SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 36.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA PROCESOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

70

 

70

4.

68

 

68

skupaj

208

 

208


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznavajo fotografske materiale, njihove mehanske, fizikalne in kemijske lastnosti ter uporabnost v fotografiji,

 • se naučijo razlage shem, diagramov in navodil, s katerimi se srečajo pri prebiranju strokovne literature in prospektov,

 • spoznavajo kemikalije, ki jih uporabljamo v fotografiji, ter njihove lastnosti,

 • osvajajo teoretične osnove najrazličnejših tehnik kemijske obdelave fotografskih materialov se naučijo izkoriščati teoretično znanje pri praktičnem delu s fotografskimi materiali in kemikalijami,

 • spoznavajo sodobne strojne postopke kemijske obdelave fotografskih materialov,

 • se naučijo kontrole postopkov in spoznavajo instrumente za to kontrolo,

 • se naučijo dela s kemikalijami, zaščite pri delu z njimi in varstva okolja pred onesnaževanjem s kemikalijami,

 • se naučijo dajanja prve pomoči pri zastrupitvah in drugih nesrečah v laboratoriju,

 • se naučijo smotrne razporeditve in ureditve fotografskega laboratorija in dela v njem,

 • si oblikujejo zavest, da je za napredek fotografskega znanja potrebno nenehno izobraževanje in spremljanje novosti v tehnologiji obdelave fotografskih materialov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Spoznavanje fotografskih materialov in njihovih lastnosti

 • spozna različne vrste fotografskih materialov in osnove njihovih fizikalnih, kemijskih in fotografskih lastnosti

 • Spozna vzročno povezavo med poznavanjem materialov in rezultati svojega dela.

  S primerki fotografskih materialov se nazorno pouči o njihovih lastnostih.

  KEMIJSKI POSTOPKI

 • s splošnim, uvodnim pregledom vseh fotokemijskih postopkov postopoma spoznava tehnologijo kemijske obdelave fotografskih materialov

 • Spoznava namen kemijske obdelave in se počasi navaja na praktično delo.

  Učencem pokažemo najpomembnejše kemikalije, za obdelavo fotografskih materialov.

  SESTAVA RAZVIJALNE KOPELI

 • se seznani s sestavinami in pripravo posameznih kopeli za kemijsko obdelavo črno-belih fotografskih materialov

 • Se nauči natančnosti in doslednosti pri pripravi fotografskih kopeli.

  Vaje izračunavanja razmerja med posameznimi sestavinami kopeli.

  Razvijanje

 • spozna potek razvijalnega procesa in različne postopke tega procesa

 • Se nauči uporabljati navodila za delo.

  Pregled receptov in navodil za delo iz tuje literature.

  končna obdelava negativnih materialov

 • spozna vse stopnje obdelave črno-belih filmov, ki sledijo razvijanju

 • Spozna pomen ostalih procesov obdelave.

  Obnova vseh postopkov kemijske obdelave.

  Kontrolni postopki kemijskih procesov

 • spozna pripomočke in načine kontrole fotokemijskih raztopin in procesov

 • Spozna pomen kontrole procesov za uspešno delo.

  Pokažemo instrumente za te potrebe, ki so nam na razpolago.

  Regeneracija kopeli

 • spozna različne načine regeneracij posameznih fotografskih kopeli

 • Spozna pomen regeneracije kopeli za dobro delo, varčevanje s kemikalijami in varstvo okolja.

  Pregled tovarniških prospektov in literature s podatki o sestavi regeneratorjev.

  Napake na negativih

 • se uči preprečevati in odpravljati že storjene napake na posnetkih

 • Spozna pomen natančnega dela, ki odpravlja kasnejše popravke.

  Pokažemo nekaj vzorčnih primerkov z napakami.

  Razvijalni efekti

 • obvlada nekaj osnovnih posebnih efektov, ki so rezultat nepravilne kemijske obdelave fotografskih materialov

 • Spozna, da lahko z znanjem raznih efektov prepreči določene napake, ali pa z njimi doseže posebne rezultate.

  Na fotografijah pokažemo posamezne primerke takih efektov.

  Sodobni čb fotografski materiali

  SENZITOMETRIJA

 • spozna sodobne fotografske materiale in kemijske procese, ki jih mora pri praktičnem delu znati tudi uporabljati

 • se nauči merjenja občutljivosti fotografskih materialov

 • Se mora zavedati, da le s stalnim spremljanjem novosti na tem področju lahko uspešno deluje v spremenjenih gospodarskih razmerah.

  Pregled dostopne literature s podatki o najnovejših materialih.

  Vrste in formati Čb filmov

 • spozna vse vrste in formate črno-belih filmov

 • Spozna, da le s pravilno izbiro vrste in formata materiala lahko naredi kvalitetne posnetke.

  Prikaz v literaturi ali naravi.


  3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Posebni čb postopki in materiali

 • osvoji različne tehnike posebnih postopkov v črno-beli fotografiji in spozna za to predvidene fotografske materiale in obdelave

 • Se zave, da s poznavanjem tehnike posebnih postopkov lahko obogati ali popravi svoje posnetke.

  Primerjava fotografij, narejenih s posebnimi postopki.

  Pozitivni čb fotografski materiali in procesi

 • spozna vse vrste pozitivnih črno-belih materialov, njihove lastnosti, delo z njimi in njihovo kemijsko obdelavo

 • Spozna, da je potrebno za izdelavo kvalitetne pozitivne fotografije znanje najrazličnejših tehnik dela.

  Primerjava slik, narejenih z različnimi papirji in tehnikami obdelave.

  Barvna fotografija

  fotografski materiali in kemijska obdelava

 • spoznava osnove mešanja barvnih svetlob,

 • sestavo barvnih materialov in izboljšave pri sodobnih barvnih filmih in papirjih

 • spoznava vse možne stopnje kemijske obdelave barvnih filmov in papirjev

 • Spozna, da je znanje mešanja barvnih svetlob za razumevanje barvne fotografije izredno pomembno.

  Razvoj barvne fotografije je skokovit in ga je potrebno zasledovati.

  Pregled strokovne literatutre in najnovejših prospektov.

  Postopki kemijske obdelave barvnih negativov

 • se seznani s starejšimi in sodobnimi postopki kemijske obdelave barvnih negativov (Agfacolor, Kodacolor itd.)

 • Spozna, da s sodobnimi procesi lahko doseže boljše rezultate.

  Primerjava posameznih razvitih negativov.

  Postopki kemijske obdelave barvnih obračilnih filmov

 • se seznani s starejšimi in sodobnimi postopki kemijske obdelave barvnih pozitivov (Agfacrome, Kodachrome, itd.)

 • Se nauči uporabljati najnovejše materiale in procese.

  Primerjava posameznih razvitih negativov.

  Izdelava barvnih fotografij

 • spozna barvne papirje in ročno izdelavo barvnih fotografij iz barvnih negativov in diapozitivov ( Agfacolor, Kodacolor, Agfacrome, Cibachrome, itd.)

 • Se pouči, da je kljub komercialni strojni izdelavi potrebno tudi znanje ročne izdelave barvnih fotografij.

  Prikaz sit za barvno korekcijo.

  Barvne kopeli

 • spozna sestavo kopeli za obdelavo barvnih papirjev in pravilno delo z njimi

 • Se nauči samostojne priprave ustreznih kopeli.

  Pregled različnih navodil za pripravo.

  Posebni postopki v barvni fotografiji

  slabljenje in ojačevanje

 • spozna sestavo in delovanje barvnega polaroida in polaroidnega filma

 • se nauči tehnik slabljenja in ojačevanja barvnih posnetkov

 • Spozna, da so polaroidne fotografije slabše kvalitete, ter manj obstojne.

  Spozna, da lahko manjša barvna odstopanja sicer s slabljenjem in ojačevanjem korigiramo, a kakovostne fotografije s tem ne moremo doseči.

  Prikaz polaroidnega posnetka.

  Praktičen prikaz različnih korektur.

  Shranjevanje in arhiviranje

 • se nauči pravilnega shranjevanja neposnetega barvnega materiala

 • se nauči pravilnega arhiviranja razvitih barvnih filmov in fotografij ter pregledne ureditve arhiva

 • Spozna, da s pravilnim shranjevanjem neposnete- ga fotografskega materiala lahko njegovo obstojnost bistveno podaljšamo.

  Spozna, da le s sprotnim urejevanjem fotografskega arhiva lahko vodi evidenco nad posnetim materialom.

  Ureditev lastnega arhiva in zalog neposnetega materiala.


  4. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Fotografski materiali in njihova uporaba v znanosti in tehniki

 • spozna različna znanstvena in tehnična področja, kjer se uporablja fotografsko registriranje

 • spozna fotografske materiale in njihovo kemijsko obdelavo za te potrebe

 • Spozna, da fotografija ni uporabna le za običajne komercialne zahteve, temveč močno posega tudi na področja znanstveno tehničnih raziskovanj.

  Ogled in vaje v različnih raziskovalnih laboratorijih.

  Strojna obdelava fotografskih materialov

  kontrola procesov

  DEZINTOMETRIJA

 • spozna delovanje strojev za avtomatsko kemijsko obdelavo fotografskih materialov, njihovo zgradbo in posebnosti

 • se nauči kontrole procesov pri strojni obdelavi fotografskih materialov

 • spozna delovanje in pomen dezintometra

 • Se pouči, da je le z dobrim strojnim parkom in dobrim kontrolnim sistemom mogoče izdelovati kvalitetne komercialne fotografije.

  Ogled dobro strojno opremljenega fotografskega laboratorija.

  Ureditev in oprema fotografskega laboratorija

 • spozna in se nauči projektiranja sodobnega fotografskega laboratorija, njegove opreme in pripomočkov za delo

 • Nauči se maksimalno izkoristiti dane prostore za ureditev laboratorija in ga tudi primerno opremiti.

  Če so dane možnosti, ogled večjega fotografskega laboratorija.

  Varnost in zdrave razmere v laboratoriju

  PRVA POMOČ V LABORATORIJU

 • se spozna z vsemi zdravstvenimi težavami, ki so posledica stalnega dela v laboratoriju, ter z ukrepi za njihovo preprečitev

 • se nauči ukrepati v primeru nezgode, zastrupitve in drugih poškodb pri delu v laboratoriju

 • Se mora že v mladosti naučiti paziti na svoje zdravje.

  Spozna, da takojšnja prva pomoč lahko prepreči hujše zdravstvene zaplete.

  Prikaz dajanja prve pomoči pri zastrupitvah, zadušitvah, poškodbah itd.

  Izdelava seminarske naloge S

  področjA TEHNOLOGIJE PROCESOV

 • pripravi samostojno seminarsko nalogo iz izbranega področja tehnologije procesov v fotografiji

 • Se s seminarsko nalogo nauči v literaturi poiskati novejša dognanja, jih oblikovati in posredovati ostalim dijakom.

  Razredna predstavitev seminarske naloge.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • fotografski materiali

 • Fotografska tehnika

 • fotografsko delo z različnimi materiali

 • kemija v fotografiji

 • kontrola procesov

 • regeneracija kopeli

 • posebni postopki v črno-beli fotografiji

 • Praktični pouk

 • kemijska obdelava različnega fotografskega materiala

 • poznavanje instrumentov za kontrolo procesov

 • namen regeneracije

 • sposobnost izdelave fotografij na neobičajen način

 • korekcija napak

 • barvna fotografija - razvijanje negativa, diapozitiva in papirja

 • izdelava pozitivnih kopij

 • Praktični pouk

  Fotografsko snovanje

 • obvladanje kemijskih procesov v barvni fotografiji

 • prilagajanje fotografskega materiala in kemijske obdelave snemalnim pogojem in motivu

 • obravnava najpomembnejših področij znanosti in tehnike, kjer se uporablja fotografija

 • Obisk in vaje v različnih znanstveno raziskovalnih laboratorijih

 • poznavanje osnovnih operacij dela z aparaturami in organizacije fotografskega dela v takšnih laboratorijih

 • ureditev in oprema laboratorija

 • zdravi in varni pogoji v laboratoriju

 • Ogled dobro urejenega laboratorija

 • izdelava skic in načrtov razporeditve in opreme prostorov različno velikih fotografskih laboratorijev