SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA TISKA - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

95

10

105

3.

130

10

140

4.

189

15

204

skupaj

414

35

449

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna tiskanje v vseh najbolj razširjenih tiskarskih tehnikah,

 • pozna izdelavo tiskovne forme v vseh tiskarskih tehnikah,

 • zna uporabljati merilne instrumente v tisku,

 • pozna varno upravljanje naprav za oplemenitenje in dodelavo na tiskarskih strojih

 • pozna sistem barvnega upravljanja v tisku,

 • pozna standarde kakovosti v tisku,

 • razvija poklicno odgovornost in pripadnost poklicu,

 • razvija ekološko zavest,

 • razvija sposobnosti za timsko delo, samostojno delo in dobre medsebojne odnose.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Tiskarski stroji

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna delitve tiskarskih strojev

 • pozna in razlikuje osnovno sestavo tiskarskega stroja in osnovne naloge posameznega sestavnega dela

 • opiše osnovne značilnosti tiskarskega stroja

 • razvrsti tiskarske stroje in tiskarske tehnike in opiše kriterije za to razvrstitev

 • nariše blokovno shemo sestave tiskarskega stroja

 • nariše blokovno shemo razvrstitve tiskarskih strojev glede na različne kriterije

 • Se osebnostno razvija.

  Razvija čut za natančnost.

  Se zave pomembnosti povezave tehnike in tehnologije.

  Razvija delovno odgovornost.

   

  Mikroklima

   

   

   

 • seznani se s sestavo zraka, s povezavo temperature, vodne pare in parnega tlaka

 • zna opisati vpliv temperature, pare in parnega tlaka na papir

 • opiše sestavo zraka

 • na diagramu primerja in opiše medsebojne odnose med temperaturo, vlago in parnim tlakom

 • razume in opiše ter s praktičnim primerom ponazori vpliv vlage na papir

 • Se zaveda pomena strokovnosti pri svojem bodočem poklicu.

  Se navaja na vrednotenje pridobljenih rezultatov.

  Ogled videofilmov.

  Domača zadolžitev: enotedenska spremljava temperature nekega prostora in izdelava termografa.

  Papir, karton in lepenka

   

   

   

 • pozna sestavo in osnovno načelo izdelave papirja, kartona in lepenke

 • zna opisati osnovne značilnosti in izmeriti osnovne lastnosti papirja, kot so:

 • formati

 • tek vlaken

 • površinska masa

 • volumenska masa

 • debelina

 • tiskovna prehodnost

 • opiše sestavo papirja

 • opiše osnovne značilnosti izdelave vlaknin

 • izriše shemo papirnega stroja

 • opiše osnovne značilnosti papirja

 • izračuna želeni format papirja

 • izračuna izkoristek pri razrezu iz danega formata

 • določi ali izmeri eno od značilnosti

 • izdela poročilo in prikaže rezultate meritev

 • našteje značilnosti, ki vplivajo na tiskovno in tiskarsko prehodnost

 • Razvija smisel za natančnost.

  Razvija delovno odgovornost.

  Vaja:

 • izračun izkoristka pri razrezu papirja,

 • določitev formata papirja.

  Ogled papirnice.

 • Tiskarske barve

   

   

   

 • pozna sestavo in osnovno načelo izdelave tiskarskih barv in lakov

 • pozna osnovne značilnosti tiskarskih barv

 • zna izmeriti osnovne lastnosti tiskarskih barv in lakov

 • opiše osnovno sestavo tiskarske barve

 • razlikuje osnovne lastnosti tiskarskih barv in jih zna opisati

 • izriše shemo osnovnega tehnološkega postopka izdelave tiskarskih barv

 • primerja različne značilnosti tiskarskih barv in opiše vpliv teh značilnosti na kakovost tiska

 • Razvija smisel za strokovnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Zave se pomena vpliva različnih elementov na okolje in človekov bivalni prostor.

