SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

 

140

140

3.

 

175

175

4.

 

204

204

skupaj

 

519

519

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • obvlada tehnološke operacije v grafični pripravi,

 • pozna materiale in sredstva v tipografiji in reprodukciji,

 • pozna načine delovanja posameznih sistemov in orodij,

 • izdela načrt dela in po njem delo tudi opravi,

 • uporabi teoretično znanje pri oblikovanju besedila in slike,

 • zna uporabljati programsko opremo za obdelavo besedila in slike,

 • se usposobi za delo z vhodnimi in izhodnimi napravami,

 • pozna standarde kakovosti,

 • opravi kontrolo kvalitete svojega izdelka in izvede korekturo,

 • obvladuje strokovni jezik,

 • se usposobi za uporabo strokovne literature,

 • se zaveda pomena doslednosti in natančnosti pri izvajanju nalog,

 • varčno, skrbno in varno uporablja materiale in sredstva za delo.

  Vsebine multimedijskega oblikovanja:

 • pozna računalniške naprave za izvajanje multimedij (večpredstavnosti),

 • pozna računalniške standarde in postopke za izvajanje multimedij,

 • nauči se načrtovati izdelavo multimedij,

 • nauči se izdelovati multimedijsko predstavitev,

 • nauči se spremljati in preskusiti postopek izdelave multimedij,

 • se nauči komunicirati z naročniki,

 • upošteva načela varčnosti pri izdelavi multimedij v vseh stopnjah dela,

 • razvija sposobnost za praktično delo,

 • zna izdelati dokumentacijo.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  DIGITALNA TIPOGRAFIJA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

 • obvlada pravila za varno delo

 • seznani se z opremo in materiali v učilnici

 • opiše pravila za varno delo v učilnici

 • Pozna potrebo po varnem in odgovornem delu.

  Oblikuje pozitiven odnos do šolske opreme.

  Ogled učilnice in orodja v njej.

 • obvlada tipografski merilni sistem

 • opiše merski sistem, ki se uporablja v grafiki

 • s tipometrom izmeri velikosti črk

 • s tipometrom izmeri medvrstični razmik

 • Zave se potrebe po natačnem delu pri meritvah.

  Meritev s tipometrom.

 • zna izdelati zrcalo

 • nariše eno- in večstolpno zrcalo po podatkih

 • nariše strani v listu knjige

 • prelomi oziroma oblikuje strani

 • nariše montažni načrt

 • opravi korekturo in popravke

 •    

 • zna izdelati montažo

 • pripravi gradivo za delo

 • nariše skico montaže

 • izdela montažo

 • opravi korekturo in popravke

 • Oblikuje odnos do varčnega dela z materiali.

  Izdelava montaže na montažni mizi.

 • obvlada korekturo

 • našteje in opiše pomen korekturnih znakov

 • opravi korekturo besedila

 • Pridobiva občutek za natančno delo.

  Opravi korekturo svojega izdelka.

 • pozna strojno opremo

 • opiše pravilno delo za računalnikom

 • našteje vhodne enote

 • pozna osnovne naloge in delovanje vhodnih enot

 • razloži osnovno načelo delovanja računalnika

 • našteje izhodne enote

 • pozna osnovne naloge in delovanje izhodnih enot

 • obnovi delovanje mrežne povezave računalnikov

 • Oblikuje pozitiven odnos do šolske opreme.

  Usposobi se za varno in odgovorno delo na računalniški opremi.

  Ogled učilnice in naprav v njej.

 • obvlada operacijski sistem (Windows 95)

 • predstavi uporabo miške in tipkovnice

 • razloži delo z okni

 • predstavi predmete na namizju

 • Navaja se na delo na računalniku.

  Usposobi se za samostojno delo.

  Delo z računalnikom.

   

 • priredi si namizje za delo

 • prikaže delo z raziskovalcem

 • našteje vgrajene programe in opiše njihovo funkcijo

 •    

 • pozna delo s programskim orodjem, ki je namenjeno risanju (CorelDraw)

 • opiše osnovno programsko okno

 • na kratko opiše orodja za delo

 • razloži uporabo menijev

 • nastavi stran

 • uporabi posamezna orodja

 • spremeni lastnosti že narisanih objektov

 • nariše nove objekte

 • uporabi različne efekte

 • izpiše izdelano stran

 • Razvija občutek za ustvarjalnost pri izdelavi novih objektov.

  Delo z računalnikom: uporaba tiskalnika.

 • zna oblikovati besedilo (CorelDraw)

 • pozna črke po velikosti in obliki

 • po predlogi napiše in oblikuje besedilo

 • opravi korekturo

 • samostojno oblikuje besedilo

 • Navaja se na delavnost.

