SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 36.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

FOTOGRAFSKA TEHNIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

10

70

2.

60

10

70

3.

60

10

70

4.

68

 

68

skupaj

248

30

278


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

Dijaki:

 • spoznajo fotografsko analogno in digitalno opremo ter možnosti njene uporabe

 • spoznajo postopke in opremo za pripravo tiska v analogni in digitalni tehniki

 • pridobijo znanja za uporabo dodatnih sistemskih pripomočkov pri fotografiranju

 • spoznajo ročne in avtomatske kopirne naprave

 • spoznajo merilne naprave in postopke za kontrolo procesov

 • razvijejo sposobnost uporabe A/V pripomočkov

 • pridobijo znanja za izbor in racionalno rabo opreme

 • pridobijo občutek za vrednotenje kakovosti in vpliva opreme na okolje


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  CAMERA OBSCURA

 • spozna camero obscuro

 • spozna nastanek slike

 • spozna odprtino in njen vpliv na razširjanje svetlobe

 • razume vpliv razširjanja svetlobe skozi odprtino

 • pojasni način nastanka slike

 • razume povezanost odprtina-razširjanje svetlobe

 •  

  FOTOGRAFSKI APARAT

 • spozna dele fotografskega aparata

 • pozna pomen oznak

 • pozna vrste fotografskih aparatov (analognih in digitalnih)

 • razume pomen posameznih delov aparata

 • primerja fotoaparate

 • prepozna prednosti enega aparata pred drugim

 • prepozna pomen digitalne opreme

 • zave se pomembnosti posameznih delov

 • razvija čut za odločanje

 • zave se pomena uporabe digitalne opreme v odnosu do varovanja okolja

 • analiza opreme

 • seminarsko delo

 • VRSTE FILMOV

 • spozna vrste filmov

 • spozna oznake na embalaži

 • zna izbrati pravilen film

 • primerja podatke med seboj

 • razume pomembnost izbora filma

 • povezuje podatke z zahtevami snemanja

 • zaveda se pomembnosti izbora filma

 • razvije čut za primerjavo

 • razume povezanost izbora filma z zahtevami snemanja in varovanja okolja

 • primerjava filmov

 • zbiranje tehničnih podatkov

 • OBJEKTIVI

 • spozna pojem svetlobne jakosti

 • spozna pomen goriščne razdalje

 • spozna pomen slikovnega kota

 • spozna napake in vplive goriščne razdalje na posnetek

 • pojasni pomen slikovnega kota

 • razume pojem goriščna razdalja

 • razloži možne napake zaradi izbora objektiva

 • razume pomen vzdrževanja objektiva

 • razvije občutek do uporabe opreme

 • zave se pomena različnih goriščnih razdalj

 • primerjava objektivov

 • seminarsko delo

 • RAZVOJ FOTOGRAFIJE

 • spozna začetke optičnega in kemijskega procesa fotografije

 • spozna pomen posameznih izumov za razvoj fotografije

 • pozna načine dela v začetku  in nadaljnjem razvoju fotografije

 • spozna osnove prvotne in sodobne digitalne opreme v fotografiji

 • prepozna prvine fotografskih procesov

 • prepozna zgradbo, vrste in lastnosti prvih aparatov

 • prepozna vrste in lastnosti prvih fotografskih postopkov

 • razume njihov pomen za sodobno fotografijo

 • razume povezavo med analogno in digitalno fotografijo

 • zaveda se pomena razvoja fotografije

 • razume nujnost poznavanja temeljev razvoja fotografije za oblikovanje sodobne fotografije

 • zave se pomena razvoja novih tehnologij fotografije v odnosu do okolja

 • zbiranje strokovnih člankov

 • POVEČEVALNIK

 • spozna sestavne dele povečevalnika

 • spozna vrste povečevalnikov

 • spozna vplive različnih svetlob na povečavo

 • seznani se z možnostmi uporabe

 • prepozna razlike v opremi povečevalnika

 • razlikuje vrste in vpliv svetlobe na izdelek

 • seznani se z vzdrževanjem opreme

 • oblikuje svoj odnos do izbire povečevalnika

 • razvije občutek za uporabo opreme

 • primerjava povečevalnikov

       v tehničnih  navodilih

 • GLOBINSKA OSTRINA

 • spozna pojem globinska ostrina

 • spozna indikator globinske ostrine

 • spozna računske možnosti izrabe globinske ostrine

 • spozna vplive globinske ostrine glede na pojme nastavitvena razdalja, odprtina objektiva

