija sposobnost logočnega sklepanja
 • 1. letnik ZIDAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Gradbeni elementi

 • razločuje gradbene elemente: temelje, stene, strope, strehe;
 • osvoji in uporablja osnovno strokovno terminologijo;
 • oblikuje pozitiven odnos do poklica;
 • Učna snov predstavljena s skicami, prosojnicami, prospekti, modeli in avdiovizualnimi sredstvi.
 • Ogled gradbenih elementov na objektu.
 • Nosilni in nenosilni gradbeni elementi

 • loči nosilne in nenosilne gradbene elemente;
 • povezuje posamezne elemente v večje celote;
 • razvija sposobnost sintetiziranja
 • spoznava pomen natančnosti pri poklicnem delu;
 • razvija čut odgovornosti za svoje delo;
 • Zemeljska dela

 • spozna tehnologijo izvedbe zemeljskih del: izkope, orodje, opaže;
 • zna določiti globino izkopa in izračunati gradbeno jamo
 • spozna povezanost gradenj z okoljem;
 • Ogled gradbišča v začetni fazi.
 • Temelji

 • Loči med plitvim in globokim temeljenjem;
 • pozna tehnologijo izvedbe plit-vih temeljev: točkovnih, pasovnih, temeljnih plošč in posebnih oblik;
 • pozna tehnologijo izvedbe globokih temeljev: pilotov, vodnjakov, kesonov;
 • zna upoštevati dejavnike, ki uplivajo na obliko in izvedbo temeljev
 • zna zakoličiti enostavni objekt
 • zna upoštevati dejavnike, ki uplivajo na obliko temeljev
 • razvije odnos do varovanja okolja;
 • Vaja: Izdelava modelov različnih vrst temeljev in jih med seboj primerjajo.
 • Izolacije

 • pozna tehnologijo izvedbe hidroizolacije, toplotne izolacije ter zvočne izolacije;
 • pozna uporabnost posameznih uzolativnih materialov
 • spozna pomen varčevanja z energijo in trajnosti kvalitetnega dela;
 • Vaja: risanje detajlov pri različnih vrstah izolacij
 • Vaja: primerjava posameznih izvedb izolacij med seboj
 • Ogled proizvodnje izolacijskih materialov.
 • 1. letnik PEČAR KERAMIČAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Oblaganje s keramičnimi gradivi

 • vrste gradiv
 • veziva
 • lepila im predpremazo
 • malte in betoni
 • fugirne mase
 • lastnosti keramičnih gradiv
 • orodje
 • pozna vrste in uporabnostne lastnosti gline, opečnih izdelkov, keramičnih ploščic, šamotnih in pečarskih izdelkov
 • glede na vrso in lastnosti gradiva zna izbrati primerna veziva pri keramičarskih in pečarskih delih
 • pozna namen uporabe predpremazov
 • zna izbrati lepilo za zunanje in notranje podlage in zna predvideti posledice napačne izbire
 • pozna načine priprave in vgradnje betona
 • pozna uporabnost malt glede na sestavo in pripravo
 • pozna lastnosti fugirnih mas
 • zna izbrati ustrezno fugirno maso za konkreten primer
 • zna izbrati ustrezno keramično gradivo glede na obstojnost in obrabno ter obrusno odpornost
 • pozna uporabo ročnega in strojnega orodja za rezanje, brušenje in izdelavo izvrtin
 • razvija poklicno identiteto
 • razvija sposobnost kritične presoje in izbire
 • razvija sposobnost povezovanja vzrokov in posledic
 • razvija čut za strokovno odgovornost
 • razvija občutek za estetiko
 • razvija sposobnost samostojnega strokovnega odločanja
 • krepi ekološko osveščenost
 • ogled betonarne in proizvodnje keramičnih gadiv
 • Vaja: izdelava pečnic (10 ur)
 • Oblaganja tlakov

