SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 36.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

ORGANIZACIJA IN EKONOMIKA POSLOVANJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo pojme, pomen in naloge gospodarstva,

 • razlikujejo vrste podjetij in njihovo pravno ureditev,

 • spoznajo prvine poslovnega procesa in njihov vpliv na gospodarjenje,

 • spoznajo posamezne vrste stroškov, stroškovna mesta in stroškovne nosilce in se zaveda njihovega vpliva na poslovne odločitve,

 • spoznajo premoženje podjetja in uspešnost poslovanja,

 • spoznajo pomen presojanja uspešnosti poslovanja s pomočjo različnih kazalcev,

 • razvijajo čut za gospodarnost,

 • zavedajo se pomena odgovornosti z vidika vloženega kapitala in osebnega premoženja,

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti reševanja problemov, načrtovanja, dela v skupini,

 • razvijajo sposobnosti komuniciranja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  GOSPODARSTVO

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna namen in naloge gospodarstva

 • spozna potrebe

 • spozna dobrine

 • spozna pomen trga

 • razume nujnost zadovoljevanja potreb in dobrin

 • omejenost dobrin in pomen gospodarnega ravnanja z dobrinami

 • razume delovanje trga

 • Razvija čut za gospodarnost.

  Zaveda se pomena varčevanja z dobrinami.

   

  PODJETJE

   

   

   

 • spozna pojem podjetja

 • zna našteti vrste podjetij v skladu z zakonom o gospodarskih družbah

 • pozna pravno ureditev podjetja

 • razlikuje vrste podjetij

 • prepozna s.p., d.o.o., d.n.o., d.d.

 • primerja posamezne pravne ureditve med seboj

 • razume, da je premoženje podjetja lahko v lasti enega, dveh ali več posameznikov ali velikega števila delničarjev

 • Zaveda se pomena odgovornosti z vidika vloženega kapitala in osebnega premoženja.

  Zaveda se pomena tveganja.

  Zaveda se pomena podjetništva, kajti brez podjetništva postane podjetje ekonomsko neučinkovito.

   

  PRVINE POSLOVNEGA PROCESA

   

   

   

 • spozna pomen prvin poslovnega procesa: delovna sredstva , predmeti dela, delo in storitve

 • prepozna prvine poslovnega procesa

 • prepozna značilnosti delovnih sredstev in predmetov dela

 • prepozna podjetnost kot sposobnost lotevanja se novih podjemov

 • Zaveda se pomena redkosti poslovnih dobrin.

  Zaveda se racionalnega gospodarjenja s prvinami poslovnega procesa.

  Zaveda se,da so ustvarjalni in podjetni ljudje najpomembnejši naravni vir.

  Vaje: prepoznavanje posameznih prvin poslovnega procesa.

  STROŠKI

   

   

   

 • spozna pojmovanje stroškov

 • zna našteti vrste stroškov

 • spozna pomen stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev

 • zna opredeliti lastno ceno

 • razlikuje stalne, spremenljive in celotne skupne stroške

 • zna razložiti kako posamezni stroški vplivajo na poslovanje

 • razume pomen stroškovnega mesta in stroškovnega nosilca

 • zna izraèunati lastno ceno

 • Zaveda se, da uporaba stroškovnih mest pripomore k boljšemu sprejemanju poslovnih odloèitev.

  Zaveda se vpliva stroškov na oblikovanje lastne cene in na doseganje tržnih ciljev.

  Vaja: računanje lastne cene.

  PREMOŽENJE PODJETJA IN USPEŠNOST

   

   

   

 • spozna pojem premoženja

 • zna našteti vrste sredstev: stalna, gibljiva sredstva

 • spozna vire sredstev

 • spozna prihodke in odhodke, bilanco stanja in uspeha

 • spozna osnovne kazalnike uspešnosti poslovanja: rentabilnost ali donosnost, ekonomiènost ali gospodarnost

 • produktivnost ali proizvodnost

 • plaèilna sposobnost

 • razlikuje stalna in gibljiva sredstva

 • prepozna, da ima podjetje lastno in izposojeno premoženje

 • zna sestaviti preprosto bilanco stanja

 • razume pomen dobièka in izgube

 • prepozna donosnost uporabljenega premoženja

 • razume ekonomično poslovanje

 • zna izraèunati preprost kazalnik produktivnosti

 • razume pomen plaèilne sposobnosti podjetja

 • Zaveda se, da mora podjetje ohranjati in veèati premoženje.

  Zaveda se, da so za racionalno odloèanje v podjetju potrebne doloèene informacije.

  Zaveda se pomena presojanja uspešnosti poslovanja.

  Razume vpliv stroškov na uspešnost poslovanja.

  Vaja: izračunavanje premoženja podjetja in lastnega kapitala.

  Vaja: sestavljanje preproste bilance stanja.

  Vaja: izračunavanje preprostih kazalnikov uspešnosti poslovanja.

  ORGANIZACIJA

   

   

   

 • spozna organizacijske strukture in organizacijski proces

 • spozna organizacijska načela

 • seznani se z organizacijo samega sebe in urejanjem dela in časa

 • seznani se z urejanjem delovnih sredstev in delovnega okolja

 • seznani se z medsebojnimi odnosi ljudi pri delu

 • razlikuje KDO je za KAJ pristojen in kdo sme komu dati navodila

 • razume KAJ delati in v kakšnem zaporedju KAKO in KJE

 • zna organizirati svoje delo in načrtovati čas

 • zna urediti delovno mesto in delovno okolje v katerem dela

 • razlikuje delo v skupini od timskega dela

 • razume pomen pravilnega izbora članov tima in oblikovanje vlog v timu

 • Zaveda se pomena organizacije dela in načrtovanja delovnega časa.

  Zaveda se pomena dela v timu in delitve dela med člani tima.

  Razvija delovno in strokovno odgovornost.

  Razvija predanost delovnemu okolju v katerem dela.

  Vaja:

 • načrtovanje svojega dela,

 • načrt izrabe delovnega časa,

 • načrtovanje tlorisa fotografskega ateljeja,

 • načrtovanje opreme fotografskega ateljeja,

 • vaja iz viharjenja idej.

 • POSLOVNI NAČRT

   

   

   

 • spozna pomen in vsebino poslovnega načrta

 • spozna pomen in načine predstavitve poslovnega načrta oziroma poslovne zamisli

 • zna oblikovati preprost poslovni načrt

 • zna pripraviti predstavitev poslovne zamisli

 • Razvija sposobnost pisnega izražanja.

  Razvija sposobnost ustnega izražanja in nastopanja.

  Sprejema odgovornost

  Razvija sposobnost identifikacije lastne zamisli s svojim delom.

  Vaje

 • predstavitev poslovne zamisli v razredu - npr. priprava razstave fotografij,

 • odpiranje fotografskega ateljeja.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami strokovnoteoretičnih predmetov , s slovenščino in matematiko v programu.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •