SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

OSNOVE GRAFIČNIH PROCESOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

35

140

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

105

35

140

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna vlogo in pomen različnih komunikacijskih medijev,

 • seznani se z najnovejšimi multimedijskimi tehnologijami in tehnikami,

 • pozna naravoslovne zakonitosti v grafičnih procesih,

 • razume različne tehnike mešanja barv in njih uporabe v praksi,

 • informativno pozna osnove fotografije,

 • pozna vlogo reprodukcije in simuliranja barv,

 • pozna tiskarske tehnike,

 • pozna tehnološke procese v dodelavi,

 • informativno pozna procese grafične priprave,

 • nauči se uporabljati strokovno terminologijo in literaturo,

 • pozna vrednote, kot so natančnost, estetski čut, odgovornost, čistost, skupinsko delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Komuniciranje ali sporazumevanje

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • pozna različna sredstva za zvočno komuniciranje

 • pozna in loči različna sredstva za vizualno komuniciranje

 • pozna različna kombinirana komunikacijska sredstva

 • pozna razvoj in pomen različnih komunikacijskih sredstev

 • opiše posamezne predstavnike za zvočno komuniciranje: jezik, neposredni govor, telefonijo (analogno, digitalno in mobilno) in radio

 • opiše posamezne predstavnike za vizualno komuniciranje: risbe in slike, razloži pomen pisave, razume pojem fotografije in halografije, zave se pomena in uporabe telefaksa, e-pošte in tiska

 • ponazori prednosti sredstev za kombinirano komuniciranje in jih zna našteti, razlikuje med posameznimi komunikacijskimi sredstvi: TV, videoskopija, optične plošče, telematika, teletekst, teledata, internet, ISDN, sateliti in multimedia

 • definira uporabo in pomen posameznih komunikacijskih predstavnikov, pozna najnovejše tehnike komuniciranja

 • Se zave inovativnosti, prednosti in zanesljivosti posameznih komunikacijskih sredstev.

  Osvaja strokovnost in terminologijo.

  Zave se pomembnosti novih tehnologij.

  Ogleda si in spozna vsakdanja komunikacijska sredstva.

  Naravoslovne zakonitosti

   

   

   

  Barve in toni, barvni učinki in občutki

   

   

   

 • pozna naravo svetlobe

 • razume zaznavanje barv in tonov

 • razume aditivno in subtraktivno mešanje barvnih dražljajev

 • poznajo optično mešanje barvnih valenc

 • zna opisovati barve, pozna vlogo in pomen barvnih kart in barvnih atlasov

 • razloži naravo svetlobe

 • razloži fiziološko sposobnost zaznavanja barv in tonov človeškega očesa, loči med barvnim dražljajem, učinkom in vtisom, razume metamerizem, zna razložiti videnje posamezne barve pri različni svetlobi

 • opiše aditivno mešanje in razloži njegovo uporabo v praksi

 • razloži subtraktivno mešanje in razloži njegovo uporabo v praksi, razlikuje med pokritnimi in transparentnimi barvami

 • razloži, pod kakšnimi pogoji nastane optično mešanje

 • definira nastanek novih barvnih dražljajev na osnovi optičnega mešanja in ga povezuje s praktičnimi primeri

 • uporablja barvne karte, barvne atlase in barvne zbirke

 • Osvaja strokovnost, pridobiva občutek za opazovanje.

  Se zave potrebe po strokovnem znanju.

  Pozna potrebo po uporabi barvnih kart.

  Praktično simulira aditivno mešanje z različnimi izvori svetlobe in na računalniških monitorjih; pripravi svoje izdelke za optično mešanje.

  Izbiranje in opisovanje barv s pomočjo katalogov.

  Barvna metrika

   

   

   

 • pozna različne barvne prostore

 • črno-bela reprodukcija barv

 • razume osnovne procese v fotografski tehnologiji

 • pozna analogno (klasično) in digitalno fotografijo

 • pozna razliko med posameznimi barvnimi prostori, nauči se uporabljati instrumenta za merjenje

 • razloži pojem tona in načine simuliranja barv v črno-beli tehniki; zna razložiti reakcijo pri osvetljevanju filma, opiše dogajanje pri razvijanju in fiksiranju

 • razlikuje med klasično in digitalno fotografijo, razloži fotokemijo in fotomehaniko klasične fotografije, loči med posameznimi vrstami predlog, pozna prednosti in slabosti posameznih tehnik

 • Pozna prednosti novih tehnologij.

  Se zave potrebe po strokovnem znanju.

  Meritve barv.

  Izdelava klasične in digitalne fotografije.

 • pozna različne tiskarske tehnologije

 • pozna različne analogne tiskarske tehnike

 • opiše razliko med kopirno in tiskarsko tehniko, loči med posameznimi tiskarskimi tehnikami, pozna razliko med tiskovnimi in prostimi površinami, pozna obliko in lastnosti posameznih tiskovnih elementov, zna razložiti lastnosti hidrofilnosti in oleofobnosti

 •  

  Ogled tiskovnih form različnih tiskarskih tehnik.

 • pozna digitalno tiskarsko tehniko

 • pozna amplitudno in frekvenčno rastriranje

 • razloži osnovo kopirne in digitalne tehnologije

 • opiše raster, pozna razliko med klasičnim in frekvenčno moduliranim rastrom; pozna namen PostScript jezika, razloži prednosti, ki jih ponuja frekvenčno moduliran raster; pozna osnove modeliranja tonskih vrednosti pri klasičnem in frekvenčno moduliranem rastru

 •    

  Trikromatska reprodukcija barv

   

   

   

 • razume trikromatsko tehnologijo simuliranja barv

 • razume pomen različnih fotonaprav v različnih tehnikah

 • pozna osnove barvne fotografije

 • obnovi znanje subtraktivnega mešanja

 • informativno pozna digitalno fotografijo, razume načelo pridobivanja digitalne fotografije

 • pozna (informativno) televizijsko tehnologijo in razume njene osnove

 • pozna tiskarske tehnike

 • razdeli posamezne tiskarske tehnike in opiše njihove osnovne značilnosti

 • pozna reprodukcijo in simuliranje barv

 • obnovi znanje o subtraktivnem mešanju in o metamerizmu

 • razloži pomen slojev fotografskega materiala v fotografiji

 • razloži pomen snemalnih cevi v TV kamerah

 • razloži pomen fotonaprav v tisku

 • zna sistematično razdeliti tiskarske tehnike in razlikovati med njihovimi tiskovnimi značilnostimi, primerja posameznime tehnike

 • opiše sestavo trikromatskega fotomateriala, razume občutljivost posameznih slojev v fotomaterialu in njihovo kasnejšo obarvanost, predstavlja si osvetljevanje, ČB razvijanje, barvno razvijanje in slabitev, razume izdelavo barvnih diapozitivov in barvnih fotografij z negativ/ pozitiv tehnologijo

 • opiše sestavo trikromatskega zaslona in nastanek barvnih valenc na zaslonu

 • Osvaja inovativnost, razvija ekološko zavest.

  Izdelava barvnih izvlečkov.

  Izvedba kromogenega razvijanja.

  Izdelava digitalne fotografije in prenos le- te na računalnik.

  Ogled trikromatskega televizijskega ekrana.

   

 • opiše tehnike: visokega tiska, globokega tiska, ploskega tiska, propustnega tiska, kapljičnega tiska, laserskega tiska, digitalnega tiska

 •    

  Barvni tisk

   

   

   

 • pozna:

 • fotomehanično tehnologijo

 • elektronsko tehnologijo

 • trikromatski globoki tisk

 • trikromatsko načelo simuliranja in črna barva

 • razloži selektivno absorpcijo na primarnih tiskarskih barvah

 • pojasni pojem ostrine in ločevanja detajlov

 • opiše vlogo črne barve pri trikromatskem načelu simuliranja

 • Razvija natančnost in inovativnost, se zave potrebe po strokovnem znanju.

  Pregled različnih vzorcev.

  Tiskarski tehnike

   

   

   

 • pozna delovne operacije:

 • tiskovni tlak

 • ravno – ravno

 • ravno – okroglo

 • okroglo – okroglo

 • pojasni ( podrobneje) posamezne tehnike tiska, zna sistematično razdeliti tiskarske tehnike in tiskarske stroje v posamezne skupine, razložiti posamezne značilnosti tiskarskih strojev, tiskovne lastnosti

 • Razvija natančnost, strokovnost.

