SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA DODELAVE - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Knjigoveštvo

Embalažerstvo

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

       

 

2.

52

 

53

 

105

3.

65

5

70

 

140

4.

102

 

102

 

204

Skupaj

219

5

225

-

449

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna materiale in delovna sredstva v knjigoveški in kartonažerski dodelavi,

 • obvlada tehnološke operacije pri ročni in strojni izdelavi izdelkov,

 • pozna delovanje posameznih strojev oziroma celotnih linij,

 • nauči se uporabljati tehnološko dokumentacijo,

 • se zaveda pomena natančnosti in doslednosti pri delu,

 • pozna vrednote, kot so natančnost, čistost, odgovornost in skupinsko delo,

 • razvija ekološko zavest, občutek za varčnost in osebno odgovornost,

 • pozna obstoječo standardizacijo kakovosti,

 • pozna, da je kakovost oziroma ugotavljanje in vzdrževanje kakovosti osnovno načelo uspešnosti podjetja,

 • je sposoben nadzirati in oceniti rezultate dela.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  KNJIGOVEŠTVO

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Materiali

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • pozna razliko med materiali in delovnimi sredstvi

 • pozna lastnosti knjigoveških materialov in njihovo uporabnost

 • nauči se izbrati ustrezen material

 • zna izračunati izkoristek materiala

 • opiše materiale in delovna sredstva ter svoje znanje poveže z znanjem, pridobljenim pri praktičnem pouku

 • razlikuje primarne in sekundarne materiale

 • našteje in opiše različne vrste papirjev

 • našteje razlike med lepili in opiše njihove lastnosti

 • pojasni razliko med posameznimi prevlečnimi materiali

 • definira sekundarne knjigoveške materiale in pojasni vlogo

 • izdela izračun izkoristka materiala

 • Se zave strokovnosti pri izbiri ustreznega materiala.

  Razvije čut za varčno uporabo materialov.

  Pozna pomen predhodnega načrtovanja dela pred izbiro materiala.

  Opravi testiranje na marttini testerju.

  Ekskurzija v papirnico in ogled tehnološkega postopka strojne izdelave papirja.

  Delovna sredstva v ročni knjigoveznici

   

   

   

 • pozna funkcije posameznih orodij in naprav

 • pozna osnovne knjigoveške stroje

 • pozna načine delovanja strojev in njihovo uporabnost v grafičnih procesih

 • opiše delovna sredstva v ročni knjigoveznici

 • obnovi znanja o strojnih elementih

 • razloži glavne elemente knjigoveških strojev v ročni knjigoveznici in opiše njihovo delovanje

 • ponazori uporabnost knjigoveških strojev in njihov namen

 • Razvija občutek odgovornosti pri delu z delovnimi sredstvi.

  Pridobi občutek za pomembnost tehniške dokumentacije.

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Si ogleda video kasete o knjigoveških strojih, njihovem delovanju in poteku tehnoloških operacij pri izdelavi grafičnega izdelka.

  Standardni formati

   

   

   

 • pozna osnovne formate

 • zna s pomočjo osnovnega formata izračunati vse ostale

 • razume način preračunavanja

 • zna narisati shemo formatov

 • opiše posamezne formate in jih opredeli glede na uporabnost

 • razloži postopek, po katerem se lahko izračuna vse formate

 • nariše formate, ki izhajajo iz osnovnega

 • Se navaja na vrednotenje dobljenih rezultatov in je pripravljen ponoviti postopek, če ugotovi pomanjkljivosti v postopku izračuna.

  Nariše shemo za različne formate.

  Tiskarska in knjigoveška pola

   

   

   

 • pozna razliko med tiskarsko in knjigoveško polo

 • razume oznake na tiskarski in knjigoveški poli

 • zna narisati razporeditveni načrt za knjigoveško polo

 • pozna več vrst knjigoveških pol

 • razlikuje tiskarsko in knjigoveško polo

 • opiše obe poli

 • primerja poli med seboj

 • razloži pomen oznak na poli

 • nariše razporeditveni načrt

 • izdela makete različnih vrst knjigoveških pol

 • Se zaveda strokovnosti in natančnosti.

