A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: FOTOGRAFSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: fotografski tehnik/fotografska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti ter zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero;
 • pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;
 • spoznajo fotografsko opremo in možnosti njene uporabe;
 • spoznajo kemijske procese za obdelavo fotografskih črno-belih in barvnih materialov;
 • spoznajo postopke in opremo za pripravo tiska;
 • si pridobijo znanje za uporabo dodatnih sistemskih pripomočkov pri fotografiranju;
 • si razvijejo čut za likovni izgled izdelkov;
 • spoznajo ročne in avtomatske kopirne in povečevalne naprave;
 • spoznajo merilne naprave in postopke za kontrolo procesov;
 • si razvijejo sposobnosti uporabe AV- pripomočkov;
 • si pridobijo znanja za izdelavo AV- projektov;
 • si oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi;
 • spoznajo osnovne pojme o poslovanju in trženju;
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenja skupine, uspešnega komuniciranja, reševanja problemov in motiviranja sodelavcev.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Umetnostna zgodovina

  ustno

  Fotografska tehnika

  ustno

  Fotografsko snovanje

  ustno, vaje

  Tehnologija procesov

  ustno

  Novi mediji

  ustno, vaje

  Filmska in TV tehnika

  ustno

  Organizacija in ekonomika poslovanja

  ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • fotografska tehnika.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.