A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: OBLIKOVALEC KOVIN srednje poklicno izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv poklicne izobrazbe: oblikovalec kovin / oblikovalka kovin

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Komunikacija

pisno, ustno

Slovenski znakovni jezik

vaje

Osnove strojništva

pisno, ustno

Strojeslovje

pisno, ustno

Tehnologija

pisno, ustno, vaje

Varovanje okolja pri delu

pisno

Izbirne strokovne vsebine

pisno, ustno, vaje

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

 
Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del:

Dijaki imajo pravico opravljati zaključni izpit pod posebnimi pogoji.