  Delo z računalnikom: izdelava korekture.

 • zna oblikovati zaščitni znak (CorelDraw)

 • izdela skico za oblikovanje zaščitnega znaka

 • izbere črke

 • izdela znak po skici

 • izpiše stran na tiskalniku

 • opravi korekturo

 • Pozna pomen predhodnega načrtovanja dela.

  Razvija ustvarjalnost pri izdelavi zaščitnega znaka.

  Delo z računalnikom: risanje skic.

 • pozna delo z programskim orodjem, ki je namenjeno oblikovanju besedila (QuarkXPress)

 • pojasni uporabnost programskega orodja

 • opiše osnovno programsko okno

 • razloži in predstavi uporabo menijev

 • opiše in predstavi delo z orodji

 • napiše in oblikuje besedilo

 • izdela nov stil besedila

 • izdela večstolpni stavek

 • poveže med seboj več besedilnih okvirjev

 • razvrsti več različnih elementov

 • naredi slikovni okvir in vnese sliko

 • izdela vzorčno stran

 • pripravi dokument za tiskanje

 • natisne izdelan dokument

 • Razvija strokovnost.

  Usposobi se za natančno delo.

  Delo z računalnikom: uporaba tiskalnika.

 • zna oblikovati akcidenčne tiskovine (vizitka, pisemska glava, račun, dobavnica, naročilnica, kuverta, oglas, plakat, vabilo, spored, vstopnica, izkaznica, diploma,katalog, jedilni list, koledar)

 • za vsako od tiskovin opravi naslednje naloge:

 • izdela osnutek za tiskovino

 • izbere format

 • izbere črke in mešanje pisave

 • uporabi dve ali več barv

 • oblikuje tiskovino

 • po potrebi uporabi programsko orodje za risanje

 • natisne izdelan dokument

 • opravi korekturo

 • Zave se pomembnosti oblikovanja.

  Navaja se na natančno delo.

  Delo z računalnikom:

 • risanje osnutkov,

 • izdelava korekture,

 • uporaba tiskalnika.

 • pozna oblikovanje razčlenjenega besedila

 • prikaže izdelavo izpikčanih vrst

 • izdela kazalo

 • po predlogi izdela primer matematičnega, fizikalnega in kemijskega stavka

 • Razvija poklicno in osebno odgovornost za delo.

  Delo z računalnikom: delo po predlogi.

 • zna oblikovati tabelarični stavek

 • izbere črke in črte

 • določi velikost črk

 • uravna besedilo po višini

 • oblikuje knjižno tabelo

 • izdela obrazec in formular

 • izdela tabelarično preglednico

 • Oblikuje pozitiven odnos do dela.

  Zaveda se pomena natančnosti in zanesljivosti pri delu.

  Delo z računalnikom.

 • zna oblikovati knjigo

 • izdela besedilo na disketi, ki je urejeno in postavljeno v enem od urejevalnikov besedil

 • pripravi besedilo za uvoz v programsko orodje

 • določi format knjige in stavka

 • nariše zrcalo in lego strani

 • oblikuje naslovno polo, predgovor, kazalo, uvod, naslove poglavij in podpoglavij, inicialke, začetne in končne strani samostojnih poglavij, paginacijo, opombe in marginalije

 • besedilo prelomi po straneh

 • Pridobiva željo po lastnem oblikovanju.

  Oblikuje pozitiven odnos do dela.

  Je motiviran za delo.

  Pridobiva delavnost.

  Delo z računalnikom:

 • risanje načrta,

 • izdelava korekture,

 • uporaba tiskalnika.

 • zna oblikovati časopis

 • izbere format za časopis

 • določi širino stolpcev in njihovo širino

 • nariše zrcalo

 • oblikuje glavo časopisa

 • izdela osnovne strani

 • oblikuje paginacijo

 • določi in izdela osnovne stile besedila

 • izdela ilustrirane časopisne strani

 • Pridobiva željo po lastnem oblikovanju.

  Pridobiva delavnost.

  Razvija strokovnost.

  Delo z računalnikom:

 • risanje načrta,

 • izdelava korekture,

 • uporaba tiskalnika.

 • pozna oblikovanje revije

 • glede na zvrst revije izbere format

 • določi širino stolpcev in njihovo širino

 • nariše zrcalo in izdela osnovne strani

 • oblikuje paginacijo

 • določi in izdela osnovne stile besedila

 • Pridobiva željo po lastnem oblikovanju.

  Oblikuje pozitiven odnos do dela.

  Delo z računalnikom:

 • risanje načrta,

 • izdelava korekture,

 • uporaba tiskalnika.