  Navaja se na strpnost pri delu.

  Razvija natančnost in inovativnost.

  Ogled posameznih strojev.

  Ogled posameznih strojev; pregled različnih vzorcev.

 • razume značilnosti tiskarskih strojev in odtisov

 • razloži funkcijo tiskovnega tlaka, prednosti in slabosti posameznih tiskovnih geometrij

 • razume pojem črkovna črta

 • opiše značilnosti posameznih strojev in odtisov

 •    

  Grafični procesi v dodelavi

   

   

   

 • pozna posamezne tehnološke procese v dodelavi

 • razumeposamezne tehnološke procese pri dodelavi in oplemenitenju

 • loči, prepozna, razlikuje osnovne grafične proizvode in njihove značilnosti: plakati, razglednice, etikete, časopisi, prospekti, obrazci, koledarji, revije, brošure, knjige, embalaža

 • pojasni posamezne tehnološke procese pri dodelavi in oplemenitenju

 • razloži in loči značilnosti tehnoloških procesov in jih zna razčleniti na tehnološke operacije glede na izdelek

 • ponazori osnovne operacije v razstavljanju, oblikovanju in sestavljanju

 • seznani se s pojmi, kot so: izrezovalna forma, izrezovalne linije, izrezovalni stroji

 • izbere vrste zgiba

 • Osvaja strokovnost, razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Pozna prednost novih tehnologij; se zave potrebe po strokovnem znanju.

  Pregled različnih vzorcev in posameznih tehnik, ogled knjigoveznice.

  Pregled različnih vzorcev.

  Pregled različnih vzorcev in posameznih tehnik, ogled knjigoveznice.

  Standardni formati

   

   

   

 • razume bistvo standardiziranih formatov

 • razlikuje vrste formatov, zlati rez

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Pregled različnih vzorcev standardnih formatov.

  Risanje zlatega reza.

  Medijska tipografija in reprografija

   

   

   

 • pozna tipografske in reprografske procese in različne vrste predlog

 • obvlada izdelavo stavka

 • loči med kemigrafskimi in mehaničnimi procesi

 • opiše fotomehanične procese

 • loči vrste tehnoloških procesov

 • opiše tipografski merilni sistem

 • razlikuje tehnike izdelave stavka in opiše tipografski merilni sistem

 • Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Spoznava prednosti novih tehnologij.

  Ogled tipometra.

  Merjenje s tipometrom

  Ogled posameznih tehnik.

  Reprotehnična modulacija

   

   

   

 • zna opisati reprodukcijsko kamero

 • razlikuje direktno in indirektno rastriranje

 • razloži tehniko reprodukcijske kamere in direktnega in indirektnega rastriranja

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

   

  Izdelava tiskovne forme

   

   

   

 • pozna:

 • klasični prelom

 • računalniški prelom

 • klasično montažo

 • elektronsko montažo

 • zna uporabiti različne tehnike izdelave tiskovne forme

 • Pozna prednosti novih tehnologij, se zave potrebe po strokovnem znanju.

   

  Fotoelektronski reprografski procesi

   

   

   

 • zna opisati svetlobni stavek, skenerje, klišografe

 • spozna elektronske reprografske proces

 •    

  Digitalno rastriranje

   

   

   

 • razume osnove digitalnega rastriranja

 • spozna digitalno rastriranje, loči med digitalnim in klasičnim rastriranjem

 •    

  VAJE IZ TISKA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Osnovne značilnosti mokrega ploskega tiska – ofsetnega tiska

  Dijak

  Dijak

   

 • zna opisati mehanizem nabarvanja v mokrem ploskem tisku

 • pozna temeljne delovne operacije in njihovo zaporedje

 • obvlada osnovne lastnosti tiskovnih in netiskovnih površin na tiskovni formi

 • razlikuje tiskovne in netiskovne površine

 • razume razloge za vlaženje

 • opiše razliko med mokrim in suhim ploskim tiskom

 • opazuje demonstracijo priprave tiskarskega stroja in tiskanja enostavne enobarvne tiskovine

 • Razvija delavnost, natančnost, estetski čut in motiviranost za pridobivanje praktičnih znanj s področja ofsetnega tiska.

  Osvaja strokovne pojme in strokovni jezik.

