SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: ZIDAR (ds), PEČAR-KERAMIK (ds), SLIKOPLESKAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK S STROKOVNO TEORIJO

2.ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

TEORIJA

VAJE

Skupaj

1.

-

140

140

2.

-

112

112

3.

-

112

112

SKUPAJ

-

364

364

Navodilo za izvedbo:

Praktični pouk v šoli se za vsakega od poklicev (zidar, pečar keramičar, slikopleskar) izvaja popolnoma samostojno in ločeno. V katalogu ni opredeljena razdelitev vsebin po letnikih, saj je tako omogočeno izvajalcu vzpostaviti optimalno korelacijo s strokovno teorijo.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA:

Dijak :

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

ZIDAR

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak

SOCIALIZACIJSKI CILJI

Dijak:

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvajanje v delovno okolje

 • spozna delovno okolje
 • spozna osnovna pravila varstva pri delu
 • spozna pripravo in ureditev delovnega mesta
 • spozna odnos posameznik - skupina in pravila vedenja v delovnem okolju

Merjenje in zarisovanje gradbenih elementov

 • zna uporabljati osnovna orodja in pozna merilne postopke
 • osvoji merilne tehnike in prenos dimenzij v realno okolje
 • uri se v pripravi, merjenju in zarisovanju
 • zna določiti pravokotnico ali določen kot
 • zna preveriti horiziontalnost
 • zna prenesti višinsko koto
 • zna izračunati ustrezno koto iz delovnega načrta - skice
 • spozna pomen natančnosti
 • razvija pozitiven odnos do dela
 • spozna pomen strokovne odgovornosti
 • razvija vztrajnost in natančnost pri delu
 • razvija pripadnost poklicu
 • Vaja: uporaba in kontrola merilnih instrumentov

Zidanje

 • zna zidati vse vrste zidov iz opeke, betonskih blokov
 • in siporeksa
 • zna zidati dimnik
 • usvoji zidanje kamnitih zidov
 • pozna materiale glede na lastnosti in uporabo
 • zna sprotno kontrolirati in ocenjevati kvaliteto izdelka
 • razvije sposobnost natančnega opazovanja in pridobi delovno spretnost
 • vaja: izdelava različnih tipov zidov glede na način zidanja in uporabljeni material s sprotno kontrolo
Ometi
 • notranji ometi sten
 • ometi stropov
 • fasadni ometi
 • spozna tehniko ometavanja
 • spozna vrsto materiala
 • zna ocenjevati kvaliteto opravljenega dela
 • pridobiva delovno spretnost
 • oblikuje svoje interese in mesto v tem poklicu
 • se zave odgovornosti svojega dela in razvija natančnost in pristop k delu
 • vaja: izdelava ometa z naučenimi gibi rok za ometavanje

Vzidave

 • usvoji tehniko vzidave okenskih in vratnih podbojev
 • zna vzidato ograje in razne okvirje
 • spozna način prikazovanja odprtin v načrtih
 • iz načrta zna povzeti potrebne podatke
 • pridobi rutino pri izmerah in zarisovanju
 • spozna pomen standardizacije v panogi
 • razvija natančnost pri delu
 • razvija zavest strokovne odgovornosti
 • Vaja: vzidava raznih okvirjev in podbojev

Zidarska dela pri kanalizaciji

 • pozna profiliranje in meritve
 • pozna vgrajevanje betonskih cevi
 • zna izvajati projektirane rešitve na terenu
 • vaja: vgrajevanje betonskih in drugih cevi

Odri

 • pozna uporabolahkega premičnega in nepremičnega odra
 • spozna zahteve varstva pri delu
 • spozna postavitve odrov
 • spozna normative postavljanja odra
 • razvija odgovornost do pravilne uporabe odrov
 • pridobiva samozavest , sigurnost in izkušnje
 • Vaja: izdelava lahkega premičnega in nepremičnega odra

Klasični opaži

 • spozna osnovne konstrukcijske elemente opaža ( preklade, plošče, stebrov, enostranskih in dvostranskih sten)
 • spoznava prednosti in tehnične rešitve znanih opažnih sistemov
 • formira svoj poklicni profil
 • spozna pomen strokovne odgovornosti in krepi samozavest
 • razvija sposobnost reševanja zahtevnejših problemov
 • vaja: izdelava raznih tipov opažev