 • prepozna vplive nastavitev objektiva na globinsko ostrino

 • seznani se s formulami in možnostmi izračuna izrabe globinske ostrine

 • oblikuje odnos do uporabe globinske ostrine

 • seminarsko delo

 • ATELJE

 • spozna namen ateljeja

 • spozna analogno in digitalno opremo ateljeja

 • spozna delo v ateljeju

 • prepozna nujnost ateljeja pri snemanju določenih nalog

 • prepozna prednosti fotografiranja v ateljeju

 • seznani se s pripravo snemalnega mesta

 • prepozna prednosti digitalne opreme ateljeja

 • razvija čut za izbor opreme

 • seminarsko delo

 • BLISKOVNI PRIBOR

 • spozna vodilno število

 • spozna sinhronizacijo

 • spozna uporabo bliskovnega pribora

 • spozna analogno in digitalno povezavo med svetili

 • seznani se z načini uporabe bliskovnega pribora

 • seznani se z uporabo tabel za izrabo vodilnega števila

 • seznani se s pripomočki za racionalno delo z bliskovnim priborom

 • zave se možnosti uporabe bliskovnega pribora

 • razume nujnost spoštovanja ekoloških predpisov pri uporabi in delu z različnimi vrstami baterij

 • zbiranje strokovnih člankov

 • skupinsko delo

 • ZGODOVINA FOTOGRAFIJE

 • spozna postopke in izumitelje fotografije

 • spozna načine dela in opremo za izdelavo fotografije

 • seznani se s temelji razvoja fotografije

 • seznani se z vplivi časa na ustvarjanje fotografije

 • prepozna povezanost fotografije s časom ustvarjanja

 • zaveda se pomena odkritij

 • oblikuje svoj pogled na  zgodovinski razvoj fotografije

 • zbiranje strokovnih člankov


 • 2. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  BARVNA SITA V ČB FOTOGRAFIJI

