SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: NATAKAR (IS, DV)

IZPITNI KATALOG

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

GOSTINSKO POSLOVANJE

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo ali kandidat:

 • pozna poslovna področja gostinskega poslovanja,

 • pozna poslovno dokumentacijo ter pravne predpise, ki urejajo delovanje gostinskih podjetij,

 • zna tržno razmišljati tako, da vodi k višji produktivnosti in optimiranju stroškov.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Znanja

  Cilji

   

  Temeljni pojmi o družbi in gospodarstvu

 • zna pojasniti povezavo med potrebami, željami gostov ter dobrinami;

 • obrazloži pojem in pomen gospodarstva ter zna opisati prepletanje gospodarskih in negospodarskih dejavnosti;

 • zna opredeliti prvine poslovnega procesa z njihovimi značilnostmi;

 • opiše funkcije denarja ter na praktičnem primeru ugotovi, kaj se dogaja z notranjo oziroma Zunanjo kupno močjo denarja;

 • zna preračunati vrednost valute X v vrednost valute V na praktičnem primeru s pomočjo tečajne liste;

 • Tečajna lista.

  Gospodarska panoga gostinstvo

 • zna opisati vrste in pomen gostinskih storitev ter značilnosti gostinstva kot gospodarske dejavnosti;

 • navede in opiše pravne predpise, ki urejajo področja gostinstva v Sloveniji;

 • navede in opiše pristojnosti subjektov, ki usmerjajo dejavnost gostinstva v Sloveniji;

 •  

  Oseba in njen status v pravu

 • zna prikazati značilnosti in razlike med posameznimi oblikami podjetij (med s. p. in gospodarskimi družbami) v našem pravnem prostoru;

 •  

  Trženje

 • zna razložiti pojem in pomen marketinga v gostinskih;

 •  

  Poslovno komuniciranje

 • zna opisati poslovne dopise: ponudba, povpraševanje, naročilo, potrditev naročila in reklamacija na praktičnem primeru;

 •  

  Prodajna pogodba

 • opiše pojem in pogoje za nastanek prodajne pogodbe ter našteje in obrazloži bistvene in nebistvene sestavine te pogodbe;

 • Obrazec kupoprodajne pogodbe.

  Poslovna področja gostinskega poslovanja

     

  Nabavna služba

 • opiše opravila nabavne službe ter prisotne dokumente;

 •  

  Skladiščno poslovanje

 • opiše opravila, ki potekajo v skladiščih ter prisotne dokumente;

 • Obrazci dobavnice.

  Kuhinjsko poslovanje

 • zna povezati uspešnost kuhinjskega poslovanja z ustreznim delovnim procesom in programom kuhinje;

 • obrazloži pomen nadzora nad kuhinjskim poslovanjem;

 • Naročilnice, dobavnice, jedilniki.

  Točilniško poslovanje

 • zna povezati uspešnost točilniškega poslovanja z ustreznimi delovnim procesom in programom točilnice;

 • obrazloži pomen nadzora nad točilniškim poslovanjem;

 •  

  Poslovanje prenočitvenih obratov

 • prikaže poslovne procese, ki potekajo v prenočitvenih obratih (od sprejema gostov do plačila storitev in slovesa gostov);

 • Knjiga gostov.

  Osnove ekonomike gostinskega podjetja

 • opiše način in možnosti pridobivanja prihodka v gostinskih podjetjih ter njegovo delitev;

 • zna razmejiti med različnimi vrstami stroškov;

 • po podatkih zna izdelati kalkulacije za gostinstvo.

 • Naročilnice, dobavnice, jedilniki.  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja morajo biti jasna, kratka ter ustrezno razčlenjena. Na vprašanje mora kandidat odgovoriti ter pri tem pokazati, da obvlada osnovna, temeljna znanja in da zna vsebine med seboj povezovati.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru..

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri pisnem izpitu so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • podatki, tabele, diagrami, sheme, ...

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.