B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK OBLIKOVALEC KOVIN (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / SPI

PREDMETI   

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A -Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

3

105

3

105

4

136

486

Komunikacija

1

35

1

35

1

35

1

34

139

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

35

1

35

1

34

139

Umetnost

                 

2

68

68

Matematika

3

105

2

70

2

70

2

68

313

Naravoslovje

        

2

70

     

70

Družboslovje

2

70

2

70

           

210

Športna vzgoja

3

105

3

105

2

70

2

68

348

Skupaj A

14

490

12

420

11

385

12

408

1703

                    

B - Strokovno-teoretični predmeti

Osnove strojništva

4

140

3

105

2

70

2

68

383

Strojeslovje

3

105

2

70

2

70

1

34

279

Tehnologija

3

105

2

70

2

70

2

68

313

Izbirne strokovne vsebine

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Skupaj B

12

420

9

315

8

280

7

238

1253

                    

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

7

245

12

420

14

490

14

476

1631

Skupaj praktični pouk

7

245

12

420

14

490

14

476

1631

                    

Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

              

72

     

72

                    

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

  

96

  

96

  

64

352

                    

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

4587

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

  

245

  

420

  

562

  

476

1703

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1251

  

1251

  

1251

  

1186

4939

Skupaj (A+B+C+Č+D)

  

1251

  

1251

  

1323

  

1186

5011

                    

Število tednov pouka

  

35

  

35

  

35

  

34

139

Število tednov delovne prakse

  

1

  

1

  

3

  

1

6

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

2

  

2

  

2

  

1

7

Skupno št. tednov izobraževanja

  

38

  

38

  

40

  

36

152

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št. ur za vaje*

Št. dijakov v
skupini**

1.

Praktični pouk

245

do 6 dijakov

2.

Praktični pouk

420

do 4 dijakov

3.

Praktični pouk

490

do 4 dijakov

4.

Praktični pouk

476

do 4 dijakov

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba defektologije surdo logo smeri ali visokošolska izobrazba iz angleščine

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali strojništva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine ali geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje,

Strojeslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva,

za I. letnik visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali fizike

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

za I. letnik visokošolska izobrazba iz strojništva, kemije ali metalurgije

Osnove strojništva

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Izbirne strokovne vsebine

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Praktični pouk

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva s predhodno poklicno izobrazbo oziroma z najmanj tri leta delovnih izkušenj in opravljen mojstrski izpit

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušno, govorno in jezikovne rehabilitacije.