SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK DODELAVA - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Knjigoveštvo

Embalažerstvo

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

       

 

2.

 

87

 

88

175

3.

 

140

 

140

280

4.

 

170

 

170

340

Skupaj

 

397

 

398

795


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna materiale, orodja, stroje in naprave v kartonažerski in knjigoveški dodelavi,

 • pozna različne postopke za izdelavo ročne embalaže in na podlagi strokovnoteoretičnega znanja razume strojno izdelavo,

 • pozna postopke za izdelavo trdo in mehko vezane knjige,

 • pozna načine delovanja knjigoveških strojev,

 • zna uporabljati orodja in naprave,

 • se zave pomena varnega dela s stroji in napravami,

 • zna uporabljati in izdelati tehnološko dokumentacijo za področje knjigoveške in embalažerske dodelave,

 • pozna osnovne elemente konstruiranja embalaže,

 • zna izdelati ročno embalažo in konstruirati embalažo iz kartona in valovitega kartona,

 • se usposobi za varno delo na področju dodelave,

 • se zave pomena vzdrževanja reda in čistoče,

 • pozna nujnost strokovnega izobraževanja,

 • pozna standarde kakovosti,

 • obvlada strokovni jezik,

 • razvija ekološko zavest, občutek za varčnost in osebno odgovornost,

 • se zave pomena natančnosti in doslednosti pri delu,

 • zna izdelati poročilo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  EMBALAŽERSKA DODELAVA

  2. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Spoznavanje delovnega okolja

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • zna uporabljati posamezne naprave in stroje

 • pozna načine in postopke vzdrževanja orodij, naprav in strojev

 • pozna namen vzdrževanja naprav in delovnega mesta

 • opiše stroje in naprav

 • našteje tehnična zaščitna sredstva na napravah in strojih

 • našteje zaščitna sredstva

 • našteje varnostne ukrepe

 • razloži pripravo delovnega mesta

 • vadi delo z orodji in napravami

 • uporablja zaščitna sredstva in navodila za varno delo

 • izdela poročilo

 • Razvija smisel za varno delo s stroji.

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Naredi shemo stroja ali naprave in označi glavne dele.

  Izdela navodila za varno delo z napravami in stroji.

  Materiali v embalažerski dodelavi

   

   

   

 • pozna lastnosti materialov

 • obvlada postopek priprave materiala za delo

 • zna razložiti postopke skladiščenja materiala

 • opiše lastnosti materialov in jih samostojno razvrsti v posamezne skupine

 • našteje pravila za ugotavljanje teka vlaken v materialu in določi smer teka z različnimi načini

 • pripravi lepilo za uporabo

 • izdela poročilo

 • Razvija smisel za natančnost.

  Pridobi sposobnost ocenjevanja posameznega materiala glede na kvaliteto.

  Razvrsti materiale v posamezne skupine po lastnostih.

  Na prevlečnem materialu lepenki, kartonu določi smer teka vlaken.

  Ročno izdelana embalaža

   

   

   

  Kartotečna škatla

   

   

   

 • zna uporabiti naprave in orodja

 • pozna namen uporabe kartotečne škatle

 • zna opisati postopek izdelave škatle

 • izdela načrt za kartotečno škatlo

 • izbere material za škatlo

 • izdela škatlo

 • izdela poročilo

 • Razvija natančnost pri delu.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Izdela kartotečno škatlo.

  Šatulja

   

   

   

 • obvlada postopek izdelave pokrova

 • pozna izdelavo in pomen predstoječega robu

 • pozna različne načine bombiranja pokrova z različnimi materiali

 • zna uporabiti naprave in orodja

 • pozna namen šatulj

 • izdela načrt za šatuljo

 • izbere material za šatuljo

 • določi smer teka vlaken v materialu

 • izdela poročilo

 • Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Izdela šatuljo.

  Registrator

   

   

   

 • pozna postopek izdelave registratorja

 • zna opisati materiale, ki se uporabijo pri izdelavi

 • pozna izdelavo vročega tiska

 • zna uporabiti orodja in naprave

 • razlikuje in razloži različne vrste registratorjev

 • izdela načrt za registrator

 • izbere material za registrator

 • izdela registrator

 • izdela vroči tisk

 • izdela poročilo

 • Razvija natančnost pri delu.

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Izdela registrator.

  Ogled strojne izdelave registratorjev.

