SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

35

35

70

3.

90

85

175

4.

51

51

102

skupaj

176

171

347

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna vhodne materiale in delovna sredstva za obdelavo multimedij,

 • obvlada integracijo posameznih vhodnih materialov v multimedia,

 • obvlada tehnologijo izdelave multimedij na različnih nosilcih,

 • pozna načine delovanja različnih nosilcev multimedij,

 • pozna računalniške standarde za delo z multimediami,

 • pozna sodobno tehnologijo in orodja za izdelavo multimedij,

 • obvlada strokovni jezik in se uči komunicirati s strokovnjaki z drugih področij v delovni skupini,

 • se zaveda pomena natančnosti in doslednosti pri posameznem delovnem procesu,

 • pozna vrednote, kot so natančnost, občutek za varčnost in osebno odgovornost,

 • razvija spretnosti za praktično delo z opremo,

 • se usposobi za uporabo strokovne literature in ažurnega spremljanja informacij,

 • pozna nujnost stalnega strokovnega izobraževanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Opredelitev multimedij

  Dijak

  Dijak

   

 • zna opredeliti, kaj so multimedia (večpredstavnost)

 • pozna nastanek multimedij

 • pozna področja uporabe multimedij

 • pozna namen multimedij in prednosti njihove uporabe

 • pozna zgodovino nastanka multimedij

 • si ogleda primer multimedijskega izdelka

 • prepozna prednosti multimedij in spozna primere multimedij na posameznih področjih

 • opredeli multimedia

 • oceni možnosti uporabe multimedij:

 • v poslovanju

 • v izobraževanju

 • doma

 • na javnih mestih

 • Osvaja strokovno terminologijo.

  Se zave pomembnosti novih tehnologij.

  Ogled multimedij; zgoščenka, internet, dvd.

  Uvod v izdelavo multimedij

   

   

   

 • pozna posamezne faze projekta

 • ve, kaj potrebuje za izdelavo multimedij

 • pozna funkcije posameznih sklopov opreme za izdelavo multimedij

 • opredeli posamezne faze projekta in razume pomen posamezne faze:

 • načrtovanje

 • scenarij

 • poskusna izvedba

 • izbira orodij

 • sestavljanje skupine

 • izdelava

 • -testiranje

 • distribucija

 • nariše potek posameznih faz – diagram

 • definira življenjski cikel izdelave multimedij

 • je sposoben prepoznati posamezne dele strojne opreme, potrebne za multimedia

 • Se zave pomena načrtovanja.

  Razvija inovativnost in sposobnost komuniciranja v skupini, strokovnost.

  Ogled in analiza multimedijskega računalnika.

  Risanje diagramov.

  Poklici in znanja, potrebna za izdelavo multimedij

   

   

   

 • pozna poklice in znanja, potrebna za izdelavo multimedij

 • obvlada delo v skupini

 • razume način delovanja skupine za izdelavo multimedij

 • ve, kje je mesto multimedijskega tehnika v skupini za izdelavo multimedij

 • se uči komunicirati v skupini

 • je sposoben povezati posamezne poklice in naloge med seboj

 • Razvija sposobnost komuniciranja in strokovnost.

  Se zave pomena skupinskega dela.

  Ogled profesionalnega studia za multimedia.

   

 • razlikuje naslednje poklice v skupini:

 • projektni vodja

 • oblikovalec in oblikovalec uporabniškega vmesnika

 • pisec

 • videotehnik

 • audiotehnik

 • animator

 • programer

 • producent

 •    

  Računalniške platforme

   

   

   

 • pozna različne operacijske sisteme za oblikovanje in izdelavo multimedij

 • uporablja osnovne računalniške operacijske sisteme: Windows, Mac, Unix, Linux, operacijske sisteme prihodnosti

 • opiše prednosti in slabosti posameznega operacijskega sistema glede na trenutno stanje in tehnologijo posameznih operacijskih sistemov

 • Razvija prostorsko predstavo.

  Ogled različnih računalniških platform.