 • Notranjih
 • zunanjih
 • iz načrta zna poiskati potrebne podatke ter izračunati svetlo in etažno višoino prostora
 • izračuna najnižjo in najvišjo točko končnega tlaka, višino voddilnih točk in pasov ter ustrezne naklone
 • izbere ustrezne materiale in postopke dela
 • razloži pomen izravnalnih mas
 • izračuna potrebno količino materiala in gradiv
 • spozna pomembnost natančnega in strokovnega dela
 • razvija občutek za gospodarnost rabe materiala
 • vaja: na osnovi načrta določi računske parametre in potrebne količine materialov
 • Oblaganje sten in stebrov

 • na lepilo
  •  v cementno malto
 • zna izračunati potrebno količino keramičnih ploščic, veznega in pomožnega materiala
 • zna narisati načrt oblaganja
 • pozna potreben material in postopek dela
 • zna izračunati potrebno količino keramičnih ploščic in pomožnega materiala
 • razvija smisel za estetiko
 • Vaja

 • v načrt kopalnice oziroma kuhinje nariše predlog polaganja talne in stenske keramike
 • Oblaganje stopnic
 • dimenzioniranje enoramnih in dvoramnih stopnic
 • oblaganje stopnic s keramičnimi ploščicami
 • zna dimenzionirati zunanje in notranje stopnice
 • pozna potreben material in postopek oblaganja
 • zna izračunati potrebno količino keramičnih ploščic in pomožnega materiala
 • spozna pomembnost natančnega in strokovnega dela
 • pridobi smisel za estetiko
 • Vaja
 • dimenzionira in nariše tloris ter vertikalni prerez skozi stopnice
 • nariše detajle obloge s keramičnimi ploščicami
 • Zunanji tlaki

 • keramične ploščice
  •  opečni tlakovci
 • razume vzroke za izbiro ustrezne podlage glede na predvidene obremenitve
 • pozna potreben material in postopek dela
 • zna izračunati potrebno količino keramičnih ploščic, opečnih tlakovcev in pomožnega materiala
 • spozna pomembnost natančnega in strokovnega dela
 • pridobi smisel za estetiko
 • Vaja

 • nariše primer izbranega zunanjega tlaka
 • Mozaik

 • izvor besede
 • zgodovina mozaika
  •  sestavljanje mozaikov
 • spozna mozaik skozi zgodovino
 • pozna polaganje mozaika na dva načina: pozitivno in negativno
 • razvija čut do likovnih vrednot
 • ogled mozaika na arheološkem terenu
 • 1. letnik SLIKOPLESKAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Predstavitev slikopleskarske dejavnosti

 • Pozna vsebino, pomen in mesto slikopleskarstva v gradbeni dejavnosti
 • Oblikuje pozitiven odnos do poklica
 • Ogled gradbišča:
 • varnostni ukrepi na gradbišču
 • skladišče materiala in orodja
 • priprava za slikopleskarska dela, zaključna slikopleskarska dela
 • Likovne ‘prvine

 • barva kot svetloba in snov
 • ploskovno oblikovanje
 • barvno oblikovanje
 • pozna urejenost likovnih prvin v kompoziciji
 • spozna videnje predmetov v odbiti svetlobi
 • pozna mešanje barvnih snovi in barvnih svetlob
 • pozna videnje predmetov v odbiti svetlobizna ustvarjalno izbirati likovna sredstva
 • pozna kriterije za barvno oblikovanje interierjev
 • osvoji barvno načrtovanje prostorov
 • pozna kriterije za oblikovanje pročelij
 • razvija ustvarjalnost in inovativnost
 • krepi poklicno samozavest
 • razvija občutek za oblikovanje in estetiko
 • razvija občutek za oblikovanje prostorov in pročelij po estetskih kriterijih
 • ogled likovne razstave
 • ogled urbano urejenega prostora in različnih interierjev
 • vaje: oblikovanje v 2D in 3D tehniki s pomočjo računalniške opreme
 • Pripravljalna dela

 • pozna pomen dobre priprave dela in ureditve delovišča
 • razvija odgovoren odnos do svojega dela
 • vaja (12ur) delovnego mesto:
  • komuniciranje z strankami in predpostavljenimi
  • varna priprava delovnega območja

  Orodja in pripomočki slikopleskarja

 • loči orodje po namenu uporabe in pozna načine vzdrževanja
 • loči osnovne pripomočke in zna predvideti njihovo uporabo
 • razvija pozitiven odnos do uporabe in vzdrževanja orodja
 • vaja: izbira in uporaba orodij in naprav
 • Brusna sredstva

 • loči brusna sredstva po namenu uorabe
 • razvija logično mišlenje in sistematičnost pri iskanju informacij
 • Vaja (5 ur): uporaba brusnih papirjev za različne podlage pri ročnem in strojnem brušenju
 • 2. letnik ZIDAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Zidovi

 • spozna tehnologijo izvedbe zidanih zidov in stebrov;
 • pozna tehnologijo izvedbe horizontalnih in vertikalnih zidnih vezi
 • zna uporabiti pravila za zidanje različnih vrst zidov
 • razume pomen natančnosti in odgovornosti pri svojem poklicnem delu;
 • vaja: risanje različnih vrst zidov z upoštevanjem posebnosti pri opečnih in ostalih zvezah
 • Loki in oboki

 • pozna tehnologijo izvedbe lokov in obokov različnih oblik;
 • razvija sposobnost samostojnega razmišljanja
 • vaja: risanje različnih oblik obokov in lokov s podpornimi konstrukcijami
 • Stropi

 • spozna tehnologijo izvedbe stropov : armiranobetonskih, armiranoopečnih in jeklenih;
 • usvoji konstrukcijska detajle
 • zna brati načrte stropnih konstrukcij
 • pozna vrste in faze priprave armatur
 • spozna pomen natančnosti pri delu
 • Ekskurzija v Gradbeni center v Ljubljani in ogled prerezov stropov in streh in napišejo poročilo.
 • Strehe

 • se seznani s tehnologijo izvedbe ravnih streh in streh z naklonom
 • se seznani s krovskimi deli;
 • razvija kritičen odnos do estetskega videza svojega dela;
 • spoznava pomen harmonične povezanosti gradenj z okoljem;
 • vaja: risanje različnih strešnih detajlov
 • Konstrukcijski elementi iz betona in arniranega betona

 • pozna konstrukcijske elemente in tehnologijo izdelave gradbenih elementov iz betona in tehnologijo izdelave zidov in stebrov, preklad in nosilcev, stropov;
 • razvija sposobnost primerjanja in izbire najprimernejših materialov in izvedb;
 • vaja:risanje konstrukcijskih elementov in načinov izvedb stropov, preklad...
 • Ometi, vzidave, fasade

 • obvlada tehnologije izdelave vseh vrst ometov, vzidav in fasad;
 • razvija čut za estetski videz izdelka
 • Ogled gradbišča.
 • 2. letnik PEČAR KERAMIČAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Lončena peč

 • arhitektura peči
 • ogrevalna površina lončene peči
 • podstavek
 • prostor za pepel
 • kurišče
 • dimni kanali
 • čistilna odprtina
 • venec
 • pokrov
 • priključek na dimnik
 • postavljanje in vezanje pečnic
 • pripravljalna dela in organizacija delovnega prostora
 • zna določiti mere za arhitekturne elemente na lončeni peči
 • zna brati arhitekturne načrte za lončeno peč
 • zna izračunati ogrevalno površino lončene peči
 • razloži način oddajanja toplote lončene peči
 • razume vpliv akumulacije toplote na izvedbo peči
 • zna izračunati potrebno število pečnic
 • zna uporabiti tehnične podatke proizvajalca pečnic
 • pozna delovanje, lego in obliko funkcionalnih elementov lončene peči
 • zna izračunati dimenzije funkcionalnih elementov peči
 • nariše shemo lege dimnih kanalov v peči
 • določi višino odprtine v steni za priključek na dimovod
 • nariše tlorise in prereze enostavne lončene peči in detajle funkcionalnih elementov peči
 • pozna lastnosti materialov za zidanje lončene peči
 • razume pomen dovoda zraka za izgorevanje
 • zna razložiti postopek zidanja lončene peči
 • zna narisati horizontalno in vertikalno povezovanje pečnic
 • pozna lastnosti in postopek dela s pečarskimi vezivi
 • razloži potek pripravljalnih del
 • razume pomen dobre organizacije delovnega prostora
 • razume obremenitev teže lončene peči na mednadstropno konstrukcijo
 • razume pomen upoštevanja predpisov s področja požarne varnosti
 • razvija prostorsko predstavo in čut za mere v prostoru
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija zavest o strokovni odgovornosti
 • razvija ekološko zavest
 • razvija motivacijo za kakovostno delo
 • krepi zzavest o poklicni odgovornosti
 • razvija sposobnost analiziranja in sklepanja
 • razvija občutek za urejenost in sistematičnost pri svojem delu
 • Vaje