  Pozna pomen načrtovanja.

  Zaveda se povezanosti različnih smeri oziroma delovnih operacij.

  Nariše knjigoveške in tiskarske pole.

  Izdela makete več vrst knjigoveških pol.

  Osnovne tehnološke operacije

   

   

   

 • pozna osnovne tehnološke operacije, potrebne za izdelavo grafičnih izdelkov

 • opiše osnovne tehnološke operacije

 • izbere ustrezne operacije za izdelavo določenega grafičnega izdelka

 • izdela shemo vrstnega reda tehnoloških operacij, potrebnih za izdelavo grafičnega izdelka

 • Razvija strokovnost.

  Pridobi občutek za pomembnost tehnološke dokumentacije

  Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev pri delu.

  Osvaja strokovno terminologijo.

  Si ogleda prospekte s shematskim prikazom tehnološkega postopka.

  Ročna izdelava knjige

   

   

   

 • pozna osnovne dele knjige

 • pozna razliko med mehko in trdo vezano knjigo

 • pozna material za izdelavo knjige

 • zna izbrati ustrezen material za izdelavo knjige

 • pozna tehnološke operacije, potrebne za izdelavo knjige

 • opiše sestavne dele knjige

 • razloži njihove funkcije

 • primerja mehko in trdo vezano knjigo

 • poveže znanje o materialih, delovnih sredstvih in tehnoloških operacijah

 • samostojno izbere ustrezen material in izdela izračun izkoristka materiala

 • opiše tehnološke postopke za ročno izdelavo knjig

 • Se navaja na natančnost in doslednost pri delu.

   

  Ostali ročno izdelani knjigoveški izdelki

   

   

   

 • pozna posebne vrste ročno izdelanih knjigoveških izdelkov

 • pozna njihov namen in pomen

 • našteje, opiše in razlikuje šatulje, albume, mape

 • opiše postopke izdelave teh izdelkov

 • primerja ročno in strojno izdelane izdelke

 • Razvija ustvarjalnost.

  Osvaja postopke in načine za izdelavo starejših vezav.

  Si ogleda posebne vezave, narejene v ročni knjigoveznici.

  Strojna izdelava knjige

   

   

   

 • pozna tehnološke operacije v strojnem knjigoveštvu

 • zna našteti tehnološke operacije, potrebne za strojno izdelavo knjige, po vrstnem redu

 • zna opisati tehnološke operacije

 • pozna knjigoveške stroje, ki so potrebni pri izdelavi knjig in razume njihovo delovanje

 • zna izbrati ustrezen material za določen izdelek

 • obnovi znanje o postopkih ročne izdelave knjige in ga poveže s strojnim

 • razume vlogo in pomen ustreznega vrstnega reda tehnoloških operacij

 • opiše vsako tehnološko operacijo

 • obnovi znanje o strojnih elementih

 • opiše sestavne dele strojev in njihovo delovanje

 • opiše rezalni stroj ter postopek in način rezanja

 • opiše vrste zgibalnih strojev in načela strojnega zgibanja

 • loči osnovne vrste znašanja in opiše delovanje znašalnega stroja

 • razloži postopek šivanja in delovanje šivalnih strojev

 • razloži postopek izdelave platnic in vročega tiska ter opiše stroje v oddelku za pripravo platnice

 • opiše in ponazori delovanje linije trde in mehke vezave

 • opiše postopek izdelave revij

 • uporabi znanje o materialih ter njihovi primernosti za določen izdelek

 • Zaveda se povezanosti grafičnih strok in njihovega medsebojnega sodelovanja.

  Oblikuje primeren poklicni odnos do popolnega grafičnega izdelka.

  Razvija poklicno in osebno odgovornost za delo.