 • Projektno delo

   

   

   

 • izdela načrt za reševanje problema

 • obnovi določena znanja

 • povezuje različna strokovna področja

 • samostojno rešuje nove naloge

 • Razvija čut za samostojno delo.

  Razvija čut za ustvarjalnost.

  Razvija čut za raziskovalno delo.

  Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Delo poteka pod vodstvom mentorja.

  Pripravi pisno poročilo.

  DIGITALNE REPRODUKCIJE

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Predloge

  Dijak

  Dijak

   

 • zna razvrstiti predloge po vsebini in obliki

 • zna razvrstiti predloge glede na različne kontrastne obsege in reprodukcijske sposobnosti

 • nauči se opremiti predlogo za predajo v proizvodni proces

 • izdela različne vrste predlog, jih med seboj primerja in razvršča po obliki in vsebini, pozna različne nosilce, ki se uporabljajo za predloge

 • se nauči ceniti predlogo in določiti njeno reprodukcijsko zmožnost za kvalitetno reprodukcijo, razlikuje predloge po različnem kontrastnem obsegu in jih rangira po stopnjah

 • se nauči izračunavati različne velikosti reprodukcije, v %, diagonali, grafično, š:v=š1:v1 in uporabljati različna merila za izmero velikosti, izriše različne izreze, ki se zajamejo na predlogi, zaščiti predlogo pred mehanskimi poškodbami

 • Razvija natančnost, osebno odgovornost, delovno odgovornost in estetski čut.

  Ročno izdela različne vrste predlog, poišče objekte, ki so primerni za predloge.

  Fotomateriali

   

   

   

 • pozna različne vrste fotomaterialov

 • pozna delitev fotomaterialov po formatih, splošni občutljivosti in barvni občutljivosti

 • zna pravilno rokovati s fotomaterialom in ga optimalno izkoriščati

 • pozna različne fotomateriale, jih prepoznava in primerja med seboj, sposoben je prepoznati svetločutne sloje od nosilca, ogleda si originalno embalažo in pozna načine odpiranja in hranjenja fotomaterialov

 • razlikuje med različnimi formati v polah, zvitkih in prepozna splošne podatke, ki so navedeni na embalaži, pregleda navodila proizvajalca in upošteva njihova priporočila za optimalno uporabo, izdela pregledno tabelo za formate v polah in zvitkih

 • Se zaveda strokovnosti pri izboru materiala.

  Razvija varčen in skrben odnos do fotomateriala, goji poklicno odgovornost.

  Ogled sestave fotomateriala na mikroskopu.

   

 • se nauči pravega delovnega pristopa pri rabi materiala, uporabi pravilno barvo delovne svetlobe in določeno jakost svetlobnega telesa, vadi optimalno izkoriščanje fotomateriala glede na velikost reprodukcije, izvede vlaganje fotomateriala v različne naprave in aparate

 •    

  Kemična obdelava fotomaterialov

   

   

   

 • pozna kemične pripravke, ki so potrebni za postopek obdelave

 • zna krmiliti napravo za kemično obdelavo

 • pozna kontrolo kvalitete in medobratovalno vzdrževanje

 • se nauči nastaviti pravilna razmerja med posameznimi kemičnimi substancami in varnega ravnanja ter hranjenja kemičnih preparatov, izdela navodilo za uporabo kemičnih pripravkov po priloženi deklaraciji proizvajalca

 • pozna napravo za kemično obdelavo fotomaterialov, izbriše tehnično skico, analizira krmilni sistem, izvede zagon in ustavitev naprave, meri časovni termin prehoda fotomateriala skozi napravo, izvede test kvalitete s pomočjo testnega klina

 • razume pomen ponovljivosti dobljenih rezultatov, primerja dobljene rezultate in skrbi, da se regeneracijski postopek pravilno odvija

 • Pozna pomembnost operacije v celotnem postopku.

  Prebuja ekološko zavest in razvija sposobnosti, ki so potrebne za timsko delo.

  Izdelava recepture po navodilih, risanje tehnične skice aparata.

  Organizacija dela na sistemu grafične priprave

   

   

   

 • zna opisati vlogo vseh sklopov in podsistemov, ki so povezani v zaključeno celoto

 • pozna splošne zakonitosti in postopke na posameznih delovnih mestih, ki so potrebni za nemoteno opravljanje delovnih operacij

 • opiše naloge posameznih delovnih enot in njihovo funkcijo pri celotnem sistemu digitalne obdelave:

 • vhodne enote za vnos ali konverzijo besedil

 • skenerji - bobnasti, ploskovni

 • barvna reprofotografija in korektura

 • prelom in oblikovanje strani

 • elektronska montaža/impositioning

 • mrežna povezava in OPI

 • izhodne enote za papir – film ali tiskovno formo

 • zapisovanje datotek na različne prenosne

 • pomnilnike

 • opiše postopek dela na sistemu in posameznih delovnih mestih, ima predstavo o prenosu in hranjenju datotek na posameznih orodjih in jih pravilno prerazporeja, se nauči pisati delovno poročilo in meriti porabljen čas

 • Razvija občutek odgovornosti, strokovnosti in pozna pomen in povezanost različnih delovnih operacij.

  Izdelava poročila o sestavi sistema.

  Skeniranje

   

   

   

 • pozna bobnasti in ploskovni skener

 • opiše glavne lastnosti naprave in načelo delovanja, pregleda navodilo za uporabo in se uri za izvedbo procesa skeniranja

 • Se zave pomembnosti pravilne izvedbe delovne operacije glede

  Izdelava opisa izvedbe delovne operacije skeniranja.

 • obvlada postopke skeniranja različnih predlog in prenos podatkov do porabnika

 • ponovi poglavje o predlogah in njihovi opremi

 • izvede namestitev predlog na napravo

 • naredi pregled bobna in označi želeni izrez slik

 • nastavi ustrezne parametre

 • izpelje globalno korekcijo

 • izpelje postopek skeniranja, izbere predvideni direktorij za zapis slike in opravi prenos datoteke na drugo sistemsko enoto

 • na končni rezultat.

   

  Orodja za korigiranje in preoblikovanje slikovnih podatkov

   

   

   

 • pozna programska orodja za korekturo in premodulacijo slikovnih datotek

 • zna uporabljati dane možnosti orodja in doseči želeni rezultat

 • predvidi vsebinske in operacijske možnosti, ki jih ponuja orodje, nauči se uporabljati menije z ukazi, pregleda ponujeno vrsto palet, spozna različne slikovne formate, opiše način hranjenja podatkov

 • izdeluje in spreminja reprodukcijo po velikosti, z dodajanjem in odvzemanjem izvede spremembo vsebin na slikovnem objektu, oceni in po potrebi izvede tonsko korekturo

 • se nauči razumeti pomen barvnih modelov in izvajati korekturo barvnih vrednosti

 • z danimi orodji preoblikuje določene dele slike in jih povezuje v nove celote, ki tvorijo fotomontažo in novo zaključeno sliko

 • pozna ponujeno možnost za dosego različnih vizualnih efektov, ki jih lahko uporabi pri izvedbi

 • je sposoben presoje o napačno opredeljeni izvedbi in samostojne odločitve o ponovitvi izvedbe

 • Pozna pomen strokovnosti in natančnosti.

  Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev za dosego rezultata.

  Razvija ustvarjalnost.

  Izdelava opisa izvedbe delovnih operacij in evidence porabljenega časa.

  Po izdelavi poskusnega odtisa primerja kvaliteto izdelave in jo po potrebi ponovno korigira.

  Elektronska montaža

   

   

   

 • pozna programska orodja za elektronsko montažo in oblikovanje PostScript strani

 • zna izdelati elektronsko montažo po vnaprej določeni shemi

 • razloži osnovne funkcije računalnika, izdela opise menijev LinoMontage, funkcij in pogovornih oken

 • uporablja orodje in ponazarja različne izdelave montaž

 • se nauči oblikovati nove registre, razlikuje in oblikuje posamezne PostScript strani, razume pomen optimalnega izkoristka fotomateriala

 • razvija sposobnost za oblikovanje in vrivanje vrinjene sheme

 • izvede tiskanje poizkusnega izvoda

 • opravi kontrolo in oceni pozicijsko ter vsebinsko razporedite

 • izvede osvetlitev na izhodni enoti

 • Razvija strokovnosti in natančnosti.

  Zaveda se povezanosti med različnimi operacijami in njihovega vpliva na končni rezultat.

  Izdelava opisa operacij, izvedba montaže, poskusna kopija, končni izdelek, film ali tiskovna forma.

  Izhodne enote

   

   

   

 • zna rokovati s tiskalniki

 • pozna osvetlitvene enote za film ali tiskovno formo

 • pozna različne vrste tiskalnikov, njihova načela delovanja in vzdrževanja, opiše vrste in formate tiskovnih materialov

 • opiše napravo in zna uporabiti navodila za uporabo, izvede vlaganje in praznjenje fotomateriala

 • opiše način testiranja in parametriranja naprave

 • razloži način in vrsto priprave datotek

 • opiše vlogo strežnika (ripa), izpelje proces osvetlitve, določi kemično obdelavo fotomateriala in izvede kontrolo izdelka

 • Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev za dosego rezultata.

  Pri iskanju optimalnih rešitev razvija ustvarjalnost.

  S predhodnimi fazami sistema vzpostavlja komunikacijo in delovno korelacijo.