   

   

 • razlikuje značilnosti tiskarskih barv, ki so pogojene s posamezno tiskarsko tehniko, v kateri se barva uporablja

 • opiše osnovna načela sušenja tiskarskih barv

 • opiše sestavo in uporabo posameznega instrumenta za merjenje osnovnih značilnosti barve

 • razloži splošne značilnosti (viskoznost, tiksotropija, površinska napetost) in optične značilnosti (mešanje barvnih dražljajev, svetlost, barvitost, nasičenost, kromatičnost) tiskarskih barv

 • razloži specifične značilnosti (barve za ploski, flekso, propustni, rotacijski tisk)

 • izmeri osnovne lastnosti tiskarskih barv in lakov

 •    

  Merilna orodja

   

   

   

 • razlikuje osnovna merilna orodja in zna opisati njihov namen in uporabo

 • zna izmeriti osnovne veličine:

 • debelino

 • dimenzijo

 • trdoto

 • pH vrednost

 • opisno obvlada merjenje z osnovnimi merilnimi orodji, ki jih uporablja pri praktičnem pouku

 • definira osnovne značilnosti posameznih merilnih orodij

 • razlikuje merilna orodja in njihovo uporabnost

 • razloži osnovne značilnosti meritve s posamezni m merilnim orodjem

 • Se navaja na natančnost pri meritvah.

  Razvija čut za zanesljivost in strokovnost.

  Razvija osebnostno odgovornost.

  Vaja:

 • meritve osnovnih značilnosti papirja (mehanski laboratorij),

 • izdelava poročila meritve in prikaza rezultatov meritve.

 • Vlagalni sistemi na tiskarskih strojih in rotacijah

   

   

   

 • pozna osnovne značilnosti in pomen vlagalnih sistemov

 • pozna osnovne značilnosti in pomen prenosnih in obračilnih mehanizmov

 • analitično razvrsti vlagalne sisteme, prenosne in obračilne mehanizme

 • razlikuje funkcije posameznih mehanizmov

 • opiše načela nastavitve teh mehanizmov

 • analitično ugotovi razloge za določene napake pri vlaganju in prenosu tiskovnega materiala

 • Se zave pomena povezanosti tehnike in tehnologije.

  Razvija čut za natančnost in strokovnost.

  Razvija čut za varstvo pri delu.

   

  Izlagalni sistemi na tiskarskih strojih in rotacijah

   

   

   

 • pozna osnovne značilnosti in pomen izlagalnih sistemov

 • analitično razvrsti različne izlagalne sisteme

 • razlikuje funkcije posameznih mehanizmov na izlagalnih sistemih

 • opiše načela nastavitve teh mehanizmov

 • analitično določi vzroke najbolj pogostih napak izlaganja odtisov

 • Se zave povezave tehnike in tehnologije

  Razvija čut za natančnost in strokovnost.

  Razvija čut za varstvo pri delu.

   

   

 • opiše soodvisnost nastavitve vlagalnih, prenosnih in izlagalnih mehanizmov

 •    

  Tiskarski stroji za visoki tisk

   

   

   

 • zna opisati in analizirati osnovna načela in možnosti visokega tiska

 • zna opisati delitev tiskarskih strojev v visokem tisku in analizirati razloge za takšno delitev

 • pozna izvedbo vseh osnovnih tehnoloških operacij in osnovne nastavitve tiskarskega stroja za to izvedbo

 • izdela osnovno blokovno shemo sestave tiskarskega stroja

 • opiše posamezne sestavne dele tiskarskega stroja in razloži njihov pomen

 • opiše različne tiskovne forme, njihovo delitev in kriterije teh delitev

 • opiše osnove izdelave različnih tiskovnih form v visokem tisku in razlikovanje njihove značilnosti

 • razloži osnovne nastavitve tiskarskega stroja, razloži pomen posamezne nastavitve in njihovo medsebojno povezanost

 • razloži standardno nastavitev tiskarskega stroja

 • razlikuje vse tehnološke operacije, značilne za posamezni stroj v tej tiskarski tehniki

 • opiše uporabnost te tiskarske tehnike in osnovne značilnosti izvedbe posameznih tehnoloških operacij

 • Se navaja na natančnost pri delu.

