SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 36.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

175

175

2.

 

175

175

3.

 

315

315

4.

 

306

306

skupaj

 

971

971


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo fotografsko opremo in možnosti njene uporabe,

 • spoznajo kemijske procese za obdelavo fotografskih črnobelih in barvnih materialov,

 • spoznajo postopke in opremo za pripravo tiska,

 • pridobijo znanja za uporabo dodatnih sistemskih pripomočkov pri fotografiranju,

 • razvijajo čut za likovni izgled izdelkov,

 • spoznajo ročne in avtomatske kopirne povečevalne naprave,

 • spoznajo merilne naprave in postopke za kontrolo procesov,

 • razvijejo sposobnosti uporabe AV pripomočkov,

 • pridobijo znanja za izdelavo AV projektov,

 • oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi,

 • spoznajo osnovne pojme poslovanja in trženja,

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti vodenja skupine, komuniciranja, reševanja problemov, motiviranja sodelavcev,

 • na osnovi pridobljenih teoretičnih in praktičnih znanj pri ostalih strokovnih predmetih izvajajo vaje z digitalno kamero in računalniško obdelujejo slike z različno programsko opremo ter jo natisnejo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  DELOVNO OKOLJE

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna sredstva za delo v analogni in digitalni tehniki

 • spozna sredstva za osebno zaščito

 • spozna osnove varstva pri delu

 • seznani se z organizacijo dela

 • zna organizirati delo

 • razume osnovno uporabo posameznih sredstev za delo (analognih in digitalnih)

 • zna izbrati in uporabiti različna zaščitna sredstva pri delu

 • Razume nujnost poznavanja sredstev zaradi pravilne uporabe.

  Zave se odgovornosti glede možnih poškodb in načina preprečevanja.

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi procesov v fotografiji.

  Skupinsko delo

  LABORATORIJ ZA OBDELAVO POZITIVA

   

   

   

 • spozna osnovno opremo (analogno in digitalno)

 • spozna pravilno postavitev opreme v laboratoriju

 • spozna suhi del laboratorija

 • spozna mokri del laboratorija

 • spozna osnovne dele povečevalnika

 • spozna osnove priprave kemikalij za pozitivni postopek

 • razume organizacijo postavitve opreme v laboratoriju

 • zna pojasniti namen osnovnih sestavnih delov opreme (analogne in digitalne)

 • razume smisel dosledne priprave kemikalij za fotokemijski postopek

 • Spozna nujnost prevzemanja strokovne odgovornosti do opreme.

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi zdravja ljudi pri uporabi kemijskih procesov v fotografiji.

  Vaja: opis laboratorija.

  FOTOGRAM

   

   

   

 • zna narediti sivi klin

 • spozna in izdela fotogram na različne načine

 • seznani se z možnostjo uporabe tehnike fotograma pri vizualnih komunikacijah

 • razvija likovno mišljenje

 • spozna enostavna globinska vodila

 • razume nastanek različnih začrnitev glede na način osvetlitve pod povečevalnikom

 • razume smisel uporabe papirja s spreminjajočo gradacijo

 • povezuje različne možnosti izdelave fotograma glede na željene cilje

 • razume kreativne možnosti fotograma pri oblikovanju likovnega prostora

 • Pridobi samozaupanje pri samostojnem reševanju zastavljenih problemov.

  Skupinsko in individualno delo

  Izdelava programa

  POSNETKI S CAMERO OBSCURO

   

   

   

 • spozna osnovne lastnosti svetločutne snovi

 • spozna nastanek slike v cameri obscuri

 • samostojno naredi kontaktno kopijo

 • razume in zna pojasniti nastanek slike v cameri obscuri

 • Pridobiva motivacijo za izvajanje zastavljenih nalog.

  Dijak samostojno izdela camero obscuro.

  Vaja: snemanje.

