SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: PRODAJALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003.

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK S STROKOVNO TEORIJO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

140

 

140

2.

112

 

112

3.

112

 

112

skupaj

364

 

364

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

zna izbrati najustreznejšo metodo za reševanje konkretnega problema.

4. Operativni cilji

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI
 

Dijak:

Dijak:

 

Temeljni pojmi o gospodarstvu

     

Potrebe, dobrine

     
 • dijak spozna pojem potreb in dobrin
 • zna našteti potrebe, dobrine
 • zna razlikovati človekove potrebe in upoštevati omejenost dobrin
 • razvija varčnost

Aktivne metode dela

Pomen in vrste delitve dela

     
 • spozna delitev dela
 • spozna delitev gospodarstva na dejavnosti in funkcioniranje gospodarskega procesa
 • zna razlikovati vzroke, vrste in pomen delitve dela
 • zna razlikovati dejavnosti v družbi in njihov pomen
 • razvija ekonomičnost in občutek za vključevanje v delovno okolje
 • razvija občutek za kvalitetno delo
 

Gospodarska ureditev in trg

     
 • spozna različne gospodarske ureditve
 • spozna definicijo trga
 • zna opredeliti dejavnike tržišča in delovanje tržnega gospodarstva
 

Diskusija:

analiza značilnosti naše gospodarske ureditve

Podjetje

     

Pojem, naloge in vrste podjetij z različnih vidikov

     
 • dijak zna našteti vrste podjetij
 • zna razlikovati podjetja in njihove naloge
 • spozna možnosti za delovno kariero

Vaja:

primerjava proizvodnega podjetja s trgovskim.

Firma podjetja

     
 • spozna pojem firme
 • zna izbrati primerno ime, določiti sedež in dejavnost
 

Vaja:

izdela osnutek firme podjetja z zaščitnim znakom

Dejavniki poslovanja podjetja (delovna sila, premoženje, lokacija)

     
 • spozna pomen delovne sile, delovnih sredstev,
 • delovnih predmetov
 • zna vrednotiti delo, razlikovati premoženje ter izbrati pravilno lokacijo podjetja
 • razvija zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah kakovostnega poklicnega dela

Skupinsko delo:

priprava postopka za ustanovitev podjetja

Ustanovitev in prenehanje delovanja podjetja

     
 • spozna postopke za ustanovitev podjetja in vzroke za prenehanje
 • seznanjen je z aktivnostmi za ustanovitev podjetja in pozna vzroke za prenehanje
 • ozavešča relacije: posameznik podjetje –družba

Vaja:

poišče podjetje (okolica), ki je prenehalo poslovati vzroki

Trgovina

   

Funkcije trgovine

     
 • dijak našteje funkcije trgovine
 • prepozna pomen in funkcijo trgovine ter zna upoštevati temeljne predpise s tega področja
   

Temeljni predpisi v trgovini

     
 • zna našteti predpise o trgovini
 
 • Razvija strokovno odgovornost, strpnost, spoštovanje zakonitosti
 

Vloga inšpekcijskih služb

     
 • spozna vlogo inšpekcijskih služb
 • zna razlikovati temeljne naloge posamezne inšpekcijske službe
   

Varstvo konkurence

     
 • spozna predpise o varstvu konkurence
 • upošteva temeljna določila zakona o varstvu konkurence
 • razvija poklicno identiteto, odgovornost, solidarnost

Povabilo:

tržni ali zdravstveni inšpektorj predstavi svoje delo

Trgovinske storitve

     
 • spozna pomen in vrste posameznih trgovinskih storitev (posredniške, zastopniške, komisijske, špediterske, agencijske, storitve javnih skladišč)
 • razlikuje temeljne značilnosti posameznih vrst trgovinskih storitev in jih zna pravilno uporabljati
 • razvija občutek za delitev dela

Obisk :

podjetja, ki opravlja trgovinske storitve (npr. špeditersko, zastopniško, transportno, ...)


2. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI
 

Dijak:

Dijak:

 

POSLOVANJE TRGOVSKIH DRUŽB NA DEBELO IN DROBNO

     
 • poslovanje trgovinskih družb na debelo (funkcije, dejavniki poslovanja, organizacijske oblike)
 • razlikuje med temeljnimi dejavniki poslovanja in organizacijskimi oblikami trgovinskih družb na drobno in debelo
 • obvladuje tehnike prodaje v trgovini na drobno in debelo
 • razvija zavest o zahtevah kakovostnega poklicnega dela in ekonomičnost poslovanja
 

Poslovne funkcije in organiziranost trgovinskih družb

     
 • dijak spozna vrste in pomen poslovnih funkcij
 • spozna pomen vodenja in upravljanja
 • spozna notranjo organiziranost trgovinskih družb
 • zna povezovati delovanje poslovnih funkcij in podjetja kot celote
 • zna določiti kdo vodi podjetje in kdo ga upravlja
 • zna izbrati oddelek v podjetju, ki bo rešil določeno nalogo
 • razvija strpnost, odgovornost in komunikativnost
 

Komercialna funkcija v trgovinskem podjetju

     

Spozna:

 • pomen in naloge nabave
 • službe skladiščenja in prodaje
 • pomen in naloge nabavne službe
 • naloge in vrste skladišč
 • pomen in vrste zalog
 • pomen in naloge prodaj. službe
 • zna pravilno (količinsko in kakovostno) nabaviti blago
 • zna določiti čas nabave in izbrati najugodnejšega dobavitelja
 • razume pomen prodaje za uspešno poslovanje trgovinskega podjetja
 • razvija smisel za odgovornost, poštenost, natančnost in strokovnost

Ogled:

sodobnih skladišč, kjer se seznani s postopki skladiščenja in z dokumentacijo

Trženje v trgovskem podjetju

     
 • spozna metode in potek raziskave trga, kupca
 • zna oblikovati prodajni sortiment
 • zna oblikovati prodajne cene

Spozna pomen:

 • oglaševanja
 • pospeševanja prodaje
 • osebne prodaje
 • se seznani z akcijami in dodatnimi pozornostmi do kupca
 • razume pomen raziskave trga, kupca za uspešno poslovanje podjetja
 • zna pravilno oblikovati prodajni sortiment
 • zna pravilno določiti ceno
 • zna uporabljati posamezne oblike pospeševanja prodaje
 • zna nuditi dodatne storitve kupcu
 • se nauči izbirati in vrednotiti logotip in druge grafične znake za oblikovanje usmerjevalcev cen, informacij o načinu plačevanja, …
 • razmišlja in predlaga posebne dejavnosti glede na vrsto trgovine, nauči se predstaviti posebne ponudbe
 • razvija smisel za opazovanje
 • razvija iniciativnost, poklicno etiko, zavest o strokovni odgovornosti

Vaje:

primerja sortiment bližnje prodajalne s sortimentom prodajalne, kjer kupuje

izdela enostavno in sestavljeno kalkulacijo cene

pripravi načrt oglaševanja za različno blago

Blago kot predmet prodaje

     
 • spozna merila za razvrščanje blaga (povpraševanje, izvirnost, hitrost prodaje)
 • spozna izgube in vrste izgub blaga ter ukrepe za preprečevanje le-teh
 • zna razvrstiti blago po navedenih kriterijih in temu primerno ukrepati
 • zna razlikovati vrste in vzroke izgub in ve, kako jih preprečiti
 • razvija odnos do blaga ter strokovno odgovornost
 • razvija odnos do kakovostnega dela
 

Temeljni pojmi in naloge računovodstva

     
 • spozna sredstva in njihove vire
 • se nauči izvesti popis blaga in spozna vrste popisa
 • spozna, kako se ugotavlja poslovni izid
 • spozna pomen in vrste kontov in stroškov
 • zna razvrstiti sredstva v podjetju in pozna njihove vire
 • ve, kdaj podjetje izkaže dobiček in kdaj izgubo
 • razvija natančnost, odgovornost in vestnost
 