Armatura

 • pozna krivljnje in polaganje enostavne armature
 • pozna vezanje armature
 • spozna izdelava armature po načrtu
 • pozna armiranje z mrežami
 • pozna funkcijo in pravilno lego armature v nosilnem elementu
 • pozna način predstavitve armature v armaturnem načrtu
 • razvija čut odgovornosti pri delu

 • vaja: izdelava preprostih armatur

Izolacije

 • pozna funkcijo toplotne, zvočne in hidro izolacije in mesta ter načine vgradnje
 • pozna tehnike vgradnje različnih vrst izolacij
 • poznava različne vrste materiala in njihove izolacijske karkteristike
 • zna kritično oceniti posamezne materiale
 • spoznava pomen uporabe naravnih materialov na udobnost bivanja in ekologijo
 • vaja: polaganje različnih vrst izolacij

Rušenja in sanacije

 • zna pripraviti delovno mesto
 • pozna ukrepe varstva pri delu pri rušitvenih delih
 • usvoji tehniko izvajanja rušenja
 • usvoji osnovne tehnike sanacije ometov , betona in hidroizolacije
 • razvija zavest o strokovni odgovornosti
 • spozna teamsko delo
 • vaja: prikaz pripravljalnih in rušitvenih del

PEČAR KERAMIČAR

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

SOCIALIZACIJSKI CILJI

Dijak:

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvajanje v delovno okolje

 • spozna delovno okolje
 • spozna osnovna pravila varstva pri delu
 • spozna pripravo in ureditev delovnega mesta
 • spozna odnos posameznik - skupina in pravila vedenja v delovnem okolju

Zidanje z opeko NF

 • orodje
 • opeka NF
 • malta za zidanje
 • pravila za zidanje pravokotnih zidov
 • pravila za zidanje okroglih zidov
 • spozna orodje za zidanje
 • pozna dimenzije opeke NF
 • določa položaj opeke glede na debelino zidu
 • pozna pravila za zidanje pravokotnih zidov debelin 6,5 cm, 12 cm in 25 cm
 • pozna pravila za zidanje okroglih in zaoblenih zidov debelin 2.5 cm; 12 cm in 25 cm
 • zna zarisati tloris zidu na tleh
 • pozna malte za zidanje
 • zna pripraviti potrebno količino malte za zidanje
 • razvija občutek za varno in odgovorno delo
 • razvija delovno natančnost
 • razvija ustvarjalnost
VAJE: ZIDANJE
 • zidanje zidov z opeko NF debeline 6.5 cm, 12 cm in 25 cm
 • zidanje ravnega zidu, pravokotnega vogala, priključka in križanja dveh zidov enakih in različnih debelin
 • zidanje zidov debelin 6,5 cm, 12 cm in 25 cm okroglega tlorisa
 • zaris tlorisov zidov na tleh
 • pripravljanje malte
 • izdelava delavniškega dnevnika

Zidanje z modularnim blokom in plinobetonskimi zidaki in ploščami

 • modularni blok
 • plinobetonski zidak, plošča
 • pravila za zidanje
 • spozna dimenzije opečnega in betonskega modularnega bloka, plinobetonskih zidakov in plošč,
 • pozna pravila za zidanje z modularnim blokom in jih upošteva
 • določa položaj modularnega bloka v zidu
 • zna zarisati tloris zidu na tleh
 • razvija čut za delovno odgovornost

VAJE: ZIDANJE

 • zaris tlorisa zidu na tleh
 • zidanje zidu z modularnim opečnim blokom deb 19cm
 • zidanje ravnega zidu, pravokotnega vogala, priključka zidu in pravokotnega križanja

Ometavanje

 • orodje
 • grobe malte in fine malte
 • grobi in fini ometi
 • zunanji in notranji ometi
 • priprava podlage za ometavanje
 • potek ometavanja
 • spozna orodje za ometavanje in njegovo uporabo
 • pozna uporabo grobih in finih malt
 • pozna mešalna razmerja sestavin malt
 • spozna industrijsko pripravljene malte
 • razlikuje omete glede na malto
 • zna določiti potrebno količino malte
 • zna pripraviti malto
 • spozna postopek ometavanja
 • zna pripraviti podlago za ometavanje
 • določa delovne faze ometavanja
 • razvija ročne spretnosti
 • razvija občutek za odgovorno in ekonomično delo