  Pridobi predstavo o delovanju strojev.

  Razvije pozitiven odnos do vpd, pravilne rabe in brezhibnosti strojev.

  Zaveda se pomena natančnosti in zanesljivosti pri delu s stroji

  Razvija iniciativnost, vztrajnost.

  Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

  Izdela shemo postopkov, potrebnih za strojno izdelavo knjige.

  Ponazori delovanje ltv in lmv

  Ogleda si videokaseto o strojni izdelavi knjige.

  Projektiranje in programiranje tehnoloških procesov

   

   

   

 • pozna panoge, potrebne za dobro programiranje

 • razume pomembnost raziskave tržišča

 • pozna razliko med predkalkulacijo, kalkulacijo in pokalkulacijo

 • zna izdelati tehnološko pripravo

 • opiše panoge, ki so sestavni del oddelka projektiranja

 • razloži pomembnost raziskave tržišča

 • ponazori izdelavo kalkulacije

 • loči med predkalkulacijo in pokalkulacijo

 • izdela in razloži tehnološko pripravo

 • izdela tehnološko pripravo

 • obnovi znanje o izkoristku materiala

 • samostojno rešuje konkretne primere

 • Pozna pomen načrtovanja dela.

  Čuti se odgovornega za pridobljene rezultate.

  Zaveda se povezanosti grafičnih strok.

  Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev pri delu.

  Izdela kalkulacijo.

  Izdela tehnološko pripravo.

  Preverjanje kakovosti papirja

   

   

   

 • na določiti smer teka vlaken, debelino, gramaturo, prostorninsko maso in specifično prostornino, togost in raztržno odpornost papirja

 • razloži laboratorijske instrumente za ugotavljanje kvalitete materialov

 • opiše postopke za ugotavljanje kontrole kvalitete materialov

 • s pomočjo laboratorijskih instrumentov določa lastnosti papirja

 • ponazori postopke za ugotavljanje smeri teka vlaken

 • Pozna laboratorijske instrumente za ugotavljanje kvalitete materialov.

  Opiše postopke za ugotavljanje kontrole kvalitete materialov.

  S pomočjo laboratorijskih instrumentov določa lastnosti papirja.

  Ponazori postopke za ugotavljanje smeri teka vlaken.

  Pridobiva občutek za zanesljivost in natančnost.

  Meri z laboratorijskimi instrumenti.

  Prepozna in klasificira papirje po gramaturi ter debelini.

  Zagotavljanje kakovosti

   

   

   

 • pozna pojem kakovosti

 • pozna razvoj in sodoben način pojmovanja kakovosti

 • zna definirati, kdaj je izdelek oziroma proces kakovosten

 • pozna načine preverjanja kakovosti

 • definira vidike kakovosti

 • se nauči razumeti in uporabljati izraze, ki se uporabljajo pri opredeljevanju kakovosti

 • ve, da se kakovost izraža z zahtevami in ne z vrednostjo ali stroški

 • definira karakteristiko kakovosti

 • pozna lastnosti in našteje pomembnejša merila za ocenjevanje kakovosti

 • Se uči strokovnega izražanja.

  Se zave pomembnosti hitre informacije o napaki.

  Dojame pomen procesa stalnega izboljševanja in lastnega razvoja.

  Testiranje in ocenjevanje kakovosti izdelka.

  Standardi za kakovost

   

   

   

 • pozna pomen standarda ISO 9001 za podjetje in kupca

 • pozna elemente standardov SIST ISO 9001 in SIST ISO 9002

 • razume prednosti in omejitve sistema kakovosti

 • razume standard za kakovost kot enotni jezik med proizvajalci in kupci

 • našteje prednosti urejenega sistema kakovosti, tako za kupca kot za proizvajalca

 • opiše razvoj standarda ISO 9001

 • razloži posamezne elemente standarda

 • Se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja

  Razvija smisel za vestno in natančno delo.

  Ogled izvajanja vhodne in procesne kontrole.

