SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 36.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

FOTOGRAFSKO SNOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

70

70

2.

 

70

70

3.

 

70

70

4.

 

68

68

skupaj

 

278

278


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem programu dijaki:

 • razvijajo sposobnosti in veščine za kakovostno strokovno delo ter se pripravljajo za poklicno kariero,

 • razvijajo pozornost v opazovanju in smisel za sporočilno in oblikovno jasnost fotografij

 • spoznajo specifiko fotografskih jezikov, značaj medija, izrazna sredstva na raznoterih fotografskih področjih,

 • se naučijo kritično in tvorno presojati in ceniti fotografske dosežke sodobnikov in svetovne in domače fotografske dediščine,

 • se usposabljajo za skupinsko in individualno načrtno delo ter razvijajo različne metode pri reševanju tehničnih, kreativnih, kompozicijskih, vsebinskih in drugih fotografskih problemov,

 • se naučijo upoštevanja želja naročnikov in možnosti svetovanja za boljšo kakovost fotografske storitve,

 • spoznavajo kompleksnost reševanja vseh vrst fotografskih problemov, od idejnih, tehničnih, svetlobnih in snemalnih, kompozicijskoizraznih, do izvedbenih in zaključnih končnih del in obdelave,

 • razvijajo in osvobajajo svoj kreativni potencial,

 • se naučijo strokovno zagovarjati svoje izdelke, uveljavljati lastna etična, estetska in druga stališča,

 • se uvajajo in sodelujejo na fotografskih natečajih in pridobivajo samozavest,

 • razvijajo sposobnost hitrega reagiranja in fotografskega odzivanja v različnih fotografskih situacijah,

 • se seznanijo z zakoni, ki ščitijo osebno integriteto ljudi in strank,

 • razvijajo smisel za poslovnost, spoznavajo pogodbena razmerja in odgovornost ter gojijo komunikativnost,

 • spoznavajo kompleksnost razmerij naročnik avtor in se ravnajo po veljavnih predpisih in zakonih v duhu fotografske etike, zavedajoč se mejnih situacij,

 • zavestno uporabljajo osvojena znanja v praksi.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD V FOTOGRAFSKO SNOVANJE

  Dijak

  Dijak

   

 • spoznava fotografski in likovni jezik

 • se seznani s področji vizualnih komunikacij in fotografije

 • spozna področja fotografije

 • razume in loči različne likovne govorice od fotografske in spoznava skupne značilnosti

 • razlikuje področja vizualnih komunikacij in pozna mesto fotografije znotraj le teh

 • zna ločiti različna področja fotografije

 • Pridobi samozaupanje pri samostojnem reševanju zastavljenih problemov.

   

  FOTOGRAM

   

   

   

 • spozna vrednost svetlo-temno v enostavnem fotogramu

 • spozna načine razčlembe slike glede na motiv, vsebino in obliko

 • zna izvesti enostaven fotogram z uporabo svetlo-temnega in spoznava ustvarjalne postopke ter likovne zakonitosti ploskovite slike in gradnje prostora v njej

 • zna vrednotiti likovno delo ali fotografijo na več načinov: motivno, vsebinsko, oblikovno, likovno, tehnološko

 •  

  Vaja

  ORGANIZACIJA VIDNIH ZAZNAV

   

   

   

 • spozna odnos in razliko med gledanjem in videnjem

 • spozna razliko med vidnimi zaznavami in fotografijo

 • se seznani z oblikami in nivoji vidnih sporočil

 • razume razliko med običajnim gledanjem in usmerjenim likovnim mišljenjem

 • razume in uri natančnost opazovanja narave, okolja in ugotavlja razlike med fotografijo in stvarnostjo

 • zna ločiti nivoje sporočil: vidni likovno- estetski, spoznavno vsebinski, čustven

 • Se zave pomena čutov, čustev in razuma v celostnih zaznavah dogodkov v okolju.

   

  LIKOVNI ELEMENTI ALI IZRAZNE PRVINE

   

   

   

 • spozna osnovne orisne likovne elemente:

 • točka

 • linija

 • svetlo-temno

 • barva (osnove se podrobno obravnava v sklopu barvne teorije)

 • spozna orisane likovne elemente:

 • oblika

 • ploskev

 • prostor

 • prostorski križ

 • zna razlikovati orisne in orisane likovne prvine in pozna njihovo vlogo v likovni praksi

 • pozna temeljno likovno vsebino vseh posameznih likovnih elementov: točke, linije, svetlo-temnega itd.