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Zave se vpliva strojev na odnose v človeški družbi.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija poklicno odgovornost in pripadnost poklicu.

  Domača zadolžitev: zbrati odtise, izdelane v tej tiskarski tehniki, in opisati značilnosti teh odtisov.

  Tiskarski stroji za ploski tisk

   

   

   

 • zna opisati in analizirati osnovna načela in možnosti ploskega tiska

 • zna opisati delitev tiskarskih strojev v ploskem tisku in analizirati razloge za takšno delitev

 • pozna izvedbo vseh osnovnih tehnoloških operacij in osnovne nastavitve tiskarskega stroja za to izvedbo

 • izdela osnovno blokovno shemo sestave tiskarskega stroja

 • opiše posamezne sestavne dele tiskarskega stroja in razloži njihov pomen

 • opiše sestavo in pripravo vlažilne raztopine

 • razlikuje lastnosti vlažilne raztopine in razume pomen oziroma vpliv teh lastnosti na kakovost odtisa

 • primerja različne tiskovne forme, opiše njihovo delitev in kriterije teh delitev

 • opiše osnove izdelave različnih tiskovnih form v ploskem tisku in razlikuje njihove značilnosti

 • opiše osnovne nastavitve tiskarskega stroja, razloži pomen posamezne nastavitve in njihovo medsebojno povezanost

 • razloži standardno nastavitev tiskarskega stroja

 • razloži vse tehnološke operacije, značilne za posamezni stroj v ploskem tisku

 • opiše uporabnost ploskega tiska in osnovne značilnosti izvedbe posameznih tehnoloških operacij

 • Se navaja na natančnost pri delu

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Zave se vpliva strojev na odnose v človeški družbi.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija poklicno odgovornost in pripadnost poklicu.

  Domača zadolžitev: zbrati odtise, izdelane v tej tiskarski tehniki, in opisati značilnosti teh odtisov.

  Tiskarski stroji za globoki tisk

   

   

   

 • zna opisati in analizirati osnovna načela in možnosti globokega tiska

 • zna opisati delitev tiskarskih strojev v globokem tisku in analizirati razloge za njihovo delitev

 • pozna izvedbo vseh osnovnih tehnoloških operacij in osnovne nastavitve tiskarskega stroja za to izvedbo

 • izdela osnovno blokovno shemo sestave tiskarskega stroja

 • opiše posamezne sestavne dele tiskarskega stroja in razloži njihov pomen

 • opiše in razložiti mehanizem nabarvanja v tej tiskarski tehniki

 • opiše različne tiskovne forme, njihovo delitev in kriterije teh delitev (npr. način simuliranja svetlosti)

 • razloži osnove izdelave različnih tiskovnih form in razlikuje njihove značilnosti

 • opiše osnovne nastavitve tiskarskega stroja, razloži pomen posamezne nastavitve in njihovo medsebojno povezanost

 • razloži standardno nastavitev tiskarskega stroja

 • razloži vse tehnološke operacije, značilne za globoki tisk

 • opiše uporabnost te tiskarske tehnike in osnovne značilnosti izvedbe posameznih tehnoloških operacij

 • Se navaja na natančnost pri delu

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Zave se vpliva strojev na odnose v človeški družbi.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija poklicno odgovornost in pripadnost poklicu.

  Domača zadolžitev: zbrati odtise, izdelane v tej tiskarski tehniki, in opisati značilnosti teh odtisov.

  Ogled grafičnega podjetja.