  Embalaža iz valovitega kartona

   

   

   

 • obvlada izdelavo rezane embalaže (amerikanke)

 • zna razložiti tehnološko risbo

 • zna izračunati dimenzije za embalažo

 • zna razložiti izraz žleb in ga izdelati

 • opiše valoviti karton

 • izdela tehnološko risbo za rezano embalažo

 • izdela embalažo

 • izdela poročilo

 • Razvija natančnost pri izdelavi.

  Se zave uporabe tehnološke dokumentacije.

  Izdela rezano embalažo (amerikanka).

  Izdela tehnološko risbo.

  Kaširana embalaža

   

   

   

  Mapa s poklopci

   

   

   

 • obvlada postopek načrtovanja

 • obvlada postopek kaširanja

 • zna opisati materiale za izdelavo

 • zna razložiti tehnološko risbo

 • nariše načrt za mapo

 • izračuna porabo materiala

 • izvede tehnološko operacijo kaširanja

 • izdela poročilo

 • Pozna namen načrtovanja.

  Se navaja na natančnost in doslednost.

  Izdela mapo.

  Izsekovalna orodja

   

   

   

 • pozna postopek izdelave načrta

 • zna razložiti namen izsekovalnega orodja

 • obvlada izdelavo izsekovalnega orodja

 • opiše material, ki se uporabi za izdelavo izsekovalnega orodja

 • opiše naprave, ki se uporabljajo in njihov namen

 • izdela enostaven načrt za izsekovalno orodje

 • nariše načrt na vezano ploščo

 • izdela izsekovalno orodje

 • izdela poročilo

 • Se zave pomena natančnosti pri delu tudi s stališča varstva pri delu.

  Razvija delovno natančnost.

  Izdela enostavnejše izsekovalno orodje.

  3. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Ročna embalaža

   

   

   

  Šatulja za spominske lističe

   

   

   

 • pozna različne postopke izdelave pokrova

 • zna uporabiti orodja, naprave in stroje pri izdelavi

 •  Večkotna šatulja

 • pozna pravila za ugotavljanje teka vlaken v materialu

 • pozna namen polreza pri izdelavi

 • pozna izdelavo reliefnega in žganega tiska

 • zna uporabiti orodja, naprave in stroje pri izdelavi

 • obnovi znanje o materialih

 • obnovi znanje o izdelavi vročega tiska

 • izdela načrt za šatuljo

 • izbere material za izdelavo

 • opiše konstrukcijo večkotnikov

 • izdela šatuljo

 • izdela poročilo

 • izdela načrt za večkotno šatuljo

 • izračuna porabo materiala za šatuljo

 • izdela reliefni, žgani tisk

 • izdela poročilo

 • Razvija smisel za varno delo z napravami.

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Razvija smisel za natančnost.

  Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Razvija vztrajnost.

  Izdela šatuljo.

  Skonstruira večkotnik in izdela šatuljo.

  Embalaža iz kartona (zaklopnice)

   

   

   

 • pozna različne vrste zaklopnic

 • zna opisati lastnosti kartona

 • razume razliko med UNION in CAM zaklopnico

 • pozna osnovne elemente konstruiranja

 • izdela tehnološki načrt za zaklopnici UNION in CAM

 • izdela zaklopnici, pri katerih se uporabi različna debelina kartona

 • je sposoben iz načrtov samostojno razbrati posamezne mere

 • zna izračunati izkoristek posamezne zaklopnice iz formata kartona

 • izdela poročilo

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Pridobi občutek za uporabo dokumentacije.

  Izdela obe vrsti zloženk iz različnih debelin kartona.

  Izdela tehnološko risbo za vsako zaklopnico.

  Embalaža iz valovitega kartona

   

   

   

 • pozna razlike med notranjim in nastavnimi dimenzijami za konstrukcijo embalaže

 • pozna tehnološko risbo

 • obvlada postopek konstruiranja (od skice do načrta)

 • obnovi znanje o sestavi valovitega kartona

 • izdela načrt in tehnološko risbo

 • izdela vzorec embalaže

 • izračuna porabo materiala

 • izdela poročilo

 • Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

  Izdela tehnološko risbo.

  Izdela rezano embalažo in križne pregrade.