  Primerjanje izdelka ali odtisa in ugotavljanje nivoja kvalitete.

  Tiskovne forme

   

   

   

 • zna izdelati tiskovno formo za ploski tisk

 • pozna izdelavo tiskovne forme za propustni tisk

 • pozna način izdelave tiskovnih form za globoki in visoki tisk

 • se nauči uporabljati kopirni aparat in razvijalni avtomat za izdelavo tiskovnih form

 • opiše zgradbo tiskovne forme

 • razlikuje forme glede na format in debelino

 • uporabi kontrolne elemente za kontrolo kvalitete

 • samostojno izdeluje tiskovne forme za ploski tisk

 • pozna različna sita in jih razvršča glede na število linij, na sita nanaša svetločutne sloje

 • izvaja kopirne postopke

 • kontrolira kvaliteto izdelave

 • po končani uporabi opere sito in ga pripravi za ponovno uporabo

 • pozna način izdelave tiskovnih form za globoki in visoki tisk, razlikuje med različnimi nosilci in svetločutnimi sloji, opiše kopirne postopke in kemično obdelavo

 • Razvije sposobnosti vizualne ocenitve izdelka.

  Pozna pomembnost pravilnih odločitev v prejšnji stopnji proizvodnega procesa.

  Zaveda se osebne odgovornosti ob morebitnem slabem rezultatu v tisku.

  Izdelava tiskovnih form, ogled namestitve tiskovnih form v posamezne tiskarske stroje.

  Poskusni tisk

   

   

   

 • pozna način izdelave klasičnega postopka poskusnega tiska

 • zna izvesti postopek izdelave poskusnega tiska po fotomehaničnem postopku

 • razume način izvedbe digitalnega poskusnega tiska

 • pozna različne načine izdelave poskusnih odtisov

 • obnovi proces izdelave poskusnega tiska, ročno izdela montaže in tiskovne forme, v tisku si ogleda izvedbo tiska, dobljene odtise primerja in oceni glede na original, v primeru neustrezne kvalitete izvede korekturo in ponovitev procesa

 • pozna napravo za laminiranje, osvetljevanje in razvijanje ter pripadajoči reprodukcijski material za izdelavo poskusnega odtisa, pregleda tehnično dokumentacijo, pregleda in nastavi delovanje aparatov, izvede celotne operacije za C, M, Y, K barvo, dobljeni izdelek pregleda in oceni njegovo ustreznost za predajo v proizvodni proces

 • Razvije sposobnosti vizualne ocenitve izdelka.

  Pozna pomembnost pravilnih odločitev v prejšnji stopnji proizvodnega procesa.

  Se zaveda osebne odgovornosti.

  Primerjanje odtisov, izdelava poročila o medsebojni primerjavi.

   

 • uporabi barvni sublimacijski tiskalnik, pregleda navodila za uporabo, izvede kontrolo nastavitvenih parametrov, pozna tiskovni material in navitje CMYK roloja, izvede tiskanje in primerja dobljene rezultate

 • opiše razlike med različnimi izvedbami poskusnega odtisa, primerja prednosti in slabosti posameznega načina

 •    

  Digitalni tisk

   

   

   

 • pripravo datoteke za tiskanje na digitalnem tiskarskem stroju

 • pozna osnovne zakonitosti dela na digitalnem stroju

 • se nauči pravilne priprave digitaliziranih slikovnih in tekstovnih podatkov in jih optimalno pripravi za hitrejši pretok na digitalnem tiskarskem stroju,

 • obdelane in pripravljene podatke po prenosnem mediju posreduje do digitalnega tiska

 • poišče zgradbo digitalnega tiskarskega stroja, pozna načelo delovanja in nastajanja digitalne tiskovne forme

 • opiše možnosti tiska na različne vrste tiskovnih materialov, pozna različne vrste tiskarskih barv

 • opazuje transportni sistem za vodenje tiskovnega materiala skozi tiskarski stroj, pregleda in oceni dobljeno tiskovino

 • Razvije vizualne sposobnosti ocenitve izdelka.

  Pozna pomembnost pravilnih odločitev v prejšnji stopnji proizvodnega procesa, krepi delovno odgovornost in strokovnost.

  Pripravo datoteke izvede v prostorih šolske ustanove, digitalni tisk pa je demonstrativno izveden zunaj ustanove.