  Dokumentacija sistema kakovosti

   

   

   

 • pozna poslovnik kakovosti kot dokument, ki določa, kdo, kaj, zakaj, kdaj, kje in kako

 • pozna pomen in vlogo dokumentacije v poslovnem sistemu podjetja

 • razume hierarhično zgradbo dokumentiranega sistema kakovosti

 • uporablja dokumentacijo

 • Se zave pomena vloge točne dokumentacije pri zagotavljanju kakovosti.

  Seznanitev z oblikami proizvodne dokumentacije.


  EMBALAŽERSTVO

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Splošno o embalaži

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna razvoj embalaže

 • zna opredeliti embalažo

 • pozna pomen embalaže

 • opiše razvoj embalaže od preteklosti do danes

 • razlikuje različne vrste embalaže in jih primerja

 • razloži namen embalaže z vidika zaščite izdelka, ekonomičnosti, prodaje

 • opiše vrste embalaže in njen pomen za uspešno prodajo izdelkov

 • primerja namen in izdelavo ročno in strojno izdelane embalaže

 • zna analizirati sestavne dele embalaže

 • Razvija sposobnost razmišljanja.

  Pridobi občutek za estetski videz embalaže.

  Pri risanju razvija vztrajnost in doslednost.

  Ročno konstruira posamezne vrste embalaže.

  Embalažni materiali

   

   

   

 • pozna primarne in sekundarne materiale: papir, karton, valoviti karton, lepenka, prevlečni materiali, lepila

 • pozna lastnosti le-teh

 • samostojno izbere posamezne materiale za določeno embalažo

 • razlikuje in opiše posamezne vrste osnovnih in pomožnih materialov, našteje surovine in sestavo

 • razlikuje in definira osnovne lastnosti materialov (gramatura, smer teka vlaken, izračuna format, …)

 • Z izbiro ekološko neoporečnih materialov si oblikuje ekološko zavest.

  V svojem okolju poišče posamezne vzorce materialov.

  Ekskurzija: ogled proizvodnje papirja.

  Osnovne tehnološke operacije v grafični dodelavi

   

   

   

 • pozna:

 • rezanje, izsekovanje, obrezovanje

 • trganje

 • žlebljenje

 • narezovanje

 • perforiranje

 • piše primernost posameznih tehnoloških operacij za določene proizvode

 • se nauči novih strokovnih pojmov in jih pravilno uporablja

 • Zna uporabljati nove strokovne izraze.

   

  Konstrukcija ploske embalaže

   

   

   

 • zna opisati sisteme zloženk

 • pozna osnove ročne in računalniške konstrukcije zloženk

 • opiše posamezne vrste zložljive embalaže za ročno in strojno embaliranje

 • nariše posamezne sisteme zloženk

 • pravilno izmeri zloženko ter osnovne mere poda v pravilnem zaporedju

 • Se navaja na natančnost in doslednost pri načrtovanju zloženk.

  Osvaja strokovne pojme.

  Pridobi občutek za estetski videz embalaže.

  Nariše kotiran načrt posameznih sistemov zloženk.

  Izsekovalna orodja in protiorodja

   

   

   

 • pozna tehnologijo izdelave ploskih in cilindričnih izsekovalnih orodij (dekopirna in laserska tehnika)

 • pozna različne vrste jeklenih linij, njihov namen in uporabo

 • pozna ročno in programirano rezanje in oblikovanje jeklenih linij

 • pozna izdelavo protiorodij vseh vrst

 • seznani se z izdelavo izsekovalnega orodja nekoč

 • razume namen izdelave izsekovalnega orodja

 • opiše postopek izdelave izsekovalnega orodja

 • prepozna in opiše vse vrste jeklenih linij

 • razloži uporabnost posameznih vrst jeklenih linij

 • opiše razlike med dekopirno in lasersko tehniko izdelave izsekovalnih orodij

 • razloži načelo delovanja delovnih naprav

 • razume namen odbojne gume

 • opiše načine izdelave protiorodij

 • Osvaja strokovno terminologijo.