  Izsekovalno orodje

   

   

   

 • pozna materiale, ki so potrebni pri izdelavi

 • pozna naprave, ki so potrebne pri izdelavi

 • obvlada postopek izdelave izsekovalnega orodja

 • obnovi znanje o izdelavi izsekovalnega orodja

 • izdela tehnološki načrt za zloženko

 • izdela izsekovalno orodje

 • pozna varno delo z napravami

 • izvede kontrolo natančne izdelave izsekovalnega orodja

 • izdela poročilo

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija delovno natančnost.

  Izdela izsekovalno orodje.

  Ogled proizvodnje.

  Izsekovanje

   

   

   

 • zna razložiti namen protiorodja

 • obvlada postopek izdelave protiorodja s plastičnimi trakovi (cito trakovi)

 • zna razložiti postopek priprave izsekovalnega stroja

 • pozna postopek vzdrževanja

 • razloži postopek izdelave protiorodja s prešpan trakovi

 • izdela protiorodje iz prešpan trakov

 • pripravi izsekovalno orodje za izsekovanje

 • pripravi izsekovalni stroj

 • izsekuje

 • izdela poročilo

 • Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

  Razvija občutek za varno delo s stroji.

  Uporabi prospekte in standarde za izdelavo protiorodja.

  Nastavi stroj z različnimi izsekovalnimi orodji.

  Ogled proizvodnje.

  4. LETNIK

  EMBALAŽNA DODELAVA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Ročna embalaža

   

   

   

  Šatulja z izbočenimi stranicami

   

   

   

 • pozna različne postopke izdelave pokrova

 • pozna materiale

 • obvlada postopek izdelave

 • zna uporabiti orodja, naprave in stroje pri izdelavi

 • izdela načrt za šatuljo

 • izbere material za izdelavo

 • izdela šatuljo

 • izdela poročilo

 • izračuna porabo materiala

 • Razvija smisel za varno delo z napravami.

  Zave se namena čistoče pri izdelavi izdelka.

  Razvija smisel za natančnost.

  Izdela šatuljo.

  Navita embalaža

   

   

   

 • pozna tehološki postopek navijanja

 • pozna lastnosti materiala pri navijanju

 • pozna načine navijanja

 • izdela načrt tulca

 • izračuna porabo materiala in izkoristek iz posameznega formata

 • izdela tulec

 • izdela poročilo

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija smisel za natančnost.

  Izdela tulec.

  Ogled proizvodnje v naviti embalaži ljubljana.

  Papirna konfekcija

   

   

   

 • pozna materiale, ki se uporabljajo za izdelavo kuvert, vrečk

 • obvlada izdelavo kuvert, vrečk

 • razume tehniko anilinskega tiska

 • pozna postopek izdelave polimernega klišeja

 • našteje izdelke, ki spadajo v papirno konfekcijo

 • izdela načrt za kuverto, vrečko

 • izbere material za izdelavo

 • izdela vrečko, kuverto

 • izdela poročilo

 • Razvija smisel za strokovnost in ustvarjalnost.

  Izdela vrečko in kuverto.

  Embalaža iz valovitega kartona

   

   

   

 • razume uporabo različnih načinov zapiranja

 • razume uporabo različnih jeklenih linij (perfurirna, cik-cak)

 • pozna postopek izdelave kaširne embalaže (uporaba različnega osnovnega materiala)

 • zna določiti postopek za rezano in izsekano embalažo iz valovitega kartona

 • zna razložiti oba postopka izdelave embalaže

 • zna razložiti tehnološko dokumentacijo za rezano in izsekano embalažo

 • pozna razliko med ročno in računalniško konstrukcijo embalaže

 • izdela načrt za rezano in izsekano embalažo

 • izračuna porabo materiala in izkoristek iz formatov

 • izdela embalaži

 • izdela poročilo

 • Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

  Razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

  Pri izdelavi uporabi fefco standard za embalažo.

  Izdela vzorec rezane in izsekane embalaže.

  Ogled proizvodnje.

  Embalaža iz kartona

   

   

   

 •  (potiskana, napotiskana)

 • zna razložiti sistem križnega in sestavljivega dna

 • pozna mednarodne sisteme za emblažo

 • zna izdelati tehnološko risbo

 • izdela načrt za embalažo s križnim in sestavljivim dnom

 • izdela obe vrsti embalaže iz kartona

 • izračuna porabo materiala za obe vrsti embalaže, izračuna izkoristek iz formatov

 • izdela poročilo

 • Razvija smisel za odgovornost in natančnost.

  Razvija občutek uporabe teorije v praksi.

  Izdela obe vrsti zloženk.

  Ogled proizvodnje.

  Izsekovalno orodje

   

   

   

 • obvlada postopek izdelave izsekovanega orodja

 • zna pri izdelavi izsekovalnega orodja uporabiti posamezne materiale

 • zna uporabiti naprave za izdelavo izsekovalnega orodja

 • pozna razliko med laserskim in klasičnim postopkom izdelave izsekovalnega orodja

 • izdela tehnološki načrt za zloženko (sestavljivo, križno dno)

 • izdela izsekovalno orodje

 • pozna varno delo z napravami

 • izvede kontrolo natančne izdelave izsekovalnega orodja

 • izdela poročilo

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija delovno natančnost.

  Razvija smisel za skupinsko delo.

  Izdela izsekovalno orodje.

  Izsekovanje

   

   

   

 • zna izračunati širino žlebilnega kanala za različne debeline materiala

 • obvlada i postopek izdelave protiorodja s plastičnimi trakovi (cito trakovi)

 • zna razložiti postopek priprave izsekovalnega stroja

 • obvlada postopek izsekovanja

 • razloži namen protiorodja

 • izdela protiorodje

 • pripravi izsekovalno orodje za izsekovanje

 • pripravi izsekovalni stroj

 • zna nastaviti izsekovalni stroj

 • izsekuje

 • opiše postopek vzdrževanja

 • Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

  Razvija občutek za varno delo s stroji.

  Pridobi občutek za pravilno ravnanje in vzdrževanje strojev in naprav.

  Uporabi prospekte in standarde za izdelavo protiorodja.

  Izsekuje na izsekovalnem stroju.

  Ogled proizvodnje.

   

 • razloži varnostne naprave na izsekovalnem stroju

 • izdela poročilo

 •    

  Ročno izdelani prevlečni materiali

   

   

   

 • zna našteti postopke izdelave prevlečnega materiala

 • pozna posamezne postopke izdelave

 • pozna materiale, ki jih lahko uporabi in jih zna pripraviti za izdelavo

 • pripravi materiale za izdelavo

 • izdela posamezne emulzije po recepturi

 • izdela prevlečni material glede na zahteve izdelka

 • izdela poročilo

 • Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

  Pridobiva si ročne spretnosti.

  Zaveda se pomena nadaljevanja tradicije izdelave prevlečnega materiala.

  Po recepturi pripravi maso za izdelavo vzorcev.

  Izdela prevlečni material za izdelek.

  Projektno delo

   

   

   

  Ročno izdelana embalaža

   

   

   

 • zna izdelati načrt

 • zna pripraviti material

 • obnovi določena znanja

 • izdela načrt

 • izračuna izkoristek

 • konstruira vzorec, izdela načrt in pripravi dokumentacijo

 • izdela izsekovalno orodje in protiorodje

 • Razvija čut za samostojno delo.

  Izdela šatuljo.

  Embalaža iz kartona

   

   

   

 • zna izdelati načrt in tehnološko dokumentacijo

 • zna konstruirati vzorec

 • zna izdelati izsekovalno orodje in protiorodje

 • nastavi izsekovalni stroj in izsekuje

 • izdela načrt in pripravi dokumentacijo

 • izdela vzorec (potiskan, kaširan)

 • kontrolira izdelavo posameznega dela embalaže

 • povezuje znanja z različnih področij

 • Razvija čut za ustvarjalnost in inovativnost.

  Izdela zaklopnico ali zloženko.

  Embalaža iz valovitega kartona

   

   

   

 • zna izdelati načrt in tehnološko dokumentacijo

 • samostojno rešuje naloge

 • izdela poročilo

 • Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Izdela amerikanko ali ovojnico.


  KNJIGOVEŠKA DODELAVA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Materiali v knjigoveški dodelavi

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna primarne in sekundarne knjigoveške materiale

 • pozna lastnosti materialov

 • obvlada postopek priprave materiala za delo

 • obnovi znanje iz tehnologije knjigoveštva

 • loči papir po gramaturi, debelini in površinski obdelavi

 • s pomočjo različnih postopkov določi smer teka vlaken papirja

 • ponazori štetje in ravnanje papirja

 • ponazori več vrst zgibov

 • je sposoben pripraviti lepilo

 • kašira materiale med seboj

 • razlikuje prevlečne materiale po kvaliteti in namenu uporabe

 • pozna vlogo sukanca, žice, folije za vroči tisk, gaze, zaznamovalnega in kapitalnega traku ter drugih sekundarnih knjigoveških materialov

 • izdela poročilo

 • Razvija občutek za varčnost pri delu z materialom.

  Se zave strokovnosti pri pravilni izbiri materiala.

  Se zave nujnosti vzdrževanja čistoče pri delu.

  Razvija natančnost pri delu.

  Razvija ročne spretnosti.

  Razvrsti materiale po lastnostih.

  Določi smer teka vlaken pri papirju in prevlečnem materialu.

  Si ogleda tehnološki postopek strojne izdelave papirja v papirnici.

  Delovna sredstva v knjigoveznici

   

   

   

 • pozna orodja in stroje v ročni knjigoveznici

 • zna rokovati z orodjem in osnovnimi knjigoveškimi stroji

 • pozna namen in način vzdrževanja delovnih sredstev

 • pozna osnovna pravila iz varstva pri delu in zna ustrezno ukrepati pri morebitnih poškodbah

 • zna uporabiti zaščitna sredstva

 • spozna osnovno delovno orodje in se seznani z njegovo uporabo

 • se uri v rokovnju z orodjem

 • je sposoben samostojno izbrati najustreznejše orodje pri določenem tehnološkem postopku

 • pozna osnovne knjigoveške stroje in njihovo vlogo

 • pozna delo na strojih

 • pozna načine in postopke za čisščenje in vzdrževanje knjigoveških strojev

 • pozna in upošteva osnovna pravila iz varstva pri delu

 • izdela poročilo

 • Razvija osebno in poklicno odgovornost pri delu z orodji in stroji.

  Se zaveda nujnosti upoštevanja predpisov iz varstva pri delu.

  Nariše shemo stroja in jo opremi z legendo.

  Mehko vezana knjiga (brošura)

   

   

   

 • pozna več vrst brošur

 • obvlada tehnološke postopke za izdelavo brošur

 • opiše razliko med mehko in trdo vezano knjigo

 • razlikuje brošure med seboj

 • našteje in opiše material, potreben za izdelavo brošur

 • izračuna čim boljši izkoristek materiala

 • izvede vse tehnološke operacije, ki jih zahteva posamezna brošura: šivanje z žico, lepljenje, žlebljenje kartonske platnice, obrez, …

 • Razvija občutek za čisto in natančno delo.

  Se zaveda strokovnosti

  Se navaja na vrednotenje dobljenih rezultatov in je pripravljen ponoviti postopek, če

  Izdela mehko vezano knjigo.

  Si ogleda strojno izdelavo mehko vezane knjige v strojni knjigoveznici.

   

 • obvlada delo z orodji in stroji

 • upošteva pravila iz varstva pri delu

 • izdela poročilo

 • ugotovi pomanjkljivosti v njem.

   

  Spojni listi

   

   

   

 • pozna več vrst spojnih listov

 • obvlada izdelavo spojnih listov

 • obnovi znanje o spojnih listih

 • izbere papir ustrezne gramature, primeren za spojne liste

 • določi smer teka vlaken papirja

 • izvede tehnološke postopke za izdelavo različnih vrst spojnih listov

 • izdela poročilo

 • Se zaveda strokovnosti in natančnasti pri delu.

  Izdela različne vrst spojnih listov.

  Trdo vezana knjiga

   

   

   

 • pozna in zna opisati sestavne dele knjige

 • pozna materiale, potrebne za izdelavo platnice in KNJIŽNEGA BLOKA (beri: knjižnega bloka)

 • zna izdelati KNJIŽNEGA BLOKA z ravnim in okroglim hrbtom

 • obvlada izdelavo različno prevlečenih platnic

 • opiše sestavne dele trdo vezane knjige

 • opiše tehnološke postopke, potrebne za izdelavo knjižnega bloka in platnic

 • izbere ustrezen material

 • naredi izračun maksimalnega izkoristka in pri tem upošteva smer teka vlaken zgiba in zašije knjigoveške pole

 • izdela spojne liste

 • obreže polepljen knjižni blok, mu oblikuje hrbet in ga opremi

 • izdela platnice različnih oblik

 • obnovi znanje o prevlečnih materialih

 • izbere ustrezno kombinacijo materialov za platnice, vezane v polplatno

 • združi platnico in knjižni blok, nastane trdo vezana knjiga

 • izdela poročilo

 • Razvija občutek za delo z delovnimi sredstvi.

