SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PRODAJALEC (IS, DV)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 35.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • povezanost strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog,

 • uporabo ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov,

 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in časa.

  3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

  Izpitna enota izdelek z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

  Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedeni izdelki/storitve služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posamezne vrste izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vsi izdelki/storitve navedeni v tem katalogu so opisani informativno.

  Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep o vrstah izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih, ki jih mora izpolniti kandidat.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  Znanja ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve osnovni skupini: izdelki/storitve primerni za vmesni preskus znanja in izdelki/storitve primerni za zaključni izpit.

  4. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA VMESNEM PREIZKUSU

  Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja s/z:

 • individualnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v obratovalnici oziroma

 • enotnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v izpitnem centru,

 • in/ali 1 do 3 (tremi) delovnimi preizkusi (po sklepu izpitnega odbora).

  Kandidat pripravi polizdelke po predpisani dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. TRAJANJE VMESNEGA PREIZKUSA

  Vmesni preizkus traja do 7 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 2 uri. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  4.2. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV PRIMERNIH ZA VMESNI PREIZKUS 

  1. del - praktična znanja - splošna znanja

  Delovna opravila v trgovini

  Znanja

  Dejavnost in organiziranost podjetja

 • opiše dejavnost in vlogo podjetja

 • opredeli pravno ureditev podjetja

 • loči organiziranost podjetja po delovnih opravilih

 • Sporazumevanje v podjetju

 • obvlada postopke komuniciranja s kupci in sodelavci

 • pozna poslovni bonton

 • Varstvo pri delu in požarna varnost

 • upošteva varnostne predpise požarne varnosti in pravila varstva pri delu

 • zna pravilno ravnati z delovnimi in zaščitnimi sredstvi

 • zna rokovati z gasilnimi napravami

 • obvlada branja označb, ki opozarjajo na nevarnost ( npr. pravilno ravnanje pri nezgodah)

 • skrbi za urejeno okolje in delovno mesto

 • Dela v prodajalni

 • opredeli pomen pravilne razvrstitve prostorov v prodajalni

 • zna pravilno razvrščati blago in zlagati blago

 • pozna vplive lepo urejene prodajalne na kupca

 • upošteva pravila delovnega časa in postopke odpiranja in zapiranja prodajalne

 • opredeli način prodaje blaga

 • razlikuje delovna opravila poslovodje prodajalne, prodajalca, blagajnika in dijaka in pomen delitve dela

 • zna urejati prodajni in skladiščni prostor v trgovini

 • Prevzemanje blaga

 • zna pripraviti prostor za prevzem blaga

 • pravilno zna uporabiti delovna in zaščitna sredstva pri prevzemu blaga

 • obvlada mere in merske enote ter merjenje blaga

 • zna razlikovati količinski in kakovostni prevzem in postopke prevzemanja blaga

 • pozna prevozne in blagovne listine, označbe na blagu, ki povedo, kako je treba z blagom ravnati ali ga skladiščiti

 • obvlada pomen listin - deklaracijski list, tehnično navodilo, certifikat in garancijski list

 • zna pisati reklamacijski zapisnik za pomanjkljivosti, ki se ugotovijo pri prevzemu

 • obvlada predpise, ki urejajo shranjevanje in skladiščenja posameznega blaga in jih upošteva

 • razume prednosti sistema črtne kode

 • Označevanje blaga

 • zna pravilno označiti blago z oznakami, ki jih daje trgovina

 • zna pisati cenike

 • zna estestko oblikovati sporočila v prodajalni

 • Naročanje blaga

 • zna predvideti potrebe kupcev in njihovo kupno moč

 • pozna postopke naročanja blaga

 • Embaliranje blaga

 • pozna namen embaliranja blaga

 • pozna vrste embalaž in njihovo uporabo

 • zna ločiti transportno in prodajno embalažo, vračjivo in nevračljivo embalažo, pozna pomen blazinjenja in dodatnega zavijanja blaga ob nakupu

