B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / SSI

PREDMETI   

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

5. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

105

3

102

592

Angleški jezik

2

70

2

70

2

70

2

70

2

68

348

Komunikacija

1

35

1

35

1

35

1

35

1

34

174

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

35

1

35

1

35

1

34

174

Umetnost

2

70

                       

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

105

4

136

556

Zgodovina

     

2

70

2

70

           

140

Geografija

2

70

                       

70

Psihologija

                 

2

70

     

70

Informatika*

2

70

           

2

70

     

140

Fizika

2

70

2

70

                 

140

Kemija

2

70

2

70

                 

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

3

102

522

Skupaj A

24

840

20

700

15

525

17

595

14

476

3136

                    

B - Strokovno-teoretični predmeti

Grafično oblikovanje

3

105

3

105

2

70

           

280

Multimedijsko oblikovanje

     

2

70

5

175

3

105

3

102

452

Digitalna tipografija in reprodukcija

     

3

105

5

175

3

105

5

170

555

Osnove grafičnih procesov

4

140

                       

140

Varstvo pri delu

     

1

35

1

35

           

70

Podjetništvo

                 

1

35

2

68

103

Fotografija in videotehnika

                 

3

105

2

68

173

Skupaj B

7

245

9

315

13

455

10

350

12

408

1773

                    

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

4

140

5

175

6

210

7

238

833

                        

Č Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

                    

72

     

72

                        

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

  

96

  

96

  

96

  

64

448

                        

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

5742

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

  

70

  

140

  

175

  

282

  

238

905

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1251

  

1251

  

1251

  

1251

  

1186

6190

Skupaj (A+B+C+Č+D)

  

1251

  

1251

  

1251

  

1323

  

1186

6262

 

Število tednov pouka

  

35

  

35

  

35

  

35

  

34

174

Št.tednov delovne prakse

                    

2

     

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

3

  

3

  

3

  

3

  

2

14

Skupno št. tednov izobraževanja

  

38

  

38

  

38

  

40

  

36

190

  

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št.
ur za vaje*

Št. dijakov v skupini **

1.

Praktični pouk

70

do 4

2.

Praktični pouk

140

do 4

3.

Praktični pouk

175

do 4

4.

Praktični pouk

210

do 4

5.

Praktični pouk

238

do 4

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba defektologije surdo logo smeri

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafičnega oblikovanja ali oblikovanja vizualnih komunikacij ali likovne umetnosti

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij ali računalništva in informatike ali organizacije dela - smer organizacijska informatika - ali ekonomije, informacijsko-upravljalska smer ali sociologije - smer družboslovna informatika

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali računalništva in informatike ali organizacije dela ali oblikovanja vizualnih komunikacij

Osnove grafičnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva ali grafične tehnike

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali podjetništva ali poslovne ekonomije ali organizacije dela ali grafične tehnike

Fotografija in videotehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij ali likovne umetnosti ali grafične tehnike ali filma in televizije

laborant

splošna ali srednja strokovna izobrazba iz fotografije ali grafike ali elektrotehnike ali kemije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij ali grafične tehnike ali višja strokovna izobrazba iz grafike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika:

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušne, govorne in jezikovne rehabilitacije. .