  MULTIMEDIJSKEGA OBLIKOVANJA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Učenje iz primerov

  Dijak

  Dijak

   

 • zna izbrati primer multimedij, ki zadeva njegovo nalogo

 • zna razgraditi in pozna zgradbo multimedij

 • pregleda več primerov multimedij za različna področja, na katerih se uporablja večpredstavnost

 • analitično spremlja in si beleži posamezne organizacijsko-vsebinske, strojne in programske elemente konkretnega izdelka multimedij

 • po ogledu multimedij izdela organigram strukture in navigacije ter seznam uporabljenih večpredstavnostnih tehnologij

 • se nauči kritično oceniti izdelek in predlaga morebitne izboljšave

 • Se zave strokovnosti in razvija kritično obravnavo.

  Se zave pomena obvladovanja različnih znanj.

  Ogled posameznih primerov multimedij na različnih medijih, kot so internet, zgoščenke.

  Izdelava sistematičnih zapiskov ob analizi posameznega ogleda.

  Izbira strojne opreme

   

   

   

 • prepoznava strojno opremo za multimedia

 • se nauči izbirati strojno opremo pri načrtovanju za izdelavo multimedij

 • Razvija natačnost in strokovnost.

  Razvija inovativnost.

  Praktično delo s strojno opremo.

 • zna izbrati strojno opremo za potrebno izdelavo in prikaz multimedij

 • zna rokovati z izbrano strojno opremo

 • izdela seznam potrebne strojne opreme za določeno nalogo

 • se nauči praktično uporabljati in namestiti izbrano strojno opremo

 • pozna standarde in jih zna ločiti tudi pri praktičnem delu s posameznimi enotami strojne opreme

 •  

  Namestitev in nastavitev posameznih enot.

  Izbira programske opreme

   

   

   

 • pozna tehnologije za prikaz multimedij

 • zna izbrati programska orodja za izdelavo posameznih večpredstavnostnih gradnikov in programska orodja za integreacijo teh gradnikov v večpredstavnost

 • se nauči razlikovati med posameznimi tehnologijami in rešitvami pri prikazu multimedij

 • izdela seznam potrebne programske opreme za prikaz in izdelavo multimedij

 • se nauči povezovati posamezne gradnike multimedij in pri tem upošteva obstoječe standarde

 • Razvija natačnost in strokovnost.

  Razvija inovativnost.

  Praktično delo z multimedijskim računalnikom, spoznavanje programske opreme za prikaz in delo z različnimi tehnologijami in standardi.

  Ogled studia za večpredstavnost.

  Načrtovanje multimedij

   

   

   

 • zna organizirati delo v zvezi z izdelavo multimedij

 • zna izdelati seznam nalog

 • zna časovno opredeliti čas izdelave večpredstavnostnega izdelka

 • zna izdelati organigram multimedij

 • izdela seznam postopkov za izdelavo multimedij ob upoštevanju predložene vsebinske in oblikovne zasnove

 • izdela časovni načrt za izdelavo večpredstavnostnega izdelka

 • izdela strukturo multimedij in načrtuje navigacijo

 • preveri predloženo oblikovno zasnovo z obstoječimi možnostmi in predlaga rešitve

 • Se zave odgovornosti.

  Osvaja sposobnost komuniciranja.

  Razvija inovativnost in kreativnost.

  Simulacija konkretne naloge za izdelavo večpredstavnostne predstavitve podjetja, kraja.

  Načrtovanje konkretne naloge, ki jo bo dijak po načrtu izdelal do konca.

  Izdelava idejne skice multimedij.

  Predstavitev idejne zasnove naročniku.

  Komunikacija (sestanek) z naročnikom – usklajevanje.

  Vhodni formati in prevzem materialov

   

   

   

 • zna prevzeti materiale v digitalni obliki in določiti format

 • zna prevzeti ostale materiale in jih pripraviti za digitalizacijo

 • zna dokumentirati prevzem

 • se nauči prevzemati materiale glede na njihov izvor in razpoložljiva sredstva za izdelavo multimedij

 • pregleda prejete materiale in jih uredi

 • se nauči pripraviti materiale in opredeliti način zajema podatkov

 • se nauči dokumentirati prevzem podatkov

 • Razvija natančnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja in tolerantnost.

  Vaja na večpredstavnostnem računalniku, prevzem z različnih nosilcev informacij, pregled materialov, dokumentiranje prevzema in urejanje materialov.

  Pregled popolnosti materialov.

  Obdelava posameznih gradnikov multimedij – besedila

   

   

   

 • zna obdelovati besedilo

 • zna uporabiti OCR (digitalizacija besedila)

 • pozna standardne formate besedil

 • se nauči uporabljati programska orodja za obdelavo besedil v smislu priprave besedila za multimedia

 • uporablja predpisane standarde

 • pripravi besedilo za vgraditev v multimedia

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Upošteva varčnost in skrbnost.

  Razvija ustvarjalnost.

  Vaja: prevzem besedila na papirju in v digitalni obliki, obdelava besedila, kontrola in pretvarjanje v ustrezen format za nadaljnjo obdelavo.