 • zna opredeliti embalažo kot obliko komuniciranja s kupci

 • obvlada tehnike pakiranja blaga in pozna osnove aranžiranja blaga

 • zna ravnati z neuporabno embalažo

 • upošteva ekonomičnost pri porabi embalažnih materialov

 • Škode, ki nastajajo pri prodaji blaga

 • ugotavlja vzroke različnih škod na blagu

 • opredeli naravne škode na blagu in škode po krivdi oseb

 • pozna načine odprave in zmanjšanja škode

 • zna pravilno komunicirati z osebami, ki so povzročile škodo

 • Reklamacije pri prodaji blaga

 • obvlada postopke reševanja reklamacij

 • zna se dogovarjati in sporazumevati z udeleženci reklamacijskega postopka

 • pozna trgovske običaje, predpise o standardizaciji blaga, ki se uporabljajo pri reševanju reklamacij

 • obvlada Zakon zveze potrošnikov Slovenije

 • zna ločiti reklamacije, ki nastajajo pri prevzemu in prodaji blaga ter vzroke za nastanek posamezne reklamacije glede na kakovost, količino in ceno blaga ter za slabo postrežbo

 • Organi kontrole, ki nadzorujejo blagovni promet

 • obvlada postopke pravilnega poslovanja v prodajalni

 • pozna pristojnosti tržnega, sanitarnega, finančnega, požarnovarnostnega in delovnega inšpektorja ter vlogo Zveze potrošnikov Slovenije

 • Plačilo blaga

 • obvlada postopke blagajniškega poslovanja

 • zna ravnati z blagajno in pravilno poslovati z gotovinskimi in negotovinskimi plačili

 • obvlada plačila s tujo valuto in plačila blaga s kreditom

 • Cena blaga

 • zna razložiti pojem cene blaga

 • pozna tehniko izračuna maloprodajne cene in ve kaj je odvisen strošek, popust, marža, davek in dobiček

 • Vodenje evidence

 • razume pomen vodenja evidence kupljenega in prodanega blaga

 • zna razlikovati blagovne in knjigovodske listine, ki se uporabljajo pri vodenju evidence kupljenega in prodanega blaga

 • obvlada postopke knjiženja prejetega in prodanega blaga

 • zna voditi evidenco o prodaji opravljenih trgovinskih storitev

 • obvlada vodenja evidence blaga z računalnikom

 • Popis blaga

 • zna razložiti namen popisa blaga

 • pozna postopke priprav blaga pred popisom

 • obvlada postopke samega popisa

 • zna ločiti redne in izredne popise

 • Ekonomska propaganda

 • pozna cilje ekonomske propagande

 • zna razlikovati plačljivo od neplačljive ekonomske propragande

 • zna opredeliti posrednike ekonomske propagande

 • opredeli izložbo trgovine kot element ekonomske propagande

 • zna razlikovati elemente ekonomske propaganda kot so - urejenost prodajalne, asortima blaga, urejenost in strokovnost prodajalca

 • Uvajanje v tehniko prodaje blaga

 • obvlada tehniko prodaje blaga

 • zna našteti lastnosti dobrega prodajalca

 • obvlada komuniciranje s kupcem

 • zna opazovati in poslušati kupca

 • kupce zna razdeliti po spolu,starosti, psiholoških lastnostih, po socialnem položaju, tipu in njihovih potrebah in kupni moči

 • pozna pomen » imidž osebnosti « za prodajalca

 • dobro pozna blago po izvoru, njegovih lastnostih, oblikah in merah, namenu uporabe, načinu uporabe, vzdrževanju, potrebnih količinah za določene namene, pakiranju ter proizvajalcih blaga

 • Postopki prodaje blaga

 • sprejem kupca

 • zna pravilno sprejeti kupca

 • ugotoviti kupčeve želje

 • zna ponuditi blago

 • Ponujanje (prodaja)

 • zna kupca seznaniti z osnovnimi tehničnimi podatki o blagu kot so: ime blaga, izvor blaga, sestavine, surovine ali sestavni deli blaga, kakovost in kvaliteta, oznaka, (ki pove kako se ravna z blagom), velikost in številka blaga, namen uporabe in količina blaga za določene namene

 • pozna navodila za pripravo oziroma delovanje blaga,način shranjevanja blaga, rok trajanja ali uporabnosti