 • zna razlikovati likovne elemente od kompozicijskih

 • zna razlikovati likovne elemente od spremenljivk

 • razume vlogo točke kot mesta stabilnosti v sliki in možnosti ustvarjanja točke interesa

 • zna ločiti različno vlogo in obstoj linij: aktivno, medialno, pasivno

 • zna analizirati svetlostne situacije in določiti sliki vrednostni ključ in kontrast

 • razume, da ima svetlostni ključ slike čustven naboj

 • razume odvisnost nasebnih in vrženih senc od smeri osvetlitve in kvalitete svetlobe

 • razume razliko med naravnim in likovnim prostorom

 • razume orientacijsko strukturo prostorskega križa: talno, frontalno, medialno in očesno ravnino

 • Razvija motivacijo in vztrajnost za osebnostni razvoj.

   

  TISKANI MEDIJI IN JEZIK FOTOREPORTAŽE

   

   

   

 • reportaža

 • spozna osnove načrtovanja in snemanja fotoreportaže

 • se seznani s pojmom informacija

 • spozna vrste in načine komunikacije

 • spozna možne manipulacije s sliko

 • razumeva problematiko snemanja reportaže

 • razume pomen sosledja fotografij v nizu reportaže

 • spoznava vlogo izbire svetlostnega ključa in gradacije za izgled ubranosti celote

 • razume zbiranje, shranjevanje in posredovanje informacij

 • zna razložiti osnovno komunikacijsko razmerje

 • razlikuje pojme: razumevanje, delno razumevanje, nerazumevanje v komunikacijskem razmerju

 • Razvija ter pridobiva pogum in samozavest pri snemanju.

  Vaja

  GLOBINSKA VODILA (prostorski ključi)

   

   

   

 • globinska ostrina

 • spozna vlogo in možnosti uporabe in izrabe področja globinske ostrine

 • spozna prostorske plane v sliki

 • spozna vlogo goriščne in predmetne razdalje na perspektivično podobo prostora in deformacije v sliki

 • se seznani z pomenom ustrezne izbire zornih kotov (rakurz)

 • spozna fotografske (filmske) plane

 • razume pomen in medsebojno odvisnost uporabe globinskih vodil pri gradnji prostora v sliki

 • razume vzročnost uporabe zaslonke in časov osvetlitve na polje globinske ostrine in kreativnih možnosti izrabe ostrine in neostrine

 • zna ločiti prostorske plane v fotografijah: ospredje, osredje, ozadje

 • zna razložiti in deloma uporabljati objektive različnih slikovnih kotov in izbirati primerno snemalno razdaljo za doseganje različnih skrajšav, deformacij objektov v prostoru

 • zna izbrati različne zorne kote snemanja, glede na namen in cilje fotografiranja (psihološki učinki na gledalca)

 • zna uvrstiti in uporabljati različne plane v fotografijah, glede na upodobitvene velikosti sestavljenih motivov

 •  

  Vaja

  SVETLOBA

   

   

   

 • fizikalno in pojavno

 • spozna vire svetlobe

 • spozna pojem svetilnost in osvetljenost

 • se seznani z učinki svetlobe

 • spozna modelacijo motivov z različnimi viri svetlobe in e.b.p.

 • spozna osnove pojma kontrasta svetlobe

 • elektronski bliskovni pribor

 • razume svetlobo kot elektromagnetno valovanje

 • pozna možne vire svetlobe: naravne in umetne- trenutna in trajna svetila

 • razume zakon upadanja osvetljenosti s kvadratom razdalje in ga praktično uporablja

 • uči se opazovanja in vrednotenja različnih atmosferskih pojavov v zvezi s svetlobnimi modalitetami in modelacijo motiva

 • zna ločiti kontraste motiva kot celote in svetlobni interval med svetlobo in senco

 • Razvija in ceni odgovornost do opreme in lastnega dela.

  Vaja

  LIKOVNI ELEMENT BARVA IN BARVNA TEORIJA

   

   

   

 • se seznani z psihofiziologijo barvnega doživljanja

 • zna razložiti proces barvnega zaznavanja

 •    

  2. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  SNEMANJE STATIČNIH MOTIVOV

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani z zornimi koti snemanja in učinki na izgled motiva

 • spozna pomen kotov vpadne svetlobe ter odvisnost modelacije od značaja, kakovosti in količine svetlobe

 • spozna osnove meritve svetlobe

 • zna snemati preproste prosto stoječe statične motive iz različnih zornih kotov pri razpoložljivi svetlobi

 • zna uporabljati osvetlitvene tabele in se uči vrednotiti negative glede na motiv in pričakovane rezultate

 • razume smisel izbire in opredelitev izrezov na osnovi kontaktnih kopij

 • uči se vrednotiti rezultate dela glede vrednostnega ključa in gradacije

 • Razume osnovne pojme gradnje slike, glede na prostor.