VAJE: OMETAVANJE

 • priprava podlage: čiščenje reg in nanos obrizga
 • določanje vodilnih točk in vodilnih pasov
 • nanos in izravnava grobega ometa
 • nanos in izravnava finega ometa

Polaganje keramičnih oblog

 • orodje
 • keramični izdelki
 • malte
 • lepila
 • fugirne mase
 • priprava delovnega mesta
 • pozna orodje za izvedbo keramičnih oblog
 • pozna keramične izdelke za oblaganje, ki so na tržišču
 • zna ločiti keramične ploščice po barvi, vzorcu in velikosti
 • zna uporabiti poškodovane ploščice
 • zna ločiti malte za zunanje in notranje obloge
 • pozna lepila in njihove lastnosti
 • pozna fugirne mase
 • zna pripraviti delovni prostor
 • spozna pomen in vpliv ponudbe tržišča
 • razvija strokovno identifikacijo
 • razvija zavest o ekonomični uporabi materiala
 • analiza katalogov s keramičnimi izdelki in potrebnim materialom za izvedbo

Obdelava keramičnih ploščic

 • nanos točnih mer
 • rezanje
 • brušenje
 • lomljenje
 • izdelava lukenj
 • zna nanašati in zarisovati točne mere na ploščico
 • obvlada postopek rezanja, brušenja, lomljenja in izdelovanja lukenj v keramičnih ploščicah
 • zna določiti potreben postopek za obdelavo ploščice
 • razvija čut za natančno delo
 • razvija spoznanje o pomembnosti varstva pri delu

VAJE: OBDELAVA KERAMIČNIH PLOŠČIC

 • zaris točnih mer na keramično ploščico
 • rezanje, brušenje, lomljenje in izdelovanje lukenj v keramičnih ploščicah

Zunanji in notranji tlaki

 • opečni tlakovci in keramične ploščice
 • podlaga za polaganje
 • vodilne točke in pasovi
 • nakloni
 • priprava cementne malte
 • priprava lepila
 • polaganje v cementno malto
 • polaganje s lepilom
 • fugiranje
 • čiščenje
 • razlikuje lastnosti zunanjih in notranjih tlakov in ostalega materiala za polaganje talnih oblog
 • spozna različne opečne tlakovce in keramične ploščice za oblaganje tal
 • pozna postopek polaganja talnih oblog
 • zna določiti naklon tal
 • upošteva navodila proizvajalca pri pripravi cementne malte in lepila
 • zna postaviti vodilne točke in vodilne pasove
 • zna položiti tlak v cemento malto
 • zna položiti tlak z lepilom
 • obvlada sprotno preverjanje natančnosti pri delu
 • pozna postopek fugiranja
 • razvija natančnost pri izvedbi
 • razvija zavest o odgovornosti do natančnega dela
 • razvija občutek za estetske vrednote

VAJE:ZUNANJE NOTRANJE TALNE OBLOGE

 • izdelava podlage v naklonu
 • priprava cementne malte in ostalega pomožnega materiala
 • polaganje v cementno malto
 • izdelava vodilnih točk in vodilnih pasov
 • sprotno preverjanje natančnosti pri delu
 • polaganje z lepilom
 • fugiranje
 • čiščenje tlakovane površine

Balkonska obloga

 • pohodna površina
 • naklon
 • čelo balkona
 • uporaba opaža
 • loči zgornjo površino od čela balkona
 • določi smer naklona in naklon
 • zna pripraviti opaž za oblaganje čela balkona
 • zna položiti oblogo v cementno malto ali z lepilom
 • obvlada sprotno preverjanje natančnosti dela
 • oceni čas odstranitve opaža
 • razvija strokovno identifikacijo
 • razvija vztrajnost in natančnost

VAJA: BALKONSKA OBLOGA

 • izdelava obloge pohodne površine
 • priprava opaža za oblaganje čela balkona
 • izdelava obloge čela balkona
 • preverjanje in kontroliranje natančnosti dela
 • odstranitev opaža