  Pridobi občutek pomembnosti tehnološke dokumentacije.

  Se zaveda strokovnosti in natančnosti pri delu.

  Pridobiva smisel za pravilen izbor materiala.

  Razvija občutek za čisto in natančno delo.

  Izdela knjižni blok:

 • izdela platnico,

 • izdela knjigo.

  Si ogleda strojno izdelavo trdo vezane knjige v strojni knjigoveznici.

 • Vroči tisk

   

   

   

 • razume vlogo tiska na platnici

 • pozna folije za vroči tisk in njihove lastnosti

 • obvlada delo s strojem za vroči tisk

 • zna narediti odtis

 • pozna in primerja različne vrste odtisov

 • primerja folije med seboj

 • loči barvne in metalne folije

 • izdela grafični osnutek za opremo platnic in pri tem uporabi znanje, pridobljeno pri grafičnem oblikovanju

 • izdela pripravo za vroči tisk

 • pripravi stroj in ga nastavi na temperaturo glede na   uporabljeno folijo

 • opravi poiskusne odtise

 • Se zave pomena natančnosti in doslednost pri izvajanju tiska.

  Se zave pomena inovativnosti.

  Razvija občutek odgovornosti pri delu z električnimi napravami.

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Se zaveda strokovnosti pri izbiri ustreznega materiala.

  Naredi odtis na stroju za vroči tisk.

   

 • predvidi morebitne napake in jih sproti odpravlja

 • naredi končni odtis

 • izdela poročilo

 • Pozna pomembnost predhodnega načrtovanja dela.

   

  Mapa s poklopci

   

   

   

 • pozna postopek izdelave mape in naredi načrt za izdelavo

 • zna izdelati mapo

 • razlikuje več vrst map s poklopci

 • samostojno izdela načrt za mapo

 • izračuna porabo materiala

 • pripravi ustrezen material

 • material nareže na mere in pri tem pazi na smer teka vlaken

 • sestavi poklopce in mapo v celoto

 • izdela poročilo

 • Razvija inovativnost.

  Osvaja nova strokovna znanja.

  Razvija čut za varčno uporabo materiala.

  Se zaveda natančnosti in zanesljivosti pri delu.

  Nariše načrt za mapo.

  Izdela mapo s poklopci.

  Spiralna vezava

   

   

   

 • zna izdelati spiralno vezano brošuro

 • obvlada rokovanje z napravo za spiralno vezavo

 • razlikuje več vrst vezav

 • primerja vezave med seboj

 • glede na vrsto knjižnega bloka izbere ustrezno izsekovalno orodje in temu ustrezno spiralo

 • loči spiralno vezane brošure različnih formatov

 • izdela poročilo

 • Se zaveda pomena natančnosti in zanesljivosti pri delu.

  Se čuti odgovornega za dobljene rezultate.

  Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev pri delu.

  Izdela spiralno vezano brošuro.

  Ročna izdelava prevlečnih materialov

   

   

   

 • obvlada tehnike za izdelavo prevlečnega materiala

 • razume pomembnost inovativne opreme platnic

 • pozna in opiše materiale, ki jih uporabljamo pri ročni izdelavi prevlečnega materiala

 • izbere ustrezen material za izdelavo prevlečnega materiala

 • uporabi ustrezno orodje

 • izdela ustrezne emulzije po recepturi

 • izdela grafični osnutek oziroma načrt za vzorec platnice

 • izdela prevlečni material po ustreznih postopkih

 • prilagodi obliko oziroma vzorec prevlečnega materiala vsebini knjižnega bloka

 • izdela poročilo

 • Razvija občutek za ustvarjalnost.

  Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Osvaja nova strokovna znanja.

  Izdela različne prevlečne materiale s posebnimi tehnikami.

  Spominska knjiga

   

   

   

 • obvlada tehnološke operacije za izdelavo spominske knjige

 • pozna več načinov vezav spominskih knjig

 • zna izdelati okrasno škatlo

 • izdela načrt za delo

 • izbere in nareže potreben material

 • izdela in pripravi knjižni blok

 • obarva obrezo na knjižnem bloku

 • izdela platnico; združevanje sestavnih delov, vatiranje, robljenje

 • združi knjižni blok in platnico

 • Razvija občutek za inovativnost pri izbiri materiala.