  KONČNA OBDELAVA SLIKE

   

   

   

 • spozna pozitiv retušo (analogno in digitalno)

 • spozna osnove kaširanja

 • zna praktično uporabiti osnovni pribor za pozitiv retušo

 • Spozna nujnost estetske izvedbe vseh delovnih operacij.

  Skupinsko delo

  Vaje iz retuširanja.

  LABORATORIJ ZA OBDELAVO NEGATIVA

   

   

   

 • spozna osnovno opremo laboratorija

 • prepozna osnovno opremo laboratorija za obdelavo negativa

 • Razvije čut odgovornosti do pravilnega vzdrževanja opreme.

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi zdravja ljudi pri uporabi kemijskih procesov v fotografiji.

  Skupinsko delo

  PRVI POSNETKI

   

   

   

 • naredi prve samostojne posnetke

 • uporablja osvetlitvene tabele

 • zna vložiti film v fotografski aparat

 • zna pravilno držati kamero med snemanjem

 • opredeli se glede izbire zornega kota kamere in izreza

 • zna praktično uporabiti osvetlitvene tabele in narediti prve samostojne posnetke

 • Razvija samozavest ob snemanju.

  Skupinsko in individualno delo

  RAZVIJANJE NEGATIVA

   

   

   

 • samostojno razvije film

 • pravilno arhivira film

 • razume izvedbo postopka pri razvijanju negativ filma

 • razume vrednotenje rezultatov razvijanja

 • razume nastale napake pri razvijanju

 • opredeli se za pravilen način arhiviranja filma

 • razume uporabo projekcijskih pripomočkov (grafoskop, diaprojektor, videoprojektor in računalniška oprema) pri analizi kvalitete negativa

 •  

 • Razvija in ceni odgovornost do lastnega dela.

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi zdravja ljudi pri uporabi kemijskih procesov v fotografiji.

   

  PRVE POVEČAVE

   

   

   

 • naredi kontaktno kopijo posnetega materiala

 • izbere odgovarjajoče negative

 • naredi stopenjsko osvetlitev in prvo povečavo

 • razume pomen kvalitete kontaktne kopije za nadaljnje delo – povečavo

 • razume pomen izbire posameznih negativov in izrezov za končno povečavo

 • Razvija vztrajnost pri iskanju rešitev.

  Individualno delo

  REPORTAŽA - SPLOŠNO

   

   

   

 • spozna načine, primere in postopke fotografiranja reportaže

 • fotografira reportažo na prosto izbrano temo

 • izdela kontaktno kopijo v celoti posnetega materiala

 • naredi povečave po predhodnem izboru posnetkov

 • zna praktično uporabiti vrednosti za oba svetlobna regulatorja

 • opredeli se glede izbora posnetkov pri reportaži

 • razume pomen uporabe različnih tehnik in pristopov pri snemanju

 • Razvija komunikativne sposobnosti, strpnost in vztrajnost pri delu.

  Izdelava kolekcije

  GLOBINSKA OSTRINA

   

   

   

 • spozna vpliv dejavnikov na globinsko ostrino

 • spozna indikatorje globinske ostrine

 • zna praktično uporabiti indikatorje globinske ostrine med snemanjem

 • razume spremembo posameznih dejavnikov glede na globinsko ostrino

 • Razvija sposobnost natančnega reševanja strokovnega problema.

  Izdelava programa

  ELEKTRONSKI BLISKOVNI PRIBOR

   

   

   

 • spozna osnove snemanja z bliskovnim priborom

 • zna uporabiti bliskovni pribor z enim svetilom

 • razume pomen vodilnega števila

 • razume vpliv sinhronizacijskega časa pri snemanju z elektronskim priborom

 • Razvija koncentracijo glede proženja kamere.

  Izdelava programa

  ATELJE

   

   

   

 • spozna osnovno opremo fotografskega ateljeja (analogno in digitalno)

 • prepozna osnove uporabe opreme v fotografskem ateljeju (analogne in digitalne)

 • razume pomen smiselne in pravilne razmestitve opreme v ateljeju

 • Razvija čut za organizacijo postavitve opreme ateljeja.