 • določanje velikosti arhitekturnih elementov na lončeni peči in risanje teh
 • izdelava modela arhitekture lončene peči po projektu v predstavitveni tehniki papirja (15 ur)
 • računanje volumna ogrevanega prostora
 • računanje ogrevalne površine peči in določanje števila pečnic
 • izračun in določanje velikosti rešetke in prečnega preseka dimnih kanalov
 • izdelava modela konstruktivnih delov lončene peči v predstavitveni tehniki kartona in papirja (10 ur)
 • risanje tlorisov, prerezov in narisov lončene peči
 • obisk proizvajalca lončenih peči
 • meritev in analiza postavljene lončene peči
 • risanje povezovanja pečnic
 • Lončena peč s toplim zrakom

 • elementi peči
 • delovanje peči
 • oddajanje toplote
 • spozna konstruktivne elemente
 • razloži delovanje peči s toplim zrakom
 • razloži način oddajanja toplote peči
 • primerja oddajanje toplote običajne lončene peči in toplozračne peči
 • zna narisati presek peči in označiti osnovne elemente
 • zna uporabiti tehnične podatke
 • razvija sposobnost opazovanja in analiziranja
 • razvija strokovnost
 • Zidan štedilnik

 • podstavek
 • prostor za pepel
 • dimni kanali
 • zunanje stene štedilnika
 • pekač
 • kotliček za vodo
 • •  jeklena plošča

 • spozna elemente zidanega štedilnika
 • narisše prerez zidanega štedilnika in poimenovati vse elemente
 • razloži delovanje zidanega štedilnika
 • pozna lastnosti materialov, vgrajenih v štedilnik
 • zna uporabiti tehnične podatke
 • razvija čut za poklicno odgovornost
 • Vaja

 • risanje prereza zidanega štedilnika
 • ogled proizvodnje zidanih štedilnikov
 • Zidana krušna peč

  (kmečka peč)

 • podpeček
 • obok podpečka
 • kurišče
 • obok nad kuriščem
 • dimni kanali
 • zaslon ustja
 • vrata peči
 • plašč peči
  •  klop
 • spozna arhitekturne elemente peči
 • pozna arhitekturne in konstrukcijske elemente kmečke peči
 • pozna funkcijo "ustja" pri kmečki peči
 • razloži delovanje kmečke peči
 • nariše tloris in prerez po predlogi
 • zna prebrati načrt kmečke peči
 • razvija občutek vrednotenja kulturne dediščine
 • bogati svoje strokovno znanje
 • grafični posnetek konstrukcijskih elementov zidane kmečke peči
 • zapis o starih krušnih pečeh
 • 2. letnik SLIKOPLESKAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Slikopleskarske tehnike

 • Loči slikopleskarske tehnike glede na namen uporabe
 • Pozna postopke dela pri različnih slikopleskarskih tehnikah
 • Razvija poklicno identifikacijo
 • ogled starejšega objekta

 • primerjava uporabe različnih tehnik nanašanja barve
 • primerjava med apneno, akrilno, silikatno in silikonsko barvo
 • Načini odstranjevanja starih slikopleskarskih tehnik

 • pozna tehnike suhega, mokrega, kemijskega in fizikalnega odstranjevanja nanosov starih materialov
 • spozna pomen sistematičnega pristopa k delu
 • oblikuje ekološko zavest
 • ogled strokovnega filma o možnih načinih odstranjevanja starih premazov
 • Vrste podlag in priprava za slikanja