  Ogled multimedij s kritičnim pristopom in analizo uporabljenih tehnologij.

  Strojna oprema za multimedia

   

   

   

 • pozna skupine strojne opreme, ki se uporabljajo pri izdelavi multimedij

 • razume delitev strojne opreme na posamezne skupine

 • zna uporabljati strojno opremo

 • pozna standarde strojne opreme

 • zna določiti potrebno strojno opremo za izvedbo projekta izdelave multimedij

 • zna spremljati razvoj programske opreme

 • razloži naslednje skupine in standarde računalniške strojne opreme:

 • priključitveni standardi in enote

 • pomnilne enote in enote za arhiviranje

 • vhodne enote

 • izhodne enote

 • komunikacijske naprave

 • zna logično povezovati posamezne enote med seboj

 • se nauči uporabe posameznih enot

 • izdela spisek potrebne opreme za osnovno delo z multimediami

 • Razvija strokovnost.

  Se zave pomena ustrezne izbire in povezave med posameznimi napravami.

  Ogled posameznih skupin strojne opreme.

  Programska oprema za multimedia – splošno

   

   

   

 • pozna vrste programske opreme

 • razume delitev programske opreme

 • pozna standarde za posamezne skupine programske opreme

 • zna spremljati razvoj programske opreme in določiti programsko opremo za izvedbo multimedij

 • razlikuje posamezne skupine programske opreme in pozna posamezne standardne formate znotraj skupin za naslednje skupine:

 • urejevalniki besedil

 • optično prepoznavanje besedila

 • orodja za slikanje in risanje

 • Razvija strokovnost.

  Se zave pomena ustrezne izbire in povezljivosti med posameznimi programskimi orodji.

  Ogled programske opreme po posameznih področjih.

  Demonstracija.

   

 • 3-D modeliranje in animacija

 • obdelava slik

 • obdelava zvoka

 • orodja za obdelavo animacij, videa

 • se nauči logično povezovati in prepoznavati posamezne skupine programskih orodij

 • zna izbrati primerno orodje za izdelavo posameznega multimedijskega elementa

 •    

  Splošna programska – pisarniška orodja za pripravo multimedij

   

   

   

 • ponovi poznavanje osnovnih programskih orodij za obdelavo besedil, slike, zvoka, videa

 • razume standardne formate za posamezne skupine orodij

 • zna izbrati primerno programsko orodje

 • obvlada osnovno uporabo posameznih orodij

 • pozna po eno osnovno orodje za obdelavo besedil, slike, zvoka in videa

 • prepozna vhodne in določi izhodne formate iz posameznega orodja

 • se nauči osnovne uporabe posameznega programskega orodja, kot je:

 • izbira formata

 • osnovna obdelava

 • shranjevanje v ustrezen format

 • Razvija natančnost pri delu z različnimi formati.

  Razvija strokovnost in vztrajnost.

  Delo s posameznim programskim orodjem – osnove s poudarkom na multimedijskih funkcijah pri posameznih orodjih.

  Oblikovanje enostavnih multimedij

   

   

   

 • pozna možnosti oblikovanja multimedij z enostavnimi programskimi orodji, kot so urejevalniki besedil, preglednice, kartoteke in orodja za predstavitve

 • obvlada oblikovanje enostavnih multimedij in zna izkoriščati možnosti multimedij v naštetih orodjih

 • zna povezovati posamezne multimedijske elemente

 • se nauči uporabljati multimedijske funkcije v programskih orodjih:

 • urejevalnik besedil

 • elektronska preglednica

 • elektronska kartoteka

 • orodje za predstavitve

 • izdela datoteko z multimedijsko vsebino v posameznem orodju

 • se nauči uporabljati povezave med programskimi orodji DDE in OLE

 • Se zave pomena uporabe multimedij pri vsakdanjem delu z računalnikom.

  Izdelava primera multimedijske uporabe v posameznem orodju: urejevalnik besedil, elektronska preglednica, elektronska kartoteka, orodje za predstavitev.