  Skupinsko delo


  2. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  STATIKA

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna fotografiranje statičnih motivov z analognimi in digitalnimi kamerami

 • razume pomen uporabe stojala in žičnega sprožila

 • Razume osnovne pojme in smisel gradnje slike.

  Izdelava programa

  BARVNA SITA

   

   

   

 • spozna učinke uporabe barvnih sit v čb fotografiji in doseže različne efekte na fotografiji

 • zna se opredeliti pri izbiri barvnih sit v čb fotografiji

 • razume uporabo računalnika z opremo (skenirani negativi) za analizo uspešnosti izvedbe naloge

 • Razvija čut natančnega opazovanja svetlostnih in barvnih vrednosti v danem motivu.

  Izdelava programa

  REPORTAŽA NA DOLOČENO TEMO

   

   

   

 • spozna pravilen pristop pri načrtovanju snemanja reportaže na določeno temo

 • fotografira v analogni in digitalni tehniki

 • razume usklajenost vrednostnega ključa fotografij

 • pojasni smisel vrstnega reda, zaporedja posameznih fotografij v kolekciji

 • razume pomen komunikacije pri načrtovanju reportaže

 • Razvija komunikativne sposobnosti in spozna tudi nujnost hitrih odločitev med samim snemanjem.

  Reportaža na določeno temo.

  REPRODUKCIJA

   

   

   

 •  naredi reprodukcijo različnih predlog na čb film (barvno, črtno, poltonsko)

 • razume pomen pravilne izbire negativnega materiala pri reprodukciji v smislu enake kvalitete originalu

 • zna pravilno izbrati svetila glede na predlogo

 • Razvija smisel, odgovornost in natančnost glede vrednotenja in primerjave originalne predloge z reprodukcijo.

  Izdelava programa

  NOČNI POSNETKI

   

   

   

 • spozna in praktično uporabi posebne pristope pri snemanju nočne motivike, tako statičnih kot dinamičnih objektov na negativni ali obračilni film

 • zna uporabiti pravilno meritev svetlobe v posebnih pogojih nočnega snemanja z upoštevanjem prilagoditve osvetlitvenemu času

 • zna se opredeliti glede splošne občutljivosti filma

 • zna uporabiti projekcijske pripomočke pri predstavitvi naloge

 • Pridobi sposobnost reševanja fotografiranja specifičnih nočnih motivov.

  Izdelava programa

  PERSPEKTIVA

   

   

   

 • praktično uporabi objektive različnih goriščnih razdalj

 • snema v analogni in digitalni tehniki

 • zna uporabiti objektive različnih goriščnih razdalj

 • razlikuje učinek na sliko pri spremembi goriščne in predmetne razdalje

 • Razume smisel možnosti gradnje prostora (perspektive) v sliki na več načinov.

  Izdelava programa

  RAZLIČNE RAZVIJALNE KOPELI

   

   

   

 • spozna in izbere posamezne vrste razvijalcev glede na predvideno kvaliteto končnega negativa

 • zna pripraviti različne razvijalne kopeli

 • prepozna učinek različnih razvijalcev na končno gradacijo negativa

 • Razvija sposobnost odločanja o izbiri posamezne vrste razvijalca za določeno vrsto motivike

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi zdravja ljudi pri uporabi kemijskih procesov v fotografiji.

  Izdelava programa

  BLIŽINSKI POSNETKI

   

   

   

 • spozna specifičnost snemanja pri bližinskih posnetkih, novih pristopov glede majhne prostorske razsežnosti

 • snema v analogni in digitalni tehniki

 • smiselno poveže posamezne posnetke v cilju čim popolnejšega prikaza posameznih motivov celote

 • zna uporabiti digitalno tehniko za montažo posameznih posnetkov

 • Razvija in zagovarja lastne poglede uporabljenih, izbranih možnosti snemanja.

