B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK PRODAJAEC (DV) / SPI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

3

84

4

64

4

64

212

Madžarščina I ali Madžarščina II

3

84

4

64

4

64

212

Tuji jezik

2

56

2

32

3

48

136

Matematika

3

84

4

64

4

64

212

Umetnost

1

28

28

Naravoslovje

1

28

28

Družboslovje

2

56

2

32

1

16

104

Športna vzgoja

2

56

2

32

1

16

104

Skupaj A

17

476

18

288

17

272

1036

                

B - Strokovno-teoretični predmeti

Osnove poznavanja blaga

7

196

4

64

4

64

324

Izbirne strokovne vsebine

3

84

3

48

4

64

196

Skupaj B

10

280

7

112

8

128

520

                

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk s strokovno teorijo

5

140

7

112

7

112

364

                

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

304

760

684

1748

                

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

64

32

160

                

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

896

32

512

32

512

1920

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

444

872

796

2112

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

960

576

544

2080

Skupaj (A + B + C + Č + D)

1264

1336

1228

3828

                

Št. tednov pouka

28

16

16

60

Št. tednov praktično izobraževanje v del. procesu

8

20

18

46

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

2

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

35

111

Pojasnilo k predmetniku:

Madžarščina I (materni jezik), Madžarščina II (drugi jezik)

V predmet osnove poznavanje blaga so vključene vsebine predmeta naravoslovje s poznavanjem blaga.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje

Št.dijakov
v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek na skupino

1.

Osnove poznavanja blaga

učitelj

laborant

36

do 13

14

36

1.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

140

do 13

     

2.

Osnove poznavanja blaga

laborant

 

22

  

2.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

112

do 13

     

3.

Osnove poznavanja blaga

laborant

  

12

  

3.

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

112

do 13

     

 

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba kemije, biologije ali fizike

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Osnove poznavanja blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije ali agronomije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije, kemijskega laboratorijskega dela ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali biologije ali drugih predmetov s kemijskega ali biološkega področja

Izbirne strokovne vsebine

učitelj

1. letnik: visokošolska izobrazba iz zdravstva, veterinarstva ali biologije

2. in 3. letnik: visokošolska izobrazba iz ekonomije, matematike ali organizacije dela

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

1. in 2. letnik: visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

3. letnik: visokošolska izobrazba iz psihologije, sociologije ali komunikologije