  Specialna orodja za oblikovanje multimedij

   

   

   

 • pozna različne vrste specialnih orodij za oblikovanje multimedij

 • zna izbrati primerno orodje glede na cilje multimedij

 • loči različne vrste programskih orodij za »authoring«

 • se nauči enostavne uporabe enega programskega orodja za »authoring«

 • si ogleda že narejeno multimedijsko predstavitev – strukturo

 • Razvija natančnost, skrbnost pri delu s programskim orodjem.

  Ogled programskega orodja za »authoring«.

  Vaje s programskim orodjem.

 • obvlada eno od specialnih orodij za oblikovanje multimedij

 • razume delovanje orodja v vseh fazah

 •  

   

   

  Sprejem, priprava in obdelava osnovnih vhodnih podatkov

   

   

   

 • pozna specifičnosti osnovnih gradnikov multimedij

 • zna sprejeti podatke in jih pripraviti za integracijo v multimedia

 • definira osnovne gradnike multimedij in jih zna pripraviti za nadaljnjo obdelavo

 • prepozna različne formate

 • Razvija natančnost in strokovnost pri uporabi posameznih gradnikov multimedij.

  Simulacija postopka sprejema materialov.

  Besedilo

   

   

   

 • obvlada digitalizacijo besedila

 • obvlada pretvarjanje med različnimi formati besedil

 • zna opredeliti vhodni format za integracijo besedila v multimedia

 • obvlada osnovno delo z orodjem za obdelavo besedil

 • obvlada hipertekstne povezave

 • se nauči vseh postopkov sprejema in integracije besedila v multimedijski izdelek:

 • digitalizacije

 • konverzije

 • se nauči uporabljati programsko orodje za delo z besedili v fazah priprave besedila za multimedia

 • razume pomen hipertekstnih povezav in jih zna določiti in smiselno uporabiti

 • Razvija strokovnost pri delu z besedili.

  Delo z urejevalnikom besedil s poudarkom na pripravi besedila za integracijo v multimedijski izdelek.

  Zvok

   

   

   

 • zna posneti zvok

 • pozna različne načine snemanja

 • obvlada digitalizacijo zvoka

 • obvlada pretvarjanje med različnimi formati zvoka

 • zna opredeliti vhodni format za integracijo zvoka v multimedia

 • obvlada osnovno delo z orodjem za obdelavo zvoka

 • razume pomen kvalitete digitalnega zvoka

 • se nauči vseh postopkov sprejema in integracije zvoka v multimedijski izdelek:

 • digitalizacije

 • konverzije

 • se nauči uporabljati programsko orodje za delo z zvokom v fazah priprave zvoka za multimedia

 • se nauči pripraviti zvok v različni kvalitetah

 • Razvija natančnost pri obdelavi zvoka in pri pripravi zvoka v različnih kvalitetah.

  Delo s programskim orodjem za obdelavo zvoka.

  Digitalizacija.

  Obdelava in konverzija v ustrezen format za nadaljnjo obdelavo.

  Slikovni material in računalniška grafika

   

   

   

 • obvlada digitalizacijo slik

 • pozna različne formate stiskanja zapisa slik

 • obvlada pretvarjanje med različnimi formati slik

 • zna opredeliti vhodni format za integracijo slike v multimedia

 • se nauči vseh postopkov sprejema in integracije slike v multimedijski izdelek:

 • digitalizacije

 • konverzije

 • Razvija natančnost pri obdelavi zvoka in pri pripravi slik v različnih kvalitetah.

  Obdelava slikovnega materiala in pretvarjanje formatov v ustreznem programskem orodju.

 • obvlada osnovno delo z orodjem za obdelavo slik

 • razume razlike med kvaliteto digitalnega in analognega zapisa slike

 • se nauči uporabljati programsko orodje za delo s slikami v fazah priprave slikovnega materiala za multimedia:

 • vektorsko grafiko

 • točkovno grafiko

 • se nauči pripraviti sliko v različnih kvalitetah

 •  

  Opredelitev vhodnega in izhodnega formata za nadaljnjo obdelavo.

