SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 36.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

NOVI MEDIJI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

50

20

70

4.

68

34

102

skupaj

118

54

172


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo projekcijsko opremo in možnosti uporabe,

 • pridobijo znanja za uporabo projekcijske opreme in sistemskih pripomočkov,

 • razvijejo smisel za pripravo projekcijskih programov,

 • razvijejo sposobnost uporabe AV pripomočkov,

 • spoznajo digitalne kamere, programe in pribor za obdelavo slike,

 • pridobijo znanja za oblikovanje spletnih strani komunikacijskih sistemov,

 • razvijejo sposobnost za vključevanje v sodobni komunikacijski sistem,

 • razvijejo sposobnost povezovanja analognih in digitalnih sistemov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  DIAPROJEKTOR

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna vrste diaprojektorjev

 • spozna dele diaprojektorjev

 • spozna dodatni pribor

 • spozna možnosti sistemskih priključkov

 • pojasni uporabo projektorjev

 • razume pomen posameznih delov

 • primerja sisteme uporabe projektorjev

 • Zave se pomena pravilne izbire diaprojektorja glede na končno kvaliteto in izgled projekcije.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Skupinsko delo

  GRAFOSKOP

   

   

   

 • spozna vrste grafoskopov

 • spozna dele grafoskopov

 • spozna dodatni pribor

 • spozna možnosti sistemskih priključkov

 • pojasni uporabo grafoskopov

 • razume pomen posameznih delov

 • Oblikuje svoj odnos do izbire grafoskopa glede na zahteve projekcije.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Skupinsko delo

  EPISKOP

   

   

   

 • spozna vrste episkopov

 • spozna dele episkopov

 • spozna dodatni pribor

 • spozna možnosti sistemskih priključkov

 • pojasni uporabo episkopov

 • pojasni pomen posameznih delov

 • Zave se pomena pravilne izbire grafoskopa glede na okolje in prostor projekcije.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Skupinsko delo

  DIGITALNA REPRODUKCIJSKA KAMERA

   

   

   

 • način prenosa slike

 • povezave za projekcijo slike

 • razloži uporabo in namen digitalne reprodukcijske kamere

 • Zave se možnosti izrabe digitalne kamere za projekcijo.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Demonstracija

  DIGITALNI PROJEKTOR

   

   

   

 • spozna vrste digitalnih projektorjev

 • spozna dele digitalnih projektorjev

 • spozna dodatni pribor

 • spozna možnosti sistemskih priključkov

 • pojasni uporabo projektorjev

 • razume delovanje posameznih delov

 • primerja sisteme projektorjev

 • Zaveda se možnosti tovrstnih projekcij v povezavi z računalnikom.

  Zave se možnosti kreacij za ustvarjalno oblikovanje projektov.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Demonstracija

  Seminarska naloga

  LCD PRESVETILNA PLOŠČA

   

   

   

 • zgradba in delovanje

 • uporaba pri AV projekciji

 • pojasni uporabo LCD presvetilnih plošč

 • razume delovanje

 • Zave se možnosti uporabe presvetilne plošče.

   

  PRIPOMOČKI ZA POVEZAVO AV SREDSTEV PRI PROJEKCIJI

   

   

   

 • sinhronizatorji projekcije

 • računalnik in sistemska oprema

 • projekcijska platna in ekrani

 • reklamni panoji

 • zna uporabiti posamezne pripomočke pri povezavi AV sistema

 • primerja kvaliteto projekcije na različnih projekcijskih površinah

 • razlikuje lastnosti posameznih projekcijskih panojev

 • Razvija samozavest pri samostojnem odločanju različnih možnostih reprodukcije tona in slike.

  Demonstracija

  NOSILCI ZVOKA

   

   

   

 • magnetni zapis

 • digitalni zapis

 • laserski zapis

 • pozna lastnosti posameznih nosilcev

 • Razume raznolikost zapisov in samostojno presoja o uporabi glede na zahtevano kvaliteto zvoka.

  Zbiranje strokovnih člankov-prospektov.

  nosilci slike in tona

   

   

   

 • spozna CD zapis

 • spozna DVD zapis

 • spozna magneto optični zapis

 • pozna lastnosti posameznih nosilcev

 • Razume raznolikost zapisov in samostojno presoja o uporabi glede na zahtevano kvaliteto zvoka in slike.

  Zbiranje strokovnih člankov-prospektov.


  4. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  AV RAČUNALNIŠKI PROGRAMI

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna program za obdelavo tona

 • spozna program za obdelavo fotografije in teksta

 • spozna program za animacijo slike

 • spozna program za povezavo v komunikacijskih sistemih

 • razume možnosti obdelave slike in tona z odgovarjajočimi računalniškimi programi

 • Razvija vztrajnost in samozavest pri iskanju takih rešitev digitalne obdelave slike in tona, ki omogočajo lastno ustvarjalnost.

  Skupinsko delo

  Seminarska naloga

  TISKALNIKI

   

   

   

 • spozna vrste tiskalnikov

 • spozna možnosti izpisa

 • primerja ter vrednoti vrste in kvaliteto zapisov

 • razume pomen nosilca za končno kvaliteto izpisa

 • Zave se strokovne odgovornosti za končno kvaliteto izpisa pri pravilni izbiri tiskalnika.

  Zbiranje strokovnih člankov, prospektov.

  SKENERJI

   

   

   

 • spozna vrste skenerjev

 • razume uporabo in namen posameznih vrst skenerjev

 • Zave se nujnosti pravilne izbire skenerja v povezavi z zahtevami uporabe predloge.

  Zbiranje strokovnih člankov, prospektov.

  DIGITALNI FOTOGRAFSKI APARAT

   

   

   

 • spozna način delovanja

 • spozna vrste digitalnega zapisa - formate

 • spozna spominske enote zapisa slike

 • spozna dodatno opremo

 • razume pomen posameznih delov aparata

 • prepozna prednosti posameznih aparatov

 • zna uporabiti aparat in pribor

 • Razvija čut za izbiro digitalnega aparata v povezavi z ločljivostjo in končno obdelavo slike.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Skupinsko delo

  Demonstracija

  DIGITALNA FILMSKA KAMERA

   

   

   

 • spozna način delovanja

 • spozna vrste digitalnega zapisa - sisteme

 • spozna spominske enote zapisa slike

 •  spozna dodatno opremo

 • razume pomen posameznih delov digitalne filmske kamere

 • prepozna prednosti posameznih kamer

 • zna uporabiti kamere in pribor

 • Spozna nujnost izbire primerne kamere v smislu ekonomičnosti v povezavi s kvaliteto.

  Zbiranje strokovnih člankov

  KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

   

   

   

 • spozna internet

 • spozna spletne strani

 • spozna digitalne informacijske panoje

 • spozna teletekst

 • spozna prenos slike na daljavo

 • razume namen komunikacijskih sistemov

 • zna sisteme uporabiti

 • seznani se z možnostmi komuniciranja

 • Zave se pomena sodobnih sistemov za komunikativnost na vseh ravneh pridobivanja znanj in spoznanj.

  Zave se pomena dajanja in sprejemanja informacij.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Seminarska naloga


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (seminarske naloge),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • projektorji

 • Fotografska tehnika

 • projektorji

 • AV pripomočki

 • nosilci slike in tona

 • Filmska in TV tehnika

 • AV pripomočki

 • nosilci slike in tona

 • AV računalniški programi

 • Informatika

  Praktični pouk

  Fotografsko snovanje

 • AV računalniški programi

 • obdelava slike

 • kreativnost

 • komunikacijski sistemi

 • Informatika

 • komunikacije