  Pridobi občutek lastne odgovornosti za varnost pri delu in odgovornost za varnost pri delu drugih učencev v skupini.

  Vaja: priprava osnovnih delovnih operacij.

  Demonstracija delovnih operacij na tiskarskem stroju.

  Tiskovni materiali

   

   

   

 • pozna gramaturo

 • pozna različne tiskovne materiale

 • pozna osnovna merilna orodja

 • zna našteti osnovne lastnosti tiskovnih materialov

 • razlikuje osnovne lastnosti tiskovnih materialov

 • zna razdeliti osnovne tiskovne materiale na papirje, kartone in lepenke

 • primerja druge tiskovne materiale, na katere tiskamo

 • pozna tiskovne materiale za tisk v različnih tiskarskih tehnikah in jih zna razdeliti

 • nauči se meriti z merilnimi orodji osnovne lastnosti tiskovnih materialov

 • Razvija vztrajnost in natančnost pri merjenju.

  Pridobi občutek za pravilno ravnanje z merilnimi orodji.

  Razvija pripadnost delovni skupini.

  Zave se pomembnosti in smiselnosti izmerjenih rezultatov.

  Vaja: meritve naslednjih lastnosti tiskovnih materialov: format, masa, debelina, površinska masa, prostorninska masa, vlažnost.

  Tiskarski stroji

   

   

   

 • pozna vlagalni sistem

 • pozna izlagalni sistem

 • pozna tiskovni člen

 • pozna barvni sistem

 • pozna vlažilni sistem

 • prepozna sestavne dele tiskarskega stroja

 • prepozna na tiskarskem stroju vlagalni, izlagalni in tiskovni člen

 • nauči se poimenovati sestavne dele vlagalnega in izlagalnega sistema

 • opiše vlogo tiskovnega, gumijevega in ploščnega valja

 • prepozna na tiskarskem stroju tiskovni, gumijev in ploščni valj

 • nauči se poimenovati valje v barvnem in vlažilnem sistemu

 • razloži zakaj potuje tiskovni material med tiskovnim in gumijevim valjem

 • Osvaja strokovno terminologijo.

  Oblikuje primeren poklicni odnos do tiskarskih strojev.

  Ogled oddelka ofsetnega tiska – tiskarne.

  Tiskarske barve in mešanje tiskarske barve po priloženi predlogi

   

   

   

 • zna razlikovati med pojmoma barva kot svetloba in barva kot snov

 • zna poimenovati osnovne barve za mešanje

 • zna analizirati in oceniti barvne predloge

 • pozna barvne zbirke (kataloge)

 • razlikuje osnovne, skalne in posebne nianse tiskarskih barv

 • zna odpirati pločevinke s tiskarsko barvo

 • nauči se mešanja tiskarske barve z lopatico

 • je sposoben korigirati nianso tiskarske barve

 • nauči se raztenjevanja tiskarske barve na tiskovni material

 • navaja se na vizualno vrednotenje dobljenih barvnih nians in pripravljenost za korekcije, če ugotovi neskladnost barvnih nians

 • Razvija natančnost in doslednost pri mešanju tiskarskih barv.

  Se zave pomena čistoče na delovnem mestu.

  Razvija delovno odgovornost.

  Se zave pripadnosti delovni skupini.

  Vaja: mešanje 10 barvnih vzorcev iz hks barvne zbirke in raztenjevanje na priložen tiskovni material.

  VAJE IZ DODELAVE

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Materiali in delovna sredstva

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • zna našteti in opisati primarne in sekundarne knjigoveške materiale

 • pozna načine štetja papirja

 • pozna orodja in stroje v ročni knjigoveznici

 • pozna osnovna pravila za varno delo z orodji in stroji

 • primerja materiale med seboj in jih razvršča glede na namen in pogostost uporabe

 • izbere ustrezen material za specifičen izdelek

 • preveri smer teka vlaken

 • osvoji tehnike štetja papirja

 • pozna knjigoveška orodja in obvlada delo z njimi

 • seznani se s predpisi o VPD in jih upošteva pri rokovanju z delovnimi sredstvi

 • Se zave strokovnosti pri izbiri ustreznega materiala.

  Razvije čut za varčno uporabo materialov.

  Pozna pomen predhodnega načrtovanja dela pred izbiro materiala.