 • spozna vrste barvnih sit

 • spozna vpliv barvnega sita na osvetlitev filma

 • spozna podaljševalni faktor

 • seznani se z uporabo barvnih sit

 • prepozna razlike med siti

 • razume njihov vpliv na osvetlitev

 • razlikuje značilnosti svetlob in njihov vpliv na film

 • zaveda se nujnosti uporabe sit

 • oblikuje svoje vedenje o osvetlitvi filma

 • seminarsko delo

 • ISKALA

 • spozna vrste iskal

 • spozna namen iskal

 • spozna vpliv iskala na delo s fotografskim aparatom

 • prepozna razlike med iskali

 • primerja iskala med seboj

 • razume njihovo nujnost uporabe

 • zaveda se pomena iskal

 • oblikuje svoj odnos do posameznih iskal

 • primerjava iskal

 • ZASLONKA

 • spozna razvoj in vrste zaslonk

 • spozna vplive zaslonke na fotografijo

 • spozna iris zaslonko in izvedbe delovanja

 • razume delovanje in vpliv na fotografijo

 • razlikuje različne izvedbe

 • primerja tipe zaslonk med seboj

 • zaveda se pomena zaslonke

 • oblikuje svoj odnos do uporabe zaslonke za oblikovanje slike

 •  

  SVETLOMER

 • spozna vrste svetlomerjev

 • spozna različne merilne celice

 • seznani se z načini uporabe svetlomerjev

 • spozna napake pri meritvah svetlobe

 • prepozna razlike med tipi svetlomerjev

 • primerja različne meritve in  njihovo uporabo

 • prepozna napake meritev

 • zaveda se pomena meritve svetlobe

 • oblikuje odnos do meritve svetlobe

 • seminarsko delo

 • skupinsko delo

 • ZAKLOP

 • spozna razvoj zaklopov

 • spozna mehanske in elektronske zaklope

 • spozna uporabo zaklopov glede na vrsto fotografiranja

 • spozna vplive zaklopov na fotografijo

 • spozna napake zaklopov

 • seznani se z vzdrževanjem zaklopov

 • razume delovanje zaklopov in njihov pomen

 • razlikuje različne tipe in izvedbe zaklopov

 • primerja zaklope

 • seznani se z napakami in možnostjo njihove odprave

 • spozna njihovo učinkovitost

 • spozna razliko med mehanskim in elektronsko vodenim zaklopom

 • zaveda se pomena zaklopa

 • oblikuje svoj odnos do uporabe različnih zaklopov

 • razume njihovo delovanje

 • primerjava in analiza tehničnih podatkov

 • seminarsko delo

 • DALJINOMER

 • spozna delovanje analognih in digitalnih daljinomerov

 • spozna razvoj in vrste daljinomerov za kompaktne kamere

 • spozna njihov namen in izvedbo

 • spozna napake daljinomerov

 • seznani se s pogoji, ki omogočajo njihovo uporabo

 • razume delovanje in njihov pomen pri fotografiranju

 • razlikuje različne vrste daljinomerov

 • prepozna njihovo sposobnost pri različnih pogojih snemanja

 • seznani se z vlogo daljinomera pri sodobnem fotografskem aparatu

 • zaveda se pomembnosti daljinomera

 • oblikuje svoj odnos do uporabe daljinomera

 • zbiranje strokovnih člankov

 • SVETLOBA

 • spozna svetlobo kot valovanje in energijo

 • spozna spekter svetlobe

 • spozna lom, uklon in odboj svetlobe

 • spozna umetno svetlobo

 • spozna vplive svetlobe na film

 • seznani se z nastankom svetlobe

 • razume vplive različnih svetlob na film

 • razume fizikalne lastnosti svetlobe

 • primerja različne vplive svetlob na fotografijo

 • opredeli lastnosti svetlobe

 • zaveda se pomena svetlobe v fotografiji

 • razvije čut za izbor pravega vira svetlobe

 • oblikuje svoj odnos do modeliranja s svetlobo

 •  

  SITA V BARVNI FOTOGRAFIJI

 • spozna vrste sit v barvni fotografiji

 • spozna vpliv korekcijskega sita

 • spozna vpliv konverzijskega sita

 • seznani se z uporabo sit pri fotografiranju in izdelavi fotografij

 • primerja vplive sit med seboj

 • prepozna vplive barvnih sit

 • razume vpliv sit na fotografski material

 • zaveda se pomena sit v barvni fotografiji

 • zaveda se pomena presoje pri izbiri sit

 • seminarsko delo

 • SVETILA

 • spozna svetila in njihov namen

 • spozna trenutna in trajna svetila

 • primerja vplive svetil na film

 • prepozna vpliv trenutne svetlobe na osvetlitev filma

 • prepozna barvno temperaturo svetlobe svetila

 • zaveda se pomena različnih svetil v fotografiji

 • zbiranje strokovnih podatkov


 • 3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  SVETILA

 • spozna svetila in njihov pomen

 • spozna trenutna in stalna svetila

 • spozna delovanje trenutnih svetil

 • spozna različne vrste žarnic

 • spozna vplive svetlobe in napake pri osvetlitvah

 • primerja vplive svetlob na osvetlitev film

 • prepozna razlike osvetlitev

 • primerja različne vrste žarnic za fotografijo glede na svetlobo, svetilnost in porabo energije