 • bandažiranje
 • zna pripraviti trdno podlago
 • razvije sposobnost primerjanja in izbire primernejših materialov in izvedb
 • pozna pomen bandažiranja
 • naauči se poiskati informacije in jih kritično vrednotiti
 • Vaja (5 ur): prikaz možnih načinov bandažiranja – uporaba lepil, mavčnih mas in bandažnih trakov
 • Vrste podlag

 • loči med vrstami podlag (beton, ometi, mavčni ometi in plošče, les, kovine) in pozna lastnosti podlag
 • zna izbrati material glede na podlago
 • pozna postopek odstranjevanja produktov korozije
 • pozna postopek izolacije, nevtralizacije impregnacije in grundiranja različnih podlag
 • razvija sposobnost analiziranja in povezovanja vzrokov in posledic
 • vaja (16 ur): priprava različnih vrst podlag
 • Vrste materialov za slokopleskarska dela

 • Mavčne mase
 • Disperzni kiti
 • Apno
 • Disperzne barve
 • Akrilne barve
 • Silikatne barve
 • Oljne barve
 • Temeljna premazna sredstva za les
 • Oljni kiti
 • laki
 • pozna lastnosti premaznih materialov
 • loči materiale za zunanjo in notranjo površine
 • pozna klasične oljne tehnike in njihovo uporabo
 • glede na namen zna izbrati ustrezno temeljno premazno sredstvo za les
 • pozna oljne tehnike dela
 • pozna vezivne lastnosti olja
 • pozna uporabo mehčalcev, sušilcev in sikativov, zamreževalcev in zgoščevalcev
 • pozna škodljive uplive materialov na človekovo zdravje
 • razvija sposobnost primerjanja in izbire najprimernejših materialov in izvedb
 • razvija čut odgovornosti za varovanje okolja
 • ogled proizvodnje:
 • tapet
 • disperznih barv
 • antikorozijskih premaznih sredstev
 • lazurnih prermazov
 • 3. letnik ZIDAR, PEČAR KERAMIČAR, SLIKOPLESKAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Pojem kalkulacije in norme

 • Pomen in vloga kalkulscije
 • Pojem norme
 • Obračunska pravila
 • Struktura cene
 • Pozna pomen norm za kvalitetno obvladovanje del v gradbeništvu
 • Zna določiti porabo materiala in časa in zna poiskati potreben normativ
 • Razume vsebino kalkulacijskega elaborata in jo zna v praksi uporabiti
 • Zna uporabljati obračunska pravila pri sestavljanju normativov
 • Zna izdelati popis del
 • Pozna pomen racionalne rabe materiala in časa
 • Zna izdelati preprosto kalkulacijo
 • Pozna postopek končnega oblikovanja cene gradbenih del
 • Pozna pomen posrednih in neposrednih stroškov na oblikovanje končne cene
 • Rszvija poklicno identiteto
 • Razvija čut za odgovorno ravnanje pri delu
 • Razvija sistematičen in natančen pristop k delu
 • Razvija čut za gospodarnost
 • Razvija sposobnost vrednotenja gradbenih del
 • Pridobi občutek za določizev reda velikosti pri oblikovanju normativov in kalkulacije
 • Vaja: izdelava popisa del z upoštevanjem obračunskih pravil za enostaven primer
 • Vaja:izdelava materialnega in časovnega normativa za enostavnejša gradbena dela
 • Investicijsko tehnična dokumentacija in poslovanje gradbenih podjetij

 • Pozna elemente investicijsko tehnične dokumentacije
 • Pozna pomen tehničnih in strokovnih del ter nadzora na gradbišču
 • Loči in pozna vsebino dokumentacije: projektna dokumentacija, gradbena knjiga, gradbeni dnevnik, primopredajni zapisnik
 • Pozna osnove poslovanja gradbenega podjetja
 • Spozna pomen delovne hierarhije
 • Spozna pravila obnašanja in sodelovanja pru timskem delu
 • Varovanje stavbne dediščine