Obloga stopnic

 • dimenzija stopnice
 • nastopna ploskev in čelo
 • protidrsna zaščita nastopne ploskve
 • stenska obroba
 • obroba stopniščne rame
 • izvedba reg
 • fugiranje
 • zna dimenzionirati stopnico
 • loči čelo in nastopno ploskev stopnic
 • pozna postopek oblaganja stopnice v cementno malto in z lepilom
 • zna predvideti protidrsno zaščito na nastopni ploskvi stopnice
 • pozna postopek oblaganja stenske obrobe in obrobe stopniščne rame
 • obvlada določanje položaj vseh reg
 • pozna postopek fugiranja
 • razvija zavest o vplivu pravilne izvedbe za varno uporabo izdelka
 • razvija poklicno odgovornost
 • razvija sposobnost za natančno delo

VAJA: OBLOGA STOPNIC

 • priprava materiala za oblaganje stopnic
 • polaganje v cementno malto
 • polaganje z lepilom
 • izvedba protidrsne zaščite nastopne ploskve stopnice
 • izvedba stenske obrobe in obrobe rame

Zunanje in notranjestenske keramične obloge

 • obloga ravne stene
 • obloga stene, ki ima več ravnin
 • obloga okrogle stene
 • obloga parapetne stene
 • obloga stebrov pravokotnega prereza
 • obloga okenskih in vratnih špalet

 • razlikuje lastnosti materialov za zunanje in notranje oblaganje
 • zna izmeriti površino stene
 • zna pripraviti potreben material
 • sposoben je pripraviti delovno mesto
 • zna pripraviti površino za oblaganje
 • določa vodilne točke in pasove
 • uporablja zaključne keramične elemente
 • uporablja kovinske in plastične zaključne elemente
 • zna položiti keramične ploščice in sproti preverja natančnost svojega dela
 • zna natančno izvesti oblogo pri okenskih in vratnih špaletah
 • zna določiti velikost reg in njihov položaj
 • zna zapolniti rege s fugirno maso
 • razvija strokovnost, natančnost in poklicno odgovornost

VAJE: STENSKE OBLOGE

 • priprava materiala za polaganje
 • oblaganje ravnih sten, sten z ravninskim zamikom in okroglih sten v cementno malto in z lepilom
 • oblaganje parapetnih zidov
 • oblaganje stebrov
 • oblaganje okenskih in vratnih špalet
 • fugiranje in čiščenje obložene površine

Lončena peč

 • osnutek lončene peči
 • materiali in orodje
 • organizacija delovnega prostora
 • pripravljalna dela
 • podstavek
 • prostor za pepel
 • rešetka
 • stene kurišča
 • strop kurišča
 • dimni kanali
 • postavljanje pečnic
 • zapolnjevanje stikov pečnic
 • venec
 • pokrov
 • zna pripraviti osnutek za postavljanje enostavne lončene peči
 • pozna materiale in njihove lastnosti
 • pozna pečarsko orodje in ga zna uporabljati
 • zna organizirati delovni prostor in pripraviti ves potreben material
 • zna sezidati podstavek
 • zna zasnovati obliko in velikost pepelnika in zagotoviti dovod zraka v kurišče
 • zna postaviti rešetko tako, da je dovod zraka neoviran
 • zna predvidi dilatacijsko rego pri montaži rešetke
 • spozna izvedbo sten iz šamotnih zidakov, šamotnih plošč ali prefrabriciranih šamotnih elementov
 • spozna vpliv temperaturnih sprememb na strop kurišča
 • zna zidati dimne kanale in upoštevati pravila zidanja
 • razvršča pečnice po velikosti, barvi, glazuri in vzorcu
 • zna pripraviti pečnice za sestavljanje in vezanje
 • zna vezati pečnice
 • opazuje in kontrolira natančnost svojega dela
 • spozna zapolnitev notranjih in zunanjih stikov pečnic
 • zna vgraditi venec peči
 • spozna izvedbo pokrova peči
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija sposobnost povezovanja strokovno teoretičnih predmetov s praktim poukom
 • razvija čut za urejenost delovnega prostora
 • spozna pomen natančnega dela
 • spozna povezanost del v gradbeništvu
 • razvija občutek za estetsko delo
 • razvija občutek za sistematično in natančno delo