  Se zaveda varčnosti pri delu z različnimi materiali.

  Razvija čut za ustvarjalnost pri opremi platnice.

  Izdela spominsko knjigo.

   

 • izbere ustrezen material za okrasno škatlo

 • nariše grafični osnutek za opremo platnice

 • določi mesto za tisk in naredi odtis

 • izdela škatlo glede na format knjige

 • izdela poročilo

 •    

  Letvična vezava

   

   

   

 • zna šivati z žico

 • zna izdelati platnice z letvicami

 • zna razložiti namen letvic

 • primerja letvično vezano knjigo s klasično trdo vezano knjigo

 • povezuje predhodno pridobljena znanja o vezavah z novo vrsto vezave

 • izdela knjižni blok; lepi knjižni blok, izdela in prilepi spojne liste, šiva na šivalnem stroju z žico

 • nareže sestavne dele platnice in jo sestavi

 • opremi platnico z vročim tiskom

 • oplatniči knjižni blok in izdela poročilo

 • Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

  Se zaveda poklicne in osebne odgovornosti.

  Razvija ročne spretnosti.

  Izdela letvično vezano knjigo.

  Indeks

   

   

   

 • obvlada ročno izdelavo indeksa

 • pozna namen indeksa

 • razume pomembnost natančnosti pri izdelavi

 • obnovi znanje o izdelavi knjižnega bloka

 • izdela knjižni blok

 • nariše načrt za izdelavo indeksa

 • oceni velikost izsekanih elementov glede na obseg knjižnega bloka, izračuna število želenih izsekov

 • pri izsekovanju uporabi ustrezno orodje, ki mora biti ostro in brezhibno

 • upošteva vse predpise varstva pri delu o opremi knjižnega bloka

 • izdela platnico, vezano v celo platno

 • opremi platnico s tiskom

 • vatira platnico

 • oplatniči knjižni blok

 • izdela poročilo

 • Razvija ročne spretnosti.

  Upošteva predpise iz varstva pri delu.

  Se zaveda pomena natančnosti in pazljivosti pri delu.

  Izdela knjižni blok:

 • izseka indeks,

 • izdela platnico,

 • oplatniči knjižni blok.

 • Album za slike

   

   

   

 • pozna tehnološke operacije, potrebne za izdelavo albuma

 • zna izbrati ustrezen material

 • zna izdelati album za slike

 • naredi načrt za delo

 • razvrsti tehnološke operacije po ustreznem vrstnem redu in jih opiše

 • obnovi znanje o materialih

 • izbere ustrezen, kvaliteten material

 • naredi izračun o maksimalnem izkoristku materiala

 • Razvija delovno natančnost.

  Se zaveda strokovnosti pri delu.

  Osvaja nova znanja pri rokovnaju z materiali.

  Razvija smisel za varno delo s stroji.

  Izdela album za slike.

   

 • nareže material na želen format (običajno ležeč)

 • naredi žlebe na žlebilnem stroju

 • izbere primeren vmesni oziroma zaščitni papir

 • oceni, kako debel mora biti hrbet glede na debelino vstavljenih slik

 • izdela platnico in jo bogato opremi

 • uporabi ustrezno vrvico za vezavo platnic in listov

 • izdela poročilo

 • Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

   

  Odložna mapa

   

   

   

 • pozna materiale, potrebne za izdelavo mape

 • zna razložiti postopek izdelave mape

 • razume uporabo odložne mape

 • zna izdelati odložno mapo

 • pozna vlogo odložne mape

 • našteje materiale in postopke, potrebne za izdelavo odložne mape

 • izbere ustrezen karton

 • naredi izračun porabe materiala in pri tem upošteva smer teka vlaken

 • žlebi karton na žlebilnem stroju

 • zlepi žlebljene kartone med seboj

 • ojača zlepljene kartone v hrbtu s platnom

 • izdela platnico z okroglimi vogali in pri tem uporabi posebno orodje

 • platnico opremi s tiskom

 • nalepi platnici na prednjo in zadnjo stran mape

 • izdela poročilo

 • Razvija osebno in poklicno odgovornost.

  Se zave pomembnosti natančnega dela.

  Razvija občutek za vztrajnost in varno delo s stroji.

  Izdela odložno mapo.

