B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / SSI

  PREDMETI   

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

5. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

  

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

105

3

102

592

Angleški jezik

2

70

2

70

2

70

2

70

2

68

348

Komunikacija

1

35

1

35

1

35

1

35

1

34

174

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

35

1

35

1

35

1

34

174

Umetnost

2

70

                       

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

105

4

136

556

Zgodovina

     

2

70

2

70

           

140

Geografija

2

70

                       

70

Psihologija

                 

2

70

     

70

Informatika

2

70

           

2

70

     

140

Fizika

2

70

2

70

2

70

           

210

Kemija

2

70

2

70

2

70

           

210

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

3

102

522

Skupaj A

24

840

20

700

19

665

17

595

14

476

3276

                    

B - Strokovno-teoretični predmeti

Grafično oblikovanje

3

105

3

105

                 

210

Tehnologija grafičnih procesov

4

140

                 

2

68

208

Varstvo pri delu

     

1

35

1

35

           

70

Strojeslovje

                 

2

70

     

70

Podjetništvo

                 

1

35

2

68

103

Tehnologija tiska ali tehnologija dodelave

     

3

105

4

140

4

140

5

170

555

Skupaj B

7

245

7

245

5

175

7

245

9

306

1216

                    

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk tiska ali dodelave

2

70

6

210

9

315

9

315

10

340

1250

                        

Č Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

                    

72

     

72

                        

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

  

96

  

96

  

96

  

64

448

                        

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

5742

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

  

70

  

210

  

315

  

387

  

340

1322

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1251

  

1251

  

1251

  

1251

  

1186

6190

Skupaj (A+B+C+Č+D)

  

1251

  

1251

  

1251

  

1323

  

1186

6262

                        

Število tednov pouka

  

35

  

35

  

35

  

35

  

34

174

Št.tednov delovne prakse

                    

2

     

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

3

  

3

  

3

  

3

  

2

14

Skupno število tednov zobraževanja

  

38

  

38

  

38

  

40

  

36

190

* Po 1. letniku se dijaki odločajo za izbirno področje tiska (predmeta: tehnologija tiska in praktični pouk tiska) ali dodelave (predmeta: tehnologija dodelave i praktični pouk dodelave).

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št. ur za vaje*

Št. dijakov v skupini**

1

Praktični pouk tiska

Praktični pouk dodelave

70

70

do 4

do 4

2

Praktični pouk tiska

Praktični pouk dodelave

210

210

do 4

do 4

3

Praktični pouk tiska

Praktični pouk dodelave

315

315

do 4

do 4

4

Praktični pouk tiska

Praktični pouk dodelave

315

315

do 4

do 4

5

Praktični pouk tiska

Praktični pouk dodelave

340

340

do 4

do 4

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba defektologije surdo-logo smeri

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Osnove grafičnega oblikovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafičnega oblikovanja ali likovne umetnosti

Tehnologija grafičnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva ali grafične tehnike

Strojeslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali grafične tehnike

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, poslovne ekonomije, organizacije dela ali grafične tehnike

Tehnologija tiska ali dodelave

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Praktični pouk tiska

 

učitelj

višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

sodelavec višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

Praktični pouk dodelave

učitelj

višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušno, govorno in jezikovne rehabilitacije.