SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

OSNOVE GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

75

30

105

2.

75

30

105

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

150

60

210

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna pomen in vlogo predmeta ter razvoj grafičnega oblikovanja,

 • pozna osnovne zakonitosti oblikovanja,

 • razvije čut za natančnost in estetsko vrednost,

 • pozna oblikovne elemente, postopke in zakonitosti skladja,

 • pozna pravila tehniškega risanja,

 • se nauči pravilnega branja risbe,

 • pozna različne načine risanja,

 • zna uporabiti risarsko orodje,

 • pozna standarde,

 • se nauči zmešati določeno barvo za tisk,

 • pridobiva nove strokovne pojme,

 • pridobiva delovna znanja in razvija ročne spretnosti,

 • se nauči samostojno in ustvarjalno rešiti naloge iz oblikovanja embalaže.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Pisava

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • pozna načela blok pisave in tehniške pisave

 • osvoji zakonitosti blok pisave in tehniške pisave, oblike, medsebojna razmerja

 • pridobi sposobnost uporabe medprostorov pri pisavi ( to pa lahko uporabi pri drugih likovnih delih na konkretnih primerih)

 • nauči se uporabljati redis pero

 • Je motiviran, da odda program čist.

  Razvija čut za čistočo.

  Vaja:

 • vaja s tušem in redis peresom različnih debelin: blok pisava (abeceda, števila, tekst, vabilo),

 • tehniška pisava: dijak predhodno izdela mrežo in vanjo vpiše abecedo in števila.

 • Oblikovni elementi – črta

   

   

   

 • pozna oblikovne elemente

 • obvlada oblikovni element črto

 • razloži pomen osnovnih likovnih elementov

 • gradi likovno kompozicijo s pomočjo likovnega elementa črte

 • se nauči uporabljati rotring, pri tem si pomaga z ravnili in sočasno riše vzporednice

 • se nauči graditi in razlikovati različne sivine s pomočjo črte

 • Razvija iniciativnost, vztrajnost.

  Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Pozna pomen načrtovanja dela.

  Vaja:

 • predhodno v brezčrtni zvezek formata A4 nariše osnutke s svinčnikom in ravnili,

 • po pregledu le-to po potrebi popravi in nariše na šeleshamer z ravnili in rotringi.

 • Osnove risanja

   

   

   

 • pozna:

 • formate a, b

 • merila

 • standarde

 • kotiranje

 • načela določenih geometrijskih konstrukcij

 • preračuna dimenzije formatov papirja

 • opiše načelo meril in njihovo uporabo

 • razume pomen standardov

 • predstavi pravila kotiranja in jih pri delu uporabi

 • razlikuje različne geometrijske konstrukcije

 • ugotovi in razume pomen različnih tipov črtovja

 • uporabi nastavek za rotring pri šestilu

 • Razvija vztrajnost: se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Pridobiva občutek za pomembnost tehniške dokumentacije.

  Vaja:

 • risanje osnovnih konstrukcij (krog, elipsa, mnogokotnik, ...), delitev kotov v zvezek,

 • samostojno risanje konstrukcij in tuširanje z rotringi na šeleshamer.

 • Projekcije

   

   

   

 • pozna različne projekcije

 • razloži razlike med načini risanja

 • izbere način risbe za posamezno predstavitev predmeta

 • razloži pomen projekcij

 • predmet zna narisati v vseh treh projekcijah

 • Razvija čut za natančnost in odgovornost.

  Razvija čut za dosledno izvajanje predpisanih meril.

  Se zaveda pomena natančnosti pri delu.

  Razvija sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  Vaja:

 • opazovanje in primerjanje enakega predmeta v različnih projekcijah,

 • risanje predmeta v vseh projekcijah.

 • Sorazmerje, zlati rez

   

   

   

 • pozna načelo sorazmerja

 • pozna načelo zlatega reza

 • razume odnose sorazmerij

 • zna s pomočjo mreže predmete povečevati in pomanjševati

 • s pomočjo mreže riše pravokotnike, ki so v razmerju zlatega reza

 • z elementi zlatega reza in sorazmerja je sposoben graditi prosto, urejeno kompozicijo

 • razvija ročne spretnosti pri uporabi izvlečnega peresa, ravnil in barvanja ploskev s tempera barvami

 • zna namešati določeni barvni ton po vzorcu

 • Razvija vztrajnost, iniciativnost.

  Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Razvija čut za urejenost.

  Razvija osebno in poklicno odgovornost za delo z orodji in se zaveda pomena natančnosti in zanesljivosti pri delu z njimi.

  Vaja:

 • natančno risanje mrež

 • mešanje barv in redčenje barv za risanje z izvlečnim peresom,

 • pravilno barvanje ploskev – ustrezna gostota barve.

 • Barva

   

   

   

 • obnovi znanje o barvnem krogu

 • zna krog razdeliti na 12 enakih delov

 • pozna in loči tople, hladne, svetle, temne in komplementarne barve

 • razume zakonitosti komplementarnega kontrasta in odnose komplementarnosti barv

 • obnovi znanje o tonskem prehodu -sivem klinu

 • prepozna tople, hladne, svetle, temne, komplementarne barve

 • opiše medsebojne odnose med barvami

 • obvlada barvanje enakomernega sivega klina

 • Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Razvija čut za razlikovanje barv.

  Vaja:

 • nariše krog in ga razdeli na 12 enakih delov,

 • nariše pravokotnik, ki ga razdeli na 10 enakih delov.

 • s tempera barvami meša posamezne barve, prav tako meša tudi posamezne sive tone,

 • vse ploskve obrobi z izvlečnim peresom ob ravnilu in te ploskve nato pobarva.

 • Tipografija-deformacija črke

   

   

   

 • razume pomen pretvorbe posameznih črk – iz ene v drugo novo obliko

 • pozna možnosti povečevanja in pomanjševanja črk, hkrati pa se ukvarja z mrežami in zna jih tudi deformirati

 • obnovi znanje o sorazmerjih pri črkah

 • izdela izpeljavo posamezne črke v več različnih deformacijah

 • nariše osnovno črko iz deformirane

 • nauči se postavljati deformirane črke v urejeno kompozicijo

 • s pomočjo deformiranih mrež konstruira deformirane črke

 • Razvija ročne spretnosti.

  Razvija iniciativnost, vztrajnost.

  Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Se zave problemov pri preoblikovanju posameznih oblik.

  Vaja:

 • nariše oziroma skonstruira črko po lastni izbiri v pravilnih razmerjih,

 • nariše različno velike mreže, ki jih tudi poljubno deformira in potem uporabi za risanje osnovne oblike črke,

 • z deformiranimi oblikami črk postavlja prostor in urejeno kompozicijo,

 • uvajanje v računalniško grafiko.

 • Črka – znak - zaščitni znak

   

   

   

 • zna iz danih začetnic ali znakov izoblikovati zaščitni znak, ki je vsebinsko in likovno zgovoren, lep in hitro pomljiv

 • izbere oblike ali črke, lahko pa tudi oboje, glede na namen in obliko znaka

 • razloži postopke pri nastajanju določenega zaščitnega znaka

 • opiše pojme povečave, pozitiv, negativ, deformacija

 • določa razmerja med pozitivnim in negativnim prostorom

 • Razvija čut za natančnost in kreativnost.

  Razvija občutek za lepo in usklajeno.

  Vaja:

 • risanjem osnutkov pride do najboljše variante,

 • najboljši znak nariše s šestili, ravnili in rotringi na šeleshamer.

