A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: PRODAJAEC srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju)

Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec /prodajalka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Osnove poznavanja blaga

ustno

Izbirne strokovne vsebine

ustno

Praktični pouk s strokovno teorijo

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina poklicne mature

Teoretični del:

Praktični del: