SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 36.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

UMETNOSTNA ZGODOVINA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

68

2

70

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

68

2

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pridobi sposobnost za celovito dojemanje umetnosti,

 • razvija estetsko senzibilnost, kulturno razgledanost in kulturne navade,

 • si privzgoji spoštovanje tradicije, izoblikovan odnos do slovenske in evropske umetnosti,

 • zna vrednotiti naravno in kulturno dediščino,

 • spoznava razsežnost in pomen strokovnega dela na področju umetnostnega ustvarjanja, raziskovanja in varstva sodobne in starejše likovne umetnosti,

 • razvija razumevanje, sposobnost doživljanja in vrednotenje likovne umetnosti in kulture,

 • razvija sposobnost gledanja in analiziranja umetnostnih pojavov in na temelju spoznanj oblikovanja sinteze ter predvsem sposobnost iskati v umetnosti vsebinske vrednote,

 • razvija razumevanje zgodovinskega razvoja likovnih umetnosti, medsebojne povezanosti in soodvisnosti različnih umetnostnih področij ter njihove vpetosti v družbena dogajanja,

 • pridobi splošno znanje o zgodovini umetnosti in o oblikah, pristopih ter področjih njenega dela.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak zna

  Dijak zna

   

  OSNOVE LIKOVNE UMETNOSTI

 • opredeliti pojem likovne umetnosti

 • razložiti pomen umetnosti za človekov razvoj

 • opredeliti vsebino predmeta

 • Vrednotiti umetnost, razumeti njeno sporočilnost.

  Razumeti umetnost kot človekov odraz odnosa do življenja.

  Vrednotiti naravno in kulturno dediščino.

  Slikovno gradivo na prosojnicah diapozitivih in učbenikih.

  Videokaseta

  LIKOVNE DEJAVNOSTI

   

   

   

 • slikarstvo
 • stensko slikarstvo
 • tabelno slikarstvo
 • slikarske tehnike
 • risarske tehnike
 • grafične tehnike

 • kiparstvo

 • obla plastika in relief

 • kiparske tehnike

 • arhitektura in urbanizem

 • osnove arhitekturnega oblikovanja • osnove in naloge urbanizma

 • opredeliti pojem slikarstva in njegove metode

 • opisati stensko in tabelno slikarstvo

 • pojasniti tehnološke in izrazne značilnosti slikarstva, risbe in grafike

 • opredeliti pojem kiparstva

 • pojasniti značilnosti oble plastike in reliefa

 • opredeliti temeljne tehnološke značilnosti v kiparstvu

 • opredeliti pojem arhitekture

 • opredeliti osnovne značilnosti arhitekturnega oblikovanja:

 • oblikovanje prostora, konstrukcijski elementi v arhitekturi in materiali

 • opredeliti pojem urbanizma

 • opredeliti temeljne značilnosti urbanističnega načrtovanja in njegov pomen
 • Opredeliti slikarstvo kot vrsto likovne dejavnosti
  Prepoznati tehnike, dimenzije in vsebine.

  Vrednotiti sporočilnosti slikarstva.


  Opredeliti kiparstvo glede na vlogo in naloge.

  Predstaviti kiparstvo kot zvrst likovne umetnosti, ki se izraža z volumnom različnih materialov.

   

  Pojmovati arhitekturo kot likovno dejavnost.

  Predstaviti namembnost arhitekture (profana, sakralna, spomeniki).

  Predstaviti prostor kot celoto v odnosu do arhitekture in kiparstva.

  Predstaviti pomen prostora človekovega gibanja kot kulturnega ambienta.

  Slikovno gradivo

  Ogled arhitekturnih spomenikov v mestu s poudarkom na urbanizmu.

  Izdelava poročila o ogledu.

  Pisna vaja za utrjevanje snovi.

 • umetnost z uporabnim smotrom

 • opredeliti pojme:

 • industrijsko oblikovanje

 • grafično oblikovanje

 • modno oblikovanje

 • fotografija

 • opredeliti pojem umetna obrt

 • Analizirati in označiti vrednote pri izdelkih z uporabnim smotrom.

  Določiti vlogo oblikovanja kot dela likovnega ustvarjanja.

  Obisk oddelkov na sšof grafika, industrija, moda.

  Ogled izdelkov dijakov šole.

  PRISTOP K LIKOVNEMU DELU

   

   

   

 • vsebinska in oblikovna analiza likovnega dela

 • opredeliti pojme: motiv, snov, vsebina

 • analizirati pripovedno, miselno in čustveno vsebino v likovnem delu

 • Razumeti osnovne značilnosti likovnega izražanja.

  Slikovno gradivo

  Analiza likovnega dela

  UMETNOST PRAZGODOVINE

   

   

   

  UMETNOST PALEOLITIKA

   

   

   

 • slikarstvo

 • kiparstvo

 • opredeliti pojem prazgodovine

 • analizirati družbene odnose v paleolitiku

 • značilnosti jamskega slikarstva (Lascaux, Altamira)

 • označiti namen in značilnosti male plastike - Venere

 • (Willendorfska Venera), živalske upodobitve

 • Pregled življenja, odvisno od narave.

  Spoznajo življenje v praskupnosti.

  Ovrednotijo pomen religije.

  Pojasniti pomen kultne umetnosti.

  Povezava z zgodovino.

  Slikovno gradivo

  UMETNOST NEOLITIKA

   

   

   

 • arhitektura in oblikovanje naselij

 • slikarstvo in kiparstvo

 • megalitska kultura

 • analizirati družbene razmere v neolitiku

 • opredeliti značilnosti slikarstva in kiparstva neolitika (skalne risbe)

 • pojasniti pomen novih materialov za oblikovanje

 • opredeliti pojem megalitske kulture

 • prepoznati arhitekturne elemente (menhir, dolmen, kromleh)

 • anlizirati megalitske grobove in svetišča

 • Spoznati življenje, prehod od lova do poljedelstva, nastanek prvih naselij.

  Predstaviti kult mrtvih.

  Predstaviti megalite kot kultne objekte.

  Povezovanje z zgodovino.

  Referat

  Slikovno gradivo

  UMETNOST KOVINSKIH DOB

   

   

   

 • bronasto obdobje

 • kovinsko obdobje

 • analizirati družbene razmere

 • opredeliti pomen pridobivanja uporabe kovin ter drugih materialov za izdelovanje

 • okrasnih in uporabnih izdelkov

 • Spoznati pomen vojaške družbe, aristokracije, pojav ljudstev, trgovine.

  Povezovanje z zgodovino.

  Slikovno gradivo

  PRAZGODOVINA NA SLOVENSKEM

 • poznavanje najpomembnejših prazgodovinskih najdišč

 • Oblikovanje odnosa do domačih kulturnih spomenikov.

  Obisk Narodnega muzeja v Ljubljani.

  UMETNOST STAREGA VEKA

   

   

   

  UMETNOST MEZOPOTAMIJE

 • predstaviti razvojen stopnje mezopotamske umetnosti: sumerske in akadske, babilnoske, asirske in novobabilonske

 • opredeliti pomen arheoloških najdb s področja kiparstva in umetne obrti

 • Analizirati družbene razmere, pomen religije, čaščenje vladarja kot božjega predstavnika, centralizacija moči.

  Povezava z geografijo

  Slikovno gradivo

  EGIPČANSKA UMETNOST

   

   

   

 • arhitektura

 • tempeljska arhitektura

 • grobna arhitektura

 • slikarstvo

 • kiparstvo

 • analizirati in opredeliti družbene odnose

 • opredeliti značilnosti prostostoječih templjev in templjev vklesanih v skalo

 • poznavanje faz grobne arhitekture (mastaba, stopničasta piramida, piramida, skalne grobnice)

 • opisati pomembne spomenike grobne arhitekture, piramide v Gizah, grobnica Tutankamona

 • poznati vsebinske in oblikovne značilnosti slikarstva – egipčanski kanon

 • poznati vsebinske in oblikovne značilnosti reliefnega in samostojnega kiparstva

 • Pomen religije za življenje Egipčanov, vloga faraona kot vladarja in božjega predstavnika na zemlji.

  Razumeti svetišče kot stanovanje božanstva.

  Opredeliti pomen religioznosti slikarstva.

  Opredeliti pomen povezave kiparstva z egipčansko religijo.

  Slikovno gradivo

  Referat

  Videokaseta

  EGEJSKA UMETNOST

 • opredeliti pojem egejske umetnosti

 • Razumeti pomen egejske umetnosti za razvoj evropske civilizacije.

