SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

FOTOGRAFIJA IN VIDEOTEHNIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

35

105

4.

   

 

skupaj

70

35

105

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna osnovne zakonitosti fotografije,

 • pozna fotografske materiale, njihove fizikalne in kemijske lastnosti,

 • pozna osnovno fotografsko opremo,

 • pozna osnovna načela digitalne fotografije,

 • pozna računalniške standarde zapisovanja slike,

 • pozna osnove digitalne obdelave slike,

 • pridobi znanja za uporabo dodatnih pripomočkov,

 • obvlada osnove videotehnike,

 • pozna videoopremo in obvlada osnove snemanja na video,

 • pozna računalniško opremo za montažo videa in obvlada osnove montaže videa,

 • pozna načine delovanja različnih videozapisov,

 • pozna računalniške standarde za delo z videom,

 • pozna terminologijo, ki se uporablja pri produkciji in postprodukciji videa,

 • se zaveda pomena natančnosti in doslednosti pri posameznem delovnem procesu,

 • pozna vrednote, kot so natančnost, občutek za varčnost in osebno odgovornost,

 • pozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  FOTOGRAFIJA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Vrste fotografije

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna vrste fotografij

 • pozna razlike med fotografskimi tehnikami

 • ugotavlja značilnosti posameznih zvrsti fotografije

 • primerja različne fotografske tehnike med seboj

 • Zaveda se pomena posameznih vrst fotografije.

  Shematski prikaz razvejanosti fotografije.

  Fotografski materiali

   

   

   

 • pozna vrste filmov

 • pozna fotografsko emulzijo, njeno svetlobno in barvno občutljivost

 • primerja tehnične podatke filmov med seboj

 • razume pomembnost izbora filma

 • povezuje podatke filma z zahtevami snemanja

 • Razvije čut za primerjavo.

  Primerjava filmov.

  Zbiranje tehnične literature.

  Fotografski aparat

   

   

   

 • loči digitalni in analogni fotografski aparat

 • razume pomen sestavnih delov fotografskih aparatov

 • primerja fotografske aparate

 • razume pomen posameznih delov aparata

 • prepozna prednosti formata, opreme in izvedbe aparata

 • Razvije čut za pravilen izbor aparata.

  Analiza in primerjava opreme.

  Seminarsko delo.

  Dodatni pribor fotografskih aparatov

   

   

   

 • pozna in razume pomen dodatnega pribora fotografskega aparata:

 • objektiv

 • svetlomer

 • kelvinmeter

 • bliskovni pribor

 • filtre

 • pojasni pomen goriščne razdalje, svetlobne jakosti in svetlobnega kota ter slikovnega kota

 • razume odnos zaslonke in globinske ostrine ter njuno odvisnost od slikovnega kota

 • prepozna razlike med tipi svetlomerov in načini meritve svetlobe

 • razume pomen barvne temperature svetlobe in možnosti popravkov

 • seznani se z načini uporabe bliskovnega pribora

 • pojasni in primerja barvne filtre med seboj

 • razlikuje efekte in uporabo filtrov v črno- beli in barvni fotografiji

 • Razvija strokovnost.

  Seminarsko delo: objektivi z elastičnim goriščem.

  Klasična in digitalna fotografija

   

   

   

 • razume pomen prednosti in slabosti klasične fotografije

 • razume tehnologijo digitalne fotografije, pozna njene prednosti in slabosti

 • zna določiti možnosti uporabe glede na poznavanje prednosti in slabosti klasične fotografije

 • razloži način izdelave posnetkov

 • zna opisati prednosti in slabosti digitalne fotografije

 • Zaveda se pomena pravilnega izbora fotografskega procesa za dosego optimalnih rezultatov.

  Seminarska naloga: digitalni fotoaparat.

  Način osvetljevanja slikovnih objektov

   

   

   

 • razume pomen svetlobe v fotografiji

 • pozna možnosti uporabe umetnih in naravnih virov svetlobe in njihovo kombinacijo

 • razume pomen direktne in indirektne svetlobe

 • obvlada igro svetlobe in senc

 • primerja možnosti uporabe različnih izvorov svetlobe glede na objekt slikanja in prostora, v katerem je

 • razume nastanek ostrih oziroma mehkih robov v odvisnosti od vrste svetlobe

 • pojasni in primerja, kako se predmet slikanja in njegova senca odražata na končnem izdelku

 • Razvija sposobnost koristne uporabe svetlobe z zrcali in difuzorji v kombinaciji z direktnim osvetljevanjem objekta, razvija kreativnost.

   

  Kemizmi v fotografiji

   

   

   

 • pozna razvijalne avtomate

 • pozna osvetljevalne avtomate

 • zna razložiti reakcije pri osvetljevanju, razvijanju in fiksiranju

 • razume delovanje maloslikovnih razvijalnih avtomatov

 • razume delovanje osvetljevalnih avtomatov za izdelavo slik

 • Razvija strokovnost.

  Vaja: zbiranje tehnične literature.