  Izdelava programa

  PAPIR S SPREMINJAJOČO GRADACIJO

   

   

   

 • nauči se doseči različne gradacije glede na želene končne tonske vrednosti slike

 • primerja fotografije različnih gradacij

 • zna se opredeliti za posamezno gradacijo glede na motiv in vsebino v sliki ali celotno kolekcijo

 • Znanje uporabi pri krepitvi razvoja lastne kreativnosti.

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi zdravja ljudi pri uporabi kemijskih procesov v fotografiji.

  Izdelava programa


  3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  KOLEKCIJE

  Dijak

  Dijak

   

 • izdela kolekcije fotografij ali diapozitivov po lastnem izboru iz posameznih področij fotografije

 • primerja različne fotografije v kolekciji in jih tonsko ali barvno usklajuje

 • razume uporabo projekcijskih in AV pripomočkov (grafoskop, diaprojektor, video projektor in računalniška oprema) pri predstavitvi kolekcije

 • Razvoj poklicne identitete, etike, strokovnih standardov in odgovornosti do kvalitetnega izdelka.

  Izdelava kolekcij poteka ob korekturah skozi celotno šolsko leto.

  PANORAMA

   

   

   

 • praktično spozna in izvede panoramsko snemanje motiva (v analogni in digitalni tehniki) 1800 z montažo vsaj 12 posnetkov v celoto

 • zna posneti panoramski posnetek

 • razume pomen izredne natančnosti pri postavitvi kamere in panoramske glave

 • zna pravilno določiti osvetlitev, tako med snemanjem, kot pri izdelavi povečav

 • zna uporabiti računalniško opremo za montažo posameznih posnetkov v celoto

 • Zave se pomembnosti natančnega izvajanja in uporabe tehnike panoramskega snemanja.

  Izdelava in montaža panoramskih posnetkov v celoto.

  DINAMIKA

   

   

   

 • spozna vpliv hitrosti, smeri gibanja in velikosti predmeta na filmu glede na željeno ostrino ali neostrino delov motiva in pravilno izbiro časa osvetlitve

 • primerja in vrednoti različne rezultate slike gibajočega predmeta v odnosu na izbiro časa osvetlitve, predmetne razdalje, smeri gibanja in goriščne razdalje objektiva

 • Razvija strokovni pristop in dosledno izvaja procese glede na končni izgled fotografije.

  Izdelava programa

  REPORTAŽA - ŠPORT

   

   

   

 • spozna pravilen pristop pri načrtovanju snemanja reportaže, kjer se pričakuje velika dinamika glede gibajočega objekta

 • razume odločitev glede izbire filma v različnih svetlobnih pogojih reportaže

 • zna se opredeliti glede časa osvetlitve snemanja dinamike v danih pogojih

 • Razvija zavest kvalitetnega fotografskega izdelka in odgovornost do sporočila slike pri reportaži.

  Izdela reportažo

  POSEBNE TEHNIKE

   

   

   

 • spozna tehnike omejenih tonskih vrednosti (npr. foto- grafiko, barelief, solarizacijo), ploskovit značaj slike, izmeno lika ozadja in kvalitete obrisnih linij

 • spozna možnosti rabe računalnika pri kreativni obdelavi posnetkov

 • zna izbrati negativ za posamezno tehniko

 • zna izvesti posamezne kreativne tehnike v laboratoriju

 • zna izvesti posamezne kreativne tehnike s pomočjo računalnika in programov

 • Spozna uporabnost slike v grafičnem oblikovanju.

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi zdravja ljudi pri uporabi kemijskih procesov v fotografiji.