INFORMATIKA V PRODAJALNI

     

Programska oprema

     
 • dijak se znani z delovanjem strojne in programske opreme
   

Vaje:

delo v operacijskem sistemu

 • spozna programsko opremo za podporo trgovinskega poslovanja
 • pozna delovanje programa za podporo blagovno-blagajniškega poslovanja
 • razume delovanje računalniškega programa za podporo trgovinskega poslovanja
 • obvlada uporabo programa za podporo blagovno-blagajniškega poslovanja
 • razvija natančnost
 • razvija zanesljivost
 

Osnove obdelave besedil

     
 • spozna možnosti vnosa, urejanja in tiskanja besedil
 • spoznava pisavo kot sredstvo komuniciranja in kot likovno izrazno sredstvo
 • zna odpreti dokument, zna vnesti in urediti in natisniti besedilo ter poslati dokument po mreži
 • razvija zanesljivost

Vaja:

izdelava napisne ploskve (razprodaja, voščilo, cena)

Osnove obdelave podatkov

     
 • spozna pomen in vlogo obdelave podatkov z uporabniškimi podatki
 • zna vnesti podatke
 • zna obrazložiti rezultate obdelave podatkov
   

Računalniška mreža

     
 • spozna trženje prek interneta
 • zna poiskati ponudbo poljubnih artiklov
   

POSLOVNO DOPISOVANJE

     
 • spozna pojem, pomen in oblike obveščanja
 • zna pravilno uporabiti posamezne oblike obveščanja
 • razvija čut za estetiko, strokovno odgovornost
 

Poslovna korespondenca v komercialnem poslovanju

     

zna napisati: povpraševanje, ponudbo, naročilo,

potrditev naročila, odklonitev naročila, kupoprodajno pogodbo, reklamacijo,

opomin

 • zna strokovno sestaviti navedene korespondenčne izdelke
 • pozna pomen pogodbe, sestavine ter možnosti sklenitve
 • zna strokovno sestaviti reklamacijo in opomin
 • razvija spretnost komuniciranja, strokovno odgovornost, odnos do poslovnih partnerjev
 • razvija poklicno etiko, odnos do strokovnih doktrin in kakovostnega poklicnega dela.
 • razvija odnos do poslovnih partnerjev

Vaje:

izdelava vzorcev na računalniku: povpraševanje, ponudbo, naročilo, potrditev naročila, odklonitev naročila, reklamacija, opomin


3. letnik

INFOMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI

Dijak:

Dijak:

 
 • dijak spozna pojem zaupanja
 • spozna komunikacijske spretnosti
 • spozna prevladujoče načine odgovarjanja
 • spozna strategije reševanja konfliktov
 • spozna dimenzije konfliktnih situacij
 • spozna konfrontacijo in pogajanja ter reševanje konfliktnih situacij
 • se zave pomembnosti samorazkrivanja in samozavedanja v odnosih z drugimi
 • razlikuje in razume, kaj pomeni biti zaupljiv in biti vreden zaupanja
 • razlikuje učinkovito komunikacijo od neučinkovite
 • razume perspektivo sogovornika (zna uporabiti parafraziranje)
 • razvija spretnost oblikovanja ustreznih odgovorov glede na problem (učinkovitega poslušanja in odgovarjanja)
 • razvija spretnost oblikovanja razumevajočih odgovorov
 • uvidi svoje obnašanje v konfliktih
 • razume prevladujoče strategije reševanja konfliktov, sklepa o njihovih posledicah
 • razvija točnejše zaznavanje, zmožnost sporazumevanja, večjo zaupljivost, zmožnost spodbujanja sodelovanja
 • izpelje potek konfrontacije v konkretni konfliktni situaciji
 • razvija komunikacijske spretnosti.
 • razvija samozavest in uspešnost v medosebnih odnosih
 • razvija občutek sposobnosti obvladovanja konfliktnih situacij
 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