  Vaja

  BARVNA TEORIJA

   

   

   

 • spozna učinke in spremembe, ter uporabnost barvnih sit pri ČB fotografiji

 • se seznani z barvno sistematiko

 • spozna različna barvna mešanja

 • spozna različne barvne sestave

 • se seznani z bistvenimi barvnimi lastnostmi ter barvnimi telesi

 • obvlada barvno sistematiko kroga in barvnega telesa in jo zna uporabljati v praksi

 • razume principe subtraktivnega in aditivnega mešanja

 • pozna osnovne barvne modele CMY, RGB in druge

 • razume pomen poznavanja barvnih teles in standarde, ki izhajajo iz barvnih lastnosti

 • razlikuje barvne odtenke in razvija čut barvne občutljivosti

 • zna izbirati in uporabljati barvna sita v ČB tehniki in predvidevati učinke v fotografijah

 • Razvija čut natančnega opazovanja svetlostnih in barvnih vrednosti v danem motivu.

  Vaja

  REPORTAŽA

   

   

   

 • foto reportaža

 • spozna naloge fotoreporterja

 • spozna zvrsti reportaže

 • se seznani z zahtevami naročnika

 • spozna nujnost po samoiniciativnem iskanju tem in problemov

 • razume pomen in odgovornost fotoreporterja in neponovljivost snemanja

 • razume vlogo določitve ciljev snemanja dogodkov in možnosti različnih interpretacij

 • razumeva različne pristope in možnosti načrtovanja snemanja in predvidevanja dogajanja

 • uči se hitrega prilagajanja snemalnim situacijam in iskanju ustrezne točke snemanja

 • Razvija komunikativne sposobnosti in spozna tudi nujnost hitrih odločitev med samim snemanjem.

  Vaja

  BARVNA TEORIJA

   

   

   

 • spozna vseh osem barvnih kontrastov

 • spozna temeljne zakonitosti komponiranja barv (barvne harmonije)

 • razume in razlikuje vseh osem barvnih kontrastov

 • razume organizacijska načela harmonije

 • zna komponirati barve v ubrane celote po znanih načelih skladnje

 • Občuteno razvije smisel za barve in naravnanost k pozornemu opazovanju in delovanju v okolju.

  Vaja

  ODNOS MED VIZUALNIM IN LIKOVNIM

   

   

   

 • spozna vlogo čutil in občutkov v zaznavah

 • spozna pomen likovnih čutov v fotografski praksi

 • se seznani z zaznavami in organizacijo zaznav

 • spozna odnos in razliko med vizualnim in likovnim ali fotografskim mišljenjem

 • razume razliko med vizualnim in likovnim mišljenjem

 • razume in zna razložiti pojem vizualnih konstant

 • zna pojasniti zakon ekonomičnosti v zaznavah, odnos figura-ozadje, dejavnike organizacije vidnega polja v ločene avtonomne enote

 • pridobljena znanja uporablja v praksi

 •    

  REPRODUKCIJA

   

   

   

 • spozna načine in vrste primerjav za ugotavljanje podobnosti izvirniku

 • spozna pomen izbire kota in vrste svetil v odvisnosti od materialov oblike in teksturnih vrednosti predloge

 • ostri čut opazovanja in primerjanja svetlostnih vrednosti, kontrasta in barvne občutljivosti, ter predstavljanja in predvidevanja rezultatov glede načrtovanja postopkov izdelave

 • Razvija smisel, odgovornost in natančnost glede vrednotenja in primerjave originalne predloge z reprodukcijo.

  Odgovorno ravna z zaupanimi mu likovnimi in drugimi deli, ki so predmet reprodukcije.