  VIDEOTEHNIKA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Osnove videotehnike

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna procese, ki so potrebni za izdelavo videoizdelka

 • razume razliko med produkcijo in postprodukcijo videa

 • razume proces izdelave videa od ideje do distribuiranja

 • loči vse faze procesa in jih zna logično povezovati

 • Razvija strokovnost.

  Ogled:

 • profesionalnega snemanja,

 • videostudia – montaža videa.

 • Kratka zgodovina videotehnike

   

   

   

 • pozna pomembnejše tehnike videa, od nastanka do danes

 • pozna videostandarde, ki so trenutno v uporabi

 • pozna osnove digitalne obdelave slike

 • pozna delovanje digitalnega videozapisa

 • razume pomen kvalitete v videu

 • pozna in razume proces nastanka videotehnike od začetka do danes

 • se nauči razlikovati sodobne standardne videozapise

 • zna ločiti standarde med seboj in pozna prednosti in slabosti posameznih standardov

 • pozna načelo digitalnega zapisa in prednosti uporabe digitalnega zapisa pred analognim

 • pozna pomen stiskanja v digitalnem videu

 • pozna vrste stiskanj (brez izgub in z izgubo informacij)

 • Razvija strokovnost in se zave pomena spoznavanja različnih videotehnik, formatov, standardov.

  Ogled:

 • različnih formatov videa na različnih nosilcih

 • digitalnega zapisa in primerjava digitalnih formatov.

 • Priprave na snemanje

   

   

   

 • pozna procese, ki so potrebni pred snemanjem

 • pozna pomen priprav

 • zna izdelati enostaven scenarij

 • pozna potek profesionalnega snemanja in poklice, ki sestavljajo snemalno ekipo

 • pozna priprave na snemanje od izdelave scenarija do izbire snemalne ekipe, ogleda lokacije, izbire snemalne tehnike

 • pozna pomen pravilnega načrtovanja snemanja

 • izdela enostaven scenarij

 • pozna različne strokovne poklice, ki sodelujejo pri profesionalnem snemanju

 •  

 • Se zaveda odgovornosti priprav na snemanje videa.

  Vaja: izdelava enostavnega scenarija in izdelava seznama produkcijskih zahtev.

  Produkcija

   

   

   

 • pozna različne tehnike snemanja

 • pozna osnovno uporabo luči, kompozicijo, kadriranje, uporabo zvoka

 • pozna osnove snemanja z digitalno videokamero

 • zna posneti kratek videomaterial za enostaven videoprispevek

 • se nauči osnovne uporabe videokamere in osnovnih tehnik

 • pozna pomen uporabe luči, kompozicije, uporabe zvoka

 • je sposoben posneti kratek videozapis

 • pozna posebnosti posameznih produkcij po žanrih

 • Razvija strokovnost in se zave pomena skupinskega dela.

  Se zave odgovornosti pri delu in načrtovanju.

  Snemanje z digitalno kamero na terenu, uporaba luči, mikrofona.

  Postprodukcija

   

   

   

 • pozna sistem za računalniško urejanje digitalnega videa

 • obvlada osnovno delo s programskim orodjem za videourejanje

 • zna urediti kratek videoprispevek

 • se nauči uporabljati sistem za računalniško urejanje videa

 • zna uporabiti posneti material in ga zajeti v računalniški sistem

 • se nauči osnovne uporabe programskega orodja za videoeditiranje

 • izdela kratek videoprispevek

 • zna uporabljati računalniško grafiko v videu

 • zna uporabljati različne video efekte

 • pozna in loči različne računalniške videozapise

 • Se zave pomena natančnosti.

  Razvija kreativnost.

  Izdelava kratkega videa iz posnetih materialov na računalniškem sistemu za urejanje videa, dodajanje zvočne in grafične opreme ter arhiviranje.

  Distribucija

   

   

   

 • zna pripraviti videozapis za različne načine distribucije

 • zna izbrati in pripraviti primeren zapis za različne načine distribucije

 • Razvija strokovnost.

  Ogled različnih načinov distribucije videa; oddajanje, različni nosilci, digitalni zapis


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, izdelek),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • priprava na snemanje

 • produkcija

 • postprodukcija

 • Multimedijsko oblikovanje

 • programska oprema za multimedia

 • način osvetljevanja slikovnih objektov

 • priprava na snemanje

 • produkcija

 • Grafično oblikovanje

 • kompozicija

 • barve

 • tipografsko oblikovanje

 • priprava na snemanje

 • produkcija

 • postprodukcija

 • Praktični pouk

 • obdelava posameznih gradnikov večpredstavnosti – slikovni material

 • obdelava posameznih gradnikov večpredstavnosti - video

 • klasična in digitalna fotografija

 • način osvetljevanja slikovnih objektov

 • Osnove grafičnih procesov

 • osnovni procesi v fotografski tehnologiji

 • kemizem v fotografiji

 • Kemija

 • reakcije pri osvetljevanju, razvijanju in fiksiranju