 • Prelom

   

   

   

 • loči različne tipe črk

 • izbere slikovni material, črkovno-besedilni material, ki je barvno, oblikovno in slogovno usklajen

 • opiše možnosti različnih prelomov

 • iz danih materialov gradi novo oblikovno in tonsko vrednost (uvajanje v računalniško oblikovanje)

 • razloži večstranski prelom

 • določi, koliko stranskih prelomov bo delal in v kakšni postavitvi bodo potekali

 • razlikuje lepe črke od kičastih

 • razvija ročne spretnosti

 • je sposoben iz že dane strani oblikovati lepo in lepo oblikovano novo stran

 • obvlada rezanje z olfa nožem ob ravnilu

 • Razvija natančnost, vztrajnost, doslednost.

  Pozna pomen načrtovanja dela

  Se navaja na vrednotenje dobljenih rezultatov.

  Vaja:

 • iz raznih revij izbere slikovni in tekstovni material,

 • na osnovi zbranega materiala po svoje oblikuje strani,

 • material izreže in ga prilepi na šeleshamer,

 • nalogo izvede na računalniku,

 • prelom se obdela z dijaki z izbirno smerjo embalažerstvo.

 • Tonska obdelava ploskve

   

   

   

 • loči različne tonske vrednosti in jih zna omejiti

 • na osnovi predloge zna izbrati najbolj primeren način tonskega prenosa

 • loči različne možnosti tonskega prenosa

 • razlikuje različne tone na slikovni predlogi

 • loči mejne prehode na sliki v tonske ploskve

 • Razvija čut za natančnost in doslednost.

  Vaja:

 • izbere primerno sličico in na njeni osnovi izdela tonski prenos,

 • tonska obdelava ploskve se obdela z dijaki z izbirno smerjo tisk.

 • Sredstva ekonomske propagande

   

   

   

  Plakat

   

   

   

 • loči posamezna sredstva propagande

 • prav tako zna vzpostaviti odnos med obliko in črko (oglas, prospekt, katalog, letak, plakat, koledar)

 • se nauči kombinirati oblike in črke v skladno kompozicijo

 • je sposoben razmišljati o sorodnih oblikah

 • je sposoben tudi vsebinsko vključiti sorodne oblike

 • Je motiviran, da odda program čist in vnese v program čim več lastnih različic dobrega oblikovanja.

  Se zave pomembnosti enotnosti oblike in besedila v oblikovanju.

  Vaja:

 • določi področje, za katero bo izdelal plakat,

 • skladno s tem izbira oblike in besedilo.

 • Sredstva ekonomske propagande

   

   

   

  Embalaža

   

   

   

 • pozna osnovne zakonitosti oblikovanja prostora

 • loči pojem realnega in navideznega prostora

 • s pomočjo primerov pozna namen oblikovanja embalažnih predmetov

 • razume ekonomski pomen lepo oblikovane embalaže

 • razlikuje osnovna načela oblikovanja prostora

 • razloži pomen medprostorov med posameznimi oblikovnimi elementi

 • izbere, glede na funkcijo embalaže, osnovne elemente (besedilo, barve)

 • Azvije pozitiven odnos do lepega (loči lepo od kiča).

  Pridobi občutek za pomembnost oblikovanja embalaže.

  Razvija inciativnost.

  Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Vaja:

 • že obstoječo embalažo podre, si preriše plašč in nato plašč ponovno oblikuje na svoj način,

 • embalaža se obdela z dijaki z izbirno smerjo embalažerstvo.

 • Razgradnja črke

   

   

   

 • oblikuje črko in jo smiselno razgradi in sestavi v novo obliko – črko

 • v okviru črke vpeljuje likovne spremenljivke

 • izbere najprimernejše likovne spremenljivke

 • razume pomen različnih prostorov v oblikovanju

 • Razvija čut za natančnost in odgovornost

  Se zaveda pomena čistoče pri izdelavi programa

  Vaja:

 • na osnovi osnutkov izbere in postavi črko,

 • črko razgradi v novo obliko s pomočjo osnutkov oziroma računalnika

 • Sredstva ekonomske propagande

   

   

   

  Koledar

   

   

   

 • rešuje problem kompozicije v kombinaciji slike in besedila

 • opiše različne možnosti koledarjev

 • opiše različne tipe koledarjev

 • nariše osnutke z različnimi kombinacijami slike in besedila

 • izboljša osnutke, ki mu jih predhodno korigira profesor

 • prilagaja tone in oblike danemu mesecu

 • Zaveda se pomena dobrega oblikovanja.