  Izdela program

  SVETLOMER

   

   

   

 • nauči se pravilno uporabiti svetlomer, glede na predhodno zastavljene tonske vrednosti (svetlostne ključe) v sliki

 • nauči se vrednotiti tonske ključe s pomočjo računalnika

 • razume pomen pravilne uporabe svetlomerja pri določitvi osvetlitve negativa

 • zna odčitavati posamezne vrednosti na svetlomerjih

 • primerja rezultate različnih meritev

 • zna skenirati negative in jih primerno obdelati za predstavitev

 • Razvija sposobnost prilagajanja in reševanja v posameznih svetlobnih situacijah.

  Izdelava programa

  KOMERCIALNA FOTOGRAFIJA

   

   

   

 • spozna načine in principe modelacije motiva z različnimi svetili

 • smiselno uporablja rezultate meritev svetlobe

 • snema v (čb in barvni)  analogni in digitalni tehniki

 • razume smisel različnih možnosti postavitve svetil

 • primerja posamezne svetlobne efekte pri različnih vrstah svetil

 • opredeli se za osvetlitev predmeta glede na njihove različne površine

 • prepozna različen pristop in možnosti pri modeliranju s svetlobo

 • zna skenirati negative in jih primerno obdelati za predstavitev

 • Goji odnos do estetskega oblikovanja, odgovornost do naročnika in lastne kreativnosti.

  Izdelava programov

  TENJENJE

   

   

   

 • spozna različne možnosti tenjenja čb fotografije in se pravilno odloči pri izbiri barve tenjenja glede na motiv

 • zna pripraviti in uporabiti različne kopeli za tenjenje

 • Spoznavanje učinka in smisla sprememb barv v čb fotografiji.

  Izdelava programa

  BLISKOVNI PRIBOR

   

   

   

 • spozna principe osvetljevanja, modelacije in učinkov trenutnega svetila na osvetlitev objekta

 • uporabi pribor v različnih svetlobnih situacijah in v kombinaciji z dnevno svetlobo

 • zna postaviti in uporabiti bliskovni pribor za različne zahteve pri snemanju

 • zna izračunati vrednost za oba svetlobna regulatorja pri uporabi enega ali več svetil

 • zna smiselno izbrati svetila glede na značaj svetlobe ter obliko in teksturo motiva

 • Zaveda se pomena pravilne izbire trenutnega svetila.

  Izdelava programa

  PORTRET

   

   

   

 • spozna vpliv luči glede jakosti, smeri in vrste svetila

 • pravilno uporabi svetlobni park pri modelaciji portretirane osebe

 • fotografira z analognim in digitalnim fotografskim aparatom

 • primerja različne vplive luči na modelacijo

 • opredeli se pri izbiri svetlobnega parka

 • pojasni postavitev svetil glede na dani kontrast portreta

 • zaveda se pravilne izbire svetila pri fotografiranju z digitalno kamero

 • Razvija profesionalni pristop v komunikaciji s strankami (naročniki).

  Izdelava programov

  MAKROFOTOGRAFIJA

   

   

   

 • nauči se pravilno izbrati opremo glede na željeno razmerje snemanja

 • pravilno izbere in postavi svetila ali izkorišča dane svetlobne razmere v naravi

 • računa razmerja snemanja in upošteva podaljševalne faktorje pri izbiri časa osvetlitve

 • razlikuje različne možnosti pri izbiri opreme za makrofotografijo

 • opredeli se glede izbora motiva

 • Razvija etične vrednote v odnosu do narave in živih bitij.

  Izdelava programa

  OBRAČILNO RAZVIJANJE

   

   

   

 • spozna pripravo kemikalij za proces in razvije obračilni film

 • zna pripraviti razvijalec za obračilno razvijanje

 • zna razviti film v obračilnem razvijalcu

 • prepozna vzroke posameznih napak na posnetkih zaradi razvijanja

 • Razvija odgovoren odnos do kemijske obdelave neponovljivega filmskega materiala.

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi zdravja ljudi pri uporabi kemijskih procesov v fotografiji.

  Razvijanje obračilnega filma, posnetega pri izdelavi enega izmed letnih programov.