     
 • dijak spozna različne načine neverbalnega komuniciranja
 • spozna neverbalno izražanje čustev
 • poveča občutljivost za zaznavanje in razumevanje neverbalne komunikacije
 • zaigra različne situacije, odnose, vloge brez besed
 • zaigra neverbalno izražanje sprejemanja in zavračanja
 • razvija spretnosti neverbalnega komuniciranja
 • se bolj zaveda samega sebe v odnosih z drugimi

Vaja:

igra vlog

PSIHOLOGIJA PRODAJE

     
 • dijak spozna in opiše vedenje porabnikov
 • pozna značilnosti prodajalca
 • spozna, da lastnosti porabnikov vplivajo na način trženja izdelkov in storitev
 • razume pomen stika, odnosa in zaupanja med prodajalcem in kupcem
 • prepoznava motive, ki kupca vodijo k nakupu in koristi, ki jih kupec išče
 • razlikuje porabnika in kupca
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na nakupno odločitev
 • razume vloge članov družine pri nakupu
 • razume, da komuniciranje poteka na različne načine
 • iz komuniciranja prepoznava notranje doživljanje kupca
 • razvija spretnost opazovanja
 • razvija spretnost vživljanja v kupca
 • razvija spretnost komuniciranja
 • razvija spretnosti timskega dela

Vaji:

igra vlog pri prodaji

analiza video posnetka igre vlog

PORABNIKOVO NOTRANJE DOŽIVLJANJE

   
 • dijak opiše potek sprejemanja informacij iz okolja (zaznavni proces)
 • spozna nakupno vedenje, ki se ga porabniki učijo
 • učenje in spomin, navade
 • razume, kaj se dogaja, ko spremljamo oglasna sporočila, si ogledujemo izdelke, opazujemo druge ljudi, ki uporabljajo izdelke
 • razvija spretnost opazovanja in vživljanja v porabnike

Vaje:

igre vlog

 • pozna motive za nakupno vedenje
 • prepoznava motive pri nakupu posameznih izdelkov in storitev
 • iz oglasnih apelov prepoznava motive za nakup
   
 • spozna, da na nakupne odločitve vplivajo stališča, prepričanja kupcev
 • razume pojem zvestoba blagovni znamki
 • razume vpliv stališč na pozitivno ali negativno vrednotenje izdelkov in proizvajalcev
   

NAKUPNI PROCES IN NAKUPNA ODLOČITEV

     
 • dijak opiše sodobno družino, ki nakupuje
 • opiše vpliv spola na nakupno odločitev
 • prepoznava vloge posameznih članov družine pri nakupu
   
 • spozna vpliv življenjskega sloga na nakup
 • razume, da porabnik z izdelkom kaže svojo podobo
   
 • spozna, da izbira izdelka vpliva na predstavo potrošnika o sebi
 • razloži pojme idealni, realni, razširjeni jaz, jih poveže in ve, kako vplivajo na nakupno odločitev
   

PORABNIK KOT ČLAN SKUPINE IN DRUŽBE

     
 • dijak spozna pojma socialni status in kupna moč
 • spozna pojem referenčne skupine
 • razume vpliv članov skupine na nakupno odločitev posameznika (posnemanje in podrejanje)
 • razvija spretnost prilagajanja
 
 • spozna pojem mnenjski voditelji
 • prepoznava mnenjske voditelje pri nakupu posameznih izdelkov
 • ozavešča relacije posameznik družba
 
 • spozna pojma kulturni ideali in vrednote
 • prepoznava vplive trženja na oblikovanje kulture
   
 • spozna osnove poslovnega bontona
 • uvidi svoje sposobnosti komuniciranja in načine za izboljšanje
 • razvija komunikativnost
 
 
 • pozna pomen pogodbe, njene sestavine ter možnosti sklenitve
 • zna strokovno sestaviti reklamacijo in opomin
 • razvija poklicno etiko, odnos do strokovnih doktrin in kakovostnega poklicnega dela
 • razvija odnos do poslovnih partnerjev
 

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje s pregledom delavniških dnevnikov in izdelkov oziroma storitev z zagovorom.