  Nadzorovanje kvalitete zapisa.

  Animacija

   

   

   

 • obvlada osnovno delo z orodjem za izdelavo animacij

 • zna opredeliti vhodni format za integracijo animacije v multimedia

 • zna narediti enostavno animacijo besedila, objekta

 • se nauči osnovne uporabe programskega orodja za animacijo

 • izdela enostavno 2D animacijo

 • pripravi animacijo za multimedijsko oblikovanje v programskem orodju za »authoring«

 • pozna princip 3D animacije

 • si ogleda strukturo že narejene animacije

 • Se zaveda strokovnosti in razvija ustvarjalnost.

  Izdelava enostavne animacije s programskim orodjem.

  Video

   

   

   

 • obvlada digitalizacijo videa

 • obvlada pretvarjanje med različnimi formati

 • pozna različne standarde za stiskanje videa

 • razume razlike v kvaliteti digitalnega in analognega zapisa videa

 • se nauči osnovnega dela z digitalnim videom in pozna in razlikuje:

 • pretvarjanje

 • stiskanje formatov

 • velikost

 • uporabi programska orodja za izdelavo različnih formatov videa

 • pripravi video za različne nosilce: zgoščenko, internet, DVD

 • pozna pomen kvalitete pri pripravi digitalnega zapisa videa

 • zna izbrati različne nastavitve kodiranja

 • Pozna občutek za odgovornost in kvaliteto pri izdelavi video izdelka.

  Določitev formata, ustreznega za nadaljnjo obdelavo in pretvarjanje.

  Izbira in nastavitev stiskanja.

  Kontrola kvalitete na različnih nosilcih.

  Multimedia in internet

   

   

   

 • pozna specifičnosti oblikovanja spletnih multimedij

 • utrdi značilnosti interneta

 • zna uporabiti ustrezne formate besedil, zvoka, slike, animacije in videa za internet

 • pozna način delovanja multimedij v spletu

 • pozna orodja za multimedia v spletu

 • zna opredeliti formate in pristopiti k oblikovanju multimedij v spletu

 • se nauči pripraviti ustrezne formate in optimalizirati materiale za uporabo na spletu, kot so: slike, zvok, video, animacija

 • pozna orodja za izdelavo in pregledovanje spletnih strani

 • utrdi in poglobi jezik HTML

 • utrdi značilnosti delovanja interneta:

 • www strežniki

 • www odjemalec

 • Razvija strokovnost in se zaveda pomembnosti različnih tehnologij.

  Ogled multimedijske predstavitve na internetu.

  Načrtovanje izdelave in ocena stroškov

   

   

   

 • razume celoten proces izdelave multimedij

 • zna izbrati programsko in strojno opremo

 • zna načrtovati vsa potrebna dela za izdelavo posameznih multimedij

 • zna oceniti čas trajanja izdelave in stroške, ki bodo nastali

 • zna časovno opredeliti, kdaj nastopi posamezna faza dela

 • zna organizirati, načrtovati in spremljati projekt izdelave multimedij

 • izdela načrt nalog za konkreten multimedijski izdelek

 • zna samostojno izbrati ustrezna programska orodja za izdelavo multimedij

 • se nauči oceniti čas trajanja posamezne faze izdelave multimedij

 • izdela kontrolni list za spremljanje izdelave multimedij

 • spremlja načrtovane naloge

 • Se zave odgovornosti pri načrtovanju izdelka.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Vaje iz načrtovanja in spremljanja nalog in urejanja dokumentacije.

  Oblikovanje strukture

   

   

   

 • zna narediti enostavno strukturo multimedij glede na zastavljene cilje

 • zna oblikovati uporabniški vmesnik glede na predlogo oblikovalca

 • pozna pomembnost načrtovanja uporabniškega vmesnika glede na ciljno publiko

 • nariše in napiše enostavno strukturo za izdelavo multimedij – skico, diagram

 • naredi skico uporabniškega vmesnika

 • se zaveda načrtovanih ciljev pri izdelavi osnutka na papirju

 • preveri, če je načrtovana struktura izdelana v skladu z zastavljenimi cilji

 • Razvija ustvarjalnost pri oblikovanju strukture za multimedijski izdelek.