VAJE:POSTAVLJANJE LONČENE PEČI

 • izdelava osnutka konstrukcije lončene peči
 • priprava materiala
 • organizacija delovnega prostora
 • poskusno zlaganje pečnic na tleh
 • zaris in zidanje podstavka
 • izdelava pepelišča in vgraditev vratic
 • postavljanje prve vrste pečnic, vezanje in zapolnitev reg
 • priprava ležišča za rešetko
 • postavljanje rešetke
 • zidanje kurišča
 • zidanje dimnih kanalov do višine prve vrste pečnic
 • sprotno preverjanje postavljenih pečnic
 • nadaljevanje postavljanja pečnic in zidanja dimnih kanalov do višine venca
 • izvedba odprtine za priključek na dimni vod
 • postavljanje venčnih pečnic in zapolnite reg
 • postavljanje pokrova peči
 • skiciranje horizontalnih prerezov za vsako vrsto pečnic
 • analiza poteka zidanja lončene peči
 • izdelava delavniškega dnevnika (tloris in pogledi peči, vsi horizontalni prerezi, vertikalni prerezi in detajli )

Zidana krušna peč

 • osnutek zidane krušne peči
 • material
 • orodje
 • podstavek
 • pečnice
 • kurišče
 • obok
 • strop
 • nariše skico osnutka zidane krušne peči
 • je sposoben pripraviti ves potreben material in orodje
 • zna sezidati podstavek
 • zna postaviti pečnice, jih vezati ter zapolniti s šamotno malto in obzidati
 • izdela dno kurišča s šamotno opeko
 • določi postavitev opor za obok
 • izdela opaž za obok
 • zna sezidati obok
 • zna izdelati strop krušne peči
 • razvija spretnost prostoročnega skiciranja
 • razvija osebno odgovornost
 • spozna pomen izpopolnjevanja strokovnega znanja
 • razvija občutek za natančnost
 • razvija čut za poklicno odgovornost

VAJE: ZIDANJE KRUŠNE PEČI

 • risanje skice osnutka krušne peči
 • priprava materiala in orodja
 • zidanje podstavka
 • postavitev pečnic
 • vezanje, zapolnitev, fugiranje in obzidava pečnic
 • izvedba dna kurišča
 • postavitev opor za obok
 • izdelava opaža za obok
 • zidanje oboka
 • izdelava stropa kurišča
 • odstranitev opaža
 • pozidava stranskih odprtin
 • vstavitev vrat

SLIKOPLESKAR

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

SOCIALIZACIJSKI CILJI

Dijak:

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvajanje v delovno okolje

 • spozna delovna sredstva in delovno okolje
 • zna uporabljati osebna zaščitna sredstva
 • spozna pripravo in ureditev delovnega mesta v slikopleskarski delavnici in na gradbišču
 • spozna odnos do naročnika in okolja
 • spozna odnos do skupinskega dela in pravilnega vedenja

Priprava delovnega mesta pred pričetkom dela

 • zna uporabljati pravilna zaščitna sredstva
 • pozna razne zaščitne folije in pravilne zaščitne trakove glede na vrsto del
 • spozna pomen natančnosti
 • spozna pomen strokovne odgovornosti
 • razvija vztrajnost in natančnost pri delu
 • razvija pripadnost poklicu

Vaja: izbira in uporaba pravilnih zaščitnih sredstev pri praktičnem pouku

Priprava podlag

 • zna pravilno uporabljati brusilna sredstva
 • spozna ometane podlage
 • spozna betonske podlage
 • spozna mavčne podlage
 • spozna plinobetonske podlage
 • spozna lesene podlage
 • spozna kovinske podlage
 • razvija sposobnost natančnega opazovanja in pridobi delovno spretnost

Vaja: brušenje vseh vrst podlag in odpraševanja

Impregniranje

 • Pozna vrste impregnacijskih sredstev za les
 • pozna vrste impregnacijskih sredstev za beton
 • pozna vrste impregnacijskih sredstev za omete
 • pozna pomen impregnacijskih sredstev
 • spozna pomen impregnacije in utrditev podlage