 • pojasni vplive različnih svetlob pri osvetlitvi filma

 • primerja vplive trenutne ali stalne svetlobe na posnetek

 • zaveda se pomena različnih svetil v fotografiji

 • zaveda se pomena izbora pravilnega svetila glede na porabo energije

 • seminarska naloga

 • skupinsko delo

 • OPTIČNA STEKLA

 • spozna steklo in njegov proces proizvodnje

 • spozna vrste optičnega stekla

 • spozna kontrolo optičnega stekla

 • spozna nadomestke optičnega stekla - sintetične leče

 • primerja optična stekla in vplive na svetlobo

 • razume potrebe po kontroli optičnega stekla

 • pojasni pomembnosti organskih leč pri gradnji objektivov

 • zaveda se pomena optičnega stekla

 • zaveda se pomena izbora različnih vrst leč

 •  

  LEČE

 • spozna izdelavo leč

 • spozna lastnosti leče

 • spozna vplive leče na prehod žarka

 • spozna lomni količnik, lom svetlobe

 • spozna geometrijsko optiko in zakone

 • spozna vlogo leče in zakonov optike

 • razloži vpliv gostote na prehod žarka skozi lečo

 • razume pomen in nalogo leče pri nastajanju slike

 •  

  DIOPTRIJA

 • spozna pojem dioptrije

 • spozna formule za izračun dioptrije

 • zna izračunati spremembe objektiva z dodajanjem leč

 • spozna predleče za bližinske posnetke

 • spozna makropodročje fotografije

 • prepozna vplive dodane leče

 • razume in pojasni pomen dioptrije

 • izračuna optične spremembe z dodano lečo

 • razloži način makrosnemanja

 • razume pojem razmerja povečav

 • zave se pomembnosti dioptrije

 • spozna povezanost oblike leče z goriščno razdaljo objektiva

 • uporabni izračuni

 • OPTIČNE LASTNOSTI OBJEKTIVA

 • spozna objektive, njihove lastnosti in napake

 • spozna odprtine objektiva

 • spozna slikovni kot objektiva

 • spozna slikovno polje objektiva

 • prepozna lastnosti objektiva

 • primerja posamezne podatke objektiva

 • razloži vplive odprtine, slikovnega kota in polja na kvaliteto objektiva

 • pojasni vpliv slikovnega polja in kota za fotografijo

 • zaveda se pomena objektiva

 • razvija odgovoren odnos do uporabe objektiva

 •  

  FOTOGRAFSKI OBJEKTIV

 • spozna razvoj objektivov

 • spozna vplive sestave leč objektiva

 • spozna posebne objektive glede na sestavo

 • varioobjektivi

 • zrcalni objektivi

 • makroobjektivi

 • pozna simetrične in nesimetrične objektive

 • spozna retrofokus objektive

 • razloži zgodovinski razvoj objektivov

 • razlikuje objektive po sestavi

 • razume pomen sestave posebnih objektivov

 • razvija odgovoren odnos do objektiva

 • zave se možnosti, ki jih nudijo posamezne sestave objektivov

 • seminarska naloga

 • zbiranje strokovnih člankov • 4. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  NAPAKE LEČ IN OBJEKTIVOV

 • spozna napake objektivov-distorzijo, izobličenje, vejičnost, breztočkovnost - astigmatizem, izbočenost slikovnega polja, absorbcijo

 • spozna ločljivost objektivov

 • spozna zrcalne pege

 • spozna vzdrževanje objektivov

 • spozna postopke in opremo za kontrolo objektivov

 • prepozna napake leč in objektivov

 • razume vplive za napake objektiva

 • razloži vplive napak objektiva na fotografijo

 • pojasni ločljivost objektiva

 • zave se pomembnosti kvalitete objektiva

 • zbiranje strokovnih člankov

 • POSEBNE VRSTE OBJEKTIVOV

 • spozna objektive za IR fotografijo in uporabo

 • spozna objektive za UV fotografijo in uporabo

 • spozna tipe zrcalnih objektivov in uporabo

 • spozna objektive za digitalne kamere

 • pojasni zahteve po uporabi posebnih objektivov

 • razloži pomen uporabe posebnih objektivov

 • razvija sposobnost rabe posebnega objektiva, glede na zahteve naročnika razvija rabo objektiva za kreativne možnosti

 •  

  POSEBNE TEHNIKE

 • spozna UV fotografijo

 • spozna IR fotografijo

 • spozna rentgensko fotografijo

 • spozna stereofotografijo

 • spozna snemanje panorame

 • spozna opremo in pribor za snemanje v posebnih tehnikah

 • spozna fotografsko analogno in digitalno opremo za izvedbo posebnih tehnik

 • prepozna značilnosti posameznih tehnik

 • prepozna materiale in opremo za snemanje v različnih tehnikah

 • razloži uporabo opreme za fotografiranje

 • razlikuje fotografsko analogno in digitalno opremo

 • zave se pomena različnih tehnik snemanja za komercialne in tehnične namene

 • seminarska naloga

 • REPROFOTOGRAFIJA

 • spozna pomen repro- fotografije

 • spozna opremo za repro- fotografijo

 • spozna pripravo za tisk v fotografski in digitalni tehniki

 • prepozna nujnost in pomembnost repro- fotografije

 • razloži opremo za reprofotografijo

 • razlikuje analogno in digitalno pripravo za tisk

 • zaveda se pomena repro- fotografije

 • razvija znanja za izrabo opreme v analogni in digitalni tehniki

 •  

  AEROFOTOGRAFIJA

 • spozna aerofotografijo

 • spozna snemalno tehniko in pribor – analogne in digitalne kamere

 • spozna fotografske materiale in njihovo uporabo

 • spozna vrste snemanj za različne uporabnike, barvno, črno-belo, multiemulzijsko, multispektralno