  Album za znamke

   

   

   

 • pozna materiale, potrebne za izdelavo albuma

 • pozna material in postopke za obdelavo materiala

 • obvlada postopek priprave izsekovalnega stroja

 • pozna varnostne naprave na izsekovalnem stroju

 • obvlada postopek izsekovanja

 • zna izdelati album za znamke

 • pozna razlike med albumom za znamke in albumom za slike

 • opiše tehnološke operacije za izdelavo albuma za znamke

 • našteje in opiše materiale, potrebne za izdelavo albuma

 • nareže ustrezen material in pazi na smer teka vlaken

 • izseka v karton zareze za vstavljenje celofana na izsekovalnem stroju

 • upošteva predpise iz varstva pri delu pri rokovanju z izsekovalnim strojem

 • nareže celofan na ustrezen format in ga primerno navlaži

 • vstavi navlažen celofan in ga stisne v stiskalnici, da se lepo napne

 • Razvija občutek za ustvarjalnost.

  Se zave pomena varčnosti z materiali.

  Razvija čut za natančnost in doslednost.

  Zaveda se pomena strokovnosti pri delu.

  Si razvija občutek za varno delo s stroji.

  Izsekuje na izsekovalnem stroju.

  Izdela album za znamke.

   

 • poveže posamezne liste albuma s platnenimi trakovi

 • izdela platnico, ki jo bogato opremi s tiskom in vatira

 • sestavi platnico in knjižni blok

 • izdela poročilo

 •    

  Posebne ročne vezave

   

   

   

 • pozna starejše vezave

 • zna opisati postopke izdelave posamezne vezave

 • zna našteti njihove osnovne značilnosti

 • pozna posamezne faze pri izdelavi francoske vezave in zapisnika z vzmetnim hrbtom

 • našteje vse materiale, ki jih pri tem uporablja

 • si ogleda postopke izdelave teh vezav

 • ponazori posamezne faze dela

 • opiše posebnosti pri posamezni vezavi

 • izdela poročilo

 • Pridobi občutek za ohranjanje starejših vezav.

  Razvija občutek za starejše materiale in postopke izdelave.

  Izdela posamezne faze starejših vezav.

  Projektno delo

   

   

   

 • zna izdelati načrt za reševanje problema

 • pozna postopke, potrebne za izdelavo končnega izdelka

 • povezuje različna strokovna področja

 • samostojno rešuje nove naloge

 • izvede kontrolo kakovosti izdelka

 • izdela poročilo o opravljenem delu

 • Razvija čut za samostojno delo.

  Razvija čut za ustvarjalnost in inovativnost.

  Razvija čut za raziskovalno delo.

  Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Razvije miselne sposobnosti.

  Izdela knjigo z okroglim hrbtom, vezano v celo platno, opremljeno z vročim tiskom:

 • izdela platnice,

 • postavi stavek za toplotni tisk,

 • nastavi stroj za toplotni tisk,

 • naredi toplotni odtis,

 • veže knjižni blok in platnico.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • materiali v kartonaži

 • materiali v knjigoveštvu

 • Tehnologija embalažerske dodelave

  Tehnologija knjigoveške dodelave

 • materiali, ugotavljanje smeri teka vlaken, lastnosti materialov

 • izdelava trdo in mehko vezanih knjig

 • Tehnologija knjigoveške dodelave

 • materiali, postopki izdelave

 • ročno izdelana embalaža (kartotečna škatla, šatulje - večkotne, okrogle, ovalne in okrogle oblike, registrator)

 • Tehnologija embalažerske dodelave

 • materiali, značilnosti embalaže,  postopki izdelave

 • embalaža iz valovitega kartona (rezana, izsekana)

 • embalaža iz kartona (zaklopnice, zloženke)

 • kaširana embalaža

 • papirna konfekcija

 • Tehnologija embalažerske dodelave

 • valoviti karton, lastnosti

 • sistemi zloženk, zaklopnic

 • konstrukcija

 • tehnološka risba

 • izsekovalno orodje

 • izsekovanje

 • navita embalaža

 • Tehnologija embalažerske dodelave

  Strojeslovje

 • materiali, postopki izdelave

 • vzdrževanje strojev, strojni elementi in delovanje strojev in naprav

 • delovanje knjigoveških strojev

 • Strojeslovje

 • vzdrževanje strojev, strojni elementi in delovanje strojev in naprav

 • ročno izdelani prevlečni materiali

 • Tehnologija embalažerske dodelave

 • materiali, postopek izdelave, lastnosti prevlečnega materiala