  4. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  KOLEKCIJE

  Dijak

  Dijak

   

 • izdela kolekcije fotografij ali diapozitivov po lastnem izboru posameznih področij fotografije

 • fotografira v analogni in digitalni tehniki

 • primerja različne fotografije v kolekciji in jih tonsko ali barvno usklajuje

 • razume prednosti uporabe digitalne tehnike pri oblikovanju programa

 • razume uporabo projekcijskih in AV pripomočkov (grafoskop, diaprojektor, video- projektor in računalniška oprema) pri predstavitvi kolekcije

 • Razvoj poklicne identitete, etike, strokovnih standardov in odgovornosti do kvalitetnega izdelka.

  Izdelava kolekcij poteka ob korekturah skozi celotno šolsko leto.

  KOMERCIALNA FOTOGRAFIJA

   

   

   

 • spozna načine in principe snemanja steklenih, porcelanastih in kovinskih predmetov za komercialne potrebe

 • snema v (čb in barvni) analogni in digitalni tehniki

 • razume smisel različnih možnosti postavitve svetil

 • primerja posamezne svetlobne efekte pri različnih vrstah svetil

 • opredeli se za osvetljavo predmetov glede na različne površine in oblike

 • prepozna različen pristop in možnosti pri moduliranju s svetlobo

 • zna skenirati negative in jih primerno obdelati za predstavitev

 • Odnos do estetskega oblikovanja, odgovornega odnosa do naročnika in lastne kreativnosti.

  Izdelava programov

  BARVNA FOTOGRAFIJA

   

   

   

 • izdela fotografije iz programa kolekcij ali programov komercialne fotografije v barvni negativ-pozitiv tehniki

 • opredeli se pri izbiri barvnega negativa

 • zna uporabiti strojno opremo za izdelavo barvne fotografije

 • Pravilna ocena barvne dominante in občutek za barvno harmonijo.

  Zave se nujnosti varovanja okolja zaradi zdravja ljudi pri uporabi kemijskih procesov v fotografiji.

  Vaje: izdelave barvne povečave.

  Izdelava programa.

  IZDELAVA STROKOVNEGA PROJEKTNEGA DELA S SEMINARSKO NALOGO

   

   

   

 • dokaže sposobnost povezovanja sinteze znanj in spretnosti, pridobljenih v celotnem procesu izobraževanja

 • po lastnem izboru pri izvedbi naloge uporabi znanja analognih, digitalnih ter AV pripomočkov za realizacijo naloge

 • zna uporabiti in pravilno izbrati opremo glede na cilje izdelave in predstavitve naloge z analogno ali digitalno računalniško opremo

 • zna se odločiti glede izbire filma

 • zna pripraviti različne kemijske procese za obdelavo negativa in pozitiva

 • zna uporabiti računalnik s programi in priborom za obdelavo slike

 • Osebno, avtorsko zagovarja strokovne standarde poklica.

  Izdela strokovno projektno delo (po predhodni prijavi naslova) s seminarsko nalogo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • varstvo pri delu

 • laboraratorijska obdelava

 • fotografskih materialov

 • končna obdelava slike

 • Tehnologija procesov

 • varnost in zdrave razmere v laboratoriju

 • kemijski postopki v fotografiji

 • pozitivni čb fotografski materiali in procesi

 • snemanje

 • Fotografska tehnika

  Fotografsko snovanje

 • fotografski aparat in pribor

 • področja in zvrsti snemanja, izrazne prvine - prostor

 • digitalna fotografija

 • Informatika

 • osnova dela z računalnikom in odgovarjajočo programsko opremo

 •  

  Novi mediji

 • osnova dela z računalnikom in odgovarjajočo programsko opremo za obdelavo slike

 • digitalizacija slike z računalniškim priborom in njena obdelava

 •  

  Fotografska tehnika

 • uporaba digitalnih aparatov z opremo

 •  

  Tehnologija procesov

 • digitalni fotografski laboratorij

 •  

  Fotografsko snovanje

 • likovna morfologija