SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 36.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

FILMSKA IN TELEVIZIJSKA TEHNIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

50

20

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

50

20

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna osnove in pomen filma,

 • spozna osnove in pomen televizije,

 • pridobi znanja o sistemih TV filma in televizije,

 • pridobi znanja za izbor in rabo opreme,

 • pridobi znanja za kreativno rabo opreme.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  EKSPERIMENTI ZA ZAZNAVO GIBANJA

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna Thaumatrop, Phenatistikop, Zoetrop, Filoskop

 • spozna zahteve za zaznavo gibanja

 • pojasni možnosti nastanka gibljive slike

 • razume vpliv priprav na zaznavo gibanja

 • Razume povezanost zaznave očesa in pripomočkov za zaznavo gibanja.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  PRVI FILMI

   

   

   

 • spozna prve projekcijske naprave

 • spozna prve filmske kamere

 • primerja projekcijske naprave

 • povezuje podatke z zahtevami za delovanje kamere

 • Zave se pomembnosti očesa v zaznavi gibanja.

  Zaveda se pomena odkritja filma.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Seminarska naloga

  ZVOČNI FILM

   

   

   

 • spozna prve začetke snemanja zvoka

 • spozna načine in možnosti zapisa tona

 • pozna možnosti zapisa tona

 • pozna razlike v kvaliteti tona

 • razloži vplive tona na dramaturgijo filma

 • Zave se pomena tona pri filmu.

  Oblikuje odnos do kvalitete tona.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  VSEBINE INFORMACIJ

   

   

   

 • vrste filmskih snemalnih kamer

 • spozna vrste filmskih kamer

 • spozna pripomočke za delo z kamero

 • razume pomen formata filmske kamere

 • razloži delovanje kamer in pribora

 • Pridobi odgovoren odnos do snemalne opreme.

  Zave se možnosti, ki jih nudi snemalna oprema.

  Zbiranje strokovnih člankov in prospektov.

  Primerjava podatkov.

  TELEVIZIJSKI SISTEMI

   

   

   

 • spozna osnove delovanja TV sistema

 • spozna različne TV sisteme

 • spozna globalni satelitski sistem

 • razloži delovanje televizijskih sistemov

 • pojasni pomen televizije

 • Spozna povezanost TV sistemov.

  Zave se pomena povezav TV informacijskega sistema.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Seminarska naloga

  VIDEOKAMERA

   

   

   

 • spozna osnovne dele TV kamere

 • spozna različne snemalne cevi in njihove lastnosti

 • seznani se z CCD elementi

 • razloži delovanje TV kamere

 • prepozna različne sisteme snemalnih cevi

 • zna primerjati njihove karakteristike

 • Spozna možnosti uporabe TV kamere.

  Spozna napake in prednosti sistemov.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  PROJEKCIJA SLIKE

   

   

   

 • monitorji

 • projektorji

 • seznani se z ekrani in projektorji slike

 • spozna način nastanka slike

 • razume način nastanka slike

 • razloži delovanje opreme za projekcijo slike

 • zna primerjati tehnične podatke opreme

 • Zaveda se škodljivega vpliva opreme na okolje.

  Zaveda se možnosti izrabe opreme.

  Razvije občutek za uporabo opreme.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Seminarska naloga

  VIDEOZAPIS

   

   

   

 • spozna možnosti zapisa elektronske slike

 • spozna videotrakove

 • seznani se z video snemalnimi napravami

 • zna primerjati vrste standardov zapisa

 • seznani se z možnostmi izrabe opreme

 • seznani se z vplivi časa in okolja na posneti material

 • Zaveda se pomena uporabe videozapisa.

  Zaveda se možnega ekološkega vpliva na okolje.

  Oblikuje svoj odnos do medija in opreme.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Seminarska naloga

  SNEMANJE IN MONTAŽA

   

   

   

 • seznani se s pripravo na snemanje

 • spozna področja uporabe posnetkov

 • spozna možne načine montaže slike in tona

 • zna pripraviti snemalni projekt

 • zna izbrati primerno opremo za delo

 • zna opazovati in kreativno vplivati na izgled posnetka

 • Zaveda se možnosti vpliva manipulacij s posneto sliko.

  Zaveda se pomena izbora opreme.

  Razvija odgovoren odnos v komuniciranju in pristopu k objektu snemanja.

  Priprava snemalnega načrta.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (seminarske naloge),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • prvi filmi

 • vrste filmskih snemalnih kamer

 • Fotografska tehnika

 • razvoj fotografije

 • zvočni film

 • ekran

 • projektorji

 • montaža

 • Novi mediji

 • zvok v filmu

 • projekcija slike

 • montaža

 • montaža

 • snemanje

 • Fotografsko snovanje

 • montaža

 • kreativnost