  Obdelava posameznih gradnikov multimedij - zvok

   

   

   

 • zna digitalizirati zvok

 • prepozna različne formate zvočnega zapisa

 • zna uporabljati različne formate zvočnega zapisa

 • se nauči uporabe programskega orodja za obdelavo zvoka v smislu priprave zvoka za multimedia

 • uporablja predpisane standarde

 • pripravi in obdela zvočni zapis za nadaljnjo vgraditev v multimedia

 • upošteva specifičnosti priprave zvoka za različne medije: računalnik, zgoščenke, internet, DVD zgoščenke…

 • upošteva načelo varčnosti

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Upošteva varčnost in skrbnost.

  Razvija ustvarjalnost.

  Ogled profesionalnega audio studia.

  Vaja: prevzem zvočne opreme (glasba in govor) z digitalnega in analognega nosilca, obdelava zvočnega zapisa: krajšanje, dodajanje efektov, pretvarjanje in priprava za ustrezne medije.

  Kontroliranje kakovosti zvoka in nivojev.

  Obdelava posameznih gradnikov multimedij - slikovni material

   

   

   

 • zna obdelovati slikovni material

 • zna prepoznati različne formate

 • zna pretvarjati vektorsko in točkovno grafiko

 • se nauči uporabe programskega orodja za obdelavo vektorskih in točkovnih slik v smislu priprave slik za večpredstavnost

 • uporablja predpisane standarde

 • se nauči uporabljati barvne standarde za internetne predstavitve

 • pripravi in obdela slikovni material za nadaljnjo vgraditev v večpredstavnost

 • upošteva specifičnosti priprave slik za elektronske medije: računalnik, zgoščenke, internet, DVD zgoščenke in upošteva načelo varčnosti pri uporabi računalniškega pomnilnika

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Upošteva varčnost in skrbnost.

  Razvija ustvarjalnost

  Vaja:

 • prevzem slikovnega materiala na papirju in v digitalni obliki,

 • obdelava slikovnega materiala,

 • kontrola in pretvarjanje v ustrezen format za nadaljnjo obdelavo,

 • kontroliranje kakovosti prikaza slikovnega materiala.

 • Obdelava posameznih gradnikov multimedij – video

   

   

   

 • zna obdelovati video

 • zna sprejeti video na različnih nosilcih

 • prepozna različne nosilce videa in njihove formate

 • zna izbrati ustrezno opremo za predvajanje videa in digitalizacijo

 • se nauči uporabe programskega orodja za obdelavo videa

 • uporabi programska orodja za pretvarjanje videa

 • uporablja predpisane standarde

 • pripravi in obdela video material za nadaljnjo vgraditev v multimedia

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Upošteva varčnost in skrbnost.

  Razvija ustvarjalnost.

  Obisk video studia.

  Vaja:

 • prevzem videomateriala na analognih in digitalnih nosilcih,

 •  

 • upošteva specifičnosti priprave videa za elektronske medije: računalnik, zgoščenke, internet, DVD zgoščenke in upošteva načelo varčnosti pri uporabi računalniškega pomnilnika

 •  

 • obdelava video materiala,

 • kontrola in pretvarjanje v ustrezen format za nadaljnjo obdelavo,

 • kontroliranje kakovosti prikaza videomateriala.

 • Obdelava posameznih gradnikov multimedij - računalniška animacija

   

   

   

 • zna sprejeti in integrirati animacijo

 • določi vhoden format animacije, ki je primeren za integracijo multimedij

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Upošteva varčnost in skrbnost.

  Prevzem animacije in ogled animacije v različnih formatih.

  Integracija multimedij za izdelavo zgoščenke

   

   

   

 • zna uporabiti posamezne gradnike multimedij in jih združiti v multimedijski izdelek za zgoščenko

 • zna upoštevati oblikovne in vsebinske predloge

 • zna spremljati razvoj izdelka po posameznih fazah izdelave in preverjati kvaliteto

 • se nauči konkretnega dela s programskim orodjem za »authoring«

 • se nauči spremljati razvoj izdelka v vseh fazah nastajanja

 • preverja kvaliteto izdelka in sproti testira izdelek

 • pri izdelavi upošteva predloženo vsebinsko in oblikovno zasnovo

 • Razvija strokovnost, skrbnost, natančnost.

  Se zave odgovornosti.

  Izdelava multimedijske zgoščenke z integracijo vseh osnovnih gradnikov, pripravljenih v prejšnjih fazah.