  Vaja

  NOČNI POSNETKI

   

   

   

 • spozna težavnost in možnosti snemanja v slabih svetlobnih pogojih in učinke dolgih osvetlitev

 • spozna pojem osvetlitvenih področij

 • spozna možne učinke snemanja točkovnih svetil v gibanju objektov ali kamere ter dolžine osvetlitve

 • razume vlogo in pomen osvetljenosti in osvetlitev v nočnih pogojih snemanja

 • zna delno predvidevati rezultate glede na tehniko snemanja in osvetljevanja

 • razume pomen in vlogo točke, linij in ploskev v fotografski kompoziciji

 • spozna nujnost eksperimentiranja in iskanja domiselnih fotografskih rešitev

 • Pridobi sposobnost reševanja problemov snemanja svojevrstnih nočnih motivov.

  Vaja

  LIKOVNA MORFOLOGIJA

   

   

   

 • Likovni element oblika (ponovitev)

 • spozna razliko med likovnimi elementi in likovnimi spremenljivkami

 • spozna posamezne likovne spremenljivke:

 • velikost

 • teža

 • položaj

 • smer

 • število

 • gostota

 • tekstura

 • ponovi in razširi pojme v zvezi z likovnim elementom obliko

 • zna ločiti in razumeti pomen vseh sedmih likovnih spremenljivk v likovnem orisu

 • razume vlogo likovnih spremenljivk v likovni/fotografski praksi in zna izrabiti izrazne možnosti le teh

 •    

  UPORABA RAZLIČNIH OBJEKTIVOV IN PERSPEKTIVA

   

   

   

 • spozna uporabnost in potrebo po uporabi objektivov različnih goriščnih razdalj in vpliv predmetne razdalje na upodobitveno velikost in perspektivični prikaz snemanega motiva

 • razume razloge in nujnost izbiranja ter uporabe različnih objektivov ter učinke deformacij, skrajšav,sploščenja itd

 • zaveda se kreativnih možnosti uporabe različnih objektivov na mnogih fotografskih področjih

 • Razvija vztrajnost pri iskanju rešitev.

  Vaja

  PODROČJA – ZVRSTI FOTOGRAFIJE

   

   

   

 • spozna okolja fotgrafskega dela in snemanja: fotografski atelje, fotografski studio, zunanja in notranja snemanja, podvodna fotografija, aero- fotografija, fotografija v zdravstvu

 • spozna zvrsti fotografije: industrijsko in tehnično, komercialno in reklamno, arhitekturno, panoramsko, krajinsko, naravoslovno, novinarsko in reportažno, socialno dokumentarno in žanrsko, znanstveno, eksperimentalno, potopisno, portretno, modno, makro in mikro, dokumentacijsko in digitalno fotografijo

 • pozna različna fotografska delovna okolja in področja ter zvrsti fotografije, ki so neločljivo povezana z njimi

 • razume pomen samostojnega pridobivanja znanja in izkušenj na mnogih področjih fotografskega dela

 • zaveda se nujnosti priprav za snemanje, tako v oblikovnem pristopu kot tehničnem pogledu

 • razume določene omejitve in postopke za odobritev snemanja v različnih javnih in drugih okoljih in prostorih

 • zna izbrati fotografsko opremo in pribor za različne zvrsti fotografskega delovanja

 • razvija čut za prostor in orientacijo v njem v geografskem, urbanem in družbenem in družabnem pogledu

 • spozna nujnost komunikacije in uporabe komunikacijskih poti v pridobivanju, razvrščanju, hranjenju in širjenju vseh vrst informacij

 • razume potrebo po različnih oblikovnih konceptih

 • Etika

  Razvija vztrajnost, odločnost in dgovornost pri načrtovanju dela.

  Razvija kooperativen odnos do sodelavcev pri timskem delu.

  Sprejema in razvija vedenjske vzorce pri delu s strankami in se uči strpnosti.

  Se zaveda svoje vloge in vsakega posameznika v verigi, ki sodeluje v procesu izvedbe naročil.

   

  3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  LIKOVNA MORFOLOGIJA - morfologija naravnih oblik

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna oblikotvorne sile

 • gravitacijo

 • oblike rasti

 • spozna vpliv okolja na oblike

 • spozna konstruktivno organizacijo naravnih oblik

 • spozna nastajanje novih oblik z adicijo in substrakcijo

 • se seznani z obliko kot nosilko informacije in izraza v fotografski produkciji

 • razume oblikotvorne sile in njihov vpliv na oblike

 • se nauči raziskovati naravne oblike in jih upoštevati kot zakladnico neizčrpnih možnih oblik

 • nauči se opazovanja in snemanja narave in okolja na različnih velikosti nivojih

 • proučuje raznolikost tekstur v naravi

 • razširi znanje o dodajanju in odvzemanju kot osnovnima principoma gradnje novih oblik

 • razume izrazne vrednosti oblikovnih tipov

 • se zaveda, kako vpliva izbor materiala in tehnik ter načinov na likovno in fotografsko obliko

 • ta spoznanja zna uporabiti v praksi

 • razume odnos: oblika – lik – forma

 • zna izrabiti svetlobne pogoje v prid oblike in oblik

 • Razvija raziskovalen in pozitiven odnos do narave in beleženja te iz različnih vidikov fotografsko in človeško občutljivih tem.