 • Pomen
 • Terminologija
 • Organiziranost
 • Projektna dokumentacija
 • Pozna pomen stavbne dediščine
 • Razume strokovne pojme s področja naravne in kulturne dediščine
 • Pozna dejavnost in vlogo institucij, ki sodelujejo pri varovanju in obnovi dediščine
 • Razume pomen povezovanja in sodelovanja različnih strok pri obnovi kulturne dediščine
 • Pozna elemente projektne dokumentacije za obnovo stavbne dediščine
 • Razvija pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine
 • Bogati strokovni besedni zaklad
 • Razvija sposobnost opazovanja in analiziranja
 • Spozna pomembnost timskega dela
 • Izdelava seminarske naloge s tematiko varovanja in obnove stavbne dediščine (4 ure)
 • 3. letnik ZIDAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dimniki in ventilacije

 • spozna različne izvedbe dimnikov in drugih ventilacijskih elementov
 • spozna tehnologijo izvedbe dimnikov in ventilacij : zidanih, polmontažnih, montažnih;
 • oblikuje ekološko zavest;
 • ogled proizvodnje dimnikov in ventilacijskih elementov
 • Stopnice

   

 • pozna tehnologijo izvedbe stopnic: betonskih, kamnitih in armiranobetonskih;
 • pozna standarde in osnove za premostitve nivojev z različnimi vrstmi in tipi stopnic
 • razvija čut za natančnosti pri delu
 • vaja: risanje različnih izvedbstopnic.
 • Tlaki

 • pozna tehnologijo izvedbe notranjih in zunanjih tlakov
 • pozna osnovne sestave tlakov - podlago in obrabne sloje
 • razvija čut za natančnost pri delu
 • vaja: izdelava kataloga osnovnih notranjih in zunanjih tlakov
 • Kanalizacuja

 • pozna tehnologijo izvedbe kanalizacije in drenaže;
 • oblikuje ekološko zavest
 • vaja: izdelava prereza drenaže enostavnega objekta v merilu 1:1
 • Nizke gradnje

   

 • pozna osnovne značilnosti nizkih gradenj
 • pozna osnove tehnologije izdelave prometnih in vodnih gradenj;
 • spozna povezanost gradenj z okoljem;
 • Ogled gradbišča.
 • 3. letnik PEČAR KERAMIČAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Sodobna krušna peč

 • industrijsko izdelano kurišče
 • postavitev kurišča
 • priključitev na dimni vod
 • obzidava kurišča

 • spozna konstrukcijo in material industrijsko izdelanega kurišča
 • zna uporabiti navodila proizvajalca za vgraditev kurišča
 • zna določiti višino postavljanja kurišča
 • zna ovrednotiti vpliv industrijskih izdelkov na pečarstvo
 • razvija sposobnosti razumevanja in upoštevanja navodil
 • razvija čut o vplivu ergonomije na prostor
 • analiza tehničnih podatkov proizvajalca in navodil za montažo
 • Kamin

 • arhitektura kamina
 • kurišče
 • stene kurišča
 • loputa in zajem dima pod loputo
 • dimniška cev
 • priključek na dimniško cev
 • pepelišče
 • tla pred kuriščem
 • dovod svežega zraka v kurišče
 • tehnični predpisi
 • kamini in adaptacije
 • •  nepravilno delovanje kamina

 • spozna arhitekturo kamina in postavitev kamina v prostoru
 • imenuje elemente kamina in razloži njihovo delovanje
 • zna uporabljati tehnične podatke za določanje velikosti elementov kamina
 • nariše horizontalni in vertikalni prerez kamina
 • pozna pomembnost dovoda svežega zraka v kurišče tudi glede na lego kamina v hiši
 • pozna predpise s področja gradbeništva in varstva pred požarom
 • spozna možne nepravilnosti delovanja kamina
 • zna razložiti ukrepe za odpravo napak
 • razvija občutek za likovne vrednote
 • razvija spoznanje o povezavi pečarske stroke z gradbeno panogo
 • razvija čut za strokovnost in strokovno odgovornost
 • pozna pomen upoštevanja predpisov s področja varstva pred požarom
 • razvija samozavest
 • razvija ekološko zavest
 • tehnični podatki
 • analiziranje tehničnih podatkov
 • slikovni material
 • •  VAJA:

 • risanje horizontalnega in vertikalnega prereza kamina (po predlogi) in označevanje vseh elementov (5 ur)
 • Sodobne tehnologije kamina

 • spozna industrijsko izdelane kamine
 • zna prebrati tehnične podatke proizvajalca
 • razvija zavest o nujnosti stalnega strokovnega izobraževanju
 • analiza tehničnih podatkov proizvajalca
 • Redno vzdrževanje

 • lončena peč
 • lončena peč s toplim zrakom
 • krušna peč
 • •  kamin

 • spozna pomen rednega vzdrževanja grelnih teles na trda goriva
 • zna izbirati ustrezno in kakovostno gorivo
 • pozna pravilne načine kurjenja
 • pozna posledice nepravilnega kurjenja
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na toplotno prehodnost
 • razvija ekološko zavest
 • razvija čut odgovornosti
 • razvija zavest o varovanju okolja
 •  

  3. letnik SLIKOPLESKAR

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Dijak:

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Dijak:

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Lazurni premazi

 • na vodni osnovi
 • na osnovi topil
 • loči lastnosti lazurnih premazov, izdelanih na različni osnovi in zna predvideti njihovo uporabo
 • pozna lazurne premaze po primernosti za notranja in zunanja dela
 • razvija občutek za sistematičnost pri delu
 • oblikuje ekološko zavest
 • ogled filma o zaščiti lesa
 • Premazi za kovine

 • temeljni antikorozijski
 • zaključni premazi
 • razredčila
 • pozna postopek priprave kovine za temeljni premaz
 • glede na namembnost zna izbrati primeren zaključni premaz
 • predvidi zaščitnemu premazu primerno razredčilo
 • razvija sistenamtičen pristop k delu
 • razvija sposobnpst predvidevanja posledic ob napačni izbiri
 • Tehnika polaganja tapet

 • vrste tapet
 • lepila
 • loči vrste tapet glede na njihovo uporabo
 • zna izbrati in pripraviti ustrezno lepilo glede na vrsto tapet in podlago
 • pozna tehnike krojenja tapet, sestavljanja vzorcev in polaganja tapet
 • razvija kritičen odnos do estetskega videza svojega dela
 •  

  Zaščita fasade

 • toplotno izolacijski materiali
 • premazi
 • pozna lastnosti, uporabnost in pravilno tehniko vgradnje toplotno izolacijskih materialov
 • pozna uporabnost različnih premazov, namenjenigh zunanji uporabi
 • pozna možne spremembe na fasadi zaradi delovanja atmosferskih uplivov
 • spozna pomembnost varčevanja z energijo
 • ogled filma – tehnološki postopek izdelave fasade
 • Dekorativne tehnike

 • šabloniranje
 • valjčkanje
 • pozna postopke dela pri različnih dekorativnih tehnikah
 • loči različne vrste materialov in njihovo uporabo
 • spozna barvno harmonijo in estetski videz
 • vaja (6 ur): izdelava dekorativnih tehnik
 • Osnove štukaterstva

 • pozna osnovne tehnike izdelave štukature
 • zna izbrati in pripraviti ustrezne materiale
 • pozna osnovne postopke popravila štukatur
 • razvija čut za natančnost pri delu in estetski videz izdelka
 • Vaja (10 ur): izdelava štukatur
 • (načrtovanje štukatur, izdelava modela, vlivanje, vlečenje in montaža štukatur)

  Stavbna dediščina

 • Pozna zgodovinske osnove in mesto slikopleskarstva v stavbni dediščini
 • Zna vrednotiti stavbno dediščino
 • Izdela posnetek obstoječega stanja objekta pred slikopleskarsko obnovo
 • Oblikuje pozitiven odnos do stavbne dediščine
 • Ogled stavbne dediščine
 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

  Obvezna oblika preverjanja in ocenjevanja je ustna.