B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK: RAČUNALNIKAR (GIB)/ SPI

PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO št.
ur in tednov

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A – Splošno izobraževalni predmeti-ključne kvalifikacije

Slovenščina

 

 

 

 

 

 

213

Matematika

 

 

 

 

 

 

213

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

164

Športna vzgoja

 

 

 

 

 

 

164

Umetnost

 

 

 

 

 

 

33

Naravoslovje

 

 

 

 

 

 

132

Družboslovje

 

 

 

 

 

 

132

Skupaj A

15

495

12

396

10

160

1051

B - Strokovni vsebinski sklopi*

Arhitektura računalniških sistemov

 

 

 

 

 

 

161

Sistemska in aplikativna programska oprema

 

 

 

 

 

 

469

Tehniško komuniciranje

 

 

 

 

 

 

126

Baze podatkov

 

 

 

 

 

 

217

Omrežja in omrežne storitve

 

 

 

 

 

 

126

Skupaj B

12

396

15

495

13

208

1099

Od tega za:

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

 

165

 

330

 

160

655

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično usposabljanje z delom

 

114

 

114

 

684

912

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

E - Odprti kurikulum

Na ravni šole

 

165

 

165

 

144

474

Skupno število ur pouka (A + B + E)

 

1056

 

1056

 

512

2624

Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C + Č)

 

279

 

444

 

844

1567

Skupno število ur izobraževanja v šoli (A + B + D +E)

 

1120

 

1120

 

544

2784

Skupaj (A + B + C + Č + D + E)

 

1234

 

1234

 

1228

3696

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

16

82

Število  tednov praktičnega usposabljanje z delom

 

3

 

3

 

18

24

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Pojasnilo k predmetniku:
* V strokovnih vsebinskih sklopih so integrirani cilji ključnih kvalifikacij naravoslovje, družboslovje, umetnost, podjetništvo, informacijsko-komunikacijska pismenost, zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, učenje učenja ter načrtovanje in vodenje kariere.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih se izvaja na podlagi sklenjene kolektivne ali individualne učne pogodbe.

VSEBINSKI SKLOPI
V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

Oznaka

Kompetence

Nivo osvajanja kompetenc

Sistemska in aplikativna programska oprema

SAP1

Uporaba standardne pisarniške programske opreme

Osnovni nivo

 

 

SAP2

Beleženje sistemskih in uporabniških sporočil in organizacija servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme

Osnovni nivo

 

 

SAP3

Priprava samodejnega arhiviranja in datotek za zunanje uporabnike

Osnovni nivo

 

 

SAP4

Zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme in varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu

 

Rutinski nivo

 

SAP5

Nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema

 

Rutinski nivo

 

SAP6

Administriranje operacijskega sistema

 

 

Napredni nivo

SAP7

Skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov

 

 

Napredni nivo

Arhitektura računalniških sistemov

ARS1

Priprava računalniške opreme za delo

Osnovni nivo

 

 

ARS2

Nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme

Osnovni nivo

 

 

ARS3

Spremljanje delovanja računalniškega sistema in odprava lažjih napak

 

Rutinski nivo

 

ARS4

Poznavanje lastnosti, konfiguriranje, upravljanje in vzdrževanje računalniške opreme

 

Rutinski nivo

 

ARS5

Preverjanje delovanja in odprava napak strojne opreme

 

 

Napredni nivo

ARS6

Izbiranje komponent in sestavljanje računalnikov

 

 

Napredni nivo

OMREŽJA IN OMREŽNE STORITVE

OOS1

Poznavanje delovanja omrežij in omrežnih storitev

Osnovni nivo

 

 

OOS2

Spremljanje delovanja in odpravljanje lažjih napak v omrežju

 

Rutinski nivo

 

OOS3

Postavljanje in vzdrževanje enostavnih računalniških omrežij

 

 

Napredni nivo

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

TK1

Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi

Osnovni nivo

 

 

TK2

Vzdrževanje računalniške opreme

 

Rutinski nivo

 

TK3

Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom

 

 

Napredni nivo

BAZE PODATKOV

BP1

Vnašanje podatkov v informacijski sistem

Osnovni nivo

 

 

BP2

Arhiviranje baz podatkov

 

Rutinski nivo

 

BP3

Obdelava podatkov

 

Rutinski nivo

 

BP4

Nameščanje SUPB in kreiranje baz podatkov

 

 

Napredni nivo

BP5

Varovanje baz podatkov

 

 

Napredni nivo

BP6

Oblikovanje obrazcev in poročil

 

 

Napredni nivo