  Se zave nevarnosti pri delu s stroji in napravami.

  Se zave pomena natančnosti in doslednosti.

  Ogled izdelave izsekovalnih orodij in protiorodij v podjetju.

  Tehnike izseka embalaže

   

   

   

 • pozna tehniko izseka kartonske embalaže in embalaže iz valovitega kartona

 • pozna strojno obtrgovanje

 • razloži vrste izsekovalnih sistemov (zaklopna, vertikalna, cilindrična)

 • opiše nastavitev, delovanje in primernost posameznih sistemov za izdelavo določenih vrst embalaže

 • razloži pripravo izsekovalnih strojev

 • opiše pripravo obtrgovalne postaje izsekov. stroja

 • opiše ročno obtrgovanje

 • Uporablja strokovno terminologijo.

  Ogled izsekovanja embalaže v podjetju.

  Spajanje embalaže

   

   

   

 • pozna: vrste lepljenja, šivanje kartonske embalaže in embalaže iz valovitega kartona

 • opiše pripravo in postopek za ročno lepljenje embalaže

 • opiše strojno lepljenje embalaže

 • razloži šivanje embalaže

 • razloži pripravo, delovanje in vzdrževanje šivalnih in lepilnih strojev

 • Razvija natančnost pri delu.

  Ogled strojnega lepljenja in šivanja embalaže.

  Potiskana kartonska embalaža

   

   

   

 • pozna osnove grafične priprave in tiska

 • pozna dodelavne postopke tiskanih pol pred izsekom (toplotni tisk s folije, lakiranje, plastificiranje, reliefni tisk)

 • pove osnovne značilnosti glavnih tehnik tiska

 • razloži grafično pripravo za tisk

 • razlikuje med posameznimi dodelavnimi postopki

 • opiše pripravo strojev in naprav ter materiala za toplotni tisk s folije, lakiranje, plastificiranje, reliefni tisk

 • pozna namen oplemenitenja površine

 • Se zave nujnosti povezave posameznih grafičnih strok.

   

  Embalaža iz valovitega kartona

   

   

   

 • pozna različne vrste embalaže iz valovitega kartona in postopke izdelave

 • pozna flekso tisk

 • pozna tehnološko pripravo za rezano in izsekano embalažo

 • razloži namen in vrste embalaže iz valovitega kartona

 • razlikuje konstrukcijske oblike valov

 • opiše sestavo valovitega kartona

 • nauči se konstruirati in izračunati porabo materiala

 • razume tehniko flekso tiska in postopek izdelave klišeja

 • opiše način izdelave kaširane embalaže

 • razloži tehnološki postopek izdelave rezane embalaže

 • opiše razlike med izsekovanjem kartonske embalaže in embalaže iz valovitega kartona

 • Uporablja strokovno terminologijo.

  Ročno konstruira embalažo.

  Izračuna porabo materiala.

  Pakiranje, skladiščenje in transport embalaže

   

   

   

 • pozna standardne dimenzije palet, zna jim prilagoditi embalažne kartone

 • razume pomen povezovalnih trakov in zaščitne folije

 • pozna klimatske pogoje skladiščenja grafičnih materialov

 • izdela embalirni načrt za posamezne vrste in količine embalaže

 • razloži način pakiranja, sisteme za zlaganje različnih vrst embalaže na palete različnih dimenzij, povezovanje v svežnje, ovijanje z zaščitno folijo

 • razume pomembnost ustreznih klimatskih pogojev v skladišču

 • Pridobi občutek pomembnosti zaščite grafičnih izdelkov.

  Zave se pomena klimatizacije v grafični industriji.