  Zaveda se pomena barv pri oblikovanju.

  Zaveda se vloge kontrasta pri oblikovanju.

  Vaja:

 • nariše osnutke, jih po potrebi dopolni in popravi, izbere najboljša osnutka in nariše program.

 • Oblikovni elementi – naslovnica

   

   

   

 • prikazuje prostor

 • gradi prostor z uporabo perspektive

 • gradi navidezni prostor s prostorskimi ključi

 • vključi negativni in pozitivni prostor na naslovnici tako, da hkrati gradi navidezni prostor

 • razloži načela prostorskih ključev

 • je sposoben uporabiti perspektivo

 • Zaveda se pomena dobrega oblikovanja.

  Vaja:

 • nariše osnutke, jih po potrebi dopolni in popravi, izbere najboljša osnutka in nariše program.

 • Kompozicija

   

   

   

 • razstavlja in sestavlja kompozicijo modularno; zna graditi dominanto in barvno harmonijo

 • nauči se komponirati ustrezni modul, ki je izhodišče likovne kompozicije

 • gradi barvno harmonijo

 • Je motiviran, da odda program čist in vnese v vajo čim več lastnih različic dobrega oblikovanja.

  Vaja:

 • kvadrat ali trikotnik kot izhodiščni modul sestavi v makro in mikrokompozicijsko vrednost,

 • na osnovi osnutkov izbere in postavi kvadrate in trikotnike v kompozicijo; to potem postavi v novo kompozicijo s pomočjo osnutkov oziroma računalnika,

 • kompozicija se obdela z dijaki z izbirno smerjo tisk.

 • Celostna podoba

   

   

   

 • zna oblikovati zaščitni znak

 • zna zaščitni znak uporabiti pri gradnji celostne podobe – ga vpelje v pisemsko ovojnico, vizitko in dopisni obrazec

 • uporabi zaščitni znak pri gradnji celostne podobe

 • definira zakonitosti oblikovanja celostne podobe

 • uporablja pozitiven in negativen prostor pri oblikovanju

 • Razvija iniciativnost, vztrajnost.

  Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Pozna pomen načrtovanja dela.

  Vaja:

 • z risanjem osnutkov pride do najboljše različice zaščitnega znaka,

 • znak izriše, prenese v računalnik in nadaljuje z oblikovanjem na računalniku.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • pisava

 • sorazmerje

 • zlati rez

 • barva

 • Tehnologija tiska

 • vaje v oblikovanju

 • vrednost in pomen posameznih barv

 • pisava

 • sorazmerje

 • zlati rez

 • tipografija

 • zaščitni znak

 • Tehnologija dodelave

 • vaje v oblikovanju

 • črka, slog in oblikovalne značilnosti

 • sorazmerje

 • zlati rez

 • barva

 • Praktični pouk tiska

 • vaje v oblikovanju

 • vrednost in pomen posameznih barv

 • pisava

 • tipografija

 • zaščitni znak

 • sredstva ekonomske propagande

 • Praktični pouk dodelave

 • vaje v oblikovanju

 • črka, slog in oblikovalne značilnosti

 • odnosi med likovnimi elementi in vsebino naloge

 • barva

 • Fizika

 • barve v barvnem krogu in naravi

 • vrednost in pomen posameznih barv

 • vsebina

 • barva

 • pisava

 • sredstva ekonomske propagande

 • Tehnologija grafičnih procesov

 • vaje v oblikovanju

 • barve v barvnem krogu in naravi

 • odnosi med likovnimi elementi in vsebino naloge