  Naredi kvalifikacijo materialov.

  Na različne načine preverja smer teka vlaken.

  Kartotečna škatla

   

   

   

 • zna izbrati material za škatlo

 • pozna tehnološke postopke za izdelavo škatle

 • zna izdelati škatlo

 • izbere ustrezen material, nareže potreben material na lepenčnih škarjah

 • si pripravi lepilo za sestavo škatle

 • zlepi sestavne dele iz lepenke in škatlo prevleče s prevlečnim materialom

 • Razvija občutek za ustvarjalnost.

  Se zave pomena varčevanja z materialom.

  Razvije občutek za natančnost in ustvarjalnost.

  Naredi kartotečno škatlo.

  Brošura

   

   

   

 • pozna razliko med mehko in trdo vezano knjigo

 • razlikuje trdo in mehko vezano knjigo

 • razloži osnovne faze dela pri ročni izdelavi brošure

 • si pripravi papir, lepilo in karton

 • Razvija občutek za natančnost.

  Se zaveda odgovornosti pri rokovanju z orodji in stroji.

  Izdela knjižni blok, ki je v hrbtu polepljen z lepilom.

 • zna našteti tehnološke operacije za ročno izdelavo brošure, obvlada izdelavo knjižnega bloka, zna opisati postopek šivanja z žico

 • izdela KB

 • opazuje šivanje kartonskih platnic s KB-om na šivalnem stroju z žico

 • opazuje obrez KB-a na rezalnem stroju

 • Razvija občutek za varčevanje z materiali.

  Na lepenčnih škarjah nareže kartonske platnice na točen format.

  Mapa

   

   

   

 • zna izbrati in narezati ustrezen material za mapo

 • pozna postopek izdelave

 • izbere ustrezen material

 • nareže material na lepenčnih škarjah

 • sestavi dele mape s pomočjo lepila v celoto

 • razvija ročne spretnosti pri izdelavi vogalov

 • Razvija čut za natančnost, čistost, ustvarjalnost.

  Zaveda se pomembnosti varstva pri delu.

  Izdela mapo, prevlečeno v celo platno.

  Embalažerstvo

   

   

   

 • pozna izsekovalno orodje in materiale, iz katerih je narejeno

 • pozna njegov namen

 • razume postopek izdelave izsekovalnega orodja

 • zna narisati načrt za plašč škatle

 • opiše izsekovalno orodje in pozna tehnološki postopek, po katerem je orodje narejeno

 • na podlagi modela razloži pomen izsekovalnega orodja

 • opazuje postopek izdelave izsekovalnega orodja

 • izbere vse potrebne parametre za načrt in nariše plašč za škatlo

 • Razvija občutek za natančnost.

  Se zave pomena vztrajnosti.

  Izdela načrt za izdelavo izsekovalnega orodja za plašč škatle.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zvočno sporazumevanje

 • Fizika

 • valovanje in zvok

 • vizualno ali videokomuniciranje

 • Slovenski jezik

 • razvoj jezika

 • kombinirano komuniciranje

 • Informatika

 • informatika

 • barve in toni

 • Fizika

  Grafično oblikovanje

  Digitalna tipografija in reprodukcija

 • svetloba

 • barvni krog

 • barvno mešanje

 • barvna metrika

 • Fotografija in videotehnika

 • barvni prostori

 • črno-bela reprodukcija barv

 • Fotografija in videotehnika

  Digitalna tipografija in reprodukcija

  Praktični pouk

 • fotografija

 • barvno mešanje

 • rastriranje

 • trikromatska reprodukcija barv

 • Informatika

  Praktični pouk

 • računalniški zasloni

 • tiskarski stroji

 • barvni tisk

 • tiskarske tehnike stroji in rotacije

 • grafični procesi v dodelavi

 • Praktični pouk

  Osnove grafičnih procesov – vaje

 • barvni tisk

 • tiskarske tehnike

 • tehnološki procesi v dodelavi

 • standardni formati

 • medijska tipografija in reprografija

 • izdelava stavka

 • reprotehnična modulacija

 • izdelava tiskovne forme

 • Digitalna tipografija in reprodukcija

  Praktični pouk

 • formati papirja

 • predloge

 • tipografski merilni sistem

 • rastriranje

 • prelom