   

  Osnove tehnološke priprave dela

   

   

   

 • pozna elemente tehnološke dokumentacije in njen namen

 •  pozna osnove predkalkulacije, kalkulacije in pokalkulacije

 • konstruira embalažo in izdela vzorec

 • izračuna porabo materiala za določeno naklado

 • razčleni tehnološki proces izdelave posamezne vrste embalaže

 • izdela tehnološko dokumentacijo

 • izdela kalkulacijo

 • Pridobi občutek za pomembnost tehnološke dokumentacije.

  Spozna pomen načrtovanja dela.

  Izdela tehnološko dokumentacijo za določeno naklado zloženk.

  Papirna embalaža in papirna konfekcija

   

   

   

 • pozna namen in izdelavo vrečk, kuvert, map in biro programa

 • razloži namen in vrste papirne konfekcije in papirne embalaže

 • opiše stroje za izdelavo tovrstne embalaže

 • definira poštne standarde

 • Razvija pripadnost grafični stroki.

  Ogleda si proizvodnjo kuvert.

  Embalaža iz sintetičnih in aluminijskih folij

   

   

   

 • pozna proizvodnjo tekočinske embalaže

 • razume postopek izdelave embalaže za razsuta živila

 • razloži namen embalaže iz sintetičnih folij

 • ogleda si postopek izdelave embalaže iz sintetičnih folij

 •  

  Ogleda si proizvodnjo embalaže iz sintetičnih folij.

  Navita embalaža

   

   

   

 • pozna namen tovrstne embalaže

 • razloži tehnološki postopek izdelave

 • razlikuje vrste navijanj

 • opiše dodelavne postopke pri naviti embalaži

 •  

  Ogled izdelave navite embalaže

  Vlečna embalaža

   

   

   

 • pozna različne vrste vlečne embalaže

 • razloži namen vlečne embalaže

 • opiše postopek izdelave vlečne embalaže

 •    

  Zagotavljanje kakovosti embalaže

   

   

   

 • pozna pojem kakovosti

 • pozna različne vidike kakovosti

 • pozna razvoj in sodoben način pojmovanja kakovosti

 • zna definirati, kdaj je proces kakovosten

 • zna definirati, kdaj je izdelek kakovosten

 • pozna pomen standarda ISO 9001

 • pozna poslovnik kakovosti kot dokument, ki določa, kdo, kaj, zakaj, kdaj, kje in kako

 • razume, da za kakovost/lastnost izdelka/storitve odgovarja tisti, ki je delal

 • definira vidike kakovosti (izdelka/storitve, procesa, vodenja organizacije)

 • opiše zgodovino in razvoj filozofije kakovosti

 • razume potrebo po odstranitvi napak čim bliže njihovega nastanka

 • razume standard za kakovost kot enoten jezik med proizvajalci in kupci

 • razume hierarhično zgradbo dokumentiranega sistema kakovosti

 • Sprejema filozofijo kakovosti kot strategijo uspeha.

  Razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

  Se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

  Se zave osebne, poklicne in delovne odgovornosti ter vloge sistema kakovosti v podjetju.

  Testiranje in ocenjevanje kakovosti izdelka.

  Ogled delovanja sistema kakovosti v podjetju (proizvodnje, kontrole, skladiščenja).


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • knjigoveški in embalažni materiali

 • Praktični pouk

 • papir, karton, lepenka

 • delovna sredstva v knjigoveštvu in embalažerstvu

 • Praktični pouk

  Strojeslovje

 • delovanje strojev in strojnih elementov

 • tehnološke operacije v grafični industriji

 • Praktični pouk

 • rezanje, zgibanje, šivanje, lepljenje, znašanje, žlebljenje, izsekovanje

 • konstrukcija embalaže

 • Praktični pouk

  Osnove grafičnega oblikovanja

 • tehnično risanje in ročna konstrukcija zloženk

 • projektiranje

 • Matematika

 • procentni račun, izdelava kalkulacije

 • izsekovalna orodja in protiorodja

 • tehnike izseka embalaže

 • Praktični pouk

 • izdelava izsekovalnih orodij

 • izsekovanje na zaklopnem stroju