 • zna pravilno kompletirati blago

 • zaveda se pomena dodatne ponudbe blaga

 • pozna ime proizvajalca blaga ali uvoznika

 • Zaključek prodaje

 • zna napisati paragonski blok ali račun in garancijsko izjavo

 • zna sprejeti plačilo za prodano blago

 • *pozna pravilen postopek pakiranja blaga in izročanja blaga kupcu


 • 5. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • individualnim izpitnim delom, če se izpit izvaja v obratovalnici oziroma enotnim izpitnim delom ter dveh delovnih preizkusov, če se izpit izvaja v izpitnem centru,

 • tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  2. del - praktična znanja poznavanja blaga v trgovini

  Delovna opravila v trgovini:

  Znanja

   

  Vse vsebine znanja, ki jih mora kandidat obvladati so: da zna, loči, obvlada, razume in blago pravilno posreduje kupcu. To pa velja za naprej navedeno vsebino, za vsako blagovno skupino v vseh napisanih strokah.

  G/50.10 - 30

  Trgovina z motornimi vozili, z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

 • opis avtomobilov, ki jih prodaja - oblike, tipi , posebnosti, prostornini motorja oziroma opis avtomobila, za katere prodaja nadomestne dele

 • deli motorja - (opis posameznih delov), prenosni deli, zavore, krmilni sistem, izpuh, električne naprave in elektronika v avtomobilu

 • pnevmatika

 • oprema (dodatna) avtomobila in sredstva za nego avtomobila

 • G/50.40

  Trgovina z motornimi kolesi, deli in opremo

 • opis motornih koles po obliki, tipih, prostornini motorja in posebnosti

 • opis posameznih delov motornega kolesa - ohišje, motor, prenosni deli, zavore, izpuh, menjalnik

 • pnevmatika za motorna kolesa

 • oprema za motorna kolesa in sredstva za nego koles

 • G/50.50

  Trgovina z motorninim gorivi

 • goriva za motorje (bencin, diesel in plin)

 • maziva

 • predpisi, ki urejajo način shranjevanja goriv in požarno varnost

 • G/52.1

  Trgovina z živili

 • mlevski izdelki - moka, zdrob in oluščena žita

 • kruh, peciva, testenine

 • škrob in izdelki iz škroba

 • sladkor, bonboni, čokolada in čokoladni izdelki

 • sadje (domače, južno sadje), konzervirano sadje, polizdelki in izdelki iz sadja

 • vrtnine (sveže in konzervirane) in izdelki iz vrtnin

 • dišave in začimbe

 • kava (prava in nadomestki ), čaj (pravi in domači) in kakav

 • mleko in mlečni izdelki (fizikalno konzervirana mleka, fermentirani izdelki, sir in sladoled

 • maščobna živila (olja., margarina, maslo, svinjska in rastlinska mast)

 • meso in mesni izdelki - konfekcionirano sveže meso (klavne živine, perjadi in divjadi ), suhomesnati izdelki, klobase, konzerve, jušni koncentrati in slanine

 • vodne živali (sveže in konzervirane)

 • brezalkoholne pijače - sokovi, sirupi, mineralne in navadne vode, osvežilne brezalkoholne pijače

 • alkoholne pijače - lahke (vino in pivo) in močne (žganje, močne destilirane pijače in likerji)

 • dietetična živila in pijače

 • zakonski predpisi, ki urejajo prodajo živil

 • G/52.33

  Trgovina s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

 • kozmetična sredstva za nego in zaščito - rok, nog, telesa, obraza in las

 • kozmetična sredstva za lepotičenje in britje

 • parfumerijska sredstva

 • sredstva za nego zob

 • galanterijski izdelki

 • G/52.41/42

  Trgovina s tekstilom in z oblačili

  a.

 • osnovne vezave tkanin

 • tkanine za oblačila (moška, ženska in otroška)

 • tkanine za - moško, žensko in otroško perilo

 • tkanine za podloge in medvloge

 • potrebne količene blaga za - moško obleko, žensko obleko in kostim, za moški suknjič in hlače, za žensko krilo in bluzo

 • tkanine za posteljno perilo in posteljno konfekcijo

 • dekorativne tkanine (zavese, pohištveno blago, preproge, prti, brisače, pregrinjala)

 • umetno krzno

 • okrasni trakovi

 • krojaški pribor

 •  

  b.