  Sprotno preverjanje delovanja

  Integracija multimedij za izdelavo spletnih strani

   

   

   

 • zna uporabiti posamezne gradnike multimedij in jih združiti v spletno stran

 • zna uporabljati programske jezike v spletnih sestavkih (npr. HTML in JAVA)

 • zna upoštevati oblikovne in vsebinske predloge za izdelavo spletnih strani

 • zna spremljati razvoj izdelka po posameznih fazah izdelave in preverjati kvaliteto

 • zna spremljati najnovejše tehnologije na svetovnem spletu

 • se nauči delati s programskim orodjem za izdelavo spletnih strani

 • se nauči spremljati razvoj izdelka v vseh fazah nastajanja

 • preverja kvaliteto izdelka in sproti preverja izdelek

 • pri izdelavi upošteva predloženo vsebinsko in oblikovno zasnovo

 • Razvija strokovnost, skrbnost, natančnost.

  Se zave odgovornosti.

  Se zave pomena zanesljivosti.

  Izdelava spletne strani z osnovnimi gradniki multimedij, pripravljenimi v prejšnjih fazah.

  Sprotno preverjanje delovanja.

  Preskušanje, predstavitev izdelka in odpravljanje napak

   

   

   

 • zna načrtovati preskušanje vseh faz

 • zna preskusiti narejeni izdelek

 • zna predstaviti narejeni izdelek

 • zna poiskati vzroke za napake in jih odpraviti

 • izdelek preskusi sam in v skupini ter dokumetira vse nepravilnosti

 • popravi vse napake

 • predstavi izdelek naročniku

 • dokumentira vse pripombe naročnika in preveri možnosti upoštevanja pripomb, glede na načrtovanje izdelka, predvideni in porabljeni čas za izdelavo izdelka

 • preda izdelek naročniku

 • Se zave odgovornosti.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Pridobiva inovativnost.

  Se zave pomena zanesljivosti.

  Vaja:

 • iz testiranja izdelka na računalniku, samostojno in v skupini,

 • dokumentiranje napak,

 • odpravljanje napak,

 • simulacija sestanka z naročnikom - predaja izdelka.

 • Izdelava dokumentacije

   

   

   

 • zna zbrati in urediti dokumentacijo

 • zbere dokumentacijo, nastalo ob načrtovanju izdelka, predaji materialov in izdelavi ter testiranju in predaji izdelka

 • Razvija skrbnost, zanesljivost.

  Izdela mapo z dokumentacijo

  Distribucija

   

   

   

 • zna izdelati zgoščenko

 • zna objaviti spletni sestavek

 • izdela zgoščenko z večpredstavnostnim izdelkom

 • objavi spletni sestavek na spletnem strežniku

 • preskusi delovanje spletne strani na spletnem strežniku

 • Razvija strokovnost.

  Se zave pomena zanesljivosti in skrbnosti.

  Izdelava zgoščenke.

  Objava spletne strani na spletnem strežniku.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • varno delo

 • Varstvo pri delu

 • varno delo z računalnikom

 • tipografski merilni sistem

 • Digitalna tipografija in reprodukcija

 • črka

 • izdelava montaže

 • Osnove grafičnih procesov

  Digitalna tipografija in reprodukcija

 • montaža

 • korektura

 • Digitalna tipografija in reprodukcija

 • rokopis

 • operacijski sistem

 • Informatika

 • okolje windows

 • oblikovanje zaščitnega znaka

 • Grafično oblikovanje

 • risanje zaščitnega znaka

 • oblikovanje različnih tiskovin

 • materiali v reprodukciji

 • delovna sredstva in oprema v digitalni reprodukciji

 • Digitalna tipografija in reprodukcija

 • stavljenje oblikovanje in prelom

 • fotoaktivne snovi in njihova obdelava, materiali za poskusni tisk, materiali za izdelavo tiskovnih form

 • vrste tehnologije in opreme za izvedbo nalog digitalne reprodukcije

 • računalniška orodja

 • Digitalna tipografija in reprodukcija

  Informatika

 • možnosti, ki jih nudijo posamezna programska orodja

 • projektiranje

 • Matematika

 • izračun odstotka velikosti reprodukcije, izvedba kalkulacije

 • strokovni jezik

 • Angleški jezik

  Nemški jezik

 • strokovna terminologija

 • obdelava posameznih gradnikov – slikovni material

 • obdelava posameznih gradnikov- video

 • Fotografija in videotehnika

  Informatika

 • produkcija

 • postprodukcija

 • računalniška montaža videa

 • multimedia

 • obdelava posameznih gradnikov – besedilo

 • Informatika

 • oblikovanje besedila

 • obdelava posameznih gradnikov – besedilo

 • obdelava posameznih gradnikov – slikovni material

 • Grafično oblikovanje

 • povezovanje črke-slike

 • kompozicija, ritem,stopnjevanje, barve