SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: RAČUNALNIKAR (GIB; izobraževalni program je prilagojen za gibalno ovirane dijake)

Naziv poklicne izobrazbe: računalnikar/ računalnikarka

Posebni pogoji za vključitev: v prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom se lahko vpiše, kdor ima  odločbo o usmeritvi.

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Arhitektura računalniških sistemov

ustno, projektno delo, izdelki ali delovna poročila

Sistemska in aplikativna programska oprema

Tehniško komuniciranje

Baze podatkov

Omrežja in omrežne storitve

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.
Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov s posebnimi potrebami se prilagodi tudi individualno glede na njihove posebne potrebe, kar je opredeljeno z individualiziranimi programi.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov letnika in vsebinskih sklopov, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  pri delodajalcu oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončali zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov ter opraviti vse interesne dejavnosti ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina zaključnega  izpita

MODULI
Izobraževalni program omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

Vzdrževalec računalniške strojne opreme

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vzdrževalec/ vzdrževalka računalniške strojne opreme pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

Oznaka

Kompetence

Nivo osvajanja kompetenc

ARHITEKTURA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

ARS1

Priprava računalniške opreme za delo

Osnovni nivo

 

 

ARS2

Nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme

Osnovni nivo

 

 

ARS3

Spremljanje delovanja računalniškega sistema in odprava lažjih napak

 

Rutinski nivo

 

ARS4

Poznavanje lastnosti, konfiguriranje, upravljanje in vzdrževanje računalniške opreme

 

Rutinski nivo

 

ARS5

Preverjanje delovanja in odprava napak strojne opreme

 

 

Napredni nivo

ARS6

Izbiranje komponent in sestavljanje računalnikov

 

 

Napredni nivo

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

TK1

Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi

Osnovni nivo

 

 

TK2

Vzdrževanje računalniške opreme

 

Rutinski nivo

 

TK3

Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom

 

 

Napredni nivo

Vzdrževalec programske opreme

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vzdrževalec/ vzdrževalka programske opreme pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

Oznaka

Kompetence

Nivo osvajanja kompetenc

Sistemska in aplikativna programska oprema

SAP1

Uporaba standardne pisarniške programske opreme

Osnovni nivo

 

 

SAP2

Beleženje sistemskih in uporabniških sporočil in organizacija servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme

Osnovni nivo

 

 

SAP3

Priprava samodejnega arhiviranja in datotek za zunanje uporabnike

 

Rutinski nivo

 

SAP4

Zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme in varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu

 

Rutinski nivo

 

SAP5

Nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema

 

 

Napredni nivo

SAP6

Administriranje operacijskega sistema

 

 

Napredni nivo

SAP7

Skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov

 

 

Napredni nivo

OMREŽJA IN OMREŽNE STORITVE

OOS1

Poznavanje delovanja omrežij in omrežnih storitev

Osnovni nivo

 

 

OOS2

Spremljanje delovanja in odpravljanje lažjih napak v omrežju

 

Rutinski nivo

 

OOS3

Postavljanje in vzdrževanje enostavnih računalniških omrežij

 

 

Napredni nivo

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

TK1

Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi

Osnovni nivo

 

 

TK2

Vzdrževanje računalniške opreme

 

Rutinski nivo

 

TK3

Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom

 

 

Napredni nivo

BAZE PODATKOV

BP1

Vnašanje podatkov v informacijski sistem

Osnovni nivo

 

 

BP2

Arhiviranje baz podatkov

 

Rutinski nivo

 

BP3

Obdelava podatkov

 

Rutinski nivo

 

BP4

Nameščanje SUPB in kreiranje baz podatkov

 

 

Napredni nivo

BP5

Varovanje baz podatkov

 

 

Napredni nivo

BP6

Oblikovanje obrazcev in poročil

 

 

Napredni nivo