 • spozna pojem varovanje podatkov

 • spozna metrično snemanje za kartografijo

 • razume potrebe po snemanju iz zraka

 • primerja posamezne posnetke in jih vrednoti

 • prepozna prednosti pri nadzoru velikih površin

 • prepozna prednosti snemanja iz zraka za

  kartografijo

 • razume pomen nadzora površin s skenerskimi kamerami

 • zaveda se pomena snemanja za nadzor in pregled velikih površin

 • zbiranje strokovnih člankov

 • RENTGENSKA FOTOGRAFIJA

 • spozna rentgensko fotografijo

 • spozna opremo

 • spozna materiale

 • spozna uporabo posnetkov v znanstvene, medicinske ali kontrolno-tehnične namene

 • prepozna potrebo po izrabi rentgenske fotografije

 • razlikuje materiale in gostoto žarkov glede na namen uporabe

 • zaveda se pomena in odgovornosti pri delu z opremo

 • razvije občutek za odgovornost za delo z napravami

 •  

  MIKRO FILM

 • spozna postopek za arhiviranje predlog

 • spozna opremo in načine snemanj

 • spozna normative za arhiviranje posnetkov za daljši čas

 • prepozna prednosti sistematičnega snemanja in arhiviranja izdelkov

 • razlikuje vrste različnih sistemov kamer in postopkov

 • zave se in spozna odgovornost arhiviranja vrednih predlog

 •  

  POSEBNI PROBLEMI V FOTOGRAFIJI

 • spozna vpliv praha na fotografsko opremo

 • spozna vpliv temperature na fotografsko opremo in pribor

 • spozna vpliv vlage na fotografsko opremo in pribor

 • spozna ekološke vplive opreme na okolje

 • prepozna vplive okolja – vlage, prahu in temperature - na fotografsko opremo

 • razlikuje posamezno namensko opremo od splošne

 • omejuje možnost uporabe, če ni pogojev

 • predvidi posledice in prilagodi opremo vlagi, temperaturi, prahu

 • predvidi primeren izbor baterij za različne pogoje dela

 • zaveda se vplivov okolja na opremo

 • zaveda se pomena dodatnih pripomočkov za zaščito aparatur med delom

 • zaveda se vplivov baterij na okolje

 • seminarska naloga

 • HOLOGRAFIJA IN AV PROJEKCIJE

 • spozna možnosti nastanka holografije

 • spozna opremo za izdelavo –lasersko svetilo, leče in zrcala

 • pozna fotografske materiale -drobnozrnate visoko ločljive plošče

 • prepozna in razume nastanek holograma

 • prepozna komercialne efekte laserske fotografije v 3D tehniki

 • prepozna pomen AV projekcij v komercialne namene

 • zaveda se pomena novih tehnik in postopkov v fotografiji

 •  

  4. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (seminarske naloge),

 • ustno.

  Upoštevamo znanje, razumevanje, uporabo znanja, analiza, sintezo in vrednotenje. Ocenjujejo se tudi referati, komentarji, poročila in druge oblike sodelovanja in nastopanja dijaka v okviru učne ure.

  5. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

     

   

       

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Predmet se povezuje z naslednjimi predmeti: fizika, praktični pouk, novi mediji, tehnologija procesov, filmska in TV tehnika, organizacija in ekonomika poslovanja

 • Konkretno:

  ZNANJE

  POVEZAVA S PREDMETOM
    PREDMET

  ZNANJE

  Fotografski aparat

  Praktični pouk

  Snemanje

  Vrste filmov

  Praktični pouk

  Snemanje

  Vrste filmov

  Tehnologija procesov

  Film

  Objektivi

  Praktični pouk

  Snemanje

  Povečevalnik

  Praktični pouk

  Laboratorijska obdelava

  Globinska ostrina

  Praktični pouk

  Globinska ostrina

  Bliskovni pribor

  Praktični pouk

  Bliskovni pribor

  Barvna sita v č/b fotografiji

  Praktični pouk

  Barvna sita

  Iskala

  Praktični pouk

  Snemanje

  Zaslonka

  Praktični pouk

  Snemanje

  Svetlomer

  Praktični pouk

  Snemanje

  Daljinomer

  Praktični pouk

  Snemanje

  Svetloba

  Fizika

  Valovanje

  Svetila

  Praktični pouk

  Atelje

  Sita v barvni fotografiji

  Praktični pouk

  Barvni laboratorij

  Sita v barvni fotografiji

  Praktični pouk

  Snemanje

  Posebne tehnike

  Tehnologija procesov

  Posebne tehnike

  Posebni problemi

  Tehnologija procesov

  Fotokemijski procesi

  AV oprema

  Novi mediji

  AV oprema