 • moška, ženska in otroška konfekcija

 • moško, žensko in otroško perilo

 • pletenine

 • izdelki iz krzna in usnja

 • tekstilna galanterija in modni dodatki

 • mere in velikosti v konfekciji

 • vzdrževanje tkanin

 • G/ 52.43

  Trgovina z obutvijo in usnjenimi izdelki

 • usnje in ostali materiali za obutev

 • usnje in ostali materiali za konfekcijo in galanterijo

 • glavni deli obutve

 • vrste obutve

 • mere in velikosti obutve

 • usnjena konfekcija

 • mere in velikosti konfekcije

 • usnjena galanterija

 • vzdrževanje in čiščenje usnja

 • čistila in pribor

 • G/ 52.44

  Trgovina s pohištvom, svetili in

  drugimi predmeti

 • vrste lesa in ostalih materialov, ki se uporabljajo za izdelavo pohištva

 • lesni polizdelki, ki se uporabljajo za izdelavo pohištva

 • kosovno pohištvo

 • pohištvo za predsobe

 • kuhinjsko pohištvo in pohištvo za jedilnico

 • pohištvo - za dnevno in otroško sobo

 • pohištvo - za spalnico

 • pisarniško in šolsko pohištvo

 • oblazinjeno pohištvo

 • preproge, tekači in predposteljniki

 • talne in zidne obloge

 • posteljno perilo in vložki

 • dekorativne tkanine in polnila

 • svetlobna telesa

 • galanterija, ki se uporablja pri opremi stanovanj

 • G/52.45

  Trgovina z gospodinjskimi, radijskimi in TV- aparati

 • drobni električni gospodinjski aparati

 • štedilniki

 • grelna telesa

 • hladilniki in zamrzovalniki

 • pralni, sušilni in pomivalni stroji

 • sesalci

 • svetlobna telesa

 • TV- sprejemniki, videorekorderji in plejerji

 • glasbeni stolpi

 • radiokasetnik in walkman

 • telefonski aparati

 • G/52.46

  Trgovina s kovinskimi izdelki, barvami in laki, gradbenim materialom in steklom

  a.

 • žica, žična pletiva, žičniki, vijaki, verige, varilne žice, elektrode in žične vrvi

 • okovje - stavbno okovje, pohištveno okovje

 • obrtniško orodje in orodja za domačo delavnico

  b.

 • vrtnarsko, poljedelsko in gozdarsko orodje

  c.

 • kroglični ležaji

 • brusilna sredstva - naravni in umetni brusi

  d.

 • naprave in materiali za vodovodno napeljavo

 • naprave in materiali za centralno ogrevanje

 • armature - vodovodne in sanitarne

 • G/ 52.46

  Trgovina s kovinskimi izdelki, barvami in laki, gradbenim materialom

  e.

 • veziva

 • opečni izdelki

 • strešne kritine

 • izolacijski materiali za - termoizolacijo, hidroizolacijo in za zvočno izolacijo

 • les kot konstrucijski gradbeni material

 • betonsko in profilno železo

 • stavbno pohištvo

 • stenske in talne obloge

 • keramični izdelki

 • gradbeno orodje

  f.

 • premazna sredstva za les: lazurni in pokrivni premazi in laki

 • premazna sredstva za kovine

 • premazna sredstva za zid in beton

 • razredčila in topila

 • ometi

 • pleskarsko orodje

 • G/52.xx

  Na podoben način je potrebno izdelati vsebine za ostale blagovne skupine.


  6. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 23 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 20 ur, za delovne preizkuse do 3 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

   

  2. strokovnost (kakovost)

  60 %

   

  3. dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

   

  4. ustni zagovor

  10 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   


  7.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 80 % in

 • vseh delovnih preizkusov 20 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  8. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

 • priročniki, učbeniki, zbirke formul,

 • risalni pribor, tehnični kalkulator.

  9. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.