  Tiskarski stroji za propustni tisk

   

   

   

 • zna opisati in analizirati osnovna načela in možnosti propustnega tiska

 • zna opisati delitev tiskarskih strojev v propustnem tisku in analizirati razloge za takšno delitev

 • pozna izvedbo vseh osnovnih tehnoloških operacij in osnovne nastavitve tiskarskega stroja za to izvedbo

 • izdela osnovno blokovno shemo sestave tiskarskega stroja s poudarkom na posebnostih teh tiskarskih strojev

 • opiše posamezne sestavne dele tiskarskega stroja in razloži njihov pomen

 • opiše tiskovne forme

 • razloži osnove izdelave različnih tiskovnih form in razlikuje njihove značilnosti

 • opiše osnovne nastavitve tiskarskega stroja, razloži pomen posamezne nastavitve in njihovo medsebojno povezanost

 • razloži standardno nastavitev tiskarskega stroja

 • opiše vse tehnološke operacije, značilne za to tiskarsko tehniko

 • opiše uporabnost te tiskarske tehnike in osnovne značilnosti izvedbe posameznih tehnoloških operacij

 • Se navaja na natančnost pri delu

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Zave se vpliva strojev na odnose v človeški družbi.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija poklicno odgovornost in pripadnost poklicu.

  Domača zadolžitev: zbrati odtise, izdelane v tej tiskarski tehniki, in opisati značilnosti teh odtisov.

  Ogled obrtnega grafičnega podjetja.

  Tiskarske rotacije

   

   

   

 • zna opisati in analizirati osnovne značilnosti tiskarskih rotacij

 • pozna izvedbo vseh osnovnih tehnoloških operacij in osnovne nastavitve na rotacijah

 • izdela osnovno blokovno shemo sestave rotacije

 • opiše posamezne sestavne dele rotacije in razloži njihov pomen

 • opiše osnovne nastavitve rotacije, razloži pomen posamezne nastavitve in njihovo medsebojno povezanost

 • razloži standardno nastavitev rotacije

 • Se navaja na natančnost pri delu

  Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

  Zave se vpliva strojev na odnose v človeški družbi.

  Ogled tiska časopisov.

   

 • opiše uporabnost rotacij in osnovne značilnosti izvedbe posameznih tehnoloških operacij, značilnih za tisk na rotacijah

 • Razvija vztrajnost.

  Razvija poklicno odgovornost in pripadnost poklicu.

   

  Pomožne in dodatne naprave

   

   

   

 • pozna posamezne naprave

 • zna opisati osnovne nastavitve

 • opiše osnovne značilnosti posamezne naprave in osnovne nastavitve

 • razlikuje dodatne in pomožne naprave

 • razlikuje uporabnost posamezne naprave

 • Se zave pomena odgovornosti pri vodenju strojev.

  Razvija čut in odgovornost za varstvo pri delu.

   

  Specialni tiskarski stroji in stroji za oplemenitenje

   

   

   

 • pozna izvedbo osnovnih tehnoloških operacij in osnovne nastavitve za to izvedbo

 • opiše osnovne značilnosti posameznega specialnega stroja in osnovne nastavitve pri delu s tem strojem

 • razlikuje uporabnost posameznega stroja

 • opiše tehnološke zakonitosti pri delu s posameznimi stroji

 • Se zave pomena odgovornosti pri vodenju strojev.

  Razvija čut in odgovornost za varstvo pri delu.

   

  Standardizacija in načrtovanje kakovosti

   

   

   

 • zna analitično opisati standarizacijo in razume njen pomen

 • zave se pomena poenotenja oziroma standarizacije delovnih procesov

 • pozna elemente načrtovanja kakovosti (ISO 9000)

 • pozna osnovne zahteve standarda ISO 14000

 • opiše in razčleni razloge za uvedbo standarizacije

 • našteje vrste standardov glede na področje uporabe

 • opiše osnovne značilnosti standardov serije ISO 9000

 • opisati zna vrste kontol kakovosti in osnovne izvedbene metode kontrole kakovosti

 • razlikuje metode vzorčenja

 • razloži pomembnost statistične analize in prikaz statistično obdelanih podatkov

 • opredeli svojo vlogo v zagotavljanju kakovosti izdelka/storitve ali procesa

 • razume strošek kakovosti kot dobiček

 • Razvija in zave se strokovnosti v svojem poklicu.

  Razvija sposobnosti za timsko delo.