   

  UMETNOST KRETE

 • analizirati družbene odnose visoke civilizacije Krete

 • opredeliti značilnosti kretske arhitekture

 • analizirati vsebinske in oblikovne značilnosti stenskega in vaznega slikarstva

 • opredeliti značilnost kiparstva

 • Ovrednotijo pomen starih kultur.

  Dobijo pregled nad ustvarjalno močjo visokih kultur.

  Sodelovanje z zgodovino

  Slikovno gradivo

  UMETNOST MIKEN

 • opredeliti pomembne arheološke najdbe, ki vplivajo na novo razumevanje umetnosti

 • analizirati in pojasniti značilnosti arhitekture, urbanizma, kiparstva in umetnoobrtnih izdelkov (obzidje, megaron, posmrtna maska)

 • Razumeti umetnost v vlogi strogo vojaško orientirane družbe.

  Slikovno gradivo

  Zemljevid

  GRŠKA UMETNOST

   

  Poznati značilnosti antične družbe, pomen religije.

   

 • arhaično obdobje

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti kiparstva

 • opredeliti in pojasniti vsebinske značilnosti vaznega slikarstva (slog črnih figur)

 • Poznati pomen in potrebo vključevanje umetnosti v vsakdanjem življenju.

  Slikovno gradivo

 • klasično obdobje

 • opredeliti značilnosti klasične tempeljske arhitekture

 • opredeliti poseben pomen kiparstva, pojasniti vsebinske in oblikovne značilnosti (kanon, kontrapost)

 • opredeliti kiparje (Miron, Poliklet, Fidija)

 • opredeliti oblikovne značilnosti vaznega slikarstva (svetle figure na temni podlagi)

 • Opredeliti poseben pomen Aten za razvoj znanosti in kulture.

  Poznati pomen avtorske umetnosti.

  Pomen grške klasične umetnosti za kasnejšo evropsko umetnost.

  Slikovno gradivo

  Referat

  Videokaseta

 • helenistična umetnost

 • opredeliti splošne značilnosti arhitekture

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti slikarstva in kiparstva (patos, razgibanost, žanrski motiv)

 • Opredeliti umetnost, ki povzdiguje vladarja v bogove, kakor tudi male ljudi.

  Slikovno gradivo

  ETRUŠČANSKA UMETNOST

 • opredeliti in pojasniti značilnosti grobne arhitekture

 • opredeliti značilnosti kiparstva

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti vaznega slikarstva

 • Analizirati vpliv religije na umetnost.

  Analizirati poseben pomen družine v družbi.

  Slikovno gradivo

  RIMSKA UMETNOST

   

   

   

 • arhitektura

 • opredeliti pojem rimske umetnosti

 • pojasniti splošne značilnosti urbanizma in arhitekture (rimsko mesto, novi gradbeni elementi)

 • razložiti razvoj rimskega templja (Panteon)

 • predstaviti baziliko, terme, gledališča (Amfiteater, zasebna bivališča)

 • Poznajo vplive grške in etruščanske arhitekturne gradnje na rimsko umetnost.

  Predstaviti novosti v arhitekturi in urbanizmu.

  Slikovno gradivo

  Videokaseta

  Referat

 • kiparstvo

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti rimskega kiparstva (portret)

 • pojasniti značilnosti rimskega reliefa in njegovo uporabo (slavolok, steber, sarkofag)

 • Pojasniti vpliv grškega in etruščanskega kiparstva.

  Razložiti pomen kulta osebnosti.

  Slikovno gradivo

  STAROKRŠČANSKA UMETNOST

 • analizirati poznoantično družbo (rojstvo krščanstva, pomen milanskega edikta za razcvet starokrščanske umetnosti)

 • opredeliti pomen katakomb

 • pojasniti simboliko v slikarstvu in kiparstvu

 • razložiti bazilikalno arhitekturo in centralne stavbe

 • Opredeliti krščanstvo kot prepovedano vero in novo nosliko umetnosti.

  Slikovno gradivo

  BIZANTINSKA UMETNOST

 • opredeliti pojem bizantinske umetnosti

 • pojasniti značilnosti bizantinske arhitekture

 • analizirati značilnosti bizantinskega mozaika in reliefnega kiparstva

 • Analizirati vpliv bizantinske umetnosti na zahodnoevropsko umetnost.

