A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GRAFIČNI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv strokovne izobrazbe: grafični tehnik/grafična tehnica

Trajanje izobraževanja: pet let

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program omogoča dijakom, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Komunikacija

pisno, ustno

Slovenski znakovni jezik

vaje

Grafično oblikovanje

ustno, vaje

Tehnologija grafičnih procesov

ustno, vaje

Varstvo pri delu

pisno, ustno

Strojeslovje

pisno, ustno

Podjetništvo

pisno, ustno

Tehnologija tiska ali dodelave

pisno, ustno

Praktični pouk tiska ali dodelave

delavniški dnevnik, storitev ali izdelek in zagovor

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.