Vaja: uporaba primernega materiala in orodja

Glajenje

 • pozna mavčenje
 • pozna glajenje z disperznimi kiti
 • pozna glajenje z oljnimi kiti
 • pozna glajenje s tesnilnimi masami (akril, silikon )
 • oblikuje pozitiven odnos do materialnih sredstev

Vaja: zapolnjevanje,glajenje in tesnenje

Slikopleskarske tehnike

 • Apnena tehnika
 • Disperzna tehnika
 • Oljna tehnika
 • Antikorozijska zaščita
 • Pozna lastnosti apna in odnos apno - okolje
 • Nauči se slikati z apnom
 • Pozna škodljive učinke apna na človekovo telo
 • Pozna osnove disperzne tehnike
 • Spozna tehnološki postopek slikanja fasad in notranjih prostorov
 • Pozna slikanje z akrilnimi, silikatnimi in silikonskimi barvami
 • Pozna tehnološke postopke oljnih opleskov na lesu
 • Pozna tehnološke postopke zaščite lesa z lazurnimi premazi
 • Pozna lastnosti osnovnih podlag
 • Razlikuje načine odstranjevanja korozije
 • Nauči se tehnike razmastitve kovine
 • Pozna uporabnost osnovnih antikorozijskih premazov in zaključnih premazov
 • razvija natančnost in kreativnost pri delu
 • Razvija poklicno identifikacijo in pozitiven odnos do strokovnega dela
 • Spozna pomen upoštevanja predpisov varstva pri delu

Vaja:

 • priprava apnenega beleža
 • slikanje s čopičem
 • brizganje apnenega beleža

Vaja:

 • priprava disperznih barv
 • nanos disperznih barv z valjčkom
 • brizganje disperznih barv

Vaja:

 • glajenje podlag z oljnimi kiti
 • nanašanje oljnega opleska s čopičem

Vaja:

 • ročno in strojno odstranjevanje korozije

Vaja:

 • razmastitev kovinskih površin z razredčilom

Slikopleskarski postopki

 • spozna stare tehnike ( klejna tehnika )
 • pozna dekorativne tehnike
 • razvija sposobnost ločevanja tehnik in njihovo uporabo
 • razvija sposobnost reševanja zahtevnejših problemov

Vaja: praktični prikaz slikopleskarskih postopkov

Polaganje tapet

 • pozna vrste tapet in lepil
 • zna pripraviti podlago za tapeciranje
 • pozna tehniko polaganja tapet
 • razija kreativnost in natančnost pri delu
 • razvije gospodaren odnos do materiala

Vaja: krojenje in polaganje tapet

Toplotne izolacije;

 • zunanje in notranje
 • Spozna vrste toplotnih izolatorjev
 • zna pravilno uporabitivrsto izolacije glede na vrsto podlage
 • zna izdelati toplotno fasado s stiriporom in mineralno volno
 • nauči se izdelati zaključne sloje na fasadi
 • razvija gospodaren odnos do porabe materiala
 • razvija pozitiven odnos do varovanja okolja
 • navaja se na delo v skupini
 • spozna pomen upoštevanja predpisov varstva pri delu
 • razvija občutek za natančnost pri delu

Vaja: praktični prikaz izdelave fasade

Vaja: izdelava tolotne fasade z stiroporom in mineralno volno

Vaja: obdelava zaključnega sloja fasade z glajenji in brizganjem

Dekoriranje:

 • šabloniranje,
 • valčkanje,
 • občrtavanje
 • spozna pripravo šablone
 • spozna sistem šabloniranja in sistem valčkanja
 • razvija odnos do estetskega videza
 • razvija kreativnost in natančnost pri delu

Vaja: mešanje barvnih tonov po barvni karti

Štukature

 • mavčni vlečeni profili
 • odlivanje in montaža štukarur
 • spozna osnovno izdelavo in popravilo štukatur
 • spoznava materiale in tehnike izdelave štukatur

Ogled štukaterske delavnice

Vaja: čiščenje, domodeliranje in izdelava preproste štukature

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Dijak vodi oziroma izdeluje delavniški dnevnik, ob zaključku posameznega letnika izdela izdelek oziroma opravi storitev, ki je v osnovi primerljiva z vmesnim preiskusom, vendar je zahtevnost izdelka oziroma storitve prilagojena sposobnosti in znanju dijaka.