  Ekskurizja v Ravenno

  Slikovno gradivo

  SREDNJI VEK

   

   

   

  ZGODNJI SREDNJI VEK

 • opredeliti in razložiti značilnosti umetnosti zgodnjega srednjega veka (umetnoobrtni izdelki, knjižno slikarstvo)

 • Pojasniti vpliv življenja na umetnost.

   

  ROMANIKA

   

   

   

 • umetnostni slog

 • analizirati in razložiti značilnosti sakralne arhitekture (katedrala, enoladijske cerkve)

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti romanskega kiparstva in slikarstva

 • Analiziarati vlogo cerkve kot mecena umetnosti.

  Opredeliti pomen samostanskih redov in romarskih poti pri razširjanju umetnosti.

  Slikovno gradivo

  ROMANIKA NA SLOVENSKEM

 • pojasniti pomen samostanskih redov za slovensko romansko umetnost

 • pojasniti značilnosti sakralnih spomenikov (Stična, Žiče)

 • Ovrednotijo pomen umetnosti romantike na Slovenskem.

  Razvijejo občutek odgovornosti do slovenske kulturne dediščine.

  Ekskurzija v Stično

  Referat

  GOTIKA

   

   

   

 • umetnostni slog

 • opredeliti pojem gotike

 • analizirati in opredeliti značilnosti gotske arhitekture (pomen katedrale)

 • opredeliti značilnosti in pomen samostojne arhitekturne in reliefne plastike

 • opredeliti značilnosti slikarstva (vitraž, freska)

 • Znajo analizirati skozi umetniške dosežke družbene razmere in odnose v Evropi v visokem srednjem veku.

  Slikovno gradivo

  GOTIKA NA SLOVENSKEM

 • pojasniti značilnost gotske arhitekture

 • pojasniti značilnosti reliefnega in samostojenga kiparstva

 • opredeliti značilnosti slikarstva

 • Prepoznavanje kulturnih spomenikov, vrednotenje slovenske kulturne dediščine.

  Slikovno gradivo

  Ekskurizja

  UMETNOST NOVEGA VEKA

   

   

   

 • zgodnja renesansa

 • opredeliti pojem renesanse

 • analizirati in opredeliti značilnosti zgodnje renesanse

 • sakralne in profane arhitekture (Bruneleschi)

 • opredeliti značilnosti kiparstva (Donatello, Verrochio)

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti slikarstva (Masaccio, Botticelli)

 • opredeliti in razložiti značilnosti arhitekture te dobe ( Bramante, Michelangelo)

 • opredeliti in pojasniti značilnosti kiparstva (Michelangelo)

 • Pojasniti iskanje vzorov v antični umetnosti.

  Pojasniti vzpon umetnikov v družbeno elito.

  Pojasniti pomen velikih javnih del, mecenov in kolektivnih naročnikov.

  Pojasniti študij perspektive.

  Slikovno gradivo

 • visoka renesansa

 • opredeliti in razložiti vsebinske in oblikovne značilnosti slikarstva (Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Tizian)

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti slikarstva na Nizozemskem (realizem, fatazijski elementi v delih Jana van Eycka, Boscha in Bruegla)

 • Opredeliti soodvisnost med humanizmom in umetnostjo.

  Pojasniti vpliv papeškega dvora v Rimu na razvoj renesančne umetnosti.

  Pojasniti značilni pojav univerzalnega človeka oziroma vsestranske umetniške osebnosti v vseh smereh likovnega ustvarjanja.

  Slikovno gradivo

  Referat

  Videokaseta

  BAROK

 • opredeliti pojem baroka

 • analizirati in opredeliti značilnosti sakralne in profane arhitekture in urbanizma

 • pojasniti povezovanje arhitekture z okoljem v celoto (baročna palača s parkom)

 • opredeliti in razložiti značilnosti kaiparstva – kiparstva, ki se povezuje z arhitekturo v celoto (Bernini)

 • analizirati in pojasniti značilnosti iluzijonističnega slikarstva (Pozzo)

 • analizirati in pojasniti značilnosti slikarstva 17. stoletja in pomembne slikarje (Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velazques)

 • Pojasniti vpliv absolutizma na umetnostna snovanja.

  Pojasniti razlike med katoliškim in protestantskim.