  Razvija občutek za odgovornost.

  Vaje iz oblikovanja strukture.

  Risanje idejnih zamisli.

  Izdelava multimedij

   

   

   

 • zna izdelati enostavno multimedijsko predstavitev v enem izmed programskih orodij za izdelavo multimedij (authoring)

 • obvlada programsko orodje za »authoring«

 • zna uporabiti vse osnovne gradnike multimedij

 • razume pomen testiranja izdelka ob izdelavi multimedij

 • zna smiselno uporabiti interakcijo v multimediah

 • obvlada iskanje napak pri delovanju multimedij

 • samostojno izdela enostavno multimedijsko predstavitev

 • pri izdelavi uporabi programsko orodje za »authoring«

 • pri izdelavi predstavitve uporabi vse osnovne gradnike multimedij

 • uporabi interakcijo

 • med in po izdelavi izdelek preskusi in odpravi morebitne napake

 • Razvija občutek za skupinsko delo, vztrajnost.

  Izdelava multimedijske predstavitve v programskem orodju za »authoring«.

  Integracija osnovnih gradnikov multimedij.

  Preskušanje izdelka.

  Izdelava multimedij za www

   

   

   

 • obvlada programsko orodje za izdelavo multimedij na spletu

 • pozna različne standarde za oblikovanje spletnih strani

 • samostojno izdela enostavno multimedijsko predstavitev za splet

 • pri izdelavi uporabi programsko orodje za izdelavo spletnih strani

 • Razvija vztrajnost in natančnost.

  Izdelava multimedijskih spletnih strani.

 • zna izdelati multimedijsko spletno predstavitev

 • pri izdelavi predstavitve uporabi vse osnovne gradnike multimedij

 • med in po izdelavi izdelek preskusi

 • odpravi napake

 •    

  Distribucija multimedijskega izdelka

   

   

   

 • zna zapisati multimedia na zgoščenko

 • pozna standarde zgoščenk

 • zna postaviti spletno predstavitev na spletni strežnik

 • pozna ostale možnosti zapisovanja na zgoščenke (DVD)

 • zna arhivirati

 • zna spremljati aktualne medije za distribucijo

 • se nauči uporabljati zapisovalec zgoščenk

 • razlikuje med različnimi standardi zgoščenk

 • se nauči publicirati spletno predstavitev na spletni strežnik

 • pozna DVD standard in njegove prednosti

 • se nauči arhivirati

 • samostojno izdela zgoščenko s svojo multimedijsko predstavitvijo

 • Razvija odgovornost pri izdelavi končnega izdelka.

  Izdelava cd-rom-a.

  Prenos spletne predstavitve na spletni strežnik.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, izdelek),

 • ustno.

  Potreben je nadzor pri delu z računalnikom, ocenjuje se sposobnosti uporabe računalnika v praksi.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • opredelitev multimedij

 • Osnove grafičnih procesov

 • komuniciranje ali sporazumevanje

 • programska oprema za izdelavo multimedij

 • Fotografija in videotehnika

 • osnove videotehnike

 • produkcija

 • oblikovanje enostavnih multimedij

 • osnove računalništva

 • Informatika

 • grafični operacijski sistem

 • oblikovanje besedil, preglednic

 • orodje za predstavitev

 • sprejem, priprava, obdelava osnovnih vhodnih podatkov

 • besedila

 • slikovni material

 • izdelava multimedij

 • Grafično oblikovanje

 • tipografsko oblikovanje

 • računalniške platforme

 • strojna oprema za multimedia

 • programska oprema za multimedia

 • splošna programska - pisarniška orodja za pripravo multimedij

 • Digitalna tipografija in reprodukcija

 • računalniška grafika

 • računalniška grafika in osnove stavljenja

 • računalniška grafika in oblikovanje

 • stavljenje in prelom