  Se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

  Pridobi zaupanje v kakovost lastnega dela.

   

  Tiskovna kakovost

   

   

   

 • zna opisati procesni prostor in bistvene spremenljivke, ki vplivajo na proces tiska

 • zna izmeriti bistvene elemente za vrednotenje kakovosti odtisa

 • pozna osnove barvnega upravljanja

 • je sposoben opisati celovito tiskovno kakovost

 • opiše in razčleni vizualne cenilke kakovosti

 • razloži osnovne zakonitosti vizualne kakovosti, osnovne značilnosti in lastnosti svetlobe ter svetlobnih teles

 • razume osnove fotometrije, denzitometrije in kolorimetrije

 • opiše vse veličine, ki jih spozna pri fotometriji, denzitometriji in kolorimetriji

 • Razvija strokovnost.

  Razvija tolerantnost in timsko delo.

  Zave se pomembnosti povezav različnih naravoslovnih vsebin.

  Vaja:

 • denzitometrične meritve,

 • kolorimetrične meritve.

 •  

 • uporablja osnovna orodja za izvedbo meritev za vrednotenje tiskovne kakovosti

 • razlikuje denzitometrične in kolorimetrične meritve

 • razlikuje in pozna merske sisteme

 • razlikuje in pozna branžne standarde za vrednotenje tiskovne kakovosti

 • razlikuje, ovrednoti vhodne veličine in izračuna standardne veličine za vrednotenje in upravljanje tiska

 •    

  Vodenje tiskarskih strojev

   

   

   

 • pozna postopke pri vodenju tiskarskih strojev

 • razume pomen numeričnega vodenja stroja in procesa

 • obnovi znanje o standarizaciji, meritvah in merskih postopkih

 • opiše tiskovno prehodnost

 • razlikuje prednosti in slabosti posameznih kriterijev za vodenje tiskarskega stroja

 • je sposoben opisno voditi proces na osnovi različnih kriterijev

 • ponazori sisteme barvnega upravljanja

 • Se zave pomena odgovornosti pri vodenju strojev

  Razvija čut in odgovornost za varstvo pri delu

   

  Priprava dela

   

   

   

 • zna tehnološko pripraviti enostavno tiskovino za tisk

 • ponovi znanja o osnovah grafičnih procesov

 • nariše shemo procesne prehodnosti za enostaven grafični izdelek

 • razčleni tehnološki proces določenega grafičnega izdelka

 • določi zaporedje tehnoloških operacij za tisk

 • izdela oblikovni načrt tiskovne forme

 • izračuna izkoristek in nariše rezalni načrt

 • nariše razporeditveni načrt in ga ustrezno označi

 • izračuna porabo materialov za tisk

 • ponazori izdelavo kalkulacije

 • ločuje izvedbo in pomen predkalkulacije in kalkulacije

 • samostojno rešuje različne primere

 • Razvija in se zave natančnosti pri delu.

  Razvija čut za varčnost in ekologijo.

  Zave se svojih sposobnosti za inovativno razmišljanje.

  Razvija miselne sposobnosti.

  Vaja: izdelava operativnega načrta dela.

  Vidiki razvoja tiskarske tehnologije

   

   

   

 • pozna možnosti razvoja v grafični industriji

 • povezuje in preverja svoje znanje

 • oceni možnosti razvoja

 • Zave se svojih sposobnosti za inovativno razmišljanje.

  Razvija miselne sposobnosti.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • delovanje stroja

 • Strojeslovje

 • stroji

 • strojni elementi

 • mehanizmi

 • osnovne lastnosti materialov

 • Praktični pouk

 • preskušanje tm in tiskarske barve

 • optika in svetloba

 • Fizika

 • uklon

 • sipanje

 • razklon svetlobe

 • osnove računalniškega vodenja in upravljanja

 • Informatika

 • vhodna

 • procesna in izhodna enota

 • vodenje

 • upravljanje

 • kalkulacija

 • Podjetništvo

 • stroški, vrste stroškov