  Slikovno gradivo

  BAROK NA SLOVENSKEM

 • analizirati in opredeliti značilnosti baročne sakralne in profane arhitekture

 • predstaviti značilnosti arhitekturnega in samostojnega kiparstva (Robba)

 • opredeliti in analizirati značilnosti stenskega in tabelnega slikarstva

 • Opredeliti vpliv Acedemije operosurum pri umetniškem snovanju.

  Pojasniti vpliv italijanskega in alpskega toka na vse zvrsti umetnosti.

  Obisk Narodne galerije

  NEOKLASICIZEM

 • analizirati in prikazati značilnosti neoklasicistične arhitekture v Evropi

 • opredeliti in analizirati značilnosti neoklasicističnega kiparstva in slikarstva (David, Kavčič, Canova)

 • Opredeliti pomen francoske revolucije v umetnosti.

  Pojasniti vpliv novih arheoloških odkritij na umetnost.

  Slikovno gradivo

  UMETNOST 19. STOLETJA

   

   

   

 • arhitektura

 • analizirati in pojasniti značilnosti historicizma v arhitekturi

 •    

 • romantika

 • opredliti pojem romantike

 • analizirati in pojasniti značilnosti romantičnega slikarstva (Delacroix, Turner, Pernhart, Karinger)

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnost realizma (Millet, brata Šubic, Kobilica, Ažbe)

 • Pojasniti historicizem kot skupen pojem uporabe zgodovinskih slogov ob novi tehnologiji gradenj.

  Pojasniti romantično senzibilnost in avtonomijo duha v likovnih delih.

   

 • realizem

 • analizirati in razložiti vsebinske in oblikovne značilnosti impresionizma (Manet, Monet, Degas, Renoir, Jakopič, Grohar, Jama, Strnen)

 • Analizirati vpliv buržuaznih revolucij, porajajočih se socialističnih idej in znanstvene misli na umetnost.

  Pojasniti prekinitev s tradicionalnimi načeli v umetnosti (plenerizem).

  Ogled historičnih arhitektur v Ljubljani.

 • impresionizem

 • pojasniti odmik od posnemanja pojavnega sveta v umetnosti

 •    

 • postimpresionizem

 • predstaviti pomembne umetnike, ki utirajo pot kasnejšemu kubizmu in ekspresionizmu (Van Gogh, Cezan)

 • Analizirati slikarstvo kot izraz osebnega doživetja.

  Slikovno gradivo

  UMETNOST 20. STOLETJA

   

   

   

 • smeri in gibanja v slikarstvu in kiparstvu

 • pojasniti splošne oznake modernizma, prodore umetniških avantgard

 • predstaviti fauvizem, ekspresionizem, kubizem, nadrealizem, abstraktno umetnost

 • Opredeliti kritični odnos umetnika do družbenih odnosov 20. Stoletja in pojasniti stopnjevanje individualnosti v likovnem izrazu.

  Slikovno gradivo

 • umetnost 20. stoletja na Slovenskem

 • opredeliti in pojasniti značilnosti arhitekturnega snovanja Jožeta Plečnika

 • predstaviti stalno zbirko v Moderni galeriji v Ljubljani in umetnike (brata Kralj, Pilon, Jakac, Maleš, Kregar, Mihelič, Stupica, Kalin)

 • Opredeliti pomen arhitekture Jožeta Plečnika kot most med tradicionalno in moderno umetnostjo.

  Obisk stalne zbirke Moderne galerije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (ob slikovnem gradivu),

 • ustno (ob slikovnem gradivu).

  Upoštevamo znanje, razumevanje, uporabo znanja, analiza, sintezo in vrednotenje. Ocenjujejo se tudi referati, komentarji, poročila in druge oblike sodelovanja in nastopanja dijaka v okviru učne ure.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnove likovne umetnosti

 • Zgodovina

   

 • likovne dejavnosti, pristop k likovnemu delu

 • Likovna teorija

  Geografija

   

 • umetnost prazgodovine

 • Geografija

  Zgodovina

   

 • umetnost starega veka

 • Geografija

  Zgodovina

  Slovenščina

   

 • umetnost srednjega veka, umetnost novega veka

 • Geografija

  Zgodovina

  Slovenski jezik in književnost

  Tuji jeziki

  Filozofija

   

 • umetnost 19. stoletja

 • Geografija

  Zgodovina

  Slovenščina

  Tuji jeziki

  Psihologija

   

 • umetnost 20. stoletja

 • Geografija

  Zgodovina

  Slovenščina

  Psihologija