  Doživljajsko in oblikotvorno sprejema naravo kot neizčrpen vir navdihov in motivov.

   

  FOTOGRAFIKA

   

   

   

 • spozna redukcijo poltonov in likovno izrazne kvalitete foto-grafike na različnih področjih uporabne grafike

 • zna izbrati, prilagoditi, pripraviti in izdelati predlogo, foto-grafiko za uporabo v različnih medijih vidnih sporočil

 • razume likovno sporočilnost ploskovite podobe ob redukciji sivin in izgube viška informacij

 • razume potrebo po načrtovanju in razvijanju ideje v osnutkih in poizkusih

 • Spoznava male skrivnosti nakopičenih izkušenj oblikovalcev in fotografov ter utrjuje lastno samozavest.

  Vaja

  SVETLOMER

   

   

   

 • spozna vlogo meritev svetlobe glede na želeni svetlostni ključ

 • spozna možnosti ureditve svetlobnega kontrasta s pomočjo svetil in meritev

 • razume pomen pravilne uporabe svetlomerja pri določitvi osvetlitve negativa

 • zna odčitavati posamezne vrednosti na svetlomerjih

 • primerja rezultate različnih meritev

 • razume načrtna odstopanja v osvetlitvi filma in cilje večje ali manjše podosvetlitve ali nadosvetlitve v zvezi s kemijsko obdelavo materiala

 • Razvija poklicno prožnost ob reševanju vedno novih problemov.

  Vaja

  KOMERCIALNA FOTOGRAFIJA

   

   

   

 • spozna področja komercialne fotografije in visoka merila kvalitete

 • spozna načine načrtovanja snemanja

 • razume smisel različnih možnosti postavitve svetil

 • primerja posamezne svetlobne efekte pri različnih vrstah svetil

 • opredeli se za osvetlitev predmetov glede na njihove različne površine

 • prepozna različen pristop in možnosti pri modeliranju s svetlobo

 • Goji in razvija estetski čut do fotografskega oblikovanja.

  Zaveda se odgovornosti do naročnika.

  Razvija in uveljavlja poti lastne kreativnosti.

  Vaja

  PORTRET

   

   

   

 • spozna vrste portetne fotografije

 • spozna vlogo svetil in njih uporabo v doseganju različnih vzdušij fotografije v skladu z naročilom in veljavnimi standardi

 • primerja različne vplive luči na modelacijo oblik in tekstur

 • opredeli se pri izbiri vrste svetlobnega parka

 • razvršča in usklajuje svetila glede na načrtovani kontrast svetlobe pri snemanju različnih oseb ali skupin

 • Razvija profesionalni pristop v komunikaciji s strankami (naročniki).

  Vaja

  SINTAKSA LIKOVNE KOMPOZICIJE

   

   

   

 • spozna pojem (likovne) fotografske kompozicije

 • spozna ravni fotografske kompozicije:

 • mera

 • ritem

 • ravnovesje

 • estetski redi ali organizacijska načela kompozicije:

 • harmonija

 • kontrast

 • enotnost

 • zna razmišljati o likovnih odnosih v fotografijah

 • razume celoto kot rezultat skladnje likovnih izraznih sredstev

 • razume ravni kompozicije in pojme kot so: mera, interval, sorazmerje, modul, zlati rez, različne ritme

 • zna ločiti fizikalno od likovnih ravnovesij in jih uvideti in uporabiti v praksi

 • razume relativnost in subjektivnost pojma harmonija

 • razvija intuitivne sposobnosti komponiranja ter analizira oblikotvorne možnosti kompozicij

 • zna uporabljati načela zagotavljanja enotnosti v fotografskih kompozicijah

 • Razvija sposobnost reševanja nasprotij in uravnoteženega delovanja.

   

  4. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  SINTAKSA LIKOVNE KOMPOZICIJE

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna temeljna načela zagotavljanja enotnosti kompozicije

 • spozna načela likovnega komponiranja na temelju polja sil v formatu

 • razume in v praksi obvlada polje sil v formatu

 • zna določiti kompozicijski kader

 • zna določiti delitve formata v skladu z namenom

 • razume estetske vrednosti zlatega reza in ga zna uporabiti

 • zna v praksi skladati in aranžirati elemente in objekte v prostoru ter prilagajati ozadja ključnemu motivu ter zavzeti strateške pozicije snemanja

 •    

  FORMALNA ANALIZA LIKOVNIH IN FOTOGRAFSKIH DEL

   

   

   

 • se seznani s formalno razčlembo fotografskih in likovnih del glede na likovno- izrazna sredstva in skladnje

 • zna analizirati kompozicije likovnih in fotografskih del glede na uporabo izraznih sredstev

 • razume primerjave formalnih značilnosti fotografskih stvaritev različnih obdobij in raznih avtorjev

 •  

  Vaja

  FOTOGRAFSKA PRODUKCIJA KOT OBLIKA KOMUNIKACIJE

   

   

   

 • spozna pojem komunikacija in komunikacijsko razmerje

 • spozna mesto fotografije kot sporočila

 • spozna oblikovne značilnosti fotografij glede na različne rabe

 • poizkus semiotične analize fotografskih del

 • razume pojem in pomen komunikacije in kmunikacijskega razmerja

 • se zaveda, da fotografija ni sama sebi namen

 • se seznani s temelji semiotike

 • na primeru ugotavlja možnost tvorjenja pomenov

 • je sposoben fotografska in druga sporočila interpretirati

 • Znanje uporabi pri krepitvi razvoja lastne kreativnosti.

   

  OBLIKOVANJE IN OPREMA FOTOGRAFIJ

   

   

   

 • se seznani z različnimi oblikami opreme in oblikovanja fotografij za različne predstavitve in shranjevanje

 • albumi

 • kaširanje

 • okvirjanje

 • oblikovanje, postavitev razstave

 • zna na različne načine oblikovati in predstaviti končne produkte, skladno s cilji in izrazom celote

 • zna uporabiti različna sredstva, tehnike in materiale za kaširanje fotografij

 • zna izbirati različne vrste okvirjanja v skladu z namenom in obliko

 • skupinsko načrtujejo, izbirajo, oblikujejo in postavljajo razstavo z zloženko ali katalogom

 • zna izdelati časovni plan posameznih faz priprave in izvedbe ter išče podporo sponzorjev

 • Se nauči strpnosti ter tvornega sodelovanja v skupini, ki sledi istemu cilju.

  Suvereno signira svoja fotografska dela.

  Oddelek v celoti razstavi svoje dosežke v javnosti.

  Utrjuje samozavest, kritičnost in strpnost.

  Skupinsko delo

  SLOG ALI STIL V FOTOGRAFIJI

   

   

   

 • spozna časovni, krajevni in osebni, avtorski slog v kreativni umetniški produkciji

 • spozna pojme kič, moda, styling, trend, tendence

 • razume formalne oblike in ločijo slogovne značilnosti avtorjev, obdobij ali kultur

 • loči pojme originalno, optimalno, banalno

 • razume vprašljivost dokončnega vrednotenja fotografskih in drugih del kot del komercializacije našega okusa in odnosov do predmetov

 •    

  Korekture strokovnega projektnega dela s seminarsko nalogo (skozi celo leto).

 • dokaže sposobnost povezovanja, sinteze znanj in spretnosti, pridobljenih v celotnem procesu izobraževanja

 • razume in načrtuje ter izvaja po terminskem planu posamezne delovne postopke v smeri zaključka projektnega dela

 • zna samostojno izvesti in zagovarjati strokovno projektno delo, vključno s seminarsko nalogo

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki, programi, vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • laboraratorijska obdelava

 • fotografskih materialov

 • končna obdelava slike

 • Tehnologija procesov

 • kemijski postopki v fotografiji

 • pozitivni čb fotografski materiali in procesi

 • snemanje

 • Fotografska tehnika

 • fotografski aparat in pribor

 • Informatika

 • osnova dela z računalnikom in odgovarjajočo programsko opremo

 • digitalna fotografija

 • Novi mediji

 • osnova dela z računalnikom in odgovarjajočo programsko opremo za obdelavo slike

 • digitalizacija slike z računalniškim priborom in njena obdelava

 • Fotografska tehnika

 • uporaba digitalnih aparatov z opremo

 • Tehnologija procesov

 • digitalni fotografski laboratorij