B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK PEČAR-KERAMIK (DV) / SPI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO št. ur v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

3

84

4

64

4

64

212

Madžarščina I ali Madžarščina II

3

84

4

64

4

64

212

Tuji jezik

2

56

2

32

3

48

136

Matematika

3

84

4

64

4

64

212

Umetnost

1

28

 

28

Naravoslovje

1

28

 

28

Družboslovje

2

56

2

32

1

16

104

Športna vzgoja

2

56

2

32

1

16

104

Skupaj A

17

476

18

288

17

272

1036

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Gradbeništvo

7

196

4

64

4

64

324

Izbirne strokovne vsebine

3

84

3

48

4

64

196

Skupaj B

10

280

7

112

8

128

520

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk s strokovno teorijo

5

140

7

112

7

112

364

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

304

 

760

 

684

1748

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Št. ur pouka (A+B+C)

32

896

32

512

32

512

1920

Št. ur praktičnega izobraževanja ( C+Č )

 

444

 

872

 

796

2112

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

960

 

576

 

544

2080

Skupno št. ur izobraževanja (A + B + C + Č + D)

 

1264

 

1336

 

1228

3828

 

Št. tednov pouka

 

28

 

16

 

16

60

Št. tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

 

8

 

20

 

18

46

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno št. tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Pojasnilo k predmetniku:

Madžarščina I (materni jezik), madžarščina II (drugi jezik).

V predmetu gradbeništvo so vključene vsebine predmetov tehnologija, materiali, tehnično risanje z osnovami opisne geometrije, osnove varovanja kulturne dediščine.

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Učitelj sodelavec

Letno št. ur za vaje*

Št.dijakov v skupini

1.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

140

do 13

 

Gradbeništvo

učitelj

10

do 13

2.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

112

do 13

 

Gradbeništvo

učitelj

25

do 13

3.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

112

do 13

 

Gradbeništvo

učitelj

9

do 13

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Madžarščina I, madžarščina II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba fizike, kemije ali biologije

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Gradbeništvo

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

Izbirne strokovne vsebine

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

višješolska izobrazba iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo pečar oziroma srